Chỉ thị số 80-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 80-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 80-CT về tăng cường công tác thanh toán bệnh sốt rét trong những năm tới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 80-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80-CT Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 1983 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC THANH TOÁN B NH S T RÉT TRONG NH NG NĂM T I Th c hi n ngh quy t i h i l n th 4 c a ng và ch th s 261-TTg ngày 20-6- 1977 c a Th tư ng Chính ph , t năm 1976 công tác thanh toán b nh s t rét ã ư c ti n hành u kh p trong c nư c và t ư c k t qu quan tr ng. các vùng tr ng i m kinh t , b nh s t rét ã gi m xu ng m c th p; phía nam, c bi t là Tây Nguyên, ông Nam - b , b nh s t rét không còn là m t b nh xã h i tr m tr ng n a. Tây Nguyên, s ngư i m c b nh s t rét, ch t do s t rét và s v d ch s t rét ã gi m t 6 n 10 l n so v i khi m i gi i phóng; hai t nh Qu ng Nam - à N ng và Nghĩa Bình t l ngư i m c b nh s t rét ã gi m còn 5 ph n v n so v i dân s . phía B c, ã có nhi u c g ng không s t rét quay tr l i; ã có 10 huy n t tiêu chuNn thanh toán b nh s t rét theo quy nh c a B Y t . Nh ng k t qu t ư c ã góp ph n quan tr ng b o v s c kho nhân dân và các l c lư ng vũ trang trong s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. Nhưng 2 năm g n ây, m t s b nh s t rét vùng núi phía B c không n nh, các vùng s t rét n ng phía Nam gi m ch m, th m chí m t s t nh Nam - b cũ không gi m ư c. Nguyên nhân ch y u là do c p u ng và chính quy n nhi u a phương nh n th c chưa úng t m quan tr ng c a công tác này, cán b ngành y t có tư tư ng ch quan, tho mãn v i k t qu t ư c, thi u quy t tâm cao kh c ph c khó khăn. M t khác, m ng lư i chuyên khoa s t rét, m ng lư i y t huy n, xã nh t là nh ng vùng biên gi i, vùng r ng núi chưa ư c t ch c y và chưa ư c c ng c thư ng xuyên n ho t ng không liên t c; kinh phí, phương ti n, lương th c không ư c cung c p m c c n thi t và k p th i cho các i chuyên nghi p ho c bán chuyên nghi p phun hoá ch t di t mu i, phát thu c hàng ngày cho ngư i b nh, nên các bi n pháp này không b o m th c hi n liên t c và úng k thu t, làm gi m hi u qu , gây lãng phí ti n c a và công s c. Vi c theo dõi, phát hi n, qu n lý b nh còn nhi u thi u sót, sơ h . Tình tr ng ký sinh trùng kháng thu c, mu i kháng DDT, mu i trú ngoài tr i, s di chuy n ngư i làm cho công tác thanh toán b nh s t rét càng thêm khó khăn. N u không khNn trương và kiên quy t kh c ph c các như c i m thi u sót nói trên thì công tác thanh toán b nh s t rét không th t ư c th ng l i cu i cùng, mà nguy cơ b nh s t rét có th nhanh chóng quay tr l i tác h i n s c kho và tính m ng nhân dân.
  2. ti p t c công tác thanh toán b nh s t rét m t cách m nh m hơn, t m c tiêu cu i cùng kh ng ch và lo i tr b nh s t rét, Ch t ch H i ng b trư ng ch th : 1. T nay n năm 1990 ph i ph n u hoàn thành giai o n ti n công thanh toán v cơ b n b nh s t rét, chuNn b i u ki n chuy n sang giai o n c ng c ; ph n u h cho ư c t l ký sinh trùng so v i 1 v n dân vùng có s rét, c th là n h t năm 1985 ph i t ư c t l 3 ph n v n c a mi n B c, 20 ph n v n mi n Nam; n h t năm 1990 ph i t ư c t l 1 ph n v n mi n B c, 5 ph n v n mi n Nam. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương ti n hành t ng k t ki m i m công tác ch o thanh toán b nh s t rét trong a phương, l p k ho ch thanh toán b nh s t rét trong 3 năm 1983-1985 và nêu m c tiêu ph n u t ư c vào cu i năm 1990. M c tiêu ph n u ph i c th , có ch tiêu k ho ch t ng năm, khoanh vùng d t i m t ng huy n, t ng vùng, thu h p d n nh ng a phương có ký sinh trùng s t rét. Các t nh có s t rét n ng như vùng Tây Nguyên, Nam - b cũ, biên gi i Vi t - Trung, Vi t- Lào c n t p trung l c lư ng và phương ti n, thu c men nhanh chóng h th p t l m c b nh s t rét. Nh ng a phương ã h th p ư c t l ngư i có ký sinh trùng c n t p trung s c ph n u t tiêu chuNn thanh toán cơ b n b nh s t rét, quy t không b nh s t rét quay tr l i. 3. c p t nh, thành ph ph i phân công m t phó ch t ch U ban nhân dân ph trách công tác thanh toán b nh s t rét, huy ng các ngành, các oàn th , các ơn v vũ trang c a a phương và c a trung ương óng t i a phương tham gia tích c c công tác này. c p huy n, c bi t là các vùng biên gi i, r ng núi, vùng ông Nam - b c n c ng c các i v sinh phòng d ch và ch ng s t rét ho c i y t lưu ng có s lư ng và ch t lư ng b o m yêu c u thanh toán b nh s t rét; m i xã c n có ít nh t là m t cán b y t ư c b i dư ng chuyên khoa s t rét theo dõi, qu n lý, phát hi n và i u tr b nh s t rét. 4. U ban nhân dân a phương và các ngành liên quan, c n b o m các yêu c u kinh phí, v t tư k thu t cho công tác thanh toán b nh s t rét, cung c p lương th c cho các i k thu t chuyên trách và bán chuyên trách phun hoá ch t di t mu i, và i u tr b nh nhân, c th là: - B Y t cung c p thu c, hoá ch t, trang b , d ng c chuyên môn ph c v công tác thanh toán b nh s t rét; ào t o, b i dư ng cán b chuyên môn; c ng c m ng lư i y t cơ s và m ng lư i chuyên trách và ch o th c hi n các bi n pháp k thu t phòng, ch ng b nh s t rét. - B Qu c phòng và B N i v ph i h p ch t ch v i ngành y t trong t ng a phương, có k ho ch hành ng th ng nh t quân y và dân y, th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng b nh s t rét như phun thu c di t mu i, u ng thu c phòng, ch a kh i cho quân nhân m c b nh s t rét trư c khi r i ơn v i nơi khác. - U ban K ho ch Nhà nư c, B Tài chính, B Lương th c, B Giao thông v n t i, B N i thương cung c p kinh phí, nhân l c, v t tư, lương th c, v n chuy n hoá ch t di t mu i... cho nhu c u thanh toán b nh s t rét, ưu tiên cung c p màn ng cho vùng s t rét n ng.
  3. B Y t ch u trách nhi m hư ng d n và ôn c, ki m tra vi c th c hi n ch th này, t ng th i gian báo cáo k t qu v i Ch t ch H i ng b trư ng, ki n ngh gi i quy t nh ng yêu c u c p thi t Ny m nh công tác thanh toán b nh s t rét theo k ho ch. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản