intTypePromotion=3

Chỉ thị số 836/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
82
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 836/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 836/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 836/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 836/CT-TTg Hà N i, ngày 02 tháng 07 năm 2007 CH THN V TĂNG CƯ NG QU N LÝ U TƯ B NG NGU N V N NHÀ NƯ C 6 THÁNG CU I NĂM 2007 Trong 06 tháng u năm 2007, nhìn chung các ngành, a phương, ơn v ã có nhi u c g ng trong vi c tri n khai k ho ch u tư, xây d ng; qua ó ã góp ph n t o chuy n bi n tích c c trong th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i năm 2007 theo các Ngh quy t c a Qu c h i và Chính ph . Tuy nhiên, nh ng k t qu ã t ư c chưa áp ng yêu c u phát tri n c a n n kinh t ; ti n gi i ngân v n u tư, c bi t là các ngu n v n ODA, tín d ng nhà nư c và trái phi u Chính ph còn r t ch m; nh ng y u kém trong qu n lý u tư, xây d ng ch m ư c kh c ph c ã nh hư ng không t t n vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2007 và các năm sau. kh c ph c k p th i tình tr ng này, Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư b ng ngu n v n nhà nư c, Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c T p oàn kinh t nhà nư c và T ng công ty nhà nư c c n khNn trương và nghiêm túc trong vi c th c hi n các nhi m v , gi i pháp ra trong Ngh quy t s 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph ; trong ó c n t p trung th c hi n t t các nhi m v và gi i pháp sau: 1. B K ho ch và Đ u tư a) Trong tháng 7 năm 2007: Trình Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 111/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u b o m ng b v i các quy nh c a pháp lu t v u tư, xây d ng, phù h p v i i u ki n th c t trong nư c và yêu c u h i nh p kinh t qu c t . Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph phương án áp d ng quy nh v u th u i v i các d án ODA, b o m ng b v i quy nh c a pháp lu t v u th u c a nư c ta và yêu c u c a các nhà tài tr . Ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n: Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph v Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Quy t nh s 52/2007/Q -TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ch báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n u tư nhà nư c.
  2. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và các nhà tài tr trình Th tư ng Chính ph vi c th ng nh t gi a Chính ph Vi t Nam v i các nhà tài tr v n i dung quy nh i v i báo cáo nghiên c u kh thi, trình t thNm nh và phê duy t d án ODA. b) Trong quý III năm 2007: Trình Chính ph s a i Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i cho phù h p v i yêu c u u tư c a các ngành, lĩnh v c kinh doanh, nh t là lĩnh v c k t c u h t ng kinh t - xã h i. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph quy nh ch trách nhi m c a các b , ngành, a phương trong vi c b trí k ho ch, xây d ng và tri n khai th c hi n d án u tư b o m u tư t p trung, hi u qu , tránh th t thoát, lãng phí, tham nhũng trong u tư v i các ch tài x lý c th i v i các hành vi vi ph m. Ch trì, ph i h p v i các B : Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính và các cơ quan, a phương liên quan ban hành các văn b n quy nh v l p, thNm nh và phê duy t d án gi i phóng m t b ng, tái nh cư (d án c l p ho c d án thành ph n) ư c giao cho a phương qu n lý, th c hi n. Cùng T Công tác ODA c a Chính ph ph i h p v i các cơ quan liên quan và các nhà tài tr xây d ng k ho ch hành ng th c hi n các gi i pháp Ny nhanh ti n th c hi n và gi i ngân các d án ODA. c) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, phát hi n và x lý nh ng vư ng m c trong vi c tri n khai th c hi n các d án s d ng các ngu n v n ngân sách nhà nư c, ODA, trái phi u Chính ph , tín d ng u tư c a Nhà nư c; trong ó, xác nh rõ trách nhi m c a t ng B , ngành, a phương, ch u tư, Ban Qu n lý d án, nhà th u trong vi c th c hi n d án ch m ti n so v i quy nh; trư ng h p vư t thNm quy n x lý, xu t và trình Th tư ng Chính ph quy t nh. d) Ph i h p v i B N i v và các cơ quan liên quan trình Chính ph phân c p qu n lý nhà nư c v u tư theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph t i các văn b n s 1037/VPCP-CCHC ngày 28 tháng 02 năm 2006, s 1037/VPCP-CCHC ngày 28 tháng 02 năm 2007 và s 6740/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 11 năm 2006. 2. B Tài chính a) Trong tháng 7 năm 2007: Hư ng d n qu n lý tài chính v th c hi n b i thư ng, h tr , di dân tái nh cư theo quy nh gi i phóng m t b ng các d án c l p do chính quy n a phương làm ch u tư. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh cơ ch t m ng v n cho các d án nhóm A trong th i gian ch cơ quan có thNm quy n phê duy t t ng d toán ho c i u ch nh t ng d toán theo quy nh.
  3. Rà soát, hoàn ch nh quy trình thanh toán các d án u tư b ng ngu n v n ODA theo hư ng: phân nh rõ vai trò, trách nhi m c a các cơ quan ki m soát chi và các ch th khác tham gia quá trình u tư và xây d ng; xây d ng quy trình thanh toán phù h p v i c thù c a các d án ODA không thu c lo i d án u tư xây d ng cơ b n (các d án thu c lĩnh v c hành chính s nghi p, u tư i m i công ngh , công ngh cao); gi m thi u s ch ng chéo trong ki m tra, xét duy t gi a khâu ki m soát chi v i các khâu xét duy t khác; quy nh các tiêu chuNn tác nghi p ph c v cho công tác ki m tra, ki m soát; tăng cư ng vai trò ki m soát trong và sau quá trình u tư, xây d ng. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan s a i, b sung các văn b n hư ng d n v : qu n lý, thanh toán v n u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư và ngu n v n ngân sách nhà nư c; quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c b o m vi c thanh toán, quy t toán và gi i ngân d án u tư thu n l i, úng pháp lu t. c) Ny nhanh ti n th c hi n c p, chuy n v n tr c ti p cho a phương ư c y quy n qu n lý, th c hi n các d án u tư b ng ngu n v n trái phi u Chính ph . d) Trong quý III năm 2007: Báo cáo Th tư ng Chính ph s d toán c a các B , cơ quan trung ương sau ngày 30 tháng 6 năm 2007 chưa phân b ho c phân b không úng quy nh, ng th i xu t c t gi m, b sung d phòng ngân sách trung ương năm 2007 ph c v vi c x lý các nhi m v t xu t phát sinh trong năm. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và B Xây d ng hư ng d n vi c l p k ho ch, phân b v n u tư và các th t c liên quan n vi c s d ng v n s nghi p kinh t cho công tác quy ho ch Trung uơng và a phương theo quy nh. ) Ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan liên quan rà soát l i k ho ch c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c năm 2007, nh t là i v i các Ngân hàng Thương m i qu c doanh, T p oàn kinh t và T ng công ty nhà nư c có tr giá c ph n hóa l n b o m th c hi n hi u qu , có tác ng tích c c n th trư ng v n và các cân i vĩ mô. e) Trình Th tư ng Chính ph ban hành Ch th v tăng cư ng qu n lý tài s n c a các Ban qu n lý d án s d ng v n nhà nư c (bao g m c v n ODA). 3. B Xây d ng a) Trong tháng 7 năm 2007: Báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình tri n khai th c hi n Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP, xu t nh ng n i dung c n s a i, b sung b o m hài hòa, ng b và phù h p v i quy nh c a các Lu t: Xây d ng, u th u, u tư và Doanh nghi p.
  4. Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư rà soát l i các quy nh v : ch n tư v n (thi t k , giám sát, qu n lý d án); l p, thNm nh và phê duy t d án u tư (bao g m c thi t k cơ s ) c a các d án u tư xây d ng công trình; l a ch n nhà th u trong xây d ng (xây l p, cung c p trang thi t b công trình). Ph i h p v i B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan: trình Th tư ng Chính ph quy nh v n i dung, yêu c u, trình t phê duy t báo cáo kh thi (d án u tư) c a các d án ODA; ti n hành ki m tra tình hình th c hi n các d án xi măng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, vi c c p gi y phép khai thác m á vôi và sét cho các d án xi măng. Ban hành văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. b) Trong quý III năm 2007: S a i, b sung theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph s a i, b sung các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; trong ó, chú tr ng các quy nh v ki m tra ch t lư ng, giám sát thi công, th t c, h sơ nghi m thu và hoàn công. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Trong tháng 7 năm 2007, rà soát i u ch nh, b sung theo thNm quy n ho c trình Chính ph i u ch nh, b sung nh ng n i dung c n thi t b o m i u hành chính sách ti n t , ch ng, linh ho t không t o ra nh ng y u t làm tăng l m phát ho c tăng giá b o m ngu n v n cho nhu c u u tư phát tri n. 5. B Tài nguyên và Môi trư ng a) Trong quý III năm 2007, trình Chính ph s a i, b sung các quy nh v kh o sát, ánh giá tr lư ng, ch t lư ng và c p phép thăm dò, khai thác khoáng s n ph c v cho s n xu t v t li u xây d ng, nh t là s n xu t xi măng. b) Hư ng d n tri n khai th c hi n Ngh nh s 84/2007.N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh v vi c b sung c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr di dân, tái nh cư theo quy nh khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai. 6. Các B , ngành và đ a phương a) Có trách nhi m ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính rà soát quy nh c a các Ngh nh và văn b n hư ng d n thi hành Lu t u tư, Lu t Xây d ng, Lu t u th u, xu t nh ng n i dung c n s a i, b sung theo hư ng hài hòa, ng b , th t c hành chính ơn gi n, phù h p v i i u ki n th c t trong nư c và yêu c u h i nh p kinh t qu c t . b) Trong tháng 7 năm 2007:
  5. Hoàn thành phân b s v n c a k ho ch năm 2007 cho các d án ã th t c u tư, trong ó t p trung b trí v n cho các d án nhóm B, C ã tri n khai nhưng chưa hoàn thành úng th i h n quy nh " (d án nhóm B th c hi n quá 4 năm và d án nhóm C th c hi n quá 2 năm). Không b trí v n trong năm 2007 cho các d án chưa có quy t nh u tư ho c có quy t nh u tư sau ngày 31 tháng 10 năm 2006. Nh ng B , ngành, a phương nào ã c t gi m chi u tư so v i ch tiêu ư c Th tư ng Chính ph giao b trí cho các nhi m v , m c tiêu khác nhau thì ph i i u ch nh, cân i b trí v n theo úng ch tiêu ư c Th tư ng Chính ph giao. c) Ch ng, t p trung ch o, i u hành, ph i h p ch t ch v i các ch u tư k p th i tháo g khó khăn, vư ng m c Ny nhanh ti n th c hi n chuNn b u tư, thi công i v i các d án l n, quan tr ng. i u chuy n ngay s v n ã phân b trong k ho ch c a các d án không có kh năng th c hi n trong năm 2007 cho các d án có nhu c u c p thi t; trong o, ưu tiên i u chuy n cho các d án ODA và các d án chuy n ti p ph i hoàn thành trong năm 2007 nhưng còn thi u v n. d) S p x p, t ch c l i các Ban qu n lý d án; ng th i, phân c p qu n lý d án b o m vi c tri n khai th c hi n các d án u tư không b gián o n, ch m ti n quy nh. ) i v i các d án ph i i u ch nh t ng m c u tư, ch u tư khNn trương hoàn thi n h sơ d án và trình duy t theo quy nh. e) Chính quy n a phương các c p: Ph i h p v i các ch u tư k p th i tháo g nh ng vư ng m c, khó khăn liên quan n vi c th c hi n các d án ODA, nh t là nh ng vư ng m c v v n i ng trong nư c và gi i phóng m t b ng. Ny nhanh ti n th c hi n gi i phóng m t b ng, t ch c tái nh cư i v i các d án nhóm A, các d án h t ng nhóm B và C theo th i gian quy nh. g) Các ch u tư có trách nhi m chuy n v n th c hi n gi i phóng m t b ng cho a phương theo ti n ; th a thu n v i chính quy n a phương các c p v gi i phóng m t b ng i v i các d án kinh t nhóm B và C. h) Ban hành văn b n hư ng d n tính toán chi phí, nh m c u tư c a các ngành, lĩnh v c ư c phân công qu n lý. i) Trong quý III năm 2007, t ch c nghi m thu kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành thu c k ho ch năm 2006 còn l i c a các d án s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph , hoàn t t các th t c theo quy nh thanh toán d t i m k ho ch còn l i t năm trư c.
  6. k) Các B : Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng và các a phương: ch o, ph i h p v i ch u tư và nhà th u khNn trương gi i quy t các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n d án Ny nhanh ti n thi công công trình; t p trung ch o, th c hi n các d án l n, quan tr ng, có nh hư ng n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2006 - 2020; rà soát l i danh m c các d án s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph phân c p, i u chuy n, bàn giao cho a phương làm ch u tư. l) Các B , ngành, a phương và ch u tư ã vay v n tín d ng c a Nhà nư c có trách nhi m cân i các ngu n v n tr n g c và lãi vay theo úng quy nh. m) Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát và ánh giá u tư ngay t khâu quy ho ch, l p d án, thNm nh, b trí v n u tư; tri n khai có hi u qu công tác giám sát c ng ng i v i ho t ng u tư b ng ngu n v n nhà nư c. 7. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và các Ngân hàng Thương m i nhà nư c a) Rà soát l i các d án ang th c hi n cho vay, ki n ngh ình hoãn và ng ng cho vay i v i các d án u tư không hi u qu , chưa ư c xác nh rõ ngu n v n b o m th c hi n d án. b) B o m v n u tư cho các d án quan tr ng, các d án nhóm A ang vay v n Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, nh t là các d án phát tri n ngu n i n. c) T m ng v n vay tín d ng u tư c a Nhà nư c cho các gói th u xây l p, không phân bi t các trư ng h p u th u, ch nh th u hay t th c hi n d án. d) Th c hi n t m thanh toán n 85% giá tr kh i lư ng công vi c c a các d án th y i n do các doanh nghi p không thu c T p oàn i n l c Vi t Nam làm ch u tư trong trư ng h p t ng d toán chưa ư c phê duy t và ch u tư có văn b n ngh . ) Các ngân hàng thương m i ph i b o m huy ng ngu n v n cho vay h p v n i v i các d án u tư b ng ngu n v n tín d ng u tư c a Nhà nư c theo úng cơ c u v n ã ký trong các h p ng tín d ng, nh t là các d án l n, quan tr ng. 8. Các B , ngành, đ a phương, T p đoàn kinh t và T ng công ty nhà nư c a) Nâng cao hơn n a trách nhi m ph i h p trong quá trình xây d ng các cơ ch , chính sách v qu n lý u tư, xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch u tư. b) T ch c giao ban thư ng xuyên ki m i m, tháo g k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c trong qu n lý và tri n khai th c hi n các d án u tư; trư ng h p vư t thNm quy n, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh. 9. Đ i v i các d án l n, quan tr ng và thi t y u thu c k ho ch đ u tư giai đo n đ n năm 2020
  7. a) B K ho c và u tư ch trì cùng các cơ quan liên quan xác nh cơ ch và ngu n v n u tư cho t ng d án; trên cơ s ó, s m xác nh ch u tư. b) Các ch u tư Ny nhanh ti n l p d án, chào hàng c nh tranh ch n tư v n trong nư c và nư c ngoài có năng l c và kinh nghi m. c) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, các cơ quan liên quan, các ch u tư xu t, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph cơ ch qu n lý u tư, xây d ng áp d ng riêng cho t ng d án Ny nhanh ti n tri n khai th c hi n các d án này. 10. Các cơ quan thông tin đ i chúng: không đưa nh ng thông tin không chính xác,chưa đư c đi u tra k lư ng làm nh hư ng không t t đ n vi c thu hút các ngu n v n đ u tư trong nư c và nư c ngoài. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c các T p oàn kinh t nhà nư c, T ng công ty nhà nư c nghiêm túc t ch c th c hi n Ch th này. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n, theo dõi và ôn c vi c th c hi n Ch th này; báo cáo Th tư ng Chính ph ti n và k t qu th c hi n vào các th i i m cu i quý III và cu i quý IV năm 2007./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ,các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản