intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ thị số 91/1997/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

66
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 91/1997/CT-TTg về phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để tiếp tục thực hiện Quyết định số 99/TTg ngày 9/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thuỷ lợi, giao thông và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 91/1997/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91/1997/CT-TTg Hà N i, ngày 05 tháng 2 năm 1997 CH THN V CÁC BI N PHÁP TI P T C TH C HI N QUY T NNH S 99/TTg NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 1996 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V PHÁT TRI N THU L I, GIAO THÔNG VÀ XÂY D NG NÔNG THÔN VÙNG NG B NG SÔNG C U LONG Các t nh ng b ng sông C u Long có v trí h t s c quan tr ng trong vi c b o m chi n lư c an toàn lương th c Qu c gia, gi v ng và tăng cư ng v trí, u tín xu t khNu g o c a Vi t Nam trên th gi i; nhưng hàng năm các t nh ng b ng sông C u Long thư ng xuyên b lũ l t, gây thi t h i nghiêm tr ng v ngư i và c a c i v t ch t, nh hư ng tr c ti p n s n xu t nông nghi p, phát tri n kinh t - xã h i và i s ng nhân dân trong vùng. Sau m t năm th c hi n Quy t nh s 99/TTg, ngày 9 tháng 2 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph , các B , ngành có liên quan, U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long ã làm ư c nhi u vi c, tri n khai ư c m t s công trình c p bách, nhưng v n còn thi u s ph i h p gi a các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i và Xây d ng và các t nh, d n n chưa t ư c m c tiêu ra, hi u qu u tư th p, có công trình ph i i u ch nh, b sung m i phù h p và phát huy ư c tác d ng. Nh t là, mùa lũ trong năm 1996 do s thi u g n bó, thi u ng b trong quá trình xây d ng m t s công trình cơ s h t ng và vi c làm ê bao tràn lan nên ã nh hư ng n vi c di chuy n thoát lũ, làm tăng thêm di n ng p l t, m c ng p úng và tăng m c thi t h i cho các công trình cơ s h t ng và i s ng nhân dân. phòng ng a, né tránh và cùng chung s ng v i lũ, ti p t c phát tri n kinh t - xã h i, thay i b m t ng b ng sông C u Long thì vi c phát tri n giao thông, thu l i, xây d ng các c m dân cư v n là yêu c u r t b c xúc hi n nay và là bư c m u quy t nh cho sau năm 2000 i lên công nghi p hoá hi n i hoá mà m c tiêu i h i ng toàn qu c l n th VIII ã t ra, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Vi c phát tri n giao thông, nh t là giao thông ư ng b , thu l i và xây d ng các c m dân cư các t nh ng b ng sông C u Long có quan h g n bó ch t ch v i nhau trong quy ho ch t ng th v phát tri n giao thông, thu l i và c n ph i ư c quán tri t và th ng nh t cao v quan i m, cách làm ngay t khâu quy ho ch, thi t k , phê duy t d án u tư và thi công các công trình, nh m mang l i hi u qu thi t th c b n v ng và phù h p v i v trí a lý, di n bi n lũ l t, t p quán và ti m năng phát tri n kinh t - xã h i c a vùng.
  2. Phát tri n giao thông ư ng b , thu l i, xây d ng các c m dân cư ng b ng sông C u Long trong i u ki n n n t y u, nhi u kênh r ch, ph i làm nhi u c u c ng, g n li n v i các chương trình khai hoang m r ng di n tích, tăng v , ng t hoá, thau chua r a m n thâm canh phát tri n s n xu t nông nghi p, hình thành cho ư c h th ng ư ng b liên t nh, liên huy n thông su t và các c m dân cư phòng ch ng lũ, nhưng các công trình này không ư c làm nh hư ng n vi c thoát lũ, không b phá hu sau mùa lũ nh t là các tuy n ư ng b . i v i ư ng giao thông hi n ang có (qu c l , liên t nh l , t nh l ...) s m có ánh giá t ng k t, rút ra bài h c kinh nghi m c a các mùa lũ l t v a qua (t t và chưa t t) có d án c th v vi c nâng c p tuy n ư ng, m r ng c u c ng ho c làm thêm c ng thoát lũ, k t h p gi a vi c th c hi n d án nâng c p qu c l 1A v i h th ng các công trình thu l i và các h th ng tràn thoát lũ, tuy t i không tình tr ng kh o sát, quy ho ch, phê duy t các d án và thi công các công trình giao thông, thu l i và xây d ng các c m dân riêng r nhau như hi n nay. Ch t ch U ban nhân dân các a phương ph i ch u trách nhi m chính trong vi c ph i k t h p các ngành ch c năng trên a bàn v các d án c th a phương theo hư ng trên. Rà soát l i h th ng ê bao cho s n xu t và khu dân cư. Nh ng ê bao làm nh hư ng n thoát lũ, tăng di n ng p, úng, gây thi t h i n các công trình cơ s h t ng thì ph i s a ch a ho c phá b . 2. C n s m có k t lu n khoa h c và th c ti n v thoát lũ ng b ng sông C u Long l p d án t ng th và quy ho ch chi ti t vi c thoát lũ ng b ng sông C u Long b o m thoát lũ, gi m lũ nhanh, không gây ng p úng c c b , b o v các công trình giao thông, thu l i và cơ s h t ng, ch ng ư c xói mòn và r a trôi t, tăng lư ng phù sa theo hư ng: - L p phương án thoát lũ ra bi n phía Tây, thoát lũ ra sông Vàm C , n o vét các c a sông, m r ng lu ng l ch, các kênh mương ngang, d c khai thông dòng ch y thoát lũ nhanh; có th nghiên c u hình thành h ch a nư c ng b ng sông C u Long i u hoà nư c trong mùa lũ mùa khô. Giao cho B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì cùng các B ngành có liên quan, U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long, trên cơ s các công trình nghiên c u khoa h c và th c ti n có k t lu n khoa h c và xây d ng d án thoát lũ v phía bi n Tây, g n vi c thoát lũ v i các công trình ng t hoá và r a phèn ng b ng sông C u Long trình Th tư ng Chính ph quý I/1997. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì cùng các B ngành liên quan ph i hoàn thành quy ho ch t ng th v h th ng thu l i, tiêu thoát lũ ng b ng sông C u Long trong quý I/1997 và các d án n o vét c a sông, các tuy n kênh ngang, kênh xuôi hoàn thành trong tháng 2 năm 1997 trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Vi c xây d ng các tuy n dân cư và c m dân cư ng b ng sông C u Long ph i ư c xem xét g n li n v i t p quán sinh ho t c a nhân dân theo hư ng i u ch nh l i tuy n dân cư, c m dân cư g n li n v i xây d ng và phát tri n thu l i, giao thông, san i t o thành m t b ng các khu dân cư, phù h p v i yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá và ô th hoá.
  3. Vi c xây d ng nhà các c m dân cư, tuy n dân cư ng b ng sông C u Long t nay tr i ph i b o m ng b 3 y u t : n n nhà cao không b ng p v mùa lũ, b o m có nư c s ch, ph c v sinh ho t, xung quanh nhà ph i có cây xanh bóng mát có th chung s ng và tránh né v i lũ. Ba y u t này c n ph i ư c tiêu chuNn hoá trong các d án xây d ng c m dân cư và tuy n dân cư, làm nhà tránh lũ. - Ch t ch U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long ph i rà soát ngay tình hình h gia ình không có t và nhà ph i i nh , nh t là i v i các h thu c di n chính sách, có phương án i u ch nh t d c các tuy n giao thông, tuy n dân cư hi n có và s làm m i, nh t thi t t nay tr i không ư c b t c h nào không có t . 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Giao thông - v n t i, B Xây d ng và U ban nhân dân các t nh ng b ng sông C u Long ph i có trách nhi m ph i h p t kh o sát, xây d ng d án, duy t d án, t ch c thi công ng b ng th i v i 3 n i dung thu l i, giao thông, xây d ng các c m dân cư, không l p l i tình tr ng m nh ai n y làm thi u ph i h p và h p tác v i nhau trên m t a bàn. Trên m t a bàn ch m t d án v i 3 n i dung thu l i, giao thông và c m dân cư. 5. T t c các d án thu c v thu l i, giao thông, xây d ng c m dân cư ng b ng sông C u Long ph i ư c duy t và th c hi n u th u theo úng Ngh nh 42/CP và 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph và c n ưu tiên i v i ch th u có k t h p s d ng lao ng th công và thi công cơ gi i v i ch th u ch dùng phương ti n cơ gi i, và ch th u a phương có công trình khi u th u cùng b ng i m nhau. 6. Thành l p Ban qu n lý các d án v thu l i, giao thông, xây d ng c m dân cư giúp Ban ch i ng b ng sông C u Long tham gia thNm nh và ch o tr c ti p vi c th c hi n các d án ó ng b ng sông C u Long (Th tư ng Chính ph s có quy t nh riêng). 7. Huy ng m i ngu n l c (v n và lao ng...) Trung ương và a phương, trong nư c và ngoài nư c phát tri n giao thông, thu l i. U ban nhân dân các c p c n chuNn b t t vi c hư ng d n th c hi n a phương mình Pháp l nh nghĩa v lao ng công ích và huy ng các ngu n l c xây d ng t nư c khi ư c ban hành. Trư c m t ph i phát ng m t cao trào qu n chúng làm thu l i, giao thông v i phong trào: " ng kh i xây d ng cơ s h t ng công nghi p hoá" m i a phương. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p ng b ng sông C u Long có trách nhi m ch o và th c hi n nghiêm túc Ch th này. Tr n c Lương ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2