Chỉ thị số 92/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
109
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 92/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 92/TTg về việc tăng cường phòng chống bệnh dại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 92/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 2 năm 1996 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG PHÒNG CH NG B NH D I Th i gian g n ây, b nh d i nư c ta, c bi t b nh d i do b chó c n, ang có chi u hư ng gia tăng, ã gây ra nh ng h u qu l n v tính m ng con ngư i và ti n c a nhân dân. Theo báo cáo c a B Y t , s ngư i b nhi m vi rút d i do b chó c n và b ch t ngày m t tăng. Hàng năm Nhà nư c ã ph i dành kinh phí khá l n cho vi c s n xu t vác xin tiêm phòng d i, xây d ng các i m tiêm phòng d i nhưng v n chưa áp ng, gi i quy t ư c cơ b n v n do s lư ng ngư i c n ph i tiêm vác xin phòng d i tăng r t nhanh trong m y năm qua. Nguyên nhân c a tình hình trên là do chúng ta còn thi u nh ng bi n pháp qu n lý ch t ch vi c nuôi, th chó; chưa Ny m nh vi c tiêm phòng b nh cho àn chó; công tác tuyên truy n, giáo d c nhân dân v nguy cơ, tác h i c a b nh d i còn chưa m nh; chính quy n a phương nhi u c p chưa nh n th c y v t m quan tr ng c a công tác phòng ch ng b nh d i nên chưa có các bi n pháp tích c c, m nh m ; thi u s ph i h p ch t ch gi a các B , ngành và v i các a phương. th c hi n nghiêm ch nh Lu t B o v s c kho nhân dân và Pháp l nh Thú y, h n ch thi t h i v ngư i và c a c i, th c hi n m c tiêu kh ng ch b nh d i vào năm 2000 và thanh toán b nh d i vào nh ng năm ti p theo, Th tư ng Chính ph ch th : 1/ B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn: - Xây d ng án phòng ch ng b nh d i trên gia súc t nay n năm 2000, c bi t là vi c tiêm phòng b nh d i trên àn chó nuôi, trình Chính ph trong năm 1996. - Ph i h p ch t ch v i các B , ngành liên quan và các a phương tri n khai th c hi n án này có hi u qu trong ph m vi c nư c. - Ch trì xây d ng và trình Chính ph ban hành Ngh nh qui nh v qu n lý vi c nuôi, th chó, g n trách nhi m dân s trong vi c b i thư ng thi t h i cho ngư i b chó c n và các bi n pháp c n thi t khác trong công tác phòng ch ng b nh d i trên àn gia súc. 2/ B Y t : ưa công tác phòng ch ng b nh d i là m t trong nh ng nh ng nhi m v ưu tiên c n t p trung qu n lý, ch o c a B t nay n năm 2000, tăng cư ng và thư ng xuyên ph i h p v i các B , ngành có liên quan trong công tác phòng ch ng b nh d i. Xây
  2. d ng án s n xu t vác xin và t ch c tiêm phòng ch ng b nh d i cho ngư i n năm 2000 c bi t chú tr ng nh ng n i dung sau ây: - C ng c và nâng c p, xây d ng h th ng tiêm phòng và giám sát b nh d i ngư i trên ph m vi c nư c. -B o m v s lư ng và ch t lư ng vác xin, huy t thanh kháng d i tiêm phòng cho m i i tư ng b chó ghi d i c n, Ny m nh công tác nghiên c u khoa h c ph c v cho công tác phòng ch ng b nh d i. 3/ B Tài chính: B o m cung c p ngân sách, kinh phí cho các ho t ng trong công tác phòng ch ng, giám sát b nh d i c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t và các a phương. 4/ Các cơ quan phát thanh và truy n hình, các phương ti n thông tin i chúng khác, các oàn th nhân dân, các trư ng h c ph i h p ch t ch v i ngành y t , nông nghi p tăng cư ng công tác tuyên truy n sâu r ng trong ph m vi c nư c m i ngư i dân hi u rõ tác h i c a b nh d i, hư ng ng và nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t, các quy nh c a Nhà nư c và c a chính quy n a phương trong công tác phòng ch ng và Ny lùi b nh d i. 5/ U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o ch t ch ngành y t , ngành nông nghi p và các ngành h u quan khác t i a phương, ng viên các oàn th nhân dân tham gia th c hi n t t chương trình phòng, ki m soát và kh ng ch b nh d i t i a phương. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh Ch th này. B y t có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c và t ng h p tình hình hàng quí báo cáo Th tư ng Chính ph . Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản