intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược quy hoạch du lịch: Phần 1

Chia sẻ: ViHercules2711 ViHercules2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

94
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Chiến lược quy hoạch du lịch: Phần 1 trình bày các nội dung về kế hoạch hóa và phát triển du lịch trên thế giới, hiện trạng của việc kế hoạch hóa và quy hoạch du lịch, quy hoạch du lịch ở vùng ven biển, những chương trình quy hoạch du lịch duyên hải tầm cỡ lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược quy hoạch du lịch: Phần 1

G. CAZES - R. LANQUAR<br /> Y. RAYNOUARD<br /> <br /> QUY HOẠCH<br /> <br /> sa L3CĨ)<br /> ĐÀO ĐÌNH BẮC (DịCH)<br /> <br /> OKỊ<br /> CÕ}G<br /> H a NỘI<br /> <br /> NHÀ XUẤT BÀN ĐẠI H Ọ C Q U Ố C GIA HÀ NỘI<br /> <br /> G. C A Z E S -R . LANQƯAR<br /> Y. RAYNOƯARD<br /> <br /> QUY HOẠCH DU LỊCH<br /> ■<br /> <br /> ■<br /> <br /> DÀO ĐÌNH BẮC cỉich<br /> <br /> NHA XUẤT BẢN ĐAI H O C Q U Ố C GIA HA NÔI - 2 0 0 0<br /> <br /> C hịu trá c h n h iệm x u ấ t bàn:<br /> m<br /> <br /> é<br /> <br /> G iá m đốc<br /> T ổn g b iên tậ p<br /> <br /> Biên tập và sủa bài<br /> T rình bày bia:<br /> <br /> NGUYỄN VÀN THỎA<br /> NGUYỄN THIỆN GIÁP<br /> <br /> NGƯYEN h ữ u c h i ê n<br /> NGỌC ANH<br /> <br /> M ụ c lục<br /> <br /> Lời nói đ ầ u<br /> <br /> 5<br /> <br /> Mở đ ầ u<br /> <br /> 7<br /> <br /> C hương 1. K ế h o ạ c h h ó a và p h á t t r iể n d u lịc h tr ê n<br /> t h ế g iớ i<br /> <br /> 16<br /> <br /> I H iệ n tr ạ n g c ủ a v iệc k ê h oạch h óa và quy hoạch du lịch<br /> <br /> 16<br /> <br /> II. C ác m ụ c t i ê u c ủ a k ê h o ạ c h h ó a v à q u y h o ạ ch d u l ị c h<br /> <br /> 20<br /> <br /> III. N hững th à n h viên cùng làm du lịch<br /> <br /> 32<br /> <br /> IV. Kỹ t h u ậ t k ê h o ạ c h h ó a v à q u y h o ạ ch du lịch<br /> <br /> 40<br /> <br /> C hương 2. Q u y h o ạ c h d u lịc h à v ù n g ve n b iể n<br /> <br /> 60<br /> <br /> I. N h ậ n x é t m ỏ đ ầ u<br /> <br /> 60<br /> <br /> II. C ác tr ạ m v à các R iv iera s - pha so sin h của q uy h oạch<br /> <br /> 64<br /> <br /> III. Đ ô th ị h óa d ạ n g tu y ế n vô tổ chửc các bờ biển du lịch<br /> <br /> 68<br /> <br /> IV. N h ữ n g c h ư ơ n g tr ìn h q u y h o ạ c h du lịch d u y ê n h ả i<br /> t ầ m cỡ lớn<br /> <br /> 75<br /> <br /> V. T ừ q u y h o ạ c h đ ế n b ả o vệ: n h ữ n g biện pháp được đưa<br /> ra g ầ n đ â y<br /> <br /> C h ư ơ n g 3. Q u y h o ạ c h d u l ị c h ở m iề n n ú i<br /> <br /> 81<br /> 87<br /> <br /> I. N hận xét mở đầu<br /> <br /> 87<br /> <br /> II. T hê h ệ thứ nhất: sự ra đời tự p hát của các trạm du lịch<br /> <br /> 91<br /> <br /> III. N h ữ n g q u a n n i ệ m m a n g t ín h k ê h o ạ c h h ó a v à<br /> n h ấ t t h ể hóa: q u y h o ạ c h c á c tr ạ m được xếp v à o t h ê h ệ<br /> t h ứ h a i v à th ứ b a<br /> <br /> 90<br /> <br /> 3<br /> <br /> IV. Những phê phán, những sự lựa chọn và tù n tò i các<br /> ý tưởng mỏi; tiế n tớ i thê hệ th ứ tư<br /> 10Õ<br /> <br /> C h ư ơ n g 4. Q u v h o ạ c h d u lịc h ờ các v ù n g n ô n g th ô n<br /> <br /> 4<br /> <br /> v à ve n đ ỏ<br /> <br /> I IX<br /> <br /> I. Nhận xét mở đầu<br /> <br /> 118<br /> <br /> II. Sự phát triể n của các th iế t bị ỏ Pháp<br /> <br /> 121<br /> <br /> III. Quy hoạch nông thôn trê n thè giỏi<br /> <br /> 138<br /> <br /> Đ ánh giá và triể n vọng<br /> <br /> 145<br /> <br /> Thư Mục<br /> <br /> 1Õ4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2