intTypePromotion=1

Chính sách thương mại quốc tế

Chia sẻ: Dạ Hoa Quân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
156
lượt xem
13
download

Chính sách thương mại quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'chính sách thương mại quốc tế', kinh doanh - tiếp thị, internet marketing phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính sách thương mại quốc tế

 1. CHÍ H SÁCH CHÍ SÁ THƯƠ G M I QU C T CHƯƠ G 7: CHI LƯ C PHÁT TRI THƯƠ G M I QU C T I. M T S KHÁI I M II. CHI LƯ C PHÁT TRI KI H T - XÃ H I 1. Các mô hình chi n lư c phát tri n KT-XH 2. Chi n lư c phát tri n KT-XH 2001 - 2010 III. CHI LƯ C PHÁT TRI TMQT 1. Các mô hình chi n lư c phát tri n TMQT 2. Chi n lư c PT TMQT c a Vi t am 2001 – 2010 3. Các quan i m cơ b n ch o ho t ng TMQT I. M T S KHÁI I M KHÁ 1. Chi n lư c: - là ư ng hư ng, cách th c hi n m c tiêu, gi i quy t nhi m v t ra mang tính toàn c c, t ng th và trong th i gian dài - là s b trí t ng th các ngu n l c, các gi i pháp t ư c m c ích, m c tiêu - là m t h th ng nh ng m c tiêu khái quát, nh ng quan i m, nh hư ng và chính sách cơ b n t m t ng th , dài h n Chi n lư c qu c gia? Doanh nghi p? Cá nhân?
 2. I. M T S KHÁI I M KHÁ Hãy dành 1 phút suy nghĩ: Chi n lư c có ph i là m t b n k ho ch dài h n? I. M T S KHÁI I M KHÁ 2. Chi n lư c phát tri n KT-XH là m t b n lu n c có cơ s khoa h c xác nh m c tiêu và ư ng hư ng phát tri n cơ b n c a t nư c trong kho ng th i gian 10 năm ho c dài hơn, là căn c ho ch nh các chính sách và k ho ch phát tri n - T m nhìn - Nh t quán v ư ng hư ng và gi i pháp cơ b n - Cơ s xây d ng quy ho ch, k ho ch I. M T S KHÁI IÊM KHÁ T i sao c n ph i có Chi n lư c phát tri n KT-XH?
 3. I. M T S KHÁI I M KHÁ Phát tri n không ph i là m t quá trình t phát nh hư ng Ph i h p m t t t nh t các ngu n l c khan hi m Cơ ch th trư ng có nh ng h n ch , không ch l y th trư ng làm căn c ra các quy t nh và phương hư ng phát tri n Cung c p m t t m nhìn xa, m t khuôn kh r ng cho vi c thi t l p các quan h qu c t Ch ng h i nh p và phát tri n II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- 1. Các mô hình chi n lư c phát tri n a. T i sao phát tri n l i có các mô hình chi n lư c khác nhau? II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- Vì các qu c gia khác nhau v - Ch chính tr và con ư ng phát tri n - Hoàn c nh l ch s và trình phát tri n - M c tiêu chính c n t t i c a chi n lư c
 4. II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- Các mô hình phát tri n r t a d ng: - Căn c vào ngu n l c - Căn c vào cơ c u kinh t - Căn c vào ch c năng II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- b. Các mô hình chi n lư c phát tri n theo UNIDO - Tăng trư ng nhanh - D a trên cơ s ngu n l c trong nư c - Nh m vào nhu c u cơ b n - T p trung vào t o vi c làm II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- (1) Mô hình chi n lư c phát tri n tăng trư ng nhanh: N i dung: T p trung ngu n l c vào các lĩnh v c có m c hoàn v n cao (XK) Yêu c u: - Hi u qu cao: l i th c nh tranh, h i nh p, qu n lý… - Thu hút ư c FDI, công ngh và bí quy t nư c ngoài, - Có th trư ng trong và ngoài nư c - Nh p khNu phi c nh tranh nhi u - N hanh chóng t o l p k t c u h t ng (KT&XH) h tr
 5. II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- (1) Mô hình chi n lư c phát tri n tăng trư ng nhanh: H n ch : - tăng trư ng nhanh ph i gi m b t nhân l c trong các ngành s n xu t (không xu t khNu) và ch p nh n th t nghi p cao - B trí s n xu t t p trung t i m t s vùng có k t c u h t ng phát tri n d n n chênh l ch gi a các vùng - Chênh l ch l n v thu nh p gi a các b ph n dân cư, các ngành, các lĩnh v c II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- (2) Mô hình chi n lư c phát tri n d a trên cơ s ngu n l c trong nư c: N i dung: D a trên th m nh v tài nguyên, khai thác và ch bi n cho c trong và ngoài nư c Yêu c u: - Ny m nh thăm dò khai thác, c bi t là d u khí - Chú tr ng s n xu t nông s n hàng hóa - i u tra chi ti t, xây d ng cơ s ánh b t và nuôi cá (cont...) II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- (2) Mô hình chi n lư c phát tri n d a trên cơ s ngu n l c trong nư c: Yêu c u: - i u tra chi ti t, áp d ng các h th ng qu n lý tiên ti n v r ng và tr ng r ng quy mô l n và thích h p - Ưu tiên u tư cho ch bi n tài nguyên trong nư c - H p tác qu c t có công ngh , tài chính và th trư ng cho các m t hàng ch bi n - nh hư ng xu t khNu cho các ngành d a trên tài nguyên - Yêu c u cao v trình ch bi n ngu n tài nguyên Các d án u tư l n - N ăng lư ng i n l n - c bi t lưu ý b o v môi trư ng sinh thái
 6. II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- (2) Mô hình chi n lư c phát tri n d a trên cơ s ngu n l c trong nư c: H n ch : - N gu n tài nguyên không ph i nư c nào cũng có, n u có thì r i cũng c n ki t - Các SMEs không th phát tri n Vi c làm cũng h n ch , trình ngu n nhân l c phát tri n ch m II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- (3) Mô hình chi n lư c phát tri n nh m vào các nhu c u cơ b n: N i dung: T p trung các ngu n l c vào s n xu t, áp ng nhu c u th trư ng n i av các nhu y u phNm ph c v Yêu c u: - Ưu tiên ngu n l c cho các SP liên quan n nông nghi p - u tư cho h th ng s n xu t và phân ph i có hi u qu trong vi c áp ng nhu c u cơ b n trong nư c - Các chính sách vĩ mô ph i hư ng t i kích c u - Công nghi p v a và nh , công nghi p nông thôn có vai trò quan tr ng II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- (3) Mô hình chi n lư c phát tri n nh m vào các nhu c u cơ b n: H n ch : - Hi u qu không cao, tính c nh tranh kém - Phát tri n m nh công nghi p th a mãn nhu c u n i a cũng ph i nh p khNu máy móc thi t b , nguyên li u… - Th trư ng n i a thư ng không l n kích thích s n xu t
 7. II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- (4) Mô hình chi n lư c phát tri n t p trung vào t o vi c làm: N i dung: T p trung vào quá trình s n xu t dùng nhi u lao ng Yêu c u: - Thi t l p v trí ch y u c a các ngành CN quy mô nh - Không khuy n khích h p tác qu c t tr khi thành l p JV - nh hư ng xu t khNu có l a ch n nh ng ngành dùng nhi u lao ng và dây chuy n l p ráp linh ki n N K - Tr các nhà máy l p ráp hàng XK, các ngành SX dùng công ngh th p ho c thích h p - Công nghi p v a và nh nông thôn ư c phát tri n II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- (4) Mô hình chi n lư c phát tri n t p trung vào t o vi c làm: H n ch : - Hi u qu không cao, tính c nh tranh kém - Phát tri n m nh công nghi p th a mãn nhu c u n i a cũng ph i nh p khNu máy móc thi t b , nguyên li u… - Th trư ng n i a thư ng không l n kích thích s n xu t II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- VI T AM nên l a ch n mô hình chi n lư c phát tri n nào?
 8. II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- - M t qu c gia không th theo ch u i duy nh t m t mô hình chi n lư c riêng bi t nào trong su t quá trình phát tri n. - V i m c tiêu “ ưa nư c ta ra kh i tình tr ng kém phat tri n, nâng cao rõ r t i s ng v t ch t, văn hóa, tinh th n c a nhân dân; t o n n t ng v ng ch c n năm 2020 nư c ta cơ b n tr thành nư c công nghieepjtheo hư ng hi n i…” Vi t N am ph i áp d ng mô hình chi n lư c h n h p, k t h p các mô hình trên t t i s phát tri n áp ng 3 yêu c u: Phát tri n nhanh - Hi u qu - B n v ng II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- 2. Chi n lư c phát tri n KT-XH c a Vi t am c i m chi n lư c phát tri n KT-XH 2001-2010: - Phát tri n nhanh g n v i n nh xã h i, m b o b o v môi trư ng t nhiên và sinh thái - Cùng v i tăng trư ng nhanh xu t khNu, Ny m nh s n xu t th a mãn nhu c u trong nư c, không s n xu t s n phNm tiêu dùng trong nư c v i b t c giá nào mà ph i có s l a ch n trên cơ s th m nh v ngu n nhân l c, tài nguyên trong nư c, s n xu t v i giá r , có kh năng c nh tranh - T n d ng tri t ngu n l c trong nư c song ng th i s d ng t i a ngu n l c bên ngoài v c v n và công ngh II. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ KT-XH KT- 2. Chi n lư c phát tri n KT-XH c a Vi t am - c Bàn v Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a Vi t am trong th i kỳ m i - c Văn ki n i h i ng toàn qu c l n th IX - c B i c nh trong nư c, qu c t và vi c nghiên c u xây d ng chi n lư c 2011 - 2020
 9. III. CHI LƯ C PHÁT TRI PHÁ TMQT 1. Các mô hình chi n lư c phát tri n TMQT (1) Chi n lư c xu t khNu s n phNm thô (2) Chi n lư c thay th hàng nh p khNu (3) Chi n lư c s n xu t hư ng v xu t khNu 1. CHI LƯ C XU T KH U S PH M THÔ Hoàn c nh áp d ng: - Th c hi n khi trình s n xu t còn th p, kh năng tích lu v n c a n n kinh t h n ch i dung: - D a vào vi c khai thác các ngu n tài nguyên s n có và các i u ki n thu n l i trong nư c v các s n phNm nông nghi p và khai khoáng 1. CHI LƯ C XU T KH U S PH M THÔ N−íc 50-60s 70s Hµng ho¸ Indonesia 100% 97% DÇu löa, cao su, cµ phª, thiÕc, gç Thailand 98% 74% G¹o, cao su, ng«, thiÕc, s¾n Philippines 96% 65% Cïi dõa, ®−êng, ®ång, gç dÇu, dÇu dõa Ên §é 55% 39% DÇu löa, cao su Nguån: “Lùa chän SP vµ TT trong NT thêi kú CNH cña c¸c nÒn KT §«ng ¸”, NXB CTQG, 2000
 10. 1. CHI LƯ C XU T KH U S PH M THÔ Ưu i m: - T o i u ki n phát tri n kinh t theo chi u r ng, tăng d n quy mô c a n n kinh t - N hanh chóng t o ngu n v n ban u cho quá trình CN H: xu t hi n nhu c u thu hót v n u tư nư c ngoài; tăng tích lũy trong nư c - Gi i quy t công ăn vi c làm, tăng i ngũ công nhân lành ngh 1. CHI LƯ C XU T KH U S PH M THÔ hư c i m: - Không ng d ng và phát tri n ư c KHCN - Làm c n ki t ngu n tài nguyên trong nư c, d n n m t cân b ng sinh thái - Thu nh p t xu t khNu s n phNm thô thư ng không n nh do: + Cung, c u không n nh + Giá c s n phNm thô có xu hư ng gi m so v i hàng công nghi p 2. CHI LƯ C S XU T THAY TH H P KH U Hoàn c nh ra i: - ChiÕn l−îc nµy ®· ®−îc hÇu hÕt c¸c n−íc ph¸t triÓn hiÖn nay theo ®uæi trong thÕ kû XIX. - Trong c¸c n−íc §PT, chiÕn l−îc IS ®−îc thö nghiÖm ®Çu tiªn ë c¸c n−íc Mü La tinh, sau ®ã lan réng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë c¸c n−íc §PT, ®¨c biÖt lµ c¸c n−íc ch©u ¸ vµ ch©u Phi vµo gi÷a thÕ kû XX (1950s-1960s).
 11. 2. CHI LƯ C S XU T THAY TH H P KH U N i dung: - C g ng t s n xu t áp ng i b ph n nhu c u v hàng hóa và d ch v cho th trư ng n i i , thay thÕ dÇn nh÷ng s¶n phÈm tiªu dïng ph¶i nhËp khÈu, ®i ®Õn chç hoµn toµn kh«ng ph¶i nhËp khÈu. - §¶m b¶o cho c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n−íc cã thÓ lµm chñ ®−îc kü thuËt s¶n xuÊt; hoÆc c¸c nhµ §TNN cung cÊp c«ng nghÖ, vèn vµ qu¶n lý h−íng vµo viÖc cung cÊp cho thÞ tr−êng néi ®Þa lµ chÝnh. - Cuèi cïng lËp c¸c hµng rµo b¶o hé ®Ó hç trî cho s¶n xuÊt trong n−íc cã l·i, khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t− trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp lµ môc tiªu ph¸t triÓn. 2. CHI LƯ C S XU T THAY TH H P KH U Bi n pháp th c hi n - Thu quan cao - Hàng rào phi thu quan ch t ch : h n ng ch nh p kh u, gi y phép nh p kh u, duy trì t giá h i oái cao, qu n lý ch t ch ngo i h i - Trî cÊp, −u ®·i ®Çu t− Ưu i m - Trong giai o n u ã em l i s m mang nh t nh cho các cơ s s n xu t - Gi i quy t ư c công ăn vi c làm - Các ngành kinh t phát tri n tương i cân i - n kinh t tương i n nh, không b nh ng tác ng x u t bên ngoài 2. CHI LƯ C S XU T THAY TH H P KH U hư c i m: - Ngo¹i th−¬ng kh«ng ®−îc coi träng h n ch vi c khai thác có hi u qu ti m năng c a t nư c - ThiÕu nguån lùc ®Çu vµo cho ph¸t triÓn kinh tÕ. -T c phát tri n kinh t không cao (thư ng ch 1-2%) - Cán cân thương m i ngày càng thi u h t - Làm cho các doanh nghi p thi u năng ng, thi u cơ h i c nh tranh
 12. 2. CHI LƯ C S XU T THAY TH H P KH U VÝ dô: Hµn Quèc thùc hiÖn ISI trong giai ®o¹n tõ 1962-1966. §µi Loan: tõ 1953 – 1964. - C¶ 2 n−íc ®Òu tËp trung khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c ngµnh CN cÇn nhiÒu SL§, Ýt vèn nh−ng ®¹t hiÖu qu¶ nhanh: chÕ biÕn l−¬ng thùc, dÖt may, giµy dÐp, giÊy, kÝnh, nhùa v.v . - Hä ¸p dông mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p −u ®·i, hç trî CN néi ®Þa nh− miÔn gi¶m thuÕ kinh doanh, cho vay víi l·i suÊt thÊp vµ c¸c kho¶n trî cÊp kh¸c. - Mét sè ngµnh CN nÆng còng ®−îc ®Çu t− x©y dùng ban ®Çu nh−: CN chÕ t¹o, khai kho¸ng, VLXD, ph©n bãn, läc dÇu, .. 2. CHI LƯ C S XU T THAY TH H P KH U VÝ dô: Hµn Quèc thùc hiÖn ISI trong giai ®o¹n tõ 1962-1966. §µi Loan: §Õn ®Çu 60s, s¶n phÈm CN kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng TG, ThÞ tr−êng trong n−íc søc mua rÊt h¹n chÕ do thu nhËp thÊp. ViÖc NK c¸c ®Çu vµo cÇn thiÕt cho CNH vÉn tiÕp tôc t¨ng lªn th©m hôt mËu dÞch ngµy cµng trÇm träng. Tèc ®é t¨ng cña CN b¾t ®Çu gi¶m dÇn, tõ 20% 9,8% vµo n¨m 1961. (Ngµnh CN chÕ biÕn: tõ 14,4% -1960 8,1% -1962). Hµn Quèc: T−¬ng tù nh− ë §µi Loan, c¬ cÊu KT kh«ng thay ®æi tÝch cùc. N¨m 1966, tû träng n«ng nghiÖp trong GDP vÉn cßn rÊt lín, chiÕm tíi 35% so víi 25,6% cña CN. 3. CHI LƯ C S XU T HƯ G V XU T KH U i dung: - Tích c c tham gia phân công lao ng qu c t , b ng cách m c a n n kinh t thu hút v n và k thu t vào khai thác ti m năng lao ng và tài nguyên c a t nư c. LÊy thÞ tr−êng n−íc ngoµi lµ träng t©m ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. - ThuyÕt lîi thÕ so s¸nh cña Ricardo vÉn th−êng ®−îc coi lµ c¬ së lý luËn cña m« h×nh chiÕn l−îc nµy.
 13. 3. CHI LƯ C S XU T HƯ G V XU T KH U ISI EOI Singapore 1961 1965 Indonesia 1967 1982 Thailand 1962 1972 Malaysia 1958 1968 Philippines 1946 1970 3. CHI LƯ C S XU T HƯ G V XU T KH U Bi n pháp th c hi n - Gi m b t b o h công nghi p trong nư c, gi m b t các hàng rào thu quan và phi thu quan, - Khuy n khích, nâng và h tr cho các ngành s n xu t hàng xu t khNu - m b o môi trư ng u tư cho tư b n nư c ngoài - M r ng quan h v i các nư c khai thác th trư ng bên ngoài 3. CHI LƯ C S XU T HƯ G V XU T KH U Ưu i m -T c tăng trư ng cao (2 con s ) - S d ng có hi u qu ngu n l c c a t nư c, ®ång thêi tËn dông ®−îc c¸c nguån lùc tõ bªn ngoµi (v n và công ngh ) - M t s ngành công nghi p t trình k thu t cao và có kh năng c nh tranh cao trªn tr−êng quèc tÕ, lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ t¨ng tr−ëng (t¸c ®éng lan to¶) - Gi i quy t ư c công ăn vi c làm - Giúp kinh t trong nư c hoà nh p v i kinh t khu v c và th gi i
 14. 3. CHI LƯ CS XU T HƯ G V XU T KH U hư c i m - D n n tình tr ng m t cân i gi a các ngành xu t khNu và không xu t khNu -T c tăng trư ng kinh t cao nhưng n n kinh t phát tri n không n nh, g n ch t vào kinh t th gi i và khu v c, d b tác ng x u c a bên ngoài 3. CHI LƯ C S XU T HƯ G V XU T KH U §Æc tr−ng cña EOI so víi ISI: - EOI ®Æt träng t©m ph¸t triÓn nh÷ng lÜnh vùc cã LTSS cßn ISI h−íng tíi XD mét c¬ cÊu KT vµ CN hoµn chØnh. - Toµn bé chÝnh s¸ch cña EOI lµ nh»m khuyÕn khÝch XK cßn ISI lµ h−íng vµo thÞ tr−êng néi ®Þa tèc ®é t¨ng tr−ëng bÞ h¹n chÕ. - EOI tÝch cùc thu hót vèn §TNN: FDI, ODA - EOI lo¹i bá c¸c hµng rµo b¶o hé, thùc hiÖn tù do ho¸ vµ hç trî XK.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2