Chính tả - Ê-MI-LI, CON… LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH (Ở các tiếng chứa ươ / ưa)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
148
lượt xem
6
download

Chính tả - Ê-MI-LI, CON… LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH (Ở các tiếng chứa ươ / ưa)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhớ- viết đúng, trình bày đúng khổ thơ 2, 3 của bài Ê-mi-li, con… - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tiếng có nguyên âm đôi ưa/ ươ, nắm vững quy tắc đánh dấu thanh vào các tiếng có nguyên âm đôi ưa/ ươ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Ê-MI-LI, CON… LUYỆN TẬP ĐÁNH DẤU THANH (Ở các tiếng chứa ươ / ưa)

  1. Chính t : Nh vi t : Ê-MI-LI, CON… LUY N T P ÁNH D U THANH ( các ti ng ch a ươ / ưa) I. M c tiêu, nhi m v : - Nh - vi t úng, trình bày úng kh thơ 2, 3 c a bài Ê-mi-li, con… - Làm úng các bài t p chính t phân bi t ti ng có nguyên âm ôi ưa/ ươ, n m v ng quy t c ánh d u thanh vào các ti ng có nguyên âm ôi ưa/ ươ. II. dùng d y h c: - 3 t phi u kh to phô tô n i dung bài t p 3. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 3 HS
  2. - GV c các t ng cho HS vi t. - GV nh n xét, cho i m. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: Nh - vi t. a) Hư ng d n chung. - GV cho HS c yêu c u . - 1 HS c. - 2 HS c thu c lòng o n thơ c n vi t. - Cho HS luy n vi t m t vài t ng d vi t sai: Oa-sinh-tơn, Ê-mi-li, sáng lòa. b) HS nh - vi t.
  3. - GV lưu ý HS cách trình bày bài thơ, - HS nh - vi t. nh ng l i chính t d m c, v trí c a các d u câu. c) Ch m, ch a bài. - GV ch m 5-7 bài. - HS t soát l i. - GV nh n xét chung. Ho t ng 3: Hư ng d n HS làm bài t p chính t . a) Hư ng d n HS làm BT 2. (5’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. c 2 kh thơ. Tìm ti ng có ưa, ươ trong 2 kh thơ
  4. ó. Nêu nh n xét v cách ghi d u thanh các ti ng tìm ư c. - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày k t qu . - 2 HS lên b ng. - C l p nh n xét. - GV nh n xét và ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 3. (4’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Tìm ti ng có ch a ưa ho c ươ i n vào ch tr ng trong m i câu sao cho úng.
  5. - Cho HS làm bài. GV dán 3 t phi u ã - 3 HS lên b ng làm bài. phô tô lên b ng l p. - L p nh n xét. - GV nh n xét và ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - D n HS chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản