intTypePromotion=1
ADSENSE

chống sét cho trạm biến áp, chương 5

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

264
lượt xem
90
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương án có phạm vi bảo vệ thoả mãn yêu cầu đặt ra. Tổng số cột: 15 cột trong đó có 9 cột 26 m , 6 cột 19 m. Tổng chiều dài cột: 9.(26-16.5)+2.(19-11)+4.19=177.5 m. 1.3.3. Sơ đồ mặt bằng bố trí cột thu sét: Phía 220kV có treo 3 dây chống sét C-70 khoảng cách giữa hai dây lần lượt là: S14=35.3 m; S47=34 m. Do dây thu sét bị võng nên độ cao của cột treo dây phải tính đến độ võng của dây. Độ võng của dây chống sét là f=4 m. Vậy độ cao cột...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chống sét cho trạm biến áp, chương 5

  1. Chương 5: Ph¹m vi b¶o vÖ cña ph-¬ng ¸n 2 14 15 1 2 3 4 5 6 12 13 NhàĐiÒu KhiÓn 7 8 9 10 11 H×nh 1.10 Ph¹m vi b¶o vÖ ph-¬ng ¸n 2 1.3.2.4. KÕt luËn: Ph-¬ng ¸n cã ph¹m vi b¶o vÖ tho¶ m·n yªu cÇu ®Æt ra. Tæng sè cét: 15 cét trong ®ã cã 9 cét 26 m , 6 cét 19 m. Tæng chiÒu dµi cét: 9.(26-16.5)+2.(19-11)+4.19=177.5 m. 1.3.3. Ph-¬ng ¸n 3. 1.3.3.1. S¬ ®å mÆt b»ng bè trÝ cét thu sÐt:
  2. PhÝa 220kV cã treo 3 d©y chèng sÐt C-70 kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y lÇn l-ît lµ: S14=35.3 m; S47=34 m. §Ó b¶o vÖ toµn bé xµ trong tr¹m th× S 35.3 h  h0   16.5   25.33(m) . 4 4 Do d©y thu sÐt bÞ vâng nªn ®é cao cña cét treo d©y ph¶i tÝnh ®Õn ®é vâng cña d©y. §é vâng cña d©y chèng sÐt lµ f=4 m. VËy ®é cao cét treo d©y thu sÐt : h1  h  f  25.33  4  29.33(m) Chän ®é cao cña cét thu sÐt la h1= 29.5 (m) PhÝa 110kV ®Æt 3 cét: Kho¶ng c¸ch giöa c¸c d©y thu sÐt lµ:S36=35.3 m;S6 10=43.15 m. S 43.15 §Ó b¶o vÖ toµn bé xµ trong tr¹m th× h  h0   11   21.79(m) 4 4 TÝnh ®Õn ®é vâng cña d©y ta chän ®é cao treo d©y cña d©y thu sÐt lµ: h1  h  f  21.79  4  25.79(m) Ta chän h1 = 26 m.
  3. 1 3 2 4 5 6 Nhµ §iÒu KhiÓn 7 8 9 H×nh 1.11 S¬ ®å mÆt b»ng bè trÝ cét thu sÐt vµ d©y chèng sÐt 1.3.3.2. TÝnh to¸n cho ph-¬ng ¸n 3 a.)Ph¹m vi b¶o vÖ cña d©y thu sÐt: -PhÝa 220 kV TÝnh cho hai vÞ trÝ cao nhÊt vµ thÊp nhÊt. T¹i vÞ trÝ ®Çu cét: B¶o vÖ ë ®é cao 16.5m: 2 2 16.5 Do hx  16.5  h  .29.5  19.67 th× bx  1,2.29.5.(1  )  10.65(m). 3 3 0,8.29,5 B¶o vÖ ë ®é cao 11m: 2 2 11 Do hx  11  h  .29.5  19.67 th× bx  1,2.29,5.(1  )  18.9(m). 3 3 0,8.29,5 §é cao lín nhÊt ®-îc b¶o vÖ gi÷a hai d©y:
  4. S 35.3 h0  h   29,5   20.68m. 4 4 T¹i vÞ trÝ thÊp nhÊt: h'  h  f  29,5  4  25,5(m) B¶o vÖ ë ®é cao 16.5 m: 2 2 16.5 Do hx  16.5  h  .25,5  17 t h× bx  1,2.25,5.(1  )  5.85(m). 3 3 0,8.25,5 B¶o vÖ ë ®é cao 11m: 2 2 11 Do hx  11  h  .25,5  17 th× bx  1,2.25,5.(1  )  14.1(m). 3 3 0,8.25,5 §é cao lín nhÊt ®-îc b¶o vÖ gi÷a hai d©y: S 35.3 h0  h'  25,5   16,67(m) 4 4 -PhÝa 110 kv T¹i vÞ trÝ ®Çu cét: B¶o vÖ ë ®é cao 11 m: 2 2 11 Do hx  11  h  .26  17,33 th× bx  1,2.26(1  )  14,7(m). 3 3 0,8.26 §é cao lín nhÊt ®-îc b¶o vÖ gi÷a hai d©y: S 43,15 h0  h   26   15,21m. 4 4 T¹i vÞ trÝ thÊp nhÊt: h'  h  f  26  4  22(m) B¶o vÖ ë ®é cao 11 m: 2 2 11 Do hx  11  h  .22  14.67 t h× bx  1,2.22.(1  )  9.9(m). 3 3 0,8.22
  5. b.)Ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cét thu sÐt: Nhãm cét ®éc lËp -PhÝa 220 kV Ta ®Æt cét thu sÐt bao biªn cã ®é cao 29,5m. 2 11 Do hx  11  .29,5  19,67 vËy r011  1,5.29,5.(1  )  23,63(m) 3 0,8.29,5 2 16.5 Do hx  16.5  .29,5  19,67 vËy r016.5  1,5.29,5.(1  )  13,31(m) 3 0,8.29,5 -phÝa 110kV: Ta ®Æt cét thu sÐt bao biªn cã ®é cao 26 m. 2 11 Do hx  11  .26  17,33 vËy r011  1,5.26.(1  )  18,38(m) 3 0,8.26 c). Ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cÆp cét biªn : NHÓM CỘT CẠNH NHAU 220kV Độ r0x Cặp cột cao a h0 2/3*h0 (m) cột (m) (m) (m) hx=16.5m (m) 1-4 29.50 35.30 24.46 16.3 5.97 4-7 29.50 34.00 24.64 16.43 6.11 NHÓM CỘT CẠNH NHAU 110kV Cặp cột Độ a h0 2/3*h0 r0x
  6. cao (m) cột (m) (m) (m) hx=11m (m) 3-6 26.00 35.3 20.96 13.97 10.82 6-9 26.00 43.15 19.84 13.22 9.14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2