intTypePromotion=3

đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 5

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
185
lượt xem
85
download

đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệm vụ của nối đất là tản dòng điện xuống đất để đảm bảo cho điện thế trên vật nối đất có trị số bé. Hệ thống nối đất là một phần quan trọng trong việc bảo vệ quá điện áp, do đó việc nối đất của trạm biến áp, các cột thu lôi, các đường dây, các thiết bị chống sét phải được tính toán cụ thể trong khi thiết kế. Trong hệ thống điện thường có ba loại nối đất : + Nối đất làm việc. Nhiệm vụ chính là đảm bảo sự làm việc bình thường của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 5

  1. Ch-¬ng 5: TÝnh to¸n nèi ®Êt cho tr¹m 110/22 kv II.1- Giíi thiÖu chung vµ mét sè vÇn ®Ò kü thuËt khi tÝnh to¸n nèi ®Êt tr¹m biÕn ¸p. NhiÖm vô cña nèi ®Êt lµ t¶n dßng ®iÖn xuèng ®Êt ®Ó ®¶m b¶o cho ®iÖn thÕ trªn vËt nèi ®Êt cã trÞ sè bÐ. HÖ thèng nèi ®Êt lµ mét phÇn quan träng trong viÖc b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p, do ®ã viÖc nèi ®Êt cña tr¹m biÕn ¸p, c¸c cét thu l«i, c¸c ®-êng d©y, c¸c thiÕt bÞ chèng sÐt ph¶i ®-îc tÝnh to¸n cô thÓ trong khi thiÕt kÕ. Trong hÖ thèng ®iÖn th-êng cã ba lo¹i nèi ®Êt : + Nèi ®Êt lµm viÖc. NhiÖm vô chÝnh lµ ®¶m b¶o sù lµm viÖc b×nh th-êng cña thiÕt bÞ, hoÆc mét sè bé phËn cña thiÕt bÞ yªu cÇu ph¶i lµm viÖc ë chÕ ®é nèi ®Êt trùc tiÕp, th-êng lµ nèi ®Êt ®iÓm trung tÝnh m¸y biÕn ¸p. Trong hÖ thèng ®iÖn cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt, nèi ®Êt cña m¸y biÕn ¸p ®o l-êng vµ c¸c kh¸ng ®iÖn dïng trong bï ngang trªn c¸c ®-êng d©y cao ¸p truyÒn t¶i ®iÖn. + Nèi ®Êt chèng sÐt. Nèi ®Êt chèng sÐt cã t¸c dông lµm t¶n dßng ®iÖn sÐt vµo trong ®Êt (khi sÐt ®¸nh vµo cét thu l«i hay ®-êng d©y) ®Ó gi÷ cho ®iÖn thÕ
  2. mäi ®iÓm trªn th©n cét kh«ng qu¸ lín tr¸nh tr-êng hîp phãng ®iÖn ng-îc tõ cét thu l«i ®Õn c¸c thiÕt bÞ cÇn ®-îc b¶o vÖ. + Nèi ®Êt an toµn. Cã t¸c dông ®¶m b¶o an toµn cho con ng-êi khi c¸ch ®iÖn bÞ h- háng. Thùc hiÖn nèi ®Êt an toµn b»ng c¸ch nèi ®Êt c¸c bé phËn kim lo¹i kh«ng mang ®iÖn nh- vá m¸y, thïng dÇu m¸y biÕn ¸p, c¸c gi¸ ®ì kim lo¹i ®Ó khi c¸ch ®iÖn bÞ h- háng do l·o ho¸ th× trªn c¸c bé phËn kim lo¹i sÏ cã mét ®iÖn thÕ nhá kh«ng nguy hiÓm (nÕu kh«ng nèi ®Êt th× ®iÖn thÕ nµy sÏ lµm nguy hiÓm ®Õn con ng-êi khi ch¹m vµo chóng). Do ®ã nèi ®Êt c¸c bé phËn nµy lµ ®Ó gi÷ ®iÖn thÕ thÊp vµ b¶o ®¶m an toµn cho con ng-êi khi tiÕp xóc víi chóng.VÒ nguyªn t¾c lµ ph¶i t¸ch rêi c¸c hÖ thèng nèi ®Êt nãi trªn nh-ng trong thùc tÕ ta chØ dïng mét hÖ thèng nèi ®Êt chung cho c¸c nhiÖm vô. Song hÖ thèng nèi ®Êt chung ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c thiÕt bÞ khi cã dßng ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt lín do vËy yªu cÇu ®iÖn trë nèi ®Êt ph¶i nhá. Khi ®iÖn trë nèi ®Êt cµng nhá th× cã thÓ t¶n dßng ®iÖn víi mËt ®é lín, t¸c dông cña nèi ®Êt tèt h¬n an toµn h¬n. Nh-ng ®Ó ®¹t ®-îc trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt nhá th× rÊt tèn kÐm do vËy trong tÝnh to¸n ta ph¶i thiÕt kÕ sao cho kÕt hîp ®-îc c¶ hai yÕu tè lµ ®¶m b¶o vÒ kü thuËt vµ hîp lý vÒ kinh tÕ. Mét sè yªu cÇu vÒ kü thuËt cña ®iÖn trë nèi ®Êt:
  3. + §èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nèi ®Êt trùc tiÕp, yªu cÇu ®iÖn trë nèi ®Êt ph¶i tho¶ m·n: R  0,5.(Theo tiªu chuÈn nèi ®Êt an toµn trang 189 gi¸o tr×nh kü thuËt ®iÖn cao ¸p). + §èi víi c¸c thiÕt bÞ cã ®iÓm trung tÝnh kh«ng nèi ®Êt trùc tiÕp th×: 250 R  I nÕu nh- hÖ thèng chØ dïng cho thiÕt bÞ cao ¸p + §èi víi hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn vµ chØ hÖ thèng nèi ®Êt dïng chung cho c¶ thiÕt bÞ cao ¸p vµ h¹ ¸p th×: 125 R  I nh-ng kh«ng ®-îc qu¸ 10  + Khi dïng nèi ®Êt tù nhiªn nÕu ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn ®· tho¶ m·n yªu cÇu cña c¸c thiÕt bÞ cã dßng ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt bÐ th× kh«ng cÇn nèi ®Êt nh©n t¹o n÷a. Cßn nÕu ®iÖn trë nèi ®Êt tù nhiªn kh«ng tho¶ m·n ®èi víi c¸c thiÕt bÞ cao ¸p cã dßng ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt lín th× ta ph¶i tiÕn hµnh nèi ®Êt nh©n t¹o vµ yªu cÇu trÞ sè cña ®iÖn trë nèi ®Êt nh©n t¹o lµ: R  1. Dßng ®iÖn I tuú theo mçi tr-êng hîp sÏ cã trÞ sè kh¸c nhau : + Trong hÖ thèng kh«ng thiÕt bÞ bï th× dßng ®iÖn tÝnh to¸n I lµ dßng ®iÖn khi cã ch¹m ®Êt 1 pha ( c¶ m¹ng trªn kh«ng vµ m¹ng c¸p ) : I = 3Uf..C
  4. + NÕu hÖ thèng cã thiÕt bÞ bï th× dßng ®iÖn tÝnh to¸n I lµ phÇn dßng ®iÖn cßn l¹i hay ch-a ®-îc bï cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt trong m¹ng khi ®· c¾t ®i thiÕt bÞ bï cã c«ng suÊt lín nhÊt , nh-ng chó ý lµ phÇn dßng ®iÖn Êy kh«ng ®-îc qu¸ 30A. + Dßng ®iÖn tÝnh to¸n trong hÖ thèng nèi ®Êt mµ trong ®ã cã nèi thiÕt bÞ bï ®-îc lÊy b»ng 125% dßng ®iÖn ®Þnh møc cña thiÕt bÞ bï . BÊt kú mét hÖ thèng nèi ®Êt nµo còng ph¶i cã c¸c ®iÖn cùc ch«n trong ®Êt vµ nèi víi thiÕt bÞ mµ ta cÇn nèi ®Êt (®iÖn cùc th-êng sö dông lµ c¸c cäc s¾t th¼ng ®øng hay c¸c thanh dµi n»m ngang) c¸c ®iÖn cùc nµy ®-îc ch«n trong ®Êt . Møc t¶n dßng ®iÖn phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña ®Êt (v× ®Êt lµ m«i tr-êng kh«ng ®ång nhÊt, kh¸ phøc t¹p, nã phô thuéc vµo thµnh phÇn cña ®Êt nh- c¸c lo¹i muèi, a xÝt ... chøa trong ®Êt ). §iÒu kiÖn khÝ hËu còng ¶nh h-ëng ®Õn ®é dÉn ®iÖn cña ®Êt. ë ViÖt nam khÝ hËu thay ®æi theo tõng mïa , ®é Èm cña ®Êt còng thay ®æi theo dÉn ®Õn ®iÖn trë suÊt cu¶ ®Êt còng biÕn ®æi trong ph¹m vi réng. Do vËy trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ vÒ nèi ®Êt th× trÞ sè ®iÖn trë suÊt cña ®Êt dùa theo kÕt qu¶ ®o l-êng thùc ®Þa vµ sau ®ã ph¶i hiÖu chØnh theo hÖ sè mïa, môc ®Ých lµ t¨ng c-êng an toµn. C«ng thøc hiÖu chØnh nh- sau: tt = ®.Km Trong ®ã: tt: lµ ®iÖn trë suÊt tÝnh to¸n cña ®Êt. ®: ®iÖn trë suÊt ®o ®-îc cña ®Êt.
  5. Km : hÖ sè mïa cña ®Êt. HÖ sè K phô thuéc vµo d¹ng ®iÖn cùc vµ ®é ch«n s©u cña ®iÖn cùc. §èi víi tr¹m biÕn ¸p ta thiÕt kÕ cã cÊp ®iÖn ¸p 110kV vµ c¸c cét thu l«i ®éc lËp do ®ã ta sö dông h×nh thøc nèi ®Êt tËp trung ®Ó cã hiÖu qu¶ t¶n dßng ®iÖn tèt nhÊt. MÆt kh¸c do ®Æt c¸c cét thu l«i trªn xµ nªn phÇn nèi ®Êt chèng sÐt ta nèi chung víi m¹ch vßng nèi ®Êt cña tr¹m.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản