Chủ đề: Hội trăng rằm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
122
lượt xem
20
download

Chủ đề: Hội trăng rằm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Mục tiêu 1. Phát triển ngôn ngữ: - Biết bày tỏ nhu cầu, mong muốn, suy nghĩ của mình bằng lời nói - Bé giao tiếp bằng lời nói rõ rang, mạch lạc, lễ phép - Mạnh dạn, vui vẻ trong khi giao tiếp 2. Phát triển nhận thức: - Bé có một số hiểu biết nhất định về ngày lễ hội, hiểu ý nghĩa của ngày Trung thu. - Bé hân hoan, vui tươi đón hội trăng rằm. - Phát triển khả năng hát và vận động những bài hát về Trung thu - Tham gia các vận động cơ bản qua các trò chơi ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Hội trăng rằm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch ñ : H i trăng r m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I . M c tiêu 1. Phát tri n ngôn ng : - Bi t bày t nhu c u, mong mu n, suy nghĩ c a mình b ng l i nói - Bé giao ti p b ng l i nói rõ rang, m ch l c, l phép - M nh d n, vui v trong khi giao ti p 2. Phát tri n nh n th c: - Bé có m t s hi u bi t nh t ñ nh v ngày l h i, hi u ý nghĩa c a ngày Trung thu. - Bé hân hoan, vui tươi ñón h i trăng r m. - Phát tri n kh năng hát và v n ñ ng nh ng bài hát v Trung thu - Tham gia các v n ñ ng cơ b n qua các trò chơi 3. Phát tri n th m m : -Th hi n c m xúc, kh năng sang t o trong các ho t ñ ng v âm nh c, t o hình - Hào h ng tham gia vào các ho t ñ ng ngh thu t, l h i 4. Phát tri n tình c m xã h i: - Bé tham gia l h i m t cách l ch s , văn minh - Bé cùng b n và cô trang trí, làm l ng ñèn - Bé m nh d n, hòa thu n v i b n bè, bi t như ng nh n nhau. 5. Phát tri n th ch t: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bi t th c hi n các v n ñ ng cơ th theo nhu c u c a b n thân - Bi t cách b o v , chăm sóc cơ th và s c kh e cho b n thân - Hình thành và phát tri n cho tr m t s n n p, thói quen, hành vi t t. II. M ng n i dung và ho t ñ ng 1. Bé và Trung 2. Bé vui “H i trăng thu r m” * N i dung: • N i dung: - Tham gia vào các ho t - Bé chu n b tinh th n tham ñ ng chu n b cho ngày h i. gia vào ngày h i T t Trung thu - Bé bi t th hi n theo ý - Hát và v n ñ ng nh ng bài mu n khi tham gia hát, múa, v , hát Trung thu n n, c t dán, xé dán, ñ c thơ, k - Bi t l ng nghe, không ng t chuy n. l i ngư i nói và bi t ñáp l i b ng - C ng tác v i các b n gi ng nói, nét m t, c ch , ñi u b trong nh ng ho t ñ ng chung. - Tham gia các v n ñ ng cơ • Ho t ñ ng: b n qua các trò chơi. - Làm l ng ñèn, l ng ñèn - Ph i h p cùng cô và b n t x p, l ng ñèn ki ng… ch c ngày h i - Bé hát các bài hát v • Ho t ñ ng: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trung thu - Bé cùng cô và b n bày mâm c , c m hoa…chu n b cho ngày h i - ð c thơ, k chuy n v t t Trung thu - Hát múa nh ng bài hát Trung thu: + S tích “Chú Cu i cung trăng” + G i trăng là gì? ðêm Trung thu, Rư c ñèn dư i ánh trăng… + Thơ: “Chú cu i ng i g c cây ña” - Trò chơi: Nh p ñi u vui - Ph i h p, như ng nh n - Tham gia rư c ñèn, phá c b n trong các ho t ñ ng… - Bi t quan tâm và giúp ñ cô - Rèn luy n k năng r a giáo tay, lau m t, ñánh răng... - Bi t gi gìn v sinh trư ng - Bi t l phép chào cô, l p s ch s . ba m và khách ñ n l p Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản