Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

Chia sẻ: NGUYEN VAN THE | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:99

0
635
lượt xem
244
download

Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chu trình kế toán là quá trình thu nhập các thông tin kế toán tài chính và chuẩn bị các báo cáo tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chu trình kế toán và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

 1. CHƯƠNG V: CHU TRÌNH KẾ TOÁN VÀ KẾ  TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KD CHỦ YẾU I. Chu trình kế toán và các bút toán điều chỉnh II. Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu    
 2. Chu trình kế toán  The Accounting Cycle Quá trình thu thập các thông tin kế toán tài  chính và chuẩn bị các báo cáo tài chính    
 3. Chu trình kế toán Thực hiện các Ghi nhận các bút toán điều P/a các bút Lập bảng giao dịch chỉnh cuối kỳ toán vào tài CĐTK trc các khoản BT đ/c Khóa sổ các TK Lập các báo cáo Lập CĐTK sau bút Lập CĐTK sau các thu nhập chi phí tài chính toán điều chỉnh bút toán  khóa sổ . và XĐKQKD  
 4. Cuối kỳ cần thực hện các bút toán điều chỉnh để lập các báo cáo tài chính theo đúng những nguyên tắc chung.    
 5. VÌ sao cần thực hiện các bút toán  điều chỉnh Cơ sở dồn tích Cash Basis Các khoản doanh thu Doanh thu ghi nhận khi và chi phí được ghi đã thu được tiền và Chi phí được ghi nhận tiền nhận khi phát sinh. đã được thanh toán .     Ko đc sử dụng
 6. Các bút toán điều chỉnh Các bút toán Mỗi bút toán điều chỉnh điều chỉnh cần thiết bất cứ khi nào Bao gồm sự thay đổi có khoản Doanh thu hoặc của một khoản Doanh Chi phí liên quan đến thu hoặc Chi phí và nhiều hơn Tài sản hoặc 1 kỳ kế toán Nợ phải trả.    
 7. Các bút toán điều chỉnh Phân loại: Có 2 nhóm:  Phân bổ các khoản trả trước (deferrals) ­  Phân bổ chi phí trả trước (thuê TS trả trc, công cụ dụng cụ  dùng cho nhiều kỳ,…) hoặc phân bổ giá trị của các tài sản dài  hạn cho các kỳ kế toán khác nhau. ­ Phân bổ Doanh thu nhận trước cho các kỳ kế toán có liên  quan.  Hạch toán cộng dồn các khỏan CF phải trả và DT  chưa nhận (accruals) ­ Chi phí phải trả: Khoản chi phí đã phát sinh trong kỳ nhưng  chưa phải thanh toán và chưa được ghi nhận  ­  Doanh  thu  chưa  nhận:  Doanh  thu  đã  phát  sinh  trong  kỳ  nhưng chưa được ghi nhận và chưa được thanh toán tiền.    
 8. Các dạng bút toán điều chỉnh A. Chuyển từ B. Chuyển Nợ Tài sản thành phải trả thành Chi phí Doanh thu C. Hạch toán D. Hạch toán cộng dồn Doanh thu đã phát sinh nhưng (trích trước) chưa đc ghi Chi phí phải nhận và chưa đc trả thanh toán    
 9. A. CHUYỂN TỪ TÀI SẢN  THÀNH CHI PHÍi kỳ hiện tại Cuố Kỳ trước Kỳ hiện tại Kỳ tương lai Giao dịch Bút toán điều chỉnh Thanh toán trước ‚ Ghi nhận phần gtrị cho những khoản của tài sản đã đc sử chi phí trong tương dụng (tiêu dùng) là chi lai (Tạo ra một tài phí của kỳ kế toán. sản). ƒ Giảm số dư của Tài   khoản tài sản.  
 10. Phân bổ chi phí trả trước ­ VD Thanh toán 2,400 tiền thuê cửa hàng trong 12 tháng 200 tiền thuê cửa hàng hàng tháng 1 /T1 31/T12 Ngày 1/1, Webb Co. thanh toán tiền thuê cửa hàng trong 1 năm 2,400.    
 11. Phân bổ chi phí trả trước ­  VD Trước hết các khoản chi mà mang lại lợi ích nhiều hơn 1 kỳ kế toán được ghi nhận như là tài sản. P Ngày Di ễn gi ải nghiệp vụ kinh tế R Nợ Có T1 1 Chi phí trả trước ngắn hạn 2,400 Tiền m ặt 2,400 Thanh toán tiền thuê nhà trong 1 năm.    
 12. Phân bổ chi phí trả trước ­ VD Khoản chi sẽ trở thành chi phí của kỳ kế toán mà nó góp phần tạo ra doanh thu. P Di ễn gi ải nghi ệp vụ kinh tế R Nợ Có Bút toán ghi nhận CF về ti ền thuê cửa hàng hàng tháng T1 31 Chi phí bán hàng 200 Chi phí trả trước ngắn hạn 200 Ghi nhận Chi phí về thuê cửa hàng của tháng 1    
 13. Phân bổ chi phí trả trước ­ VD Bảng cân đối tài sản Báo cáo thu nhập Khoản chi mang lại lợi Phần gtrị của tài sản đã đc ích cho các kỳ tương sử dụng (tiêu dùng) để tạo lai (tạo thành TS) doanh thu cho kỳ hiện tại. Chi phí trả trước ngắn hạn Chi phí bán hàng T1 1/1 2,400 31/01 200 31/01 200 Số dư 2,200    
 14. Khái niệm về khấu hao Tài sản cần khấu hao là những tài sản trong qúa trình sử dụng vẫn giữ nguyên được kích cỡ và hinh dạng ban đầu mất dần giá trị kinh tế của nó qua thời gian Khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của tài sản cần khấu hao vào Chi phí trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của TS    
 15. Khái niệm khấu hao Phần giá trị sử dụng hữu ích của tài sản đã  được sử dụng (tiêu dùng) phải đc tính  vào chi phí của kỳ tương ứng. TSCĐ (Nợ) Một phần Khấu hao luỹ giá trị sử kế (Có) dụng của tài sản Tại ngày được tiêu Tại thời dùng trong mua và ghi điểm cuối kỳ kỳ. nhận lần đầu TSCĐ Chi phí khấu Tiền mặt hao (Nợ) (Có)    
 16. Trích khấu hao tài sản cố định  – Ví dụ Cơ sở dịch vụ chăm sóc cở JJ’s Lawn Care cần thực hiện các bút toán điều chỉnh sau. P Ngày Di ễn giải nghiệp vụ kinh tế R Nợ Có T5 31 Chi phí khấu hao: máy móc và thi ết bị 50 Hao mòn luỹ kế: máy móc và thi ết bị 50 Để ghi nhận chi phí khấu hao của T5 Tài khoản điều chỉnh     giảm tài sản
 17. Trích khấu hao tài sản cố định  – Ví dụ Chiếc xe tải trị giá 15,000 của cơ sở dịch vụ chăm sóc cỏ JJ được khấu hao trong 60 tháng như sau: Nhật ký chung Ngày Di ễn gi ải nghi ệp vụ kinh tế Nợ Có T5 31 Chi phí khấu hao: Xe tải 250 Hao mòn luỹ kế : Xe tải 250 Để ghi nhận chi phí khấu hao T5   15,000 ÷ 60 months = 250 per month  
 18. Khấu hao luỹ kế được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán như sau:    
 19. B. CHUYỂN TỪ NỢ PHẢI  TRẢ SANG DOANH THU Cuối kỳ hiện tại Kỳ trước Kỳ hiện tại Kỳ tương lai Giao dịch Bút toán điều chỉnh Nhận tiền ứng  Ghi nhận phần doanh thu đã kiếm được. Và trước của KH (Tạo  Ghi giảm số dư của ra nợ phải trả -DT tài khoản DT chưa thực chưa thực hiện). hiện (Nợ phải trả).    
 20. Chuyển từ Nợ phải trả sang  doanh thu Các Ví dụ: Doanh thu bán vé của hãng hàng không Doanh thu bán vé theo mùa của các câu lạc bộ thể thao    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản