Chuẩn bị cơ sở vật chất trước khi nuôi tằm

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
109
lượt xem
34
download

Chuẩn bị cơ sở vật chất trước khi nuôi tằm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị cơ sở vật chất trước khi nuôi tằm. Phòng nuôi tằm. Để nuôi một vòng tằm, nhà nuôi phải có diện tích 8 - 12m2. Hướng nhà đông nam, thoáng mát, có cửa và mành che chống gió lộng. Chống chuột và ruồi muỗi hại. Nền nhà lát gạch, có trần cao trên 3m.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuẩn bị cơ sở vật chất trước khi nuôi tằm

  1. ChuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt tr−íc khi nu«i t»m 1. Phßng nu«i t»m ! §Ó nu«i mét vßng t»m, nhµ nu«i ph¶i cã diÖn tÝch 8 - 12m2 ! H−íng nhµ ®«ng nam, tho¸ng m¸t, cã cöa vµ mµnh che chèng giã léng ! Chèng chuét vµ ruåi muçi h¹i ! NÒn nhµ l¸t g¹ch, cã trÇn cao trªn 3m 2. Phßng chøa d©u ! Muèn b¶o qu¶n l¸ d©u tèt, gi÷ ®−îc phÈm chÊt ph¶i cã nhµ chøa d©u riªng, s¹ch sÏ, ®¶m b¶o m¸t vµ Èm. ! §Ó nu«i 1 vßng t»m cÇn mét diÖn tÝch chøa d©u 3 - 4m2 ! Kh«ng nªn chøa d©u trong nhµ nu«i t»m 3. Phßng sÊy kÐn ! Nhµ sÊy ph¶i ®ñ diÖn tÝch vµ kh«ng gian øng víi sè vßng trøng ®· nu«i ®Ó ®¶m b¶o h¹ Èm tèt vµ th«ng giã khi cÇn. ! §Ó sÊy kÐn cña 1 vßng t»m, cÇn diÖn tÝch 4 - 5m2, cã cöa th«ng giã, kh« r¸o, kh«ng cã trÇn 4. Dông cô kh¸c ! §òi (giµn ®Ó nong t»m): cao 1,5 - 1,7m, dµi 1,5 - 2,5m, réng 50 - 70cm, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 tÇng ®òi tõ 20 - 22cm, ch©n ®òi c¸ch nÒn nhµ 25 - 30cm. ! Nong, nia vµ mÑt §−êng kÝnh Sè DC cÇn cho Dông cô (m) 1 vßng t»m (c¸i) Nong 1 - 1,2 10 - 11 hoÆc 1,4 - 1,5 5-6 Nia 0,8 - 0,9 1-2 MÑt 0,5 - 0,6 1-2 * Nia vµ mÑt ®Ó nu«i t»m nhá ! CÇn 1 dao máng to b¶n, 1 thít s¹ch ®Ó th¸i d©u. ! Mét sè l«ng gµ, x« nhùa ®ùng t»m bÖnh hoÆc hoµ n−íc v«i, gi¸ nhùa giÇn v«i, l−íi thay ph©n vµ mét ®«i ®òa sö dông khi b¨ng t»m vµ thay ph©n - NÕu dïng l−íi gai th× cÇn sè l−îng b»ng 2 lÇn sè nong. - NÕu dïng l−íi ni lon ®ôc lç th× mçi nong cÇn 1 l−íi thay ph©n Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 1
  2. ! NÐ: lµ dông cô ®Ó cho t»m lµm tæ, kÕt kÐn. - KÝch th−íc nÐ réng 1 - 1,2m, cao 1,5 1 - 1,2m - 1,7m ®an b»ng nan tre « vu«ng m¾t Nan tre sµng, lµm b»ng che hoÆc r¬m sãng. Vãt nan tre nh− chiÕc ®òa gi÷ 1 ®Çu gèc cã chiÒu dµi tõ 20-25 cm, chÎ lµm bèn c¾m vµo « c¾t. C¾m nÐ b»ng nan tre th× « vu«ng réng 3-4cm. 1,5 - 1,7m - C¾m nÐ b»ng r¬m th× « vu«ng réng Cäng r¬m 4 - 5cm dïng r¬m sãng chÆt dµi 40cm buéc ë gi÷a bÎ gËp lµm ®«i c¾m vµo « vu«ng trªn nÐ (mçi bã r¬m kho¶ng 5-7 cäng). - NÐ ®−îc nÑp xung quanh, cã ch©n nÐ cao 30cm theo chiÒu dµi. 0,3m - NÐ s©u rãm lµm b»ng r¬m sãng vµ d©y thÐp xo¾n l¹i nh− h×nh con rãm, chÊt l−îng kÐn s¹ch, rÔ sÊy hót Èm tèt 5. VÖ sinh tr−íc khi nu«i t»m ! Röa quÐt v«i nhµ nu«i t»m, nhµ chøa d©u, dông cô nong, nia, mÑt, dao, thít ! Dïng n−íc v«i pha lo·ng, phãc m«n ®Ó khö trïng nhµ vµ dông cô nu«i t»m - C¸ch pha: lÊy 1 phÇn phãc m«n pha víi 16 phÇn n−íc th× cã dung dÞch phãc m«n 2% - C¸ch phun: phun dung dÞch −ít ®Ém lªn bÒ mÆt c¸c dông cô víi l−îng dung dÞch 200ml/m sau 3-4 tiÕng röa s¹ch ph¬i n¾ng tr−íc nu«i 5-7 ngµy. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản