Chuẩn mực kế toán số 29

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
333
lượt xem
105
download

Chuẩn mực kế toán số 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Chuẩn mực kế toán số 29

 1. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHUẨN MỰC SỐ 29 THÔNG THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH  THAY  KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT
 2. Thay đổi chính sách kế toán Thay Ví dụ về chính sách kế  toán: Phương pháp tính giá  hàng tồn kho: Fifo,  lifo, BQGQ… Phương pháp kế toán  chi phí đi vay: vốn  hoá chi phí đi vay hay  tính ngay vào chi phí  trong kỳ
 3. Hai trường hợp dẫn đến thay Hai đổi chính sách kế toán Chuẩn mực kế  Việc thay đổi  toán hoặc chế  sẽ làm BCTC  độ kế toán quy  cung cấp thông  định tin tin cậy và  thích hợp hơn
 4. Các trường hợp không phải là thay Các đổi chính sách kế toán Áp dụng chính sách kế toán cho các giao dịch  khác Áp dụng chính sách kế toán cho các giao dịch  mới Thay đổi phương pháp khấu hao
 5. Áp dụng phi hồi tố Áp thay đổi chính sách kế toán Khi CMKT hoặc chế độ kế toán có hướng dẫn  chuẩn đổi cụ thể là phi hồi tố Khi CMKT hoặc chế độ kế toánkhông quy định
 6. ÁP DỤNG HỒI TỐ ÁP CÁC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN Khi CMKT hoặc chế  độ kế toán có hướng  dẫn chuẩn đổi cụ thể  là hồi tố Khi doanh nghiệp tự  nguyện thay đổi
 7. Nguyên tắc điểu chỉnh hồi tố Nguyên • Xác định ảnh hưởng đến từng năm kể từ  ngày phát sinh giao dịch đầu tiên • Điều chỉnh số dư đầu năm các tài khoản bị  ảnh hưởng
 8. Đối với Báo cáo kết quả kinh doanh • xác định ảnh hưởng của thay  đổi CSKT cho từng năm trước • Điều chỉnh vào cột “năm  trước” (cột số liệu so sánh)  của từng năm trước. Không  được điều chỉnh vào cột  “năm nay” • Xác định ảnh hưởng luỹ kế  và điều chỉnh số dư đầu năm  TK 421
 9. Đối với Bảng cân đối kế toán • xác định ảnh hưởng đến các khoản mục Tài sản,  Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu của thay đổi CSKT  cho từng năm trước • Điều chỉnh vào cột “Số đầu năm” (cột số liệu so  sánh) của từng năm trước • Xác định ảnh hưởng luỹ kế và điều chỉnh vào số  dư đầu năm của các TK thuộc bảng CĐKT của  năm hiện tại.
 10. Điiều chỉnh hồi tố thay đổi CSKT Đ Bảng cân đối kế toán Đối với các năm trước Đối với năm hiện tại ­ Trình bày lại số liệu  ­ Điều chỉnh số dư đầu  trên cột so sánh của  năm các tài khoản có  từng năm bị ảnh  liên quan (Ghi một  hưởng vào TMBCTC  dòng trên sổ kế toán) năm hiện tại ­ Không ghi bút toán  nợ, có mà điều chỉnh  theo khoản mục. 
 11. Điiều chỉnh hồi tố thay đổi CSKT Đ báo cáo kết quả kinh doanh Đối với các năm trước Đối với năm hiện tại ­ Xác định ảnh hưởng đến doanh  Điều chỉnh cột số liệu so sánh  ­ thu, chi phí của từng năm của Báo cáo kết quả hoạt động  kinh doanh  ­ Không điều chỉnh trên các TK  có liên quan của từng năm Điều chỉnh số dư đầu năm TK  ­ 421 của năm hiện tại (ghi một  ­ Chỉ điều chỉnh số liệu trên cột  dòng trên sổ kế toán) thông tin so sánh  Không ghi bút toán nợ, có mà  ­ ­ Trình bày lại số liệu trên cột so  điều chỉnh theo khoản mục.  sánh của từng năm bị ảnh  hưởng vào TMBCTC năm hiện  tại
 12. Ví dụ áp dụng hồi tố thay đổi chính Ví sách kế toán Chỉ tiêu 2005 2004 năm 2004 áp  Báo cáo KQKD dụng fifo Doanh thu 100.000 130.000 Năm 2005 áp  Giá vốn 80.000 100.000 dụng BQGQ +14.000 Giả sử điều  Lợi nhuận trước thuế 20.000 30.000 chỉnh hồi tố  ­14.000  (16.000) làm ảnh  CP thuế TNDN hiện  5.600 8.400 hưởng tăng  hành (16.000x28% =  giá vốn là  4480 14.000 Lợi nhuận sau thuế 14.400 21.600 (16.000 –  4.480  =11.520)
 13. Ví dụ áp dụng hồi tố thay đổi chính Ví sách kế toán (tiếp) điều chỉnh  Chỉ tiêu 2005 2004 hồi tố làm  Bảng CĐKT ảnh hưởng  Hàng tồn kho 150.000 100.000 tăng giá vốn  ­14.000 ­14.000   86.000 là 14.000 và  136.000 giảm hàng  Thuế và các  15.000 12.000 khoản phải trả  ­3.920 ­3.920 tồn kho là  nhà nước 11.080 8.080 14.000  Lợi nhuận chưa  29.000 15.000 phân phối ­10.080 ­10.080  =4.920 =18.920
 14. Thay đổi ước tính kế toán Thay Các ví dụ: • Thay đổi ước tính về các khoản nợ phải  thu khó đòi • Thay đổi ước tính về thời gian sử dụng hữu  ích TSCĐ • Thay đổi ước tính về giá trị hàng tồn kho  lỗi mốt
 15. Nguyên tắc kế toán Nguyên Áp dụng phi hồi tố:  Không điều chỉnh số liệu các năm trước, chỉ  điều chỉnh năm hiện tại và các năm trong  tương lai. 
 16. Sai sót Sai Khi: Ghi nhận  Xác định giá trị Trình bày báo cáo
 17. Các loại sai sót Các Sai sót do tính toán Sai sót do áp dụng sai CSKT Sai sót do bỏ quên Sai sót do hiểu hoặc diễn giải sai các sự  việc Gian lận 
 18. Nguyên tắc điều chỉnh sai sót Nguyên • Sai sót của năm hiện tại phải được điều chỉnh  trước khi gửi BCTC • Các sai sót không trọng yếu của các năm trước  thì được điều chỉnh phi hồi tố vào năm hiện tại • Các sai sót trọng yếu của các năm trước thì  được điều chỉnh hồi tố về các năm có sai sót  phát sinh • Khi không xác định được ảnh hưởng của sai sót  đến từng năm thì DN phải điều chỉnh hồi tố kể từ  năm sớm nhất
 19. Nguyên tắc điều chỉnh hồi tố các Nguyên sai sót Tương tự TH điều chỉnh hồi tố thay đổi chính  sách kế toán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản