intTypePromotion=1

Chúng ta và Lồng kính tự động hóa: Phần 1

Chia sẻ: Vi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

0
29
lượt xem
0
download

Chúng ta và Lồng kính tự động hóa: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Chúng ta và Lồng kính tự động hóa: Phần 1 của tác giả Nicholas Carr thuộc chuyên đề khám phá khoa học kỹ thuật cho ta cái nhìn toàn diện hơn về những máy móc công nghệ hiện nay. Thông qua các mẫu chuyện cảnh báo cho người vận hành, hành khách, robot ở cổng, chế độ lái tự động, hiệu ứng thoái hóa, máy tính cổ - trắng, sẽ mang đến cho chúng ta cái nhìn đúng đắn về công nghệ và sử dụng máy móc một cách thông minh nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chúng ta và Lồng kính tự động hóa: Phần 1

Chủ biên<br /> PHẠM VĂN THIỀU<br /> VŨ CÔNG LẬP<br /> NGUYỄN VĂN LIỄN<br /> <br /> Copyright © 2014 by Nicholas Carr. All rights reserved.<br /> Bản tiếng Việt © NXB Trẻ, 2015<br /> BIEÅU GHI BIEÂN MUÏC TRÖÔÙC XUAÁT BAÛN DO THÖ VIEÄN KHTH TP.HCM THÖÏC HIEÄN<br /> General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data<br /> Carr, Nicholas G., 1959<br /> Loàng kính : töï ñoäng hoùa vaø chuùng ta / Nicholas Carr ; Phaïm Vaên Thieàu ... [vaø nh.ng. khaùc] chuû<br /> bieân ; Vuõ Duy Maãn dòch. - T.P. Hoà Chí Minh : Treû, 2015.<br /> 346 tr. ; 21 cm.<br /> Nguyeân baûn : The glass cage : automation and us.<br /> 1. Coâng ngheä -- Khía caïnh xaõ hoäi. 2. Töï ñoäng hoùa -- Khía caïnh xaõ hoäi. I. Phaïm Vaên Thieàu. II. Vuõ<br /> Duy Maãn. III. Ts. IV. Ts: Glass cage : automation and us.<br /> 303.483 -- ddc 23<br /> C312<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2