intTypePromotion=1

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG

Chia sẻ: Đặng Duy Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
138
lượt xem
32
download

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết bị đầu cuối giao tiếp giữa một mạng và người sử dụng. Thiết bị đầu cuối chuyển đổi tín hiệu nguồn sang tín phù hợp để truyền đưa trên mạng và trao đổi các tín hiệu điều khiển với mạng lưới. Chuyển mạch có nghĩa là thiết lập một đường Kết nối giữa các thuê bao bất kỳ. Chức năng của thiết bị chuyển mạch là thiết lập đường này. Với thiết bị chuyển mạch, đường truyền dẫn được chia sẽ và mạng lưới có thể được sử dụng một cách kinh tế....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG

 1. Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ MAÏNG VIEÃN THOÂNG NvHien - PTITHCM 1. Caùc thaønh phaàn cuûa MVT Thieát bò chuyeån maïch Thieát bò Truyeàn daãn Thieát bò ñaàu cuoái 1
 2. NvHien - PTITHCM Thieát bò ñaàu cuoái giao tieáp giöõa moät maïng vaø ngöôøi söû duïng. Thieát bò ñaàu cuoái chuyeån ñoåi tín hieäu nguoàn sang tín phuø hôïp ñeå truyeàn ñöa treân maïng vaø trao ñoåi caùc tín hieäu ñieàu khieån vôùi maïng löôùi. NvHien - PTITHCM Chuyeån maïch coù nghóa laø thieát laäp moät ñöôøng Keát noái giöõa caùc thueâ bao baát kyø. Chöùc naêng cuûa thieát bò chuyeån maïch laø thieát laäp ñöôøng naøy. Vôùi thieát bò chuyeån maïch, ñöôøng truyeàn daãn ñöôïc chia seõ vaø maïng löôùi coù theå ñöôïc söû duïng moät caùch kinh teá. 2
 3. NvHien - PTITHCM Toång ñaøi ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo? NvHien - PTITHCM 3
 4. NvHien - PTITHCM NvHien - PTITHCM 4
 5. NvHien - PTITHCM NvHien - PTITHCM 5
 6. NvHien - PTITHCM NvHien - PTITHCM 6
 7. NvHien - PTITHCM NvHien - PTITHCM 7
 8. NvHien - PTITHCM Thieát bò truyeàn daãn ñöôïc söû duïng ñeå keát noái caùc thieát bò ñaàu cuoái vôùi thieát bò chuyeån maïch hoaëc keát noái caùc thieát bò chuyeån maïch vôùi nhau ñeå truyeàn ñöa tín hieäu. NvHien - PTITHCM Tieáng noùi ñöôïc truyeàn qua maïng nhö theá naøo? 8
 9. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Söï keát noái rieâng leõ Trong maïng ñieän thoaïi, moãi maùy ñieän thoaïi thueâ bao (Subscriber) ñeàu ñöôïc keát noái tôùi toång ñaøi (Exchange) thoâng qua ñoâi daây cuûa noù. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Söï keát noái rieâng leõ Trong thôøi kyø ñaàu, moãi thueâ bao cuõng coù moät ñoâi daây rieâng ñeå keát noái lieân ñaøi. 9
 10. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Söï keát noái rieâng leõ Ñeå giaûm giaù thaønh cuûa maïng löôùi. Ngöôøi ta coá gaéng söû duïng toái ña nhöõng ñöôøng daây caàn thieát cho lieân laïc ñöôøng daøi. Ñieàu naøy daãn tôùi moät kyõ thuaät ra ñôøi. Ñoù laø FDM (Frequency-Division Multiplex) NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM) Ñeå truyeàn daãn thoaïi, chæ yeâu caàu moät daûi baêng taàn heïp. Baêng taàn thoaïi ñöôïc giôùi haïn töø 300 ñeán 3400 Hz. Tuy nhieân, daûi taàn thoaïi khoâng söû duïng heát toaøn boä ñoä roång baêng taàn cuûa ñöôøng truyeàn daãn. 10
 11. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM) Ñeå taän duïng hoaøn toaøn ñoä roäng baêng taàn, thì moät daûi baêng taàn roäng seõ ñöôïc chia ra thaønh nhöõng baêng taàn phuï heïp hôn lieàn keà nhau coù ñoä roäng 4KHz . Moãi baêng taàn phuï truyeàn daãn moät cuoäc goïi. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM) Do khoù khaên trong vieäc xöû lyù kyõ thuaät trong caùc daûi taàn thaáp, daûi taàn phuï thöù nhaát ñöôïc ñaët ôû 60KHz. Daûi taàn döôùi giaù trò naøy khoâng ñöôïc söû duïng. 11
 12. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM) Nhôø söï ñieàu cheá vôùi soùng hình sin (soùng mang), caùc daûi taàn tieáng noùi rieâng bieät ñöôïc dòch chuyeån vaøo caùc daûi taàn phuï roài ñöôïc phaùt ñi. Quaù trình naøy goïi laø truyeàn daãn soùng mang. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM) Sau khi ñöôïc giaûi ñieàu cheá ôû phía thu, caùc baêng taàn tieáng noùi rieâng bieät laïi saün saøng döôùi daïng ban ñaàu cuûa chuùng. 12
 13. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM) Tieán trình naøy cho pheùp söï truyeàn daãn ñoàng thôøi moät soá baêng taàn tieáng noùi qua moät ñöôøng daây. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Time-Division Multiplex (TDM) Nguyeân lyù gheùp keânh phaân thôøi gian döïa treân lyù thuyeát raèng khoâng ñoøi hoûi phaûi truyeàn ñi daïng soùng hoaøn chænh cuûa tín hieäu trong truyeàn daãn aâm thoaïi. 13
 14. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Time-Division Multiplex (TDM) Daïng soùng cuûa tín hieäu seõ ñöôïc laáy maãu ôû nhöõng khoaûng thôøi gian ñeàu ñaën vaø chæ truyeàn ñi nhöõng maãu naøy laø ñuû. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Time-Division Multiplex (TDM) ÔÛ ñaàu thu, daïng soùng nguyeân thuûy coù theå ñöôïc phuïc hoài töø nhöõng maãu naøy. Giöõa moãi maãu laø moät khoaûng thôøi gian roäng töông ñoái. Nhöõng khoaûng thôøi gian naøy coù theå ñöôïc duøng ñeå truyeàn caùc tín hieäu ñieàu xung bieân khaùc (PAM – Pulse Amplitute Modulation). Nghóa laø, caùc maãu cuûa moät soá tín hieäu khaùc nhau ñöôïc phaùt ñi laàn löôït theo caùc chu kyø laëp laïi. 14
 15. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Time-Division Multiplex (TDM) Caùc maãu naøy ñöôïc truyeàn ñi nhö nhöõng xung coù bieân ñoä khaùc nhau (töông töï). Tieán trình naøy goïi laø ñieàu cheá bieân ñoä xung (PAM). NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Time-Division Multiplex (TDM) Neáu caùc maãu cuûa moät daïng soùng khoâng ñöôïc phaùt ñi vôùi caùc xung bieân ñoä khaùc nhau maø vôùi caùc maõ nhò phaân, thì tieán trình ñöôïc goïi laø dieàu xung maõ (PCM – Pulse Code Modulation) 15
 16. NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Time-Division Multiplex (TDM) Caùc maãu analog ñöôïc maõ hoùa baèng 8 bit vaø ñöôïc truyeàn ñi trong phaïm vi moät khe thôøi gian (time slot = khoaûng thôøi gian giöõa hai thôøi ñieåm laáy maãu) NvHien - PTITHCM TRUYEÀN DAÃN SOÁ Toùm taét - Ñöôøng trung keá chæ truyeàn daãn tín hieäu thoaïi trong daûi taàn 300 ñeán 3400 Hz. - Vôùi kyõ thuaät FDM, caùc tín hieäu thoaïi ñöôïc ñieàu cheá vôùi caùc soùng mang khaùc nhau vaø ñöôïc truyeàn daãn ñoàng thôøi treân cuøng moät ñöôøng daây. - Vôùi kyõ thuaät TDM, caùc maãu ñöôïc maõ hoaù cuûa tín hieäu thoaïi ñöôïc truyeàn daãn keá tieáp nhau treân cuøng moät ñöôøng daây. 16
 17. NvHien - PTITHCM NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa heä thoáng PCM Moãi heä thoáng PCM bao goàm caùc thaønh phaàn cô baûn sau: NvHien - PTITHCM NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Bieán ñoåi töông töï/soá Ñoøi hoûi coù 3 böôùc ñeå bieán ñoåi moät tín hieäu thoaïi töông töï thaønh tín hieäu soá. 17
 18. NvHien - PTITHCM NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Bieán ñoåi töông töï/soá Giôùi haïn daûi taàn Nhôø coù boä loïc thoâng thaáp, taàn soá tín hieäu thoaïi ñöôïc giôùi haïn töø 300 ñeán 3400 Hz. NvHien - PTITHCM NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Bieán ñoåi töông töï/soá Laáy maãu Moät maïch ñieän töû laáy maãu töø caùc tín hieäu thoaïi ôû caùc khoaûng thôøi gian ñeàu ñaën. Taàn soá laáy maãu phaûi cao gaáp 2 laàn taàn soá cao nhaát cuûa tín hieäu töông töï. 18
 19. NvHien - PTITHCM NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Bieán ñoåi töông töï/soá Laáy maãu Moãi 125 µs, moät coâng taéc ñieän töû ñoùng laïi trong moät khoaûng thôøi gian ngaén. Ñieàu naøy taïo ra moät maãu cho moãi tröôøng hôïp. NvHien - PTITHCM NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Bieán ñoåi töông töï/soá Maõ hoùa Trong quaù trình maõ hoùa, moãi giaù trò bieân ñoä cuûa tín hieäu PAM ñöôïc bieán ñoåi thaønh moät maõ nhò phaân 8 bit. 19
 20. NvHien - PTITHCM NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Bieán ñoåi töông töï/soá Maõ hoùa Giai ñoaïn ñaàu tieân trong vieäc maõ hoùa laø söï löôïng töû tín hieäu PAM. Ñeå laøm vieäc naøy, toaøn boä caùc giaù trò bieân ñoä khaû höõu ñöôïc chia thaønh caùc khoaûng löôïng töû. NvHien - PTITHCM NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Bieán ñoåi töông töï/soá Maõ hoùa Caùc khoaûng löôïng töû ñöôïc ñaùnh soá töø +1 ñeán +8 trong daûi trò soá döông vaø -1 ñeán -8 trong daûi trò soá aâm cuûa tín hieäu thoaïi. Khoaûng löôïng töû ñöôïc xaùc ñònh thích hôïp cho moãi maãu. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2