intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 11: Rủi ro và lợi nhuận - Ths Nguyễn Văn Thuận

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

79
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết hợp đầu tư vào nhiều loại chứng khoán không có tương quan cùng chiều (tương quan trái chiều) zSự sụt giảm lợi nhuận của chứng khoán này được bù đắp bằng sự gia tăng lợi nhuận của chứng khoán kia = cắt giảm rủi ro zĐa dạng hoá chỉ cắt giảm được rủi ro không toàn hệ thống chứ không cắt giảm được rủi ro toàn hệ thống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 11: Rủi ro và lợi nhuận - Ths Nguyễn Văn Thuận

 1. Chöông:11 Ruûii ro vaø lôïii nhuaän Ruû ro vaø lôï nhuaän TS. Nguyeãn Vaên Thuaän 11-1
 2. Ruûi ro vaø lôïi nhuaän Ruû vaø lôï nhuaä Khaùi nieäm veà ruûi ro vaø lôïi nhuaän Söû duïng phaân phoái xaùc suaát ño löôøng ruûi ro Quan ñieåm veà ruûi ro Ruûi ro vaø lôïi nhuaän cuûa danh muïc Ña daïng hoaù Moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán (CAPM) 11-2
 3. Xaùc ñònh lôïi nhuaän Xaù ñònh lôï nhuaä Thu nhaäp nhaään ñöôïïc töø ñaàu tö coäng vôùi nhaä nha ñöô thay ñoåi veà giaù, Thöôøng ñöôïc bieåu thò ñoå veà giaù theo % so vôùi thò giaù ñaàu kyø . giaù ñaà kyø D1 + (P1 - P0 ) K= P0 11-3
 4. Ví duï veà xaùc ñònh lôïi nhuaän Ví duï veà xaù ñònh lôï nhuaä Giaù thò tröôøng cuûa 1 CP A caùch ñaây 1 naêm laø $10. Hieän taïi CP A ñang ñöôïc mua baùn vôùi giaù $9.50 1 coå phaàn, vaø coå ñoâng nhaän ñöôïc coå töùc laø $1. Vaäy lôïi suaát CP A trong naêm vöøa qua laø $1 bao nhieâu ? $1.00 + ($9.50 - $10.00 ) K= = 5% $10.00 11-4
 5. Xaùc ñònh ruûi ro Xaù ñònh ruû Ñoä bieáán thieân cuûa lôïi nhuaän kyø voïng Ñoä bie cuû lôï nhuaä kyø voïng Ruûûi ro laøø söï thay ñoååi veàà lôïïi nhuaään thöïc teáá xaûûy Ru la söï ño ve lô nhua thöï te xa ra khaùùc vôùùi lôïïi nhuaään kyøø voïïng kha vô lô nhua ky vo ng Söï thay ñoååi caøøng lôùùn thì ruûûi ro caøøng cao Söï ño ca ng lô thì ru ca ng Traùùi phieááu kho baïïc laøø moäät chöùng khoaùùn khoâng Tra phie ba la mo chöùng khoa coùù ruûûi ro. Coåå phieááu thöôøøng laøø moäät chöùng co ru Co phie thöô ng la mo chöùng 11-5 khoaùùn coùù ruûi ro khoa co ruû
 6. Xaùc ñònh lôïi nhuaän kyø voïng Xaù ñònh lôï nhuaä kyø voïng n R = Σ ( Ri )( Pi ) i=1 R laø lôïi nhuaän kyø voïng cuûa taøi saûn Ri laø lôïi nhuaän cuûa bieán coá thöù j Pi laø xaùc suaát xaûy ra cho bieán coá j n laø toång soá bieán coá coù theå xaûy ra 11-6
 7. Phaân phoái xaùc suaát cuûa hai tình huoáng ñaàu tö A, B Chính saùch Xaùc suaát Suaát sinh lôøi (k) kinh teá (p) A B Thoaùng 0,3 100% 20% Bình thöôøng 0,4 15% 15% Thaét chaët 0,3 -70% 10% Toång 1 - - 11-7
 8. Xaùc ñònh lôïii nhuaän kyø voïng vaø Xaùc ñònh lôï nhuaän kyø voïng vaø Ñoä leäch chuaån Ñoä leäch chuaån Coå phieáu BW Ri Pi (Ri)(Pi) -.15 .10 -.015 Lôïi nhuaän -.03 .20 -.006 kyø voïng, .09 .40 .036 R, cuûa coå .21 .20 .042 phieáu BW laø 9% .33 .10 .033 Toång 1.00 .090 11-8
 9. Xaùc ñònh Ñoä leäch chuaån Xaù ñònh Ñoä leäch chuaå n σ= Σ ( Ri - R )2( Pi ) i=1 Ñoää leäch chuaån (σ) laø ñôn vò ño löôøng ñoä bieán Ño leäch chuaå (σ) thieân chung quanh lôïi nhuaän kyø voïng Ñoä leäch chuaån laø caên baäc hai cuûa ñoä bieán thieân (phöông sai). Löu yù, Ñaây laø tröôøng hôïp Phaân phoái rôøi raïc. 11-9
 10. Xaùc ñònh Ñoä leäch chuaån Xaù ñònh Ñoä leäch chuaå Coå phieáu BW Ri Pi (Ri)(Pi) (Ri - R )2(Pi) -.15 .10 -.015 .00576 -.03 .20 -.006 .00288 .09 .40 .036 .00000 .21 .20 .042 .00288 .33 .10 .033 .00576 Toång 1.00 .090 .01728 11-10
 11. Xaùc ñònh Ñoä leäch chuaån Xaù ñònh Ñoä leäch chuaå n σ= Σ ( Ri - R )2( Pi ) i=1 σ= .01728 σ= .1315 hay 13.15% 11-11
 12. Heä soá bieán thieân Heä soá bieá Laø tyû soá giöõa ñoä leäch chuaån cuûa lôïi nhuaän vaø lôïi nhuaän kyø voïng. Heä soá bieán thieân ñöôïc söû duïng ño löôøng ruûi ro treân moät ñôn vò lôïi nhuaän kyø voïng CV = σ / R CV of BW = .1315 / .09 = 1.46 11-12
 13. Phaân phoái xaùc suaát Rôøi raïc Lieân tuïc 0.4 0.035 0.35 0.03 0.3 0.025 0.25 0.02 0.2 0.015 0.15 0.01 0.1 0.005 0.05 0 0 4% -5% 13% 22% 31% 40% 49% 58% 67% -50% -41% -32% -23% -14% -15% -3% 9% 21% 33% 11-13
 14. Xaùc ñònh lôïi nhuaän kyø voïng Xaù ñònh lôï nhuaä kyø voïng n R = Σ ( Ri ) / ( n ) i=1 R laø lôïi nhuaän kyø voïng cuûa taøi saûn Ri laø lôïi nhuaän cuûa laàn quan saùt thöù j n laø toång soá laàn quan saùt 11-14
 15. Xaùc ñònh Ñoä leäch chuaån Xaù ñònh Ñoä leäch chuaå n Σ ( Ri - R )2 σ= i=1 (n) Löu yù, ñaây laø tröôøng hôïp Phaân phoái xaùc suaát lieân tuïc. 11-15
 16. Vaán ñeà phaân phoái lieân tuïc Giaû söû coù 10 möùc laõi suaát khaùc nhau lieân tuïc trong 10 kyø, theo nhöõng giaù trò laõi suaát phaân phoái xaùc suaát lieân tuïc 9.6%, -15.4%, 26.7%, -0.2%, 20.9%, 28.3%, -5.9%, 3.3%, 12.2%, 10.5% Haõy tính lôïi nhuaän kyø voïng vaø Ñoä leäch chuaån cho toång theå vôùi haøm phaân phoái xaùc suaát lieân tuïc. 11-16
 17. Laõi suaát cuûa Danh muïc suaá cuû muï m RP = Σ ( Wj )( Rj ) j=1 RP laø laõi suaát kyø voïng cuûa danh muïc Wj laø tyû troïng voán ñaàu tö vaøo taøi saûn thöù j trong danh muïc. Rj laø laõi suaát kyø voïng cuûa taøi saûn thöù j m laø toång soá taøi saûn trong danh muïc 11-17
 18. Ñoä leäch chuaån cuûa danh muïc Ñoä leäch chuaå cuû muï m m σP = Σ k=1 Wj Wkσ jk j=1 Σ Wj laø tyû troïng voán ñaàu tö vaøo taøi saûn thöù j trong danh muïc. Wk laø tyû troïng voán ñaàu tö vaøo taøi saûn thöù k trong danh muïc. σjk laø hieäp phöông sai cuûa laõi suaát cuûa 2 taøi 11-18 saûn thöù j vaø thöù k trong danh muïc.
 19. Hieäp phöông sai laø gì ? Hieä phöông laø gì σ jk = σ j σ k r jk σj laø Ñoä leäch chuaån cuûa taøi saûn thöù j trong danh muïc σk laø Ñoä leäch chuaån cuûa taøi saûn thöù k trong danh muïc rjk laø heä soá töông quan giöõa taøi saûn thöù j vaø thöù k trong danh muïc. 11-19
 20. Heä soá ttöông quan Heä soá öông Laø moät ño löôøng cuûa thoáng keâ ñöôïc tieâu chuaån hoaù theå hieän moái quan heä tuyeán tính giöõa hai ñoä bieán thieân. Heä soá töông quan naèm trong phaïm vi töø -1 (Töông quan aâm hoaøn haûo), qua -1 0 (Khoâng töông quan), ñeán +1 (Töông quan döông hoaøn haûo). 11-20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2