Chương 12: Hệ xương

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
304
lượt xem
87
download

Chương 12: Hệ xương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm mô sụn: Phân loại: Dựa vào chất nền có 3 loại sụn: sụn trong, sụn chun và sụn xơ Sự tạo sụn: từ trung mô - nguyên bào sụn - chất căn bản sụn - trung mô xung quanh cô đặc lại tạo màng sụn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 12: Hệ xương

 1. KHAÙI NIEÄM MOÂ SUÏN VAØ MOÂ XÖÔNG KHA • KHAÙI NIEÄM MOÂ SUÏN – PHAÂN LOAÏI: DÖÏA VAØO CHAÁT NEÀN COÙ 3 LOAÏI SUÏN: SUÏN TRONG, SUÏN SU CHUN VAØ SUÏN XÔ VA – SÖÏ TAÏO SUÏN: • TÖØ TRUNG MOÂ → NGUYEÂN BAØO SUÏN → CHAÁT CAÊN BAÛN SUÏN TRUNG • TRUNG MOÂ XUNG QUANH COÂ ÑAËC LAÏI TAÏO MAØNG SUÏN TRUNG NG – SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG SUÏN: NG • ÔÛ MAØNG SUÏN (BIEÄT HOÙA, ÑAÉP THEÂM) NG • ÔÛ TRONG SUÏN (PHAÂN BAØO,, GIAN BAØO) O O)
 2. SÖÏ TAÏO SUÏN CAÙC TEÁ BAØO TRUNG MOÂ BIEÄT HOÙA THAØNH NGUYEÂN BAØO SUÏN TIEÁT CHAÁT CAÊN BAÛN SUÏN TAÏO MOÂ SUÏN VÔÙI OÅ SUÏN, TEÁ BAØO SUÏN, CAÀU SUÏN. TRUNG MOÂ XUNG QUANH COÂ ÑAËC LAÏI TAÏO MAØNG SUÏN
 3. • KHAÙI NIEÄM MOÂ XÖÔNG – PHAÂN LOAÏI: • BOÄ XÖÔNG TRUÏC: COÄT SOÁNG, CAÙC X. SÖÔØN, X. ÖÙÙC,, X. SOÏ CO NG, ÖC • BOÄ XÖÔNG PHUÏ: CAÙC X ÑAI NGÖÏC, X. ÑAI CHAÄU VAØ CAÙC X. CA X. CHI CHI – SÖÏ TAÏO XÖÔNG: TÖØ TRUNG MOÂ, CAÙC ÑOÁT PHOÂI XÖÔNG • COÁT HOÙA NOÄI MAØNG (TRÖÏC TIEÁP) NG P) • COÁT HOÙA NOÄI SUÏN HAY COÁT HOÙA TREÂN MOÂ HÌNH SUÏN (GIAÙN HAY CO TIEÁP) TIE P) – SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG XÖÔNG: NG • ÔÛ MAØNG XÖÔNG (SÖÏ TAÏO XÖÔNG VOÛ, XÖÔNG COÁT MAÏC) NG C) • ÔÛ TRONG XÖÔNG: – VUØNG CHÖA COÁT HOÙA: THU NHOÛ ÑÓA SUÏN NOÁI NG A: – VUØNG COÁT HOÙA: TUØY THUOÄC ÑÔØI SOÁNG CUÛA COÁT BAØO NG A: NG
 4. SÖÏ TAÏO CAÙC ÑOÁT PHOÂI XÖÔNG
 5. SÖÏ COÁT HOÙA NOÄI SUÏN (GIAÙN TIEÁP)
 6. SÖÏ TAÏO BOÄ XÖÔNG TRUÏC 1 SÖÏ TAÏO COÄT SOÁNG (CAÙC ÑOÁT XÖÔNG SOÁNG) NG NG) 1.1 GIAI ÑOAÏN TIEÀN SUÏN (GIAI ÑOAÏN TRUNG MOÂ): GIAI (GIAI • QUANH DAÂY SOÁNG: NG – CAÙC ÑOÁT PHOÂI XÖÔNG BAO QUANH DAÂY SOÁNG TAÏO THAÂN ÑOÁT NG SOÁNG SO N G – MOÃI ÑOÁT XÖÔNG COÙ PHAÀN TREÂN VAØ PHAÀN DÖÔÙI MOÃ – MOÄT PHAÀN CUÛA PHAÀN DÖÔÙI TAÏO ÑÓA GIAN ÑOÁT SOÁNG (ÑÓA ÑEÄM) ÑÓ GIAN NG M) – MOÄT PHAÀN CUÛA PHAÀN DÖÔÙI ÑOÁT SOÁNG TREÂN + PHAÀN TREÂN ÑOÁT PHA SOÁNG DÖÔÙI TAÏO NEÂN 1 THAÂN ÑOÁT SOÁNG SO NG NEÂ NG – DAÂY SOÁNG TIEÂU DAÀN → NHAÂN TUÛY (GIÖÕA VOØNG SÔÏI) HAY U DAÂY NG NG I) SOÁNG NG • QUANH OÁNG THAÀN KINH: NG – CAÙC ÑOÁT PHOÂI XÖÔNG BAO QUANH OÁNG THAÀN KINH TAÏO CAÙC NG CUNG SOÁNG CUNG NG • TRONG THAØNH CÔ THEÅ: NH – CAÙC ÑOÁT PHOÂI XÖÔNG TAÏO CAÙC MOÛM NGANG MO
 7. ÑOÁT PHOÂI XÖÔNG QUANH DAÂY SOÁNG VAØ QUANH OÁNG THAÀN KINH SÖÏ SAÙP NHAÄP PHAÀN DÖÔÙI ÑOÁT PHOÂI XÖÔNG TREÂN VÔÙI PHAÀN TREÂN ÑOÁT PHOÂI XÖÔNG DÖÔÙI TAÏO NEÂN CAÙC ÑOÁT SOÁNG VAØ CAÙC ÑÓA GIAN SOÁNG
 8. 1.2 GIAI ÑOAÏN SUÏN: TAÏO CAÙC TRUNG TAÂM 1.2 GIAI TRUNG SUÏN HOÙA SU • ÔÛ THAÂN ÑOÁT SOÁNG: 2 TT SUÏN HOÙA SAÙP NHAÄP THAÂ NG TAÏO SUÏN THAÂN ÑOÁT SOÁNG TA THAÂ NG • ÔÛ CUNG ÑOÁT SOÁNG: 2 TT SUÏN HOÙA TAÏO SUÏN 2 CUNG NG CUNG SOÁNG CUNG NG • ÔÛ CAÙC MOÛM NGANG: 1 TT SUÏN HOÙA TAÏO 1 SUÏN MOÛM NGANG (2 MOÛM NGANG) MO
 9. CAÙC TT SUÏN HOÙA, TT COÁT HOÙA CAÁP I VAØ TT COÁT HOÙA CAÁP II
 10. 1.3 GIAI ÑOAÏN XÖÔNG: 1.3 GIAI • TRÖÔÙC SINH: – ÔÛ THAÂN ÑOÁT SOÁNG: MOÃI 2 TT COÁT HOÙA CAÁP I SAÙP NHAÄP TAÏO THAÂ NG 1 VOØNG TT COÁT HOÙA CAÁP II (VOØNG TROØN) COÙ 2 VOØNG TT VO NG NG N) COÁT HOÙA CAÁP II CO – ÔÛ CAÙC CUNG SOÁNG: 2 TT COÁT HOÙA CAÁP II ÔÛ CAÙC MOÛM NG NGANG VAØ 1 TT COÁT HOÙA CAÁP II ÔÛ MOÛM GAI NGANG • SAU SINH – ÔÛ THAÂN ÑOÁT SOÁNG: 2 VOØNG TT COÁT HOÙA CAÁP II TIEÁN LAÏI THAÂ NG NG GAÀN NHAU ÑEÅ DAÀN DAÀN COÁT HOÙA TOAØN BOÄ THAÂN ÑOÁT GA NHAU DA THAÂ SOÁNG (KHOÂNG COØN SUÏN) SO NG N) – ÔÛ CAÙC CUNG SOÁNG: GAÉN VÔÙI THAÂN ÑOÁT SOÁNG BÔÛI KHÔÙP NG: THAÂ NG KHÔ CUNG-THAÂN ÑOÁT SOÁNG CUNG THAÂ NG – SAU TUOÅI DAÄY THÌ: 2 TT COÁT HOÙA CAÁP II ÔÛ 2 MOÛM NGANG NGANG VAØ 1 TT COÁT HOÙA CAÁP II ÔÛ MOÛM GAI VA – TOÅNG COÄNG MOÃI ÑOÁT SOÁNG COÙ 5 TT COÁT HOÙA CAÁP II (2 NG NG II VOØNG TT COÁT HOÙA ÔÛ THAÂN SOÁNG, 1 ÔÛ MOÛM GAI, 2 ÔÛ MOÛM VO NG NG, NGANG) NGANG)
 11. SÖÏ TAÏO THAÂN ÑOÁT SOÁNG VAØ ÑÓA GIAN SOÁNG
 12. • SÖÏ THAY ÑOÅI SOÁ LÖÔÏNG CAÙC XÖÔNG ÑOÁT SOÁNG THAY NG ÔNG NG – 95% DAÂN SOÁ COÙ: • 7 ÑOÁT SOÁNG COÅ NG • 12 ÑOÁT SOÁNG NGÖÏC 12 NG • 5 ÑOÁT SOÁNG THAÉT LÖNG NG • 5 ÑOÁT SOÁNG CUØNG NG NG – 3% DAÂN SOÁ COÙ: • THÖØA 1 – 2 ÑOÁT SOÁNG NG – 2% DAÂN SOÁ COÙ: • THIEÁU 1 ÑOÁT SOÁNG NG
 13. 2 SÖÏ TAÏO CAÙC XÖÔNG SÖÔØN – TÖØ CAÙC MOÛM SÖÔØN (MOÛM NGANG MO NGANG VUØNG NGÖÏC) VU NG C) – DÍNH VÔÙI CAÙC THAÂN ÑOÁT SOÁNG BÔÛI THAÂ NG CAÙC KHÔÙP SÖÔØN-ÑOÁT SOÁNG CA KHÔ NG – 7 CAËP X. SÖÔØN (1 ÑEÁN 7) LAØ X. SÖÔØN (1 THAÄT (COÙ SUÏN RIEÂNG NOÁI VÔÙI XÖÔNG THA ÔNG ÖÙC) ÖÙC) – 5 CAËP X. SÖÔØN (8 ÑEÁN 12) LAØ X. SÖÔØN (8 GIAÛ (KHOÂNG NOÁI VAØO X. ÖÙC), COØN GOÏI GIA X. ÖÙC), LAØ X. SÖÔØN CUÏT HAY X. SÖÔØN BAÄP LA HAY X. BEÀNH BE NH
 14. 3 SÖÏ TAÏO CAÙC XÖÔNG ÖÙC ÔNG ÖÙ – TÖØ 2 THOÛI (MAÀM) XÖÔNG ÖÙC (KHOÁI THO M) ÔNG ÖÙ TRUNG MOÂ) TRUNG – SAÙP NHAÄP LAÏI TAÏO SUÏN CAÙN ÖÙC VAØ MOÛM SU ÖÙ MUÕI KIEÁM MUÕ – COÁT HOÙA TRÖÔÙC SINH
 15. SÖÏ TAÏO CAÙN XÖÔNG ÖÙC VAØ MOÛM MUÕI KIEÁM
 16. 4 SÖÏ TAÏO CAÙC XÖÔNG SOÏ – XÖÔNG SOÏ-NAÕO SUÏN: DO CAÙC SUÏN HÔÏP LAÏI VAØ COÁT HOÙA • SUÏN QUANH DAÂY SOÁNGNG • SUÏN TUYEÁN YEÂN • SUÏN BAO TAI • SUÏN BAO MUÕI • XÖÔNG CHAÅM • PHAÀN ÑAÙ XÖÔNG THAÙI DÖÔNG • CAÙNH NHOÛ XÖÔNG BÖÔÙM NH • CAÙNH OÅ MAÉT, CAÙNH THAÙI DÖÔNG NH T, NH – XÖÔNG SOÏ-NAÕO MAØNG NG • XÖÔNG ÑÆNH ÔNG ÑÆ • XÖÔNG TRAÙN – XÖÔNG SOÏ-TAÏNG SUÏN NG • XÖÔNG ÑE, XÖÔNG BUÙA, XÖÔNG BAØN ÑAÏP ÔNG A, • XÖÔNG MOÙNGNG • SUÏN GIAÙP – XÖÔNG SOÏ-TAÏNG MAØNG NG NG • XÖÔNG HAØM TREÂN • XÖÔNG HAØM DÖÔÙI • PHAÀN TRAI XÖÔNG THAÙI DÖÔNG • XÖÔNG MUÕI
 17. SÖÏ TAÏO CAÙC XÖÔNG SOÏ
Đồng bộ tài khoản