intTypePromotion=1

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG MARKETING (Marketing Enviroment)

Chia sẻ: Tran Thi Ngoan Thoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
552
lượt xem
241
download

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG MARKETING (Marketing Enviroment)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG MARKETING (Marketing Enviroment) Mục tiêu chương 2: Giới thiệu một cách khái quát môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng trực trực hoặc gián tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp. Mô tả những xu hướng biến động chính yếu của môi trường vĩ mô và vi mô trên thị trường hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG MARKETING (Marketing Enviroment)

  1. CHÖÔNG 2: MOÂI TRÖÔØNG MARKETING (Marketing Enviroment) Muïc tieâu chöông 2: Giôùi thieäu moät caùch khaùi quaùt moâi tröôøng vi moâ vaø vó moâ aûnh höôûng tröïc tröïc hoaëc giaùn tieáp ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp. Moâ taû nhöõng xu höôùng bieán ñoäng chính yeáu cuûa moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ treân thò tröôøng hieän nay. 1. Moâi tröôøng vó moâ 2. Moâi tröôøng vi moâ Th.S DINH TIEN MINH 1 2.1. MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ Daân soá Vaê n hoaù Töï nhieâ n Doanh nghieäp Luaä t Kinh teá phaù p Coâ n g ngheä Th.S DINH TIEN MINH 2 1
  2. 2.1.1 Moâi tröôøng daân soá Qui moâ, maät ñoä, tuoåi taùc, giôùi tính, chuûng toäc, trình ñoä, ngheà nghieäp. Taêng tröôûng nhanh choùng ⇒ Haäu quaû: caïn kieät taøi nguyeân, oâ nhieãm moâi tröôøng, chaát löôïng cuoäc soáng suy giaûm, khoaûng caùch giaøu ngheøo roõ reät, beänh taät lan roäng. Thaùp tuoåi trong daân soá bieán ñoåi. Vd: Taïi TQ, trong voøng 20 naêm, 1/5 daân soá rôi vaøo nhoùm tuoåi treân 65. Taïi Nhaät laø 32 naêm. Taïi Singapore thì 1/4 daân soá rôi vaøo nhoùm tuoåi treân 60 vaøo 2030 ⇒ Haäu quaû: nhu caàu cuûa con ngöôøi thay ñoåi nhanh nhö saûn phaåm ñoà duøng hoïc taäp, saûn phaåm treû con, dòch vuï y teá… Söï ña daïng daân toäc trong moät quoác gia, caùc theá heä trong cuøng moät gia ñình. Th.S DINH TIEN MINH 3 2.1.2 Moâi tröôøng kinh teá Thò tröôøng ñoøi hoûi moät khaû naêng mua (purchasing power). Khaû naêng mua cuûa moät neán kinh teá phuï thuoäc vaøo thu nhaäp, giaù caû, tieát kieäm, nôï naàn vaø tín duïng. Caùc nhaø marketing neân giaønh söï chuù yù ñaëc bieät ñeán thu nhaäp vaø kieåu phaân phoái thu nhaäp cuûa daân chuùng. Ngöôøi ta coù theå chia caùc neàn kinh teá ra laøm 4 loaïi: kinh teá noâng nghieäp (Cam pu c - - hia, Banladesh, Pakistan), kinh teá giaøu taøi nguyeân (Brunei), kinh teá coâng nghieäp hoùa (Aán Ñoä, Philippines) vaø kinh teá coâng nghieäp phaùt trieån (Nhaät, Haøn Quoác, Ñaøi Loan). Th.S DINH TIEN MINH 4 2
  3. 2.1.3 Moâi tröôøng thieân nhieân Söï caïn kieät cuûa taøi nguyeân thieân nhieân bao goàm Taøi nguyeân voâ haïn (khoâng khí, nöôùc) Taøi nguyeân coù haïn taùi taïo ñöôïc (röøng, thöïc phaåm) Taøi nguyeân coù haïn khoâng taùi taïo ñöôïc (daàu thoâ, than ñaùù, ñoàng, keûm, platinium) Haäu quaû: chi phí cho nguyeân vaät lieäu saûn xuaát ngaøy caøng taêng nhö giaù gas, daàu. Möùc ñoä oâ nhieåm moâi tröôøng ñeán möùc baùo ñoäng. Th.S DINH TIEN MINH 5 2.1.4 Moâi tröôøng coâng ngheä Taêng toác thay ñoåi veà maët coâng ngheä. Khôûi ñaàu cho nhöõng ngaønh coâng nghieäp môùi. Chu kyø soáng saûn phaåm bò ruùt ngaén laïi. Söï thay ñoåi trong ngaân saùch giaønh cho hoaït ñoäng R&D taïi caùc coâng ty. Th.S DINH TIEN MINH 6 3
  4. 2.1.5 Moâi tröôøng vaên hoaù - xaõ hoäi Tính kieân ñònh cuûa giaù trò vaên hoùa ñaëc thuø. Caùc nhoùm vaên hoaù nhoû (Subcultures). 2.1.6 Moâi tröôøng phaùp luaät Nhöõng ñieàu khoaûn luaät phaùp, caùc chính saùch ñöôïc chính phuû hay caùc toå chöùc xaõ hoäi ban haønh nhö hieán phaùp, luaät daân söï, luaät coâng ty, luaät thöông maïi, luaät veà thueá, luaät veà ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø caùc chính saùch ñaëc thuø veà töøng laõnh vöïc. Th.S DINH TIEN MINH 7 2.2. MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ Doanh nghieäp Nhaø Caùc trung Khaùch cung gian haøng öùng Marketing Ñoái thuû caïnh tranh Coâng chuùng Th.S DINH TIEN MINH 8 4
  5. 2.2.1 Doanh nghieäp Boä Boä phaän taøi phaän chính R&D Boä phaän Ban Laõnh Boä phaän marketing Ñaïo keá toaùn Boä phaän Boä phaän cung öùng saûn xuaát vaät tö Th.S DINH TIEN MINH 9 2.2.2 Nhaø cung öùng Cung caáp caùc nguoàn löïc cho coâng ty nhö saûn phaåm, dòch vuï, nguyeân nhieân vaät lieäu, voán vaø nguoàn nhaân löïc. Caùc nhaø Marketing caàn thieát phaûi naém baét ñöôïc khaû naêng cung öùng cuûa hoï caû veà chaát laãn löôïng. Söï gia taêng giaù caû töø phía nhaø cung öùng cuõng gaây khoù khaên cho caùc hoaït ñoäng doanh nghieäp. . Söï gia taêng chi phí, söï thieáu haøng trong ngaén haïn gaây taùc haïi ñeán khaû naêng thoaû maõn khaùch haøng muïc tieâu cuûa doanh nghieäp trong daøi haïn. Th.S DINH TIEN MINH 10 5
  6. 2.2.3 Trung gian Marketing Moâi giôùi thöông maïi ⇒ Hoã trôï tìm kieám khaùch haøng vaø baùn haøng. Caùc coâng ty chuyeân toå chöùc löu thoâng haøng hoaù. Caùc toå chöùc dòch vuï marketing nhö quaûng caùo. Caùc toå chöùc taøi chính - tín duïng nhö ngaân haøng. Th.S DINH TIEN MINH 11 2.2.4 Khaùch haøng Thò tröôøng Thò tröôøng nhaø Thò tröôøng ngöôøi tieâu duøng saûn xuaát ngöôøi trung gian Thò tröôøng cô Thò tröôøng quan nhaø nöôùc quoác teá Coâng ty Th.S DINH TIEN MINH 12 6
  7. 2.2.5 Ñoái thuû caïnh tranh Toâi muoán thoûa Toâi muoán caûi Toâi muoán mua Toâi muoán mua maõn mong thieän khaû naêng loaïi xe maùy xe maùy nhaõn muoán naøo? ñi laïi naøo? hieäu naøo? Nhöõng mong Nhöõng loaïi Nhöõng maët Nhöõng nhaõn muoán caïnh haøng caïnh haøng caïnh hieäu caïnh tranh: tranh: tranh: tranh: - Mua p/tieän ñi - Xe hôi. - 50 cc - Honda. laïi. - Xe maùy. - 110 cc. - Suzuki. - Mua daøn nghe - Xe ñaïp. - 250 cc. - Yamaha. nhaïc. - Du lòch. Design Form Generic Brand Th.S DINH TIEN MINH 13 2.2.6 Coâng chuùng Laø moät nhoùm baát kyø toû ra quan taâm thöïc söï hay coù theå seõ quan taâm ñeán doanh nghieäp hay coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng ñaït tôùi nhöõng muïc tieâu ñeà ra cuûa doanh nghieäp. Giôùi taøi Giôùi truyeàn Cô quan Nhaø chính thoâng Nöôùc Chính Phuû Toå chöùc xaõ Quaàn chuùng hoäi ñoâng ñaûo Coâng chuùng Th.S DINH TIEN MINH 14 7
  8. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Haõy keå moät soá nhaân toá vó moâ taùc ñoäng ñeán chöông trình Marketing cuûa coâng ty söõa Vinamilk. 2. Haõy choïn moät coâng ty maø Anh (Chò) bieát roõ. Haõy giaûi thích nhöõng nhaân toá sau ñaây taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán chöông trình Marketing cuûa doanh nghieäp ñoù: -Vò trí coâng ty. -Danh tieáng cuûa coâng ty. -Nguoàn voán cuûa coâng ty. -Nhaân söï cuûa coâng ty. Th.S DINH TIEN MINH 15 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản