intTypePromotion=1

Chương 2: TƯ TƯỞNG HCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Chia sẻ: Bùi Văn Nê | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
214
lượt xem
71
download

Chương 2: TƯ TƯỞNG HCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dân tộc là một vấn đề rộng lớn bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và bộ tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: TƯ TƯỞNG HCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1
 2. Chương 2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Kết cấu :  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.  2.  Tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  về  cách  mạng  giải  phóng dân tộc.  3.  Vận  dụng  tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  về  vấn  đề  dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay. Thời gian quy định: 6 tiết (4 tiết giảng và 2 tiết thảo luận)  2
 3. 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1.1. Quan  điểm của Mác­Ăngghen­Lênin về vấn  đề dân tộc Khái  niệm:  Dân  tộc  là  một  vấn  đề  rộng  lớn  bao  gồm   những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư  tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và  bộ tộc. Quan điểm của chủ nghĩa Mác: Dân tộc là sản phẩm của   lịch  sử.  Mác­Ăngghen  đã  đặt  nền  tảng  lý  luận  cho  việc  giải quyết vấn đề dân tộc một cách khoa học. Lênin  đã  phát  triển  quan  điểm về vấn  đề dân  tộc thành   hệ thống lý luận toàn diện và sâu sắc. 3
 4. 1.2.  Vấn  đề dân  tộc  theo  tư  tưởng  Hồ  Chí Minh – là  vấn đề dân tộc thuộc địa “Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn đề đấu   tranh giải phóng của các dân tộc thuộc  địa nhằm  thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài, giành độc lập  dân  tộc,  xoá  bỏ  áp  bức,  bóc  lột  thực  dân,  thực  hiện  quyền  dân  tộc  tự  quyết,  thành  lập nhà  nước  dân tộc độc lập”. 1.2.1.  Độc  lập,  tự  do  là  quyền  thiêng  liêng  bất  khả  xâm phạm của tất cả các dân tộc. ­  “Tất cả các dân  tộc trên thế giới  đều sinh ra bình  đẳng,  dân  tộc  nào  cũng  có  quyền  sống,  quyền  sung sướng và quyền tự do”. 4
 5. TRÍCH “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” BÁC HỒ ĐỌC TẠI QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH 5 NGÀY 2/9/1945
 6.  Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân  tộc thuộc  địa.  Độc lập hoàn toàn và thật sự trên  tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại  giao. Trong nền độc lập, mọi người đều được ấm  no, tự do, hạnh phúc.  Độc  lập  thật  sự  phải  gắn  với  hoà  bình  thật  sự.  “Nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hoà  bình…kiên quyết chiến  đấu  đến cùng  để bảo vệ  những quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ  cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”.  Độc lập dân tộc phải gắn liền với sự thống nhất  toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 6
 7. 1.2.2. Chủ nghĩa dân tộc là một  động lực lớn  ở các nước đang đấu tranh giành độc lập  Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc   là một động lực to lớn của đất nước. Chủ  nghĩa  dân  tộc  là  chủ  nghĩa  yêu  nước   và sự thức tỉnh  ý thức dân tộc. “Phát  động  chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc  tế  cộng  sản…”,  đó  là  chủ  nghĩa  dân  tộc  chân chính. 7
 8. 1.2.3.  Kết  hợp  nhuần  nhuyễn  giữa  dân  tộc  với  giai  cấp, độc lập dân tộc và CNXH, chủ nghĩa yêu nước  với chủ nghĩa quốc tế.  Độc  lập  dân  tộc  gắn  liền  với  CNXH.  Hồ  Chí  Minh  xác  định con  đường cách mạng Việt Nam phải trải  qua  hai  giai  đoạn:  làm  “tư  sản  dân  quyền  cách  mạng  và  thổ  địa  cách  mạng  để  đi  tới  xã  hội  cộng  sản”.  Do  đó,  “giành  được  độc  lập  rồi  phải  tiến  lên  CNXH…”.  “yêu  Tổ  quốc,  yêu  nhân  dân  phải  gắn  liền với yêu chủ nghĩa xã hội”.  Độc lập cho dân tộc mình và cho tất cả các dân tộc  khác.  “Phải  đấu  tranh  cho  tự  do,  độc  lập  của  các  dân tộc khác như là đấu tranh cho dân tộc ta vậy”. 8
 9. 2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 2.1.  Cách  mạng  giải  phóng  dân  tộc  muốn  thắng  lợi  phải đi theo con đường cách mạng vô sản  Con  đường  cách  mạng  vô  sản  ở  thuộc  địa  bao  hàm  nội dung sau: ­ Làm  cách  mạng  giải  phóng  dân  tộc  giành  chính  quyền, dần dần từng bước “đi tới xã hội CS”. ­ Lãnh  đạo  cách  mạng  là  giai  cấp  công  nhân  mà  đội  tiên phong là đảng cộng sản. ­ Lực  lượng  làm  cách  mạng  là  khối  đại  đoàn  kết  toàn  dân mà nòng cốt là liên minh công­nông­trí. ­ Cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách  mạng thế giới, phải đoàn kết quốc tế. 9
 10. 2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời  đại  mới phải do đảng cộng sản lãnh đạo Muốn giải phóng dân tộc thành công “trước hết   phải có  đảng  cách  mệnh…”,  “cách mệnh phải  làm cho dân giác ngộ”, “phải giảng giải lý luận  và  chủ  nghĩa  cho  dân  hiểu”,  “sức  cách  mệnh  phải  tập  trung,  muốn  tập  trung  phải  có  đảng  cách mệnh”. Tháng  2/1930,  Nguyễn  Ái  Quốc  đã  sáng  lập   Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam,  chính  đảng  của  phong trào cách mạng nước ta. 10
 11. 2.3. Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao  gồm toàn dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc là “việc chung của  cả  dân  chúng  chứ  không  phải  việc  một  hai  người”, phải đoàn kết toàn dân. “Không dùng toàn lực của nhân dân về đủ mọi mặt  để ứng phó, không thể nào thắng lợi được”. Trong  lực  lượng  đó  “công–nông  là  gốc  của  cách  mạng”,  “còn  học  trò,  nhà  buôn  nhỏ,  điền  chủ  nhỏ…chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông  thôi”.  “Trong  khi  liên  lạc  giai  cấp,  phải  cẩn  thận,  không  khi  nào  nhượng  một  chút  lợi  ích  gì  của  công­ nông mà đi vào thoả hiệp”. 11
 12. 2.4.  Cách  mạng  giải  phóng  dân  tộc  cần  được  tiến  hành  chủ  động,  sáng  tạo  và  có  khả  năng  giành  được  thắng  lợi  trước  cách  mạng  vô  sản  ở  chính  quốc  Cương  lĩnh  Đại  hội  VI  Quốc  tế  cộng  sản  (1928)  nêu:  “chỉ  có  thể  thực  hiện  hoàn  toàn  công  cuộc  giải phóng các nước thuộc  địa khi giai cấp vô sản  giành được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến”.  Theo Hồ Chí Minh, cách mạng thuộc  địa và cách  mạng vô sản chính quốc có mối liên hệ mật thiết  với  nhau  trong  cuộc  đấu  tranh  chống  chủ  nghĩa  đế quốc.  12
 13. “Chủ  nghĩa  tư  bản  là  con  đỉa  hai  vòi…”  phải   thực hiện liên minh chiến đấu giữa cách mạng  vô sản chính quốc với cách mạng thuộc địa. Hồ  Chí  Minh  đã  nêu:  “cách  mạng  thuộc  địa   không  những  không  phụ  thuộc  vào  cách  mạng  vô  sản  ở  chính  quốc  mà  có  thể  giành  thắng lợi trước…”. Đây  là  luận  điểm  sáng  tạo  của  Hồ  Chí  Minh   đóng góp vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa  Mác­Lênin. 13
 14. 2.5.  Cách  mạng  giải  phóng  dân  tộc  phải  được  thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực   Bạo lực cách mạng: Bạo lực cách mạng chống  lại  bạo  lực  phản  cách  mạng,  giành  lấy  chính  quyền và bảo vệ chính quyền. ­ Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả  đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. ­  Giải  quyết  xung  đột  bằng  biện  pháp  hoà  bình,  thương  lượng,  nhượng  bộ  có  nguyên  tắc.  Tư  tưởng  bạo  lực  cách  mạng  thống  nhất  với  tư  tưởng nhân đạo hoà bình. 14
 15. Phương châm chiến lược đánh lâu dài trong   cách mạng giải phóng dân tộc: “…trường kỳ kháng chiến, địch nhất định thua,  ta nhất định thắng… Thắng lợi với trường kỳ  phải đi đôi với nhau”. ­ Tự lực cánh sinh là phương châm chiến lược  quan trọng của bạo lực cách mạng. 15
 16. 3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY 3.1.  Khơi  dậy  sức  mạnh  của  chủ  nghĩa  yêu  nước  và  tinh thần dân tộc, nguồn  động lực mạnh mẽ  để xây  dựng và bảo vệ Tổ quốc. 3.2. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức và giải  quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp. 3.3. Chăm lo xây dựng khối  đại  đoàn kết dân tộc, giải  quyết  tốt  mối  quan  hệ  giữa  các  dân  tộc  anh  em  trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. 16
 17. HẾT  Chóc c¸c em häc tèt 17 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2