Chương 3: Truyền dẫn tín hiệu qua mạng

Chia sẻ: Nguyễn Trung Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
202
lượt xem
117
download

Chương 3: Truyền dẫn tín hiệu qua mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về truyền dẫn tín hiệu qua mạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Truyền dẫn tín hiệu qua mạng

 1. Chöông 3 TRUYEÀN DAÃN TÍN HIEÄU QUA MAÏNG
 2. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Caùc daïng thoâng tin Tieáng noùi - Speech (telephony, fixed, or cellular); •Caùc hình aûnh ñoäng - Moving images (television or video); •Caùc trang in - Printed pages (facsimile or multimedia messaging); •Vaên baûn - Text (electronic mail or short text messaging); Aâm nhaïc - Music; Taát caû caùc loaïi thoâng tin maùy tính.
 3. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Taàn soá laø gì?
 4. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Böôùc soùng laø gì? Wavelength: Tín hieäu lan truyeàn bao xa trong moät chu kyø. Kyù hieäu laø λ, ñôn vò laø m. c = vaän toác cuûa tín hieäu
 5. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Daûi taàn (Bandwidth) Ñoä roäng daûi taàn laø möùc cheânh leäch giöõa taàn soá cao nhaát vaø taàn soá thaáp nhaát trong moät keânh truyeàn thoâng.
 6. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Söï keát noái rieâng leõ
 7. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Söï keát noái rieâng leõ
 8. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM)
 9. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM)
 10. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM)
 11. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM)
 12. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM)
 13. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM)
 14. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Time-Division Multiplex (TDM)
 15. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Time-Division Multiplex (TDM) Daïng soùng cuûa tín hieäu seõ ñöôïc laáy maãu ôû nhöõng khoaûng thôøi gian ñeàu ñaën vaø chæ truyeàn ñi nhöõng maãu naøy laø ñuû.
 16. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Time-Division Multiplex (TDM)
 17. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Time-Division Multiplex (TDM)
 18. NvHien - PTITHCM 3. NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa heä thoáng PCM
 19. NvHien - PTITHCM 3. NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Bieán ñoåi töông töï/soá
 20. NvHien - PTITHCM 3. NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CUÛA PCM Bieán ñoåi töông töï/soá Giôùi haïn daûi taàn
Đồng bộ tài khoản