Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước

Chia sẻ: Nguyen Van Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
717
lượt xem
154
download

Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 4: xây dựng mặt đường đá dăm nước', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước

  1. Xây dựng mÆt đường Bài giảng môn học Ch­¬ng IV: X©y dùng mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc §1. Nguyªn lý cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm vµ ph¹m vi sö dông 1. Nguyªn lý cÊu t¹o: * MÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc lµ lo¹i mÆt ®­êng sö dông cèt liÖu chÝnh lµ ®¸ d¨m nghiÒn, kÝch cì t­¬ng ®èi ®ång ®Òu ®­îc san r¶i vµ lu lÌn ë ®é Èm wo, trong qu¸ tr×nh lu lÌn cã sö dông vËt liÖu nhá ®Ó chÌn khe ®ång thêi cã t­íi n­íc lªn khi lu. * C­êng ®é cña MÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc h×nh thµnh do: - Sù chÌn mãc vµ ma s¸t gi÷a c¸c cèt liÖu lµ chñ yÕu - Khi lu bét ®¸ sinh ra + n­íc t¹o thµnh v÷a bét keo dÝnh -> nªn dïng ®¸ v«i hoÆc ®¸ ®«lomit. MÆt ®­êng cßn cã tªn gäi lµ mÆt ®­êng Macadam, mÆt ®­êng ®¸ d¨m tr¾ng, mÆt ®­êng ®¸ d¨m tiªu chuÈn. 2. §Æc ®iÓm : *¦u ®iÓm: + C­êng ®é cao E®h= 3000 – 3500daN/cm2. + DÔ kiÓm tra kÝch cì vµ chÊt l­îng ®¸. + Sö dông vËt liÖu ®Þa ph­¬ng nªn gi¸ thµnh rÎ. + C«ng nghÖ thi c«ng ®¬n gi¶n, kh«ng ®ßi hái thiÕt bÞ chuyªn dông. + æn ®Þnh n­íc. * Nh­îc ®iÓm: + §é rçng rÊt lín, m® kÐm b»ng ph¼ng + ChÞu lùc ngang kÐm + Tèn c«ng lu v× c­êng ®é phô thuéc vµo ma s¸t c¸c hßn ®¸ + Yªu cÇu ®¸ c­êng ®é cao + Kh¶ n¨ng chÞu lùc ngang kÐm, dÔ bong bËt d­íi t¶i träng b¸nh xe, n¬i cã ®é dèc däc lín, nªn duy tu b¶o d­ìng lín 3. Ph¹m vi sö dông: - Lµm líp mÆt cña mÆt ®­êng cÊp thÊp B1. nÕu lµm líp mÆt th× cÇn lµm líp l¸ng nhùa lªn trªn - Lµm líp mãng trªn cña mÆt ®­êng cÊp cao A2. - Lµm líp mãng d­íi cña mÆt ®­êng cÊp cao A1 4. CÊu t¹o: - ChiÒu dµy: ChiÒu dµy tèi ®a 16cm phô thuéc vµo ¸p lùc lu ChiÒu dµy nhá nhÊt 8cm trªn líp mãng ch¾c, 13cm trªn líp mãng c¸t - Dèc ngang: ®¸ d¨m cã kÕt cÊu hë, ®é rçng lín, n­íc mÆt dÔ ngÊm vµo lßng ®­êng nªn in = 3 – 4%. - §Ó t¨ng c­êng cho khu«n ®­êng th× ng­êi ta tiÕn hµnh trång ®¸ vØa + ChØ lµm ®¸ vØa cho líp mÆt vµ chiÒu réng cña ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng mÆt ®­¬ng. + ChiÒu cao ®¸ vØa = chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp ®¸ d¨m n­íc + (10 - 15cm) 25 Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT
  2. Xây dựng mÆt đường Bài giảng môn học + Cao ®é ®Ønh ®¸ vØa = cao ®é mÐp ®­êng + §¸ vØa cã thÓ lµm b»ng ®¸ hoÆc bª t«ng xi m¨ng. Trong tr­êng hîp dïng ®¸ th× khèi l­îng ®¸ vØa cã dù trï kh«ng tÝnh vµo ®¸ c¬ b¶n. + Khi ch«n ®¸ vØa ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c xÕp xen khÝt thµnh ch©n khay song song víi tim ®­êng. + ChØ lµm ®¸ vØa cho líp mÆt vµ chiÒu réng cña ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng mÆt ®­¬ng. + ChiÒu cao ®¸ vØa = chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp mÆt + (10 - 15cm) + Cao ®é ®Ønh ®¸ vØa = cao ®é mÐp ®­êng + §¸ vØa cã thÓ lµm b»ng ®¸ hoÆc bª t«ng xi m¨ng. Trong tr­êng hîp dïng ®¸ th× khèi l­îng ®¸ vØa cã dù trï kh«ng tÝnh vµo ®¸ c¬ b¶n. + Khi ch«n ®¸ vØa ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c xÕp xen khÝt thµnh ch©n khay song song víi tim ®­êng. - Mãng mÆt ®­êng: do thiÕt kÕ qui ®Þnh, th­êng dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn, kh«ng dïng ®¸ héc §2. Yªu cÇu vËt liÖu Theo 22TCN 06-77 quy ®Þnh nh­ sau: 1. Yªu cÇu cña ®¸ d¨m c¬ b¶n a. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng ®¸: - §¸ ®­îc chia lµm 4 lo¹i dùa vµo Rn: + §¸ cÊp 1: Rn ³ 1000 daN/cm2 + §¸ cÊp 2: Rn = 800 - 1000 daN/cm2 + §¸ cÊp 3: Rn = 600 - 800 daN/cm2 + §¸ cÊp 4: Rn < 600 daN/cm2 - Cã thÓ dïng c¸c lo¹i ®¸ macma, ®¸ biÕn chÊt vµ ®¸ trÇm tÝch, tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 3. (Rn ³ 600 daN/cm2) b. Yªu cÇu kÝch cì: KÝch cì lín nhÊt: Dmax kh«ng lín h¬n 0,8h (h: chiÒu dµy thiÕt kÕ). NÕu mÆt ®­êng cã mét líp th× dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn (4 – 6, 5 – 7, 6 – 8). NÕu mÆt ®­êng gåm 2 líp th× líp trªn dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn, líp d­íi dïng ®¸ d¨m kÝch cì më réng ( 4 – 7…) c. Yªu cÇu vÒ d¹ng h¹t: - §¸ ph¶i ®ång ®Òu s¾c c¹nh ®Ó ®¶m b¶o lùc ma s¸t chÌn mãc gi÷a c¸c viªn ®¸ lín. - D¹ng cña viªn ®¸ ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: + L­îng h¹t cã kÝch cì lín h¬n D (D lµ cì sµng cã ®­êng kÝnh lín nhÊt) còng nh­ l­îng h¹t cã kÝch cì nhá h¬n d (d lµ cì sµng cã ®­êng kÝnh nhá nhÊt) kh«ng d­îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi l­îng); + L­îng h¹t to qu¸ cì D + 30mm kh«ng ®­îc qu¸ 3% (tÝnh theo khèi l­îng); + L­îng h¹t nhá qu¸ cì 0.63d mm kh«ng ®­îc qu¸ 3% (tÝnh theo khèi l­îng); + L­îng h¹t dÑt kh«ng ®­îc qu¸ 10% (tÝnh theo khèi l­îng). H¹t dÑt lµ h¹t mµ chiÒu dµi + chiÒu réng v­ît qu¸ 6 lÇn chiÒu dµy; 26 Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT
  3. Xây dựng mÆt đường Bài giảng môn học d. Yªu cÇu vÒ ®é s¹ch cña ®¸: §¸ ph¶i s¹ch, kh«ng ®­îc lÉn cá r¸c, l¸ c©y. L­îng bôi sÐt (x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p röa) kh«ng qu¸ 2% (tÝnh theo khèi l­îng). L­îng h¹t sÐt d­íi d¹ng vãn hßn kh«ng ®­îc qu¸ 0.25% (tÝnh theo khèi l­îng); 2. Quy ®Þnh vÒ vËt liÖu chÌn: VËt liÖu chÌn chØ dïng cho líp trªn kh«ng dïng cho líp d­íi, ph¶i cã dù trï riªng, chiÕm kho¶ng (15 ¸20)% khèi l­îng ®¸ d¨m líp thi c«ng cã r¶i ®¸ chÌn. VËt liÖu chÌn gåm 4 lo¹i: §¸ 20 – 40; 10 – 20; 5 – 10 vµ c¸t 0,15 - 5 . Trong ®ã: V20 -40 = 15% VchÌn V10 -20 = 15% VchÌn V5 -10 = 20% VchÌn V0,15 -5 = 50% VchÌn Nªn dïng ®¸ v«i lµm vËt liÖu chÌn ®Ó t¹o bét ®¸, cã lùc dÝnh. 3. Yªu cÇu ®èi víi n­íc: N­íc trong c¸c giai ®o¹n lu ph¶i lµ n­íc s¹ch, kh«ng lÉn bïn r¸c, bÌo, cá c©y. Khi thi c«ng nªn t­íi n­íc lµm nhiÒu lÇn, mçi lÇn ®ñ ­ít c¸c viªn ®¸, tæng l­îng n­íc t­íi 8 ¸ 10 l/m2 §3. Tr×nh tù vµ néi dung thi c«ng mÆt ®­êng ®¸ d¨m n­íc 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ: a. ChuÈn bÞ lßng ®­êng: - Lßng ®­êng ph¶i ®µo ®óng b×nh ®å, cao ®é vµ ®é dèc ngang theo thiÕt kÕ. CÇn chó ý khi ®µo ®Õn gÇn cao ®é thiÕt kÕ cho lu lo¹i nhÑ qua 2 -3 lÇn/®iÓm sau ®ã tiÕp tôc söa l¹i cho ®óng cao ®é thiÕt kÕ vµ ®óng mui luyÖn lßng ®­êng. Yªu cÇu ®èi víi lßng ®­êng sau khi lµm xong lµ ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng cã nh÷ng chç låi lâm g©y ®äng n­íc sau nµy. §¶m b¶o ®óng chiÒu réng cña lßng ®­êng vµ hai thµnh v÷ng ch¾c ( xem m® cp) - Khi líp ®¸ d¨m lµm líp trªn mÆt ®­êng nhÊt thiÕt ph¶i gia cè ®¸ vØa H = HTK +10cm, khèi l­îng ®­îc tÝnh riªng, chiÒu réng ®¸ vØa kh«ng tÝnh vµo chiÒu réng mÆt ®­êng - Khi r¶i ®¸ d¨m t¨ng c­êng mÆt ®­êng cò nÕu mÆt ®­êng cò cßn tèt vµ b»ng ph¼ng th× cÇn lµm s¹ch mÆt ®­êng råi míi r¶i ®¸ míi lªn. NÕu mÆt ®­êng cò nhiÒu æ gµ vµ låi lâm th× ph¶i x¸o xíi l¹i tr­íc khi r¶i ®¸ míi. - §¶m b¶o tho¸t n­íc lßng ®­êng: khi thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o cho n­íc m­a vµ n­íc t­íi trong giai ®o¹n lu lÌn cã thÓ tho¸t ra khái lßng ®­êng ph¶i lµm r·nh ngang ë hai bªn lÒ ®­êng. R·nh ngang réng 30cm vµ s©u b»ng chiÒu s©u cña lßng ®­êng, víi ®é dèc ngang 5%. R·nh ngang bè trÝ so le nhau trªn hai lÒ ®­êng vµ c¸ch nhau 15m ë 1 bªn lÒ. Sau khi thi c«ng xong ¸o ®­êng, c¸c r·nh ngang nµy ph¶i ®­îc l¾p l¹i cÈn thËn. b. ChuÈn bÞ vËt liÖu thi c«ng: §¶m b¶o ®ñ sè l­îng c¶ ®¸ d¨m c¬ b¶n vµ ®¸ chÌn, ®¶m b¶o chÊt l­îng theo c¸c chØ tiªu yªu cÇu. c. ChuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng: ChuÈn bÞ xe chë vËt liÖu, xe t­íi n­íc, m¸y san, r¶i, c¸c lo¹i lu 27 Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT
  4. Xây dựng mÆt đường Bài giảng môn học 2. Kü thuËt thi c«ng: a. C«ng t¸c vËn chuyÓn - §¸ d¨m ph¶i ®­îc kiÓm tra chÊt l­îng theo ®óng yªu cÇu, chØ c¸c lo¹i ®¸ ®¹t chÊt l­îng míi ®­îc vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr­êng. - §¸ d¨m c¬ b¶n cã thÓ tËp kÕt ë 1 hoÆc 2 bªn lÒ víi kho¶ng c¸ch hîp lý nh­ng ph¶i ®¶m b¶o xe m¸y thi c«ng ®i l¹i dÔ dµng vµ kh«ng g©y ¸ch t¾c giao th«ng ®èi víi c¸c tuyÕn c¶i t¹o, n©ng cÊp - §¸ chÌn cã thÓ vËn chuyÓn tr­íc hoÆc trong qu¸ tr×nh thi c«ng, cã thÓ tËp kÕt ë 1 hoÆc 2 bªn lÒ víi kho¶ng c¸ch hîp lý, khèi l­îng c¸c ®èng ®¸ chÌn ph¶i ®¶m b¶o c«ng nh©n ra ®¸ kh«ng ph¶i ®i l¹i qu¸ xa (
  5. Xây dựng mÆt đường Bài giảng môn học - Môc ®Ých: Ðp co líp ®¸ d¨m lµm cho c¸c hßn ®¸ di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ æn ®Þnh nhÊt, chÌn vµo nhau lµm gi¶m kÎ hë c¸c hßn ®¸, ®ång thêi 1 phÇn ®¸ m¹t vµ bét ®¸ h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh vì h¹t khi lu lÌn sÏ lÌn chÆt vµo kÏ hë cña ®¸. - Dïng lu nhÑ 5T - 6T tèc ®é lu kh«ng v­ît qu¸ 1,5km/h, c«ng lu trong giai ®o¹n nµy ®¹t tõ 10% – 15% c«ng lu yªu cÇu. - Khi lu 3 – 4 l­ît ®Çu kh«ng cÇn t­íi n­íc, nh÷ng lÇn sau cÇn t­íi ®Ó tr¸nh vì ®¸, l­îng n­íc t­íi kho¶ng 1- 3lÝt/m2 tïy theo t×nh h×nh thêi tiÕt mµ t¨ng hay gi¶m. - ViÖc bï phô ®¸ ph¶i ®­îc kÕt thóc trong giai ®o¹n nµy ®Ó vÒ c¨n b¶n ®¹t ®­îc mui luyÖn theo yªu cÇu. - KÕt thóc giai ®o¹n lu vÒ c¬ b¶n ®¹t ®é dèc ngang vµ ®é khum mui luyÖn theo thiÕt kÕ. + Giai ®o¹n 2: lu lÌn chÆt - Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ sau khi ®¸ d¨m cã vÞ trÝ æn ®Þnh , giai ®o¹n nµy lµ lu chÆt líp ®¸ d¨m, tiÕp tôc lµm gi¶m kÎ hë c¸c hßn ®¸ lµm chóng chÆt xÝt vµo nhau ®ång thêi mét phÇn ®¸ m¹t vµ bét ®¸ sinh ra sÏ chÌn chÆt vµo kÏ hë. Bét ®¸ trén víi n­íc t¹o thµnh chÊt keo kÕt dÝnh. - Víi líp mÆt: trong qu¸ tr×nh lu ph¶i theo dâi mÆt ®¸ vµ kÞp thêi r¶i ®¸ chÌn. §Çu tiªn lµ ®¸ 20 – 40, sau lµ ®¸ 10 – 20 ®Ó lÊp kÝn kÎ hë ®Ó mÆt ®­êng chãng chÆt. - Sö dông lu nÆng tèt nhÊt lµ lu b¸nh s¾t 8 – 10T, tèc ®é lu kh«ng qu¸ 2km/h, trong 3– 4 l­ît ®Çu t¨ng lªn 3km/h, l­îng n­íc t­íi 3 – 4 lÝt/m2. - C«ng lu trong giai ®o¹n nµy ®¹t tõ 65% – 75% c«ng lu yªu cÇu. - KÕt thóc lu trong giai ®o¹n nµy khi kh«ng cßn vÖt b¸nh lu trªn mÆt ®¸ hoÆc ta cã thÓ ®Ó hßn ®¸ trªn mÆt ®­êng cho lu ®i qua ®¸ bÞ vì vôn vµ kh«ng bÞ Ên xuèng. NÕu kÕt thóc sím ®¸ ch­a chÆt, nÕu kÐo dµi thêi gian lu kh«ng cã ®¸ chÌn lµm ®¸ vì, trßn c¹nh, khã mãc vµo nhau, mÆt ®­êng kh«ng æn ®Þnh vµ ph¶i thay ®¸. + Giai ®o¹n 3 : h×nh thµnh líp vá cøng cña mÆt ®­êng - Môc ®Ých cña giai ®o¹n nµy lµ dïng ®¸ chÌn chÆt vµo lç rçng trªn mÆt cña líp ®¸ vµ t¹o thµnh líp ®¸ chÆt, ch¾c, ph¼ng ë trªn mÆt. - Sau khi kÕt thóc giai ®o¹n 2 r¶i vËt liÖu chÌn. §Çu tiªn lµ r¶i ®¸ 5 – 10 sau lµ c¸t 0,15 - 5, võa r¶i võa dïng chæi tre quÐt vµ t­íi ®Ém n­íc cho lïa hÕt vµo kÏ hë cña ®¸ råi lu cho ®Õn khi r¶i hÕt vËt liÖu chÌn. - Dïng lu nÆng tõ 10T – 12T, hoÆc nÕu kh«ng cã lu nÆng cã thÓ dïng lu 8T – 10T, cho lu ch¹y víi tèc ®é 3km/h, l­îng n­íc t­íi 2 – 3lÝt/m2 KÕt thóc giai ®o¹n 3, mÆt ®­êng coi nh­ hoµn thµnh vµ ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: + B¸nh xe lu 10-12T kh«ng ®Ó l¹i vÕt h»n trªn mÆt ®­êng. + MÆt ®­êng c¸t mÞn, ch¾c, b»ng ph¼ng, ®¶m b¶o ®é mui luyÖn theo thiÕt kÕ. + §¹t c«ng lu theo quy t¾c cña c«ng tr×nh. Khi lu thÊy l­în sãng kh«ng chÆt lµ do c¸c nguyªn nh©n: + R¶i kh«ng ®Òu. + Líp mãng bÞ ph¸ háng do t­íi n­íc nhiÒu. + Lu qu¸ nÆng. + Tèc ®é lu qu¸ lín lµm ®¸ bÞ tr­ît tråi. d. B¶o d­ìng Sau khi kÕt thóc lu lÌn, r¶i mét líp phñ mÆt b»ng c¸t (< 5mm), dµy 1 – 1,5cm, dïng lu 10 – 12 T, lu 2 – 3 l/®. Khi lu kh«ng t­íi n­íc. 29 Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT
  6. Xây dựng mÆt đường Bài giảng môn học Sau khi thi c«ng xong ph¶i qu¶n lý cho ®Õn khi ban giao th«ng c«ng tr×nh, cö c«ng nh©n quÐt vun c¸t s¹n ë ngoµi vµo mÆt ®­êng ®Ó duy tr× líp mÆt. NÕu trêi n¾ng ph¶i t­íi n­íc, tèi thiÓu 1 lÇn/ngµy, l­îng n­íc t­íi 2 – 3 l/m2 §4. KiÓm tra, nghiÖm thu 1 Néi dung kiÓm tra: - ChiÒu réng mÆt ®­êng: kiÓm tra 10mc/km. - ChiÒu dµy mÆt ®­êng: 1km kiÓm tra 3 mÆt c¾t, mçi mÆt c¾t kiÓm tra 3 ®iÓm ë tim ®­êng vµ ë 2 bªn c¸ch mÐp mÆt ®­êng 1m. - §é b»ng ph¼ng: kiÓm tra 3 vÞ trÝ trong 1km, ë mçi vÞ trÝ ®Æt th­íc dµi 3m däc tim ®­êng vµ 2 bªn c¸ch mÐp ®­êng 1m. - C­êng ®é mÆt ®­êng: kiÓm tra b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp tÜnh 2. C¸c sai sè cho phÐp a. KÝch th­íc h×nh häc - ChiÒu réng mÆt ®­êng: dïng th­íc d©y kiÓm tra 10 mÆt c¾t/km, sai sè cho phÐp ± 10cm - ChiÒu dµy: kiÓm tra 3 mÆt c¾t/km (tim vµ hai bªn mÐp c¸ch mÐp mÆt ®­êng 1m), sai sè cho phÐp ± 10% chiÒu dµy thiÕt kÕ nh­ng kh«ng v­ît qu¸ 2cm - §é dèc ngang cña mÆt ®­êng, lÒ ®­êng, r·nh sai sè cho phÐp ± 5%itk b . ChÊt l­îng mÆt ®­êng. - §é b»ng ph¼ng: ®o b»ng th­íc dµi 3m, khe hë kh«ng qu¸ 15mm, mçi km kiÓm tra ë 3 vÞ trÝ ( däc tim vµ 2 bªn mÐp c¸ch mÐp mÆt ®­êng 1m) - C­êng ®é: Ett ³ Etk (dïng ph­¬ng ph¸p Ðp tÜnh, cÇn ®o vâng, chuú chÊn ®éng) 30 Tæ m«n §­êng – Khoa C«ng tr×nh – Tr­êng Cao ®¼ng GTVT
Đồng bộ tài khoản