Chương 5: Nâng cao kỹ năng trong tách khuôn mẫu

Chia sẻ: Ut Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

2
518
lượt xem
329
download

Chương 5: Nâng cao kỹ năng trong tách khuôn mẫu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tự học thiết kế và thực hành trong Pro/ENGINEER 2.0: Do người dùng vẽ tự tạo mặt phân khuôn tùy theo ý mình: Cách này là một trong những cách vạn năng rất hay được sử dụng trong Proe để tách khuôn dạng vật thể phức tạp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Nâng cao kỹ năng trong tách khuôn mẫu

 1. Dangthanhhai1978@yahoo.com ch­¬ng5 : n©ng cao kü n¨ng trong t¸ch khu«n mÉu 1.do ng­êi dïng vÏ tù t¹o mÆt ph©n khu«n tuú theo ý cña m×nh . C¸ch nµy lµ mét trong nh÷ng c¸ch v¹n n¨ng rÊt hay ®-îc sö tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 dông trong Proe ®Ó t¸ch khu«n d¹ng vËt thÓ phøc t¹p. Ta tiến hµnh vÏ mÆt phÇn khu«n b»ng nh÷ng lÖnh Surface th«ng th­êng trong Proe .Chñ yÕu dïng nh÷ng lÖnh c¬ b¶n sau ®©y. Extrude tool Fill. Sweep. Revolve tool. .....vv Ta còng cã thÓ dïng bÒ mÆt Copy khai triÓn trùc tiÕp extend ®Ó t¹o mÆt ph©n khu«n . 1.1 vÏ mÆt ph©n khu«n . 1.1.1 lÖnh Fill File → New Vµo m«i tr­êng t¸ch khu«n ®Æt tªn b¶n vÏ "bat". ChÌn s¶n phÈm vµo trong m«i tr­êng t¸ch khu«n kÝch BiÓu t­îng dÉn ®Õn ®­êng dÉn File chøa b¶n vÏ → kÕt thóc chÌn khèi h×nh. TiÕn hµnh vÏ ph«i bao. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 2. Dangthanhhai1978@yahoo.com kÝch Mold model → Create → workpiece → Manual → ®Æt tªn ph«i vµo hép tho¹i .Sau ®ã kÝch dÊu kiÓm vµo tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → Ok → Protruction → Done Lóc nµy ta tiÕn hµnh vÏ ph«i nh­ trong lÖnh Extrude th«ng th­êng .MÆt ph¼ng ph¸c th¶o lµ mÆt Front chØnh kÝch th­íc nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. sau ®ã kÝch tiÕn hµnh tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o .NhËp vµo chiÒu cao 150 vµ cho trµn theo hai h­íng. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 3. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Ta lóc nµy t¹o mÆt f©n khu«n b»ng (lÖnh Fill) KÝch Edit → Fill chän mÆt ph¼ng Top lµm mÆt ph¼ng ph¸c th¶o .Vµo trong m«i tr­êng ph¸c th¶o , ta tiÕn hµnh c¸ch dïng c«ng cô Copy c¹nh ®­îc nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 4. Dangthanhhai1978@yahoo.com → Done ®Ó tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o .→ Accep value ®Ó hoµn thµnh . Trªn c©y th­ môc xuÊt hiÖn thªm bÒ mÆt Fill. tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 lóc nµy ta dïng ngay bÒ mÆt Fill nµy lµm bÒ mÆt t¸ch khu«n .§Æt tªn chµy vµ cèi Më b¶n Coi.prt ta ®­îc nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. 1.1.2 LÖnh Sweep Xo¸ lÖnh Fill trong b¶n vÏ VÝ dô trªn chØ ®Ó cßn l¹i Phoi vµ s¶n phÈm cÇn t¸ch khu«n . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 5. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 KÝch Insert → Sweep → Surface → Select Traj XuÊt hiÖn hép tho¹i manu manager → NhÊn CTRl chän nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. → Done → Okay vµo trong m«i tr­êng ph¸c th¶o ta tiÕn hµnh vÏ cung trßn nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 6. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → Done tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o → Ok ta ®­îc mÆt ph©n khu«n nh­ sau. TiÕn hµnh chän mÆt Sweep võa t¹o ta ®­îc khu«n coi.prt nh­ h×nh d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 7. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Ta thÊy mÆt ph©n khu«n cong theo mÆt Sweep ta ®· vÏ .Trong tr­êng hîp nµy t«i vÏ cung trßn chØ cã tÝnh chÊt minh ho¹ trong thùc tÕ lµm mÆt ph©n khu«n nµy rÊt khã cho gia c«ng , nªn vÏ ®­êng th¼ng line cho Section , c¸c b¹n tù vÏ rÌn luyÖn thªm nhÐ. 1.1.3 LÖnh Revolve vµ lÖnh Extrude , lÖnh Variable Section Sweep ®Ó t¹o mÆt ph©n khu«n c¸c b¹n tù luyÖn tËp . 1.2 Tù t¹o mÆt ph©n khu«n b»ng c¸ch Copy mÆt s¶n phÈm sau ®ã ta kÐo dµi mÆt ®ã giao víi ph«i . §Ó copy mÆt s¶n phÈm ë ®©y ta cã hai kh¸i niÖm chän Copy mÆt c¬ s¬ bªn cèi or Copy mÆt c¬ s¬ bªn chÇy. Tuú tõng tr­êng hîp mÆt bªn nµo ®¬n gi¶n th× ta copy TiÕn hµnh Èn Ph«i ®Ó Copy bÒ mÆt cho dÔ nh×n . trong tr­êng hîp nµy t«i dïng c¸ch Copy bªn chµy v× chØ viÖc chän 2 bÒ mÆt . TiÕn hµnh lÖnh Copy mÆt , ®· giíi thiÖu chi tiÕt trong phÇn tr­íc ®©y t«i chØ ®Þnh h­íng th«i . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 8. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → Accep value ®Ó hoµn thµnh Trªn c©y th­ môc cã thªm bÒ mÆt Copy .Lóc nµy ta tiÒn hµnh kÐo c¹nh cña bÒ mÆt nµy giao víi ph«i b»ng c¸ch chän c¹nh ®ã cho hiÖn s¸ng KÝch Edit → Extend kÝch biÓu t­îng cho c¹nh ®ã kÐo dµi tíi sau ®ã chän bÒ mÆt ph«i ®èi diÖn Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 9. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → Accep value T­¬ng Tù víi c¹nh kia còng vËy. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 10. Dangthanhhai1978@yahoo.com Ta l¹i chän mét c¹nh nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 KÝch Edit → Extend kÝch biÓu t­îng cho c¹nh ®ã kÐo dµi tíi sau ®ã chän bÒ mÆt ph«i ®èi diÖn → Accep value . T­¬ng t­ ta lµm víi c¹nh cßn l¹i ®­îc m¨t ph©n khu«n nh­ h×nh d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 11. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Sau ®ã ta chän bÒ mÆt nµy lµm bÒ mÆt t¸ch khu«n ®­îc s¶n phÈm cuèi cïng nh­ sau 2.T¹o mÆt ph©n khu«n tù ®éng T«i h-íng vµo hai c¸ch dïng t¹o mÆt dang Shadow dïng t¹o mÆt dang Skirt. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 12. Dangthanhhai1978@yahoo.com 2.1 T¹o mÆt ph©n khu«n Shadow Trë l¹i vÝ dô trªn ta xo¸ mÆt ph©n khu«n , chµy cèi ®i chØ ®Ó cßn l¹i trªn c©y th­ môc tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Trªn Menu manager kÝch thùc ®¬n th¶ xuèng Parting Surf → Create xuÊt hiÖn hép tho¹i → ok → Add → chän Shadow → Done thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i Shadow Surface ta ph¶i ®Þnh nghÜa l¹i Direction trong hép tho¹i nµy b»ng c¸ch kÝch vµo ®ã cho hiÖn s¸ng → Define .Lóc nµy xuÊt hiÖn hép tho¹i míi yªu cÇu ta chän mét mÆt ph¼ng ®Ó t¹o ra vect¬ ph¸p tuyÕn h­íng nh×n.Ta tiÕn hµnh chän mÆt ph¼ng ®¸y ph«i nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 13. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → Okay ta cã thÓ nh×n tr­íc mÆt ph©n khu«n kÝch Preview → Ok ta ®· hoµn thµnh ®­îc mÆt ph©n khu«n d¹ng tù ®éng lóc nµy ta tiÕn hµnh chän mÆt võa t¹o nµy lµm mÆt t¸ch khu«n 2.2 T¹o mÆt ph©n khu«n Skirt Ta l¹i xo¸ bÒ mÆt Shadow võa t¹o trªn ®Ó lµm vÝ dô t¹o mÆt phÇn khu«n d¹ng Skirt d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 14. Dangthanhhai1978@yahoo.com L­u ý : ®Ó t¹o mÆt Skirt ta ph¶i tiÕn hµnh t¹o ®­îc ®­êng Parting line tr­íc . 2.2.1 khëi t¹o ®­êng Parting line . KÝch Insert → Silhuoette curve xuÊt hiÖn hép tho¹i tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Ta chän Direction → Define ®Ó chØnh l¹i h­íng nh×n cña vevt¬ ph¸p tuyÕn tiÕn hµnh chän mÆt ph¼ng ®¸y nh­ h×nh minh ho¹ Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 15. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → Okay .→ Ok ta ®· hoµn thµnh xong ®­êng Parting line 2.2.2 khëi t¹o mÆt Skirt. Trªn Menu manager kÝch thùc ®¬n th¶ xuèng Parting Surf → Create xuÊt hiÖn hép tho¹i → ok → Add → chän Skirt → Done thÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i Skirt vµ hép tho¹i con , hép tho¹i con nµy ®ang yªu cÇu ta chän ®­êng cong Parting line ®· t¹o tr­íc ®ã .Ta ®­a trá chuét vµo nhÊp chän chuét tr¸i vµo ®­êng cong Parting line. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 16. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → Done → Outer (t¹o bÒ mÆt ph©n khu«n ra bªn ngoµi) L­u ý : nÕu s¶n phÈm cã lç thñng ta tiÕn hµnh chän inner ®Ó bÞt kÝn lç thñng nµy l¹i . Sau ®ã ta chØnh l¹i h­íng nh×n vec t¬ ph¸p tuyÕn còng chän mÆt ®¸y (chän Direction → Define ) → Ok ta còng ®­îc mÆt ph©n khu«n d¹ng Skirt Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 17. Dangthanhhai1978@yahoo.com tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Sau ®ã c¸c b¹n tiÕn hµnh chän bÒ mÆt nµy t¸ch khu«n nh­ th«ng th­êng . Hµnéi ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2007 Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
Đồng bộ tài khoản