Chương 5: Nâng cao kỹ năng trong tách khuôn mẫu (Phần 2)

Chia sẻ: Ut Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

3
651
lượt xem
346
download

Chương 5: Nâng cao kỹ năng trong tách khuôn mẫu (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tự học thiết kế và thực hành trong Pro/ENGINEER 2.0: Tách khuôn dạng ba tấm và có mặt nêm trượt: Về tách khuôn 3 tấm cũng không khác nhiều lắm, ta chỉ chú ý đến cách thức tạo mặt phân khuôn, muốn tách thêm phần nào ta phải tạo thêm mặt phân khuôn phần đó thôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Nâng cao kỹ năng trong tách khuôn mẫu (Phần 2)

 1. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 ch­¬ng5 : n©ng cao kü n¨ng trong t¸ch khu«n mÉu 3.t¸ch khu«n d¹ng ba tÊm vµ cã mÆt nªm tr­ît S¶n phÈm nµy lµm vÝ dô minh ho¹ ®· ®-îc t«i vÏ lµm khu«n ®å ch¬i b¸n t¹i phè l-¬ng V¨n Can –Hµ Néi cã ®i kÌm theo c¸c tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 b¹n lÊy thùc hµnh theo nhÐ . VÒ t¸ch khu«n 3 tÊm còng kh«ng kh¸c nhiÒu l¾m ta chØ chó ý ®Õn c¸ch thøc t¹o mÆt ph©n khu«n , muèn t¸ch thªm phÇn nµo ta ph¶i t¹o thªm mÆt ph©n khu«n phÇn ®ã th«i . 3.1 ChÌn s¶n phÈm vµo m«i tr­êng cÇn t¸ch khu«n. ( ) Më Proe vµo trong m«i tr­êng t¸ch khu«n ®Æt tªn File b¶n vÏ T¸ch_cèc → thiÕt lËp hÖ ®¬n vÞ ®o mm → chÌn b¶n s¶n phÈm ®· vÏ vµo trong m«i tr­êng t¸ch khu«n Ta ®­¬c nh­ h×nh minh ho¹ trªn ®©y. 3.2 VÏ ph«i Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 2. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 Nh­ ®· h­íng dÉn chi tiÕt trong phÇn tr­íc ®©y t«i kh«ng nãi thªm n÷a .C¸c b¹n chän mÆt ph¸c th¶o lµ mÆt Mold_right mÆt tham chiÕu nh×n vu«ng gãc lµ mÆt mold_front sau ®ã vµo trong m«i tr­êng ph¸c th¶o ta tiÕn hµnh vÏ ph«i kÝch th­íc nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. 100x70x100 mm tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → Sau ®ãDone ®Ó tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o vµ hoµn thiÖn xong kh©u vÏ ph«i bao . 3.3 tiÕn hµnh t¹o m¨t ph©n khu«n nh­ th«ng th­êng Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 3. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 Cã rÊt nhiÒu c¸ch t¹o mÆt ph©n khu«n nh­ t«i ®· nãi ë trªn .Trong vÝ dô nµy t«i chän kiÒu t¸ch tù ®éng Skirt. Ta t¹o ®­êng Parting line tr­íc b»ng c¸ch tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Cã ®­îc ®­êng nµy nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. Trªn Manu manager ta kÝch Parting surf → Create →®Æt tªn trong hép tho¹i mÆtph©nkhu«n1 → Ok → Add→ Skirt → DOne thÊy xuÊt hiÖn Manu manager ta chän d¹ng Curve chain vµ tiÕn hµnh chän ®­êng miÖng c«c → Select all → outer Ta thÊy cã mòi tªn mÇu ®á chØ h­¬ng ®­êng vu«ng gãc bÒ mÆt t¹o ra ®ang kh«ng ®óng ta tiÕn hµnh chØnh söa l¹i h­íng vect¬ nµy b»ng c¸ch trong hép tho¹i Skirt Surface chän Direction → Define → tiÕn hµnh chän mÆt ph¼ng ®¸y ph«i ®Ó x¸c ®Þnh l¹i vect¬ h­íng nh×n. → Ok ta cã thÓ kÝch biÓu t­îng Preview ®Ó nh×n tr­íc sau ®ã kÝch Done ®Ó hoµn thµnh viÖc t¹o mÆt ph©n khu«n1 . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 4. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Ta tiÕp tôc t¹o thªm mÆt ph©n khu«n 2 b»ng c¸ch t­¬ng tù còng dïng d¹ng tù ®«ng Skirt ta ®­îc mÆt ph©n khu«n 2 nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. T¹o m¨t ph©n khu«n thø 3 (mÆt ph©n khu«n nµy dïng ®Ó t¸ch d¹ng nªm con tr­ît ) dïng d¹ng Fill hay Extrude tool ®Òu ®­îc .Trong VÝ dô nµy t«i dïng d¹ng vÏ bÒ mÆt Fill (c¸c b¹n cã thÓ ®äc l¹i phÇn trªn ®Ó n¾m ch¾c lÖnh) KÝch Edit → Fill → Reference → Define chän mÆt ph¼ng ph¸c th¶o ®i qua phÇn tai quai cÇm cèc trong vÝ dô nµy ®ã lµ mÆt Mold_right c¸c b¹ chän thªm tham chiÕu vµ vÏ ®­îc nh­ h×nh minh ho¹ d­íi ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 5. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 → tho¸t khái m«i tr­êng ph¸c th¶o .→ Accep Value lóc nµy ta ®· vÏ xong ®­îc ba mÆt ph©n khu«n. Trªn c©y th­ môc xuÊt hiÖn 3 mÆt nµy. B­íc tiÕp theo ta tiÕn hµnh t¸ch khu«n nh­ th«ng th­êng (d¹ng khu«n hai nöa) chän mÆt ph©n khu«n lµ mÆt ph©n khu«n 1 (mÆt 309) KÝch Mold volume → Split chän mÆt ph©n khu«n ta t¸ch ®­îc nh­ h×nh d­íi ®©y. §Æt tªn chµy vµ cèi . Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 6. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Trªn c©y th­ môc xuÊt hiÖn hai ®èi t­îng 402 vµ 578 B©y giê ta tiÕn hµnh t¸ch cèi ra lµm hai ®èi t­îng n÷a KÝch Mold volume → Split → Done thÊy xu©t hiÖn b¶ng Search tool t×m thÊy hai ®èi t­îng .Trong tr­êng hîp nµy ta chän cho hiÖn s¸ng vµ nhÊp vµo biÓu t­îng trong hép tho¹i → Close ®ãng hép tho¹i l¹i . §Ó ý lóc nµy d­íi ®¸y mµn h×nh xuÊt hiÖn dßng giao diÖn ng­êi dïng “ý b¶o ta chän mÆt ph©n khu«n ®©y mµ “.Ta tiÕn hµnh chän mÆt ph©n khu«n th­ hai → Ok → Ok vµ ®Æt tªn trong hép tho¹i nªm vµ cèi1 Khu«n nµy cã d¹ng nªm tr­ît .Khi ta ®· cã côc nªm ta l¹i tiÕn hµnh t¸ch nªm nµy ra lµm hai nöa C¸c b­íc t­¬ng tù nh­ trªn Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 7. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 Chän mÆt fill ®· vÏ trªn lµm mÆt ph©n khu«n .Ta ®Æt tªn nem1 vµ nem2 Lóc nµy trªn c©y th­ môc xuÊt hiÖn nh­ sau . tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 KÝch Mold comp → Extract → thÊy xuÊt hiÖn b¶ng hép tho¹i → KÝch biÓu t­îng ®Ó chän tÊt c¶ → Ok → Done/return Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 8. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Ta ®· hoµn thµnh xong viÖc t¸ch khu«n ®­îc c¸c ®èi t­îng chµy , cèi 1 , nªm1 , nªm2 Sau ®ã ta tiÕn hµnh më khu«n ®­îc nh­ h×nh d­¬i ®©y. Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 9. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Ta cã thÓ më riªng tõng tÊm ra ®Ó nh×n cho râ h¬n Cèi1 Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 10. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 chµy tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Nªm1 T­¬ng tù c¸c b¹n cã thÓ t¸ch nh÷ng hèc ghÐp phôc vô cho viÖc dÔ gia c«ng vµ c¸c khu«n cã lâi mÆt bªn Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu
 11. Dangthanhhai1978@yahoo.com DT : 0904750474 Chóc c¸c b¹n häc Proe ngµy cµng tiÕn bé . Hµnéi ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2007 tµi liÖu häc thiÕt kÕ vµ thùc hµnh trong Pro engineer 2.0 Kü s­ CAD/CAM Chuyªn thiÕt kÕ chÕ t¹o gia c«ng khu«n mÉu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản