intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 5: Những kết quả và hạn chế trong quản lý môi trường không khí

Chia sẻ: Minh Bao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

34
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu trình bày những kết quả và hạn chế trong quản lý môi trường không khí như: Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ cấu tổ chức về bảo vệ môi trường không khí, kiểm soát ô nhiễm không khí trong hoạt động giao thông vận tải. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Những kết quả và hạn chế trong quản lý môi trường không khí

Chöông V<br /> Nhöõng keát quaû vaø haïn cheá trong quaûn lyù moâi tröôøng khoâng khí<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NHÖÕNG KEÁT QUAÛ<br /> VAØ HAÏN CHEÁ<br /> TRONG QUAÛN LYÙ<br /> MOÂI TRÖÔØNG<br /> Chöông 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHOÂNG KHÍ<br /> 89<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.<br /> Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.<br /> Chöông V<br /> Nhöõng keát quaû vaø haïn cheá trong quaûn lyù moâi tröôøng khoâng khí<br /> <br /> <br /> CHÖÔNG 5<br /> NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG<br /> QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ<br /> <br /> 5.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC<br /> 5.1.1. Tiếp tục hoàn thiện hành lang Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về<br /> pháp lý và cơ cấu tổ chức về bảo vệ môi trường không khí đã đi vào hoạt<br /> môi trường không khí động ổn định<br /> Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước<br /> BVMT không khí đã được hình thành và đi vào hoạt động ổn<br /> định nhiều năm nay từ cấp trung ương đến<br /> Trong hệ thống văn bản quy phạm địa phương, trong đó bao gồm cả tổ chức<br /> pháp luật hiện hành, từ Luật, cho đến các quản lý môi trường không khí. Cơ cấu tổ<br /> Nghị định và các văn bản hướng dẫn đều chức quản lý đã có sự phân công trách<br /> có những nội dung quy định về bảo vệ và nhiệm giữa các Bộ, ngành và địa phương.<br /> kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Theo đó, Bộ TN&MT đã phát huy vai trò<br /> Luật Bảo vệ môi trường 2005 và là cơ quan đầu mối quản lý các vấn đề liên<br /> các văn bản dưới Luật đều yêu cầu các dự quan đến BVMT không khí; xây dựng và 91<br /> án phải thực hiện ĐTM, báo cáo giám sát trình Chính phủ ban hành các Chiến lược,<br /> môi trường nói chung, môi trường không văn bản quy phạm pháp luật về BVMT,<br /> khí nói riêng. Đối với ĐTM, đã có những trong đó có BVMT không khí. Bộ cũng đã<br /> hướng dẫn kỹ thuật, chi tiết đối với công thực hiện vai trò đầu mối, phối hợp với các<br /> tác ĐTM của một số ngành cụ thể như xi Bộ, ngành khác xây dựng và triển khai các<br /> măng, thép… là những ngành có lượng đề án, chương trình khắc phục ô nhiễm và<br /> khí, bụi thải phát tán vào môi trường lớn. cải thiện môi trường, Kế hoạch hành động<br /> Qua đó, góp phần tăng cường kiểm soát ô quốc gia về kiểm soát ô nhiễm không khí;<br /> nhiễm môi trường không khí. phối hợp với một số ngành ban hành các<br /> tiêu chuẩn thải (giao thông, xây dựng);<br /> Các văn bản dưới Luật quy định<br /> phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh việc<br /> về BVMT cũng đã đề cập đến kiểm soát<br /> triển khai các chiến lược, chương trình:<br /> và bảo vệ không khí của các khu kinh<br /> kinh tế xanh, sản xuất sạch hơn, sản xuất<br /> tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp,<br /> và tiêu thụ bền vững…; tổ chức các chương<br /> cụm công nghiệp và làng nghề, trong đó,<br /> trình thanh tra, kiểm tra công tác BVMT<br /> có quy định đối với hoạt động quan trắc,<br /> của các chủ nguồn thải…<br /> giám sát khí thải.<br /> Cùng với đó, các quy chuẩn kỹ<br /> thuật quốc gia đã được xây dựng và ban<br /> hành, đặc biệt là quy chuẩn cho một số<br /> ngành đặc thù; các ngưỡng của quy chuẩn<br /> đã được những điều chỉnh cho phù hợp<br /> với điều kiện thực tế và tương đồng với các<br /> tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.<br /> Chöông V<br /> Nhöõng keát quaû vaø haïn cheá trong quaûn lyù moâi tröôøng khoâng khí<br /> <br /> <br /> <br /> Khung 5.1. Xếp loại ô nhiễm môi trường không khí Việt Nam theo chỉ số EPI<br /> Năm 2012, tại Diễn đàn kinh tế thế giới Davos, một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Yale<br /> và Columbia của Mỹ đã công bố Báo cáo về chỉ số năng lực môi trường (EPI - Environmental Per-<br /> formance Index) nhằm đánh giá nỗ lực của các quốc gia trên thế giới trong công tác bảo vệ môi<br /> trường. Theo đó, đánh giá về chỉ số tổng hợp năng lực môi trường, Việt nam xếp hạng 79/132 quốc<br /> gia, thuộc nhóm nước có năng lực quản lý trung bình (tương đương với các quốc gia đang phát<br /> triển khác). Đánh giá xếp hạng về xu hướng cải thiện năng lực quản lý môi trường, Việt nam xếp<br /> hạng 73/132, ở mức trung bình, thuộc nhóm các quốc gia có những cải thiện nhỏ về năng lực thực<br /> thi quản lý môi trường.<br /> Tuy nhiên, cũng theo báo cáo nêu trên, đánh giá về chất lượng không khí ảnh hưởng đến sức<br /> khỏe, Việt Nam xếp hạng 123/132 quốc gia, nằm trong nhóm quốc gia có môi trường không khí bị<br /> ô nhiễm nặng. Mặc dù phương pháp tính toán của nhóm nghiên cứu còn cần được nghiên cứu kỹ<br /> hơn, các số liệu đầu vào để tính toán cần được kiểm chứng, xác thực nhưng những kết quả đánh<br /> giá theo Chỉ số năng lực môi trường và các chỉ số của Việt Nam vẫn là một tài liệu tham khảo hữu<br /> ích để Việt Nam nhìn nhận các vấn đề môi trường quốc gia trên bình diện quốc tế.<br /> Nguồn: Tổng cục Môi trường, 2013<br /> <br /> <br /> <br /> tải nhằm kiểm soát và khắc phục vấn đề ô<br /> 5.1.2. Kiểm soát ô nhiễm không khí<br /> nhiễm môi trường không khí từ hoạt động<br /> trong hoạt động giao thông vận tải<br /> 92<br /> giao thông đã được triển khai và đạt được<br /> Hoàn thành các dự án do ngành giao thông những kết quả tích cực.<br /> chủ trì thuộc Chương trình Cải thiện chất Thắt chặt quy chuẩn khí thải nhằm quản lý<br /> lượng không khí ở các đô thị và kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao<br /> thông đường bộ<br /> Trong giai đoạn 2006 – 2011, một<br /> trong những chương trình ưu tiên trọng Nước ta đã áp dụng tiêu chuẩn<br /> điểm được triển khai đó là Chương trình khí thải Euro 2 đối với phương tiện giao<br /> 23 - Cải thiện chất lượng không khí ở các thông cơ giới đường bộ theo Quyết định<br /> đô thị thuộc Chiến lược bảo vệ môi trường số 249/2005/QĐ-TTg1. Theo đó, hàng loạt<br /> quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến các hoạt động đã được triển khai theo lộ<br /> năm 2020. Ngành giao thông đã triển khai trình gồm: áp dụng tiêu chuẩn khí thải<br /> 3/8 dự án thuộc Chương trình 23 và hoàn Euro 2 đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp<br /> thành mục tiêu đặt ra, bao gồm: Dự án và nhập khẩu mới kể từ 1/7/2007; thắt chặt<br /> Nghiên cứu đánh giá tổng thể ảnh hưởng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới<br /> sức khoẻ và thiệt hại kinh tế do ô nhiễm nhập khẩu đã qua sử dụng và xe cơ giới<br /> không khí đô thị gây ra; Đề án kiểm soát đang lưu hành trên cả nước từ 7/2008; tăng<br /> khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông cường kiểm soát khí thải lưu động trên<br /> tại các thành phố lớn và nghiên cứu áp đường; xây dựng mạng lưới 105 trạm kiểm<br /> dụng các phương pháp mới để kiểm tra, định xe ô tô trên cả nước; xây dựng Trung<br /> thử nghiệm, đánh giá mức phát thải của ô tô tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao<br /> đang lưu hành. thông cơ giới đường bộ (NETC) để thử<br /> Thông qua việc triển khai Chương nghiệm khí thải phục vụ phê duyệt cho<br /> trình 23, hàng loạt các dự án, chương<br /> 1 - Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của<br /> trình, nhiệm vụ của ngành giao thông vận Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn<br /> khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.<br /> <br /> <br /> <br /> Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.<br /> Chöông V<br /> Nhöõng keát quaû vaø haïn cheá trong quaûn lyù moâi tröôøng khoâng khí<br /> <br /> <br /> phương tiện. Chính phủ cũng đã ban hành Trong hai năm 2011 - 2012, Thủ<br /> lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt cho<br /> tiêu chuẩn EURO 3, 4, 5 đối với phương ngành GTVT các Đề án về: Kiểm soát khí<br /> tiện giao thông cơ giới đường bộ, các loại thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông<br /> xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập tại các tỉnh, thành phố lớn1; Lộ trình áp<br /> khẩu mới sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn khí dụng khí thải theo tiêu chuẩn EURO 3, 4,<br /> thải mức Euro 3 từ năm 2017; các loại xe ô 5 đối với phương tiện giao thông cơ giới<br /> tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đường bộ2. Hiện nay, các đề án, chương<br /> áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 từ trình nói trên vẫn đang tiếp tục được triển<br /> năm 2017, mức Euro 5 từ năm 2022. khai đảm bảo theo đúng lộ trình đặt ra.<br /> Trong giai đoạn 2008 – 2012, hàng Tăng cường chất lượng phương tiện giao<br /> năm, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp thông công cộng, thử nghiệm sử dụng nhiên<br /> với các địa phương tổ chức các đoàn kiểm liệu sạch cho phương tiện giao thông tại một<br /> tra liên ngành, sử dụng thiết bị kiểm tra di số đô thị và sử dụng phương tiện giao thông<br /> động để kiểm tra các xe đang hoạt động thân thiện với môi trường.<br /> theo nhiều đợt, lựa chọn xe có dấu hiệu vi<br /> phạm về môi trường hoặc vi phạm về an Trong thời gian gần đây, tại một số<br /> tỉnh, thành phố đã chú trọng tới việc thay<br /> toàn để kiểm tra. Kết quả từ chương trình 93<br /> mới và tăng cường hệ thống giao thông<br /> cũng đã phát hiện được những xe không<br /> công cộng cả về quy mô và chất lượng<br /> đảm bảo điều kiện và yêu cầu khắc phục.<br /> phương tiện. Điển hình như tỉnh Bắc Ninh<br /> đã lập và đang triển khai thực hiện Đề án<br /> đầu tư mới thay thế các xe buýt đã hết<br /> thời gian khấu hao (sau 6 năm sử dụng)<br /> để hạn chế ô nhiễm về tiếng ồn, khí thải;<br /> tỉnh Quảng Nam đang triển khai thực hiện<br /> đúng theo lộ trình Quy hoạch phát triển<br /> vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên<br /> địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2020… tại 02<br /> đô thị lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh,<br /> cũng đang triển khai các dự án xây dựng<br /> tàu điện, xe điện trên cao.<br /> Cùng với đó là việc thử nghiệm<br /> đưa vào sử dụng các nguồn nhiêu liệu<br /> sạch, thân thiện với môi trường như LPG,<br /> <br /> 1 - Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 về việc<br /> phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy<br /> tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố.<br /> 2 - Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011<br /> của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình<br /> áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô<br /> tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.<br /> Chöông V<br /> Nhöõng keát quaû vaø haïn cheá trong quaûn lyù moâi tröôøng khoâng khí<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 94<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.<br /> Chöông V<br /> Nhöõng keát quaû vaø haïn cheá trong quaûn lyù moâi tröôøng khoâng khí<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 95<br /> <br /> <br /> <br /> Bảng 5.1. Thống kê tình hình kiểm định niên hạn sử dụng một số loại phương tiện<br /> tham gia giao thông đường bộ<br /> <br /> Tổng số phương tiện Xe ô tô chở hàng Xe ô tô chở khách<br /> Thời gian<br /> hết niên hạn sử dụng hết niên hạn hết niên hạn<br /> Năm 2012 8.424 6.307 2.417<br /> 11/2009 - 6/2013 85.885 51.918 34.267<br /> <br /> Nguồn: Báo cáo số 4461/BC-BGTVT ngày 20/5/2013 của Bộ GTVT<br /> <br /> <br /> Sau khi Nghị định số 95/2009/NĐ- chức năng và đến từng chủ phương tiện<br /> CP có hiệu lực, Bộ Giao thông vận tải đã<br /> 1<br /> về xe sắp hết niên hạn sử dụng. Mặt khác,<br /> tổ chức thông báo công khai về những Bộ Giao thông vận tải cũng đang nghiên<br /> phương tiện hết niên hạn sử dụng trên cứu xây dựng phần mềm cảnh báo tự động<br /> trang thông tin điện tử và thông báo tới các luôn cập nhật các xe ô tô hết niên hạn sử<br /> cơ quan chức năng có liên quan; đồng thời, dụng để tự động cảnh báo đến các đơn vị<br /> mỗi năm 2 lần, thông báo trên các phương đăng kiểm, bảo đảm không thể in và cấp<br /> tiện thông tin đại chúng, đến các cơ quan giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với xe<br /> hết niên hạn sử dụng.<br /> 1 - Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của<br /> Trong những năm qua, Bộ Giao<br /> Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô<br /> chở hàng và xe ô tô chở người. thông vận tải đã tập trung nâng cao chất<br /> <br /> <br /> <br /> Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=34

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2