intTypePromotion=1

Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

Chia sẻ: Đặng Văn Năm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
1.061
lượt xem
75
download

Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường cạnh tranh hoàn toàn là thị trường mà trong đó không có người mua hoặc người bán nào đủ sức quyết định giá cả và số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ đó trên thị trường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

 1. Chương 5 Thị trường cạnh tranh hoàn toàn
 2. Bố cục chương 5 5.1 Một số vấn đề cơ bản Quyết định của công ty trong thị trường 5.2 cạnh tranh hoàn toàn Sản lượng, giá, lợi nhuận của thị trường 5.2 cạnh tranh hoàn toàn
 3. 5.1 Một số vấn đề cơ bản 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn Phaân bieät caùc daïng thò tröôøng döïa treân:  Soá löôïng ngöôøi mua vaø baùn  Möùc ñoä khaùc bieät cuûa saûn phaåm  Ñieàu kieän ra vaøo thò tröôøng  Tính chaát thoâng tin treân thò tröôøng  Möùc ñoä kieåm soaùt giaù CAÏNH CAÏNH TRANH ÑOÄC ÑOÄC TRANH QUYEÀN QUYEÀN ÑOÄC QUYEÀN HOAØN HAÛO NHOÙM HOAØN TOAØN
 4. 5.1 Một số vấn đề cơ bản 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn a. KN : thị trường cạnh tranh hoàn toàn là thị trường mà trong đó không có người mua hoặc người bán nào đủ sức quyết định giá cả và số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ đó trên thị trường
 5. 5.1 Một số vấn đề cơ bản 5.1.1 Khái niệm, đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn b. Đặc điểm của thị trường CTHH Voâ soá ngöôøi mua & baùn Saûn phaåm ñoàng nhaát Xuaát nhaäp ngaønh deã daøng Thoâng tin hoaøn haûo
 6. 5.1 Một số vấn đề cơ bản 5.1.2 Đặc điểm của công ty cạnh tranh hoàn toàn Lượng Giá Tổng doanh  Doanh thu  Doanh thu  thu bình quân cận biên Q P TR= P*Q AR = TR/Q MR= ∆TR/∆Q 1 6 6 6 6 2 6 12 6 6 3 6 18 6 6 4 6 24 6 6 5 6 30 6 6 6 6 36 6 6 7 6 42 6 6 8 6 48 6 6 Đơn vị tính: 1000USD
 7. -DN là người chấp nhận giá trên thị trường - Đường cầu nằm ngang (nhưng đường cầu của thị trường vẫn là đường dốc xuống). -Đường doanh thu biên cũng là đường nằm ngang song song với trục hoành.
 8. ÑÖÔØNG CAÀU vaø ÑÖÔØNG DOANH THU BIEÂN CỦA DOANH NGHIỆP Gia Doanh ù thu bieân Đường cầu, đường doanh thu biên và doanh thu trung bình trùng nhau. P MR = AR = P D;MR; AR Saûn
 9. ÑÖÔØNG TOÅNG DOANH THU Đường tổng doanh thu là một đường Toång thẳng có độ dốc là P doanh thu TR dốc lên từ gốc tọa độ. TR = P.Q Tổng lợi nhuận là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí ∏(Q)=TR(Q) – TC(Q) Saûn löôïng
 10. 5.2 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn 5.2.1 Lựa chọn sản lượng TR > TC: Doanh doanh nghiệp TC thu, đạt lợi nhuận D TR Chi phí A Lôïi nhuaän 120 TR = TC: doanh nghiệp B hòa vốn C Điểm C và D: điểm hòa vốn q=80 Saûn löôïng
 11. 5.2 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn 5.2.1 Quyết định trong ngắn hạn Lôïi Lợi nhuận kinh tế được nhuaän ∏ max đo bằng khoảng cách thẳng đứng giữa đường Saûn tổng doanh thu q q1 q2 löôïng và tổng chi phí
 12. 5.2 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn 5.2.1 Quyết định trong ngắn hạn Tại mức sản lượng nào DN sẽ tối đa hóa lợi nhuận ?
 13. Tối đa hóa lợi nhuận của DN cạnh tranh Lượng Tổng  Tổng chi phí Lợi  Doanh  Chi phí cận  doanh thu nhuận thu cận  biên biên Q TR= P*Q TC TR ­ TC MR=  MC =  ∆TR/∆Q ∆TC/∆Q 0 0 3 ­3 # ­ 1 6 5 1 6 2 2 12 8 4 6 3 3 18 12 6 6 4 4 24 17 7 6 5 5 30 23 7 6 6 6 36 30 6 6 7 7 42 38 4 6 8 8 48 48 0 6 9
 14. 5.2 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn 5.2.1 Lựa chọn sản lượng Tại điểm N doanh nghiệp đạt MC Giaù tối đa hóa lợi Chi phí AC nhuận khi MC = MR N P • MR Nếu MR > MC lợi nhuận kinh tế sẽ tăng khi tăng M C sản lượng Nếu MR < MC q Saûn löôïng lợi nhuận kinh tế sẽ giảm khi tăng sản lượng
 15. 5.2 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn Đường cung ngắn hạn của công ty cạnh tranh hoàn toàn Ngöôõng sinh lôøi (break-even price) Ở bất kỳ mức giá nào trên P2, ở đó MC đi qua điểm MC thấp nhất của Lợi nhuận đường AC, hãng AC thu được lợi nhuận trong ngắn hạn. MR1 P1 MR2 • P2 = AC min q2 q1
 16. 5.2 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn Đường cung ngắn hạn của công ty cạnh tranh hoàn toàn Nếu P < AC min ( lỗ ở mọi mức giá) Nên tiếp tục sản xuất hay đóng cửa P>AVC min P
 17. 5.2 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn Đường cung ngắn hạn của công ty cạnh tranh hoàn toàn AVC min
 18. 5.2 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn Đường cung ngắn hạn của công ty cạnh tranh hoàn toàn Ngöôõng ñoùng cöûa (Shut-Down Price) bất kỳ mức giá o thấp hơn P0 thì MC ấp hơn điểm AC ấp nhất của AVC ờng AVC, anh nghiệp • ông thể tìm mức P = AC • min AVC n lượng tại đó P= MRo á bù đắp được min ột phần chi phí qo q1 P0 = AVCmin là giá đóng cửa P0 = ACmin là giá sinh lời
 19. 5.2 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn Đường cung ngắn hạn của công ty cạnh tranh hoàn toàn Nếu AVCmin
 20. 5.2 Quyết định của công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn Đường cung ngắn hạn của công ty cạnh tranh hoàn toàn ÑÖÔØNG CUNG NGAÉN HAÏN CUÛA DOANH NGHIEÄP Là một đoạn MC của đường AC MC kể từ AVC • MR1 P1 AVC min • MR2 P2 • trở lên P3 MR3 • MRo P0 qo q2q1 q3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2