Chương 6.1: ISO 9000

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
37
lượt xem
10
download

Chương 6.1: ISO 9000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lần đầu năm 1987, soát xét lần 1 năm 1994, lần hai với phiên bản hiện hành công bố ngày 14/12/2000.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6.1: ISO 9000

  1. ISO 9000: 4 khía c nh c a ch t l ng Ch ng 6.1 Ch t l ng theo nhu c u c a ng i tiêu ISO 9000 dùng Ch t l ng theo s phù h p c a thi t v i nhu c u TS. Lê Anh Tu n Khoa Qu n tr Kinh doanh Ch t l ng theo s phù h p c a s n Tr ng ih c nl c ph m v i các ch tiêu thi t k Ch t l ng theo kh n ng ph c v su t vòng i c a s n ph m 1 2 Các th h tiêu chu n ISO 9000 Các tiêu chu n ti n ISO 9000 ISO 9000 - 1987 ISO 9000 – 1994 ISO 9000 - 2000 3 4 ISO 9001:2000? ISO 9000 là gì? ISO 9001:2000 : ISO 9000 là m t lo i chu n ti n Vi t ra nh ng gì ta làm. hành kinh doanh Làm nh ng gì ta vi t. Nó là m t t p các quy t c c n ph i Cung c p các b ng ch ng là chúng ta ang làm c tuân th m b o ph c v các nh ng gì ta ã vi t (thông qua các b n ghi ch t yêu c u và hi u c các mong mu n ng). a khách hàng Xác nh các l i trong quá trình và các c h i Chu n có tính ph c p i ti n quá trình. d ng các ph ng pháp ng n ng a x lý các quá trình quan tr ng. 5 6 1
  2. triÕt lý qu¶n lý cña bé tiªu chuÈn IS0 TH NG QU N LÝ CH T L NG 9000 t c các yêu c u c n ph i: Tài li u 1. HÖ thèng qu¶n lý tËp trung vµo chÊt l- îng (QMS) h- íng tíi kh¸ch hµng sÏ quyÕt Vi t nh ng gì ta làm. ®Þnh chÊt l- îng s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong ®îi cña kh¸ch hµng. Tri n khai 2. Lµm ®óng ngay tõ ®Çu (lµ kh«ng lçi) , chÊt l- îng nhÊt, tiÕt kiÖm nhÊt, chi phÝ thÊp Làm nh ng gì ta vi t. nhÊt, Duy trì 3. Qu¶n lý theo qu¸ tr×nh vµ ®- a ra c¸c quyÕt ®Þnh dùa trªn c¸c sù kiÖn. D÷ liÖu thùc a ra b ng ch ng là ta ang làm nh ng gì ta tÕ lµ c¸ch qu¶n lý c¬ b¶n vµ hiÖu qu¶ cña bé ISO 9000 : 2000. vi t ra. 4. Phßng ngõa nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp ®èi víi kh¸ch hµng lµ ph- ¬ng ch©m chÝnh Liên t c c i ti n hi u qu ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong ®îi cña kh¸ch hµng néi bé vµ kh¸ch hµng bªn ngoµi. Luôn luôn c i ti n các d ch v cung c p cho khách hàng. 7 8 ISO 9000 c th c hi n nh ISO 9000 vµ TQM th nào hi n nay? ChÊt l- îng s¶n phÈm ISO 9000 c s d ng b i nhi u t TQM ch c v i các k t qu khác nhau A u m t t ch c th c hi n ISO 9000 P ch v i m c ích gi tính c nh tranh mà C D không có các m c tiêu l i ích khác, nó có nhi u kh n ng th t b i Thêi gian T1 T2 T3 Tm 9 10 Tri n khai ISO ISO 9000 c dùng âu? Tri n khai ISO 9000 trong m t t ch c ISO 9000 mang l i l i ích cho r t nhi u l nh c và ngành s n xu t: có r t nhi u l i ích Ngân hàng c tiêu là t c s hài lòng cao Ch m sóc s c kh e nh t c a khách hàng n xu t, ... ISO 9000 mang tính ph c p, v y nó có th áp d ng h u nh m i n i! ISO 9000 ch là m t ph n c a h th ng nh m t o ra giá tr cho khách hàng 11 12 2
  3. Các thành ph n c a ISO ISO 9000 9000? ISO 9000 là m t chu n c a Châu Âu ISO 9000 g m có 5 ph n có quan h l n ch c ã a ra hai m c tiêu: nhau: 1. Thúc y s phát tri n c a vi c chu n ISO 9000, 9001, 9002, 9003, và 9004 hóa tr giúp cho vi c trao i hàng hóa ISO 9000 và 9004 là c m nang th c hi n, và d ch v qu c t . trong khi ISO 9001, 9002, and 9003 là các 2. Thúc y s h p tác v các ho t ng nh v c mà m t công ty có th yêu c u c trí tu , khoa h c, công ngh và kinh t . p ch ng ch 13 14 Ph n 1: ISO 9000 Ph n 2: ISO 9001 ISO 9000: “H th ng qu n lý ch t ISO 9001: “Các h th ng ch t l ng – Mô ng và chu n m b o ch t l ng – hình m b o ch t l ng trong Thi t k / Phát ng d n l a ch n và s d ng” tri n, S n xu t, L p t và D ch v ” ây là l nh v c dành cho các công ty có liên c vi t xác nh l nh v c ch t quan n s n xu t ho c t o ra và cung c p ng nào công ty b n nên theo i ch v . 15 16 Ph n 3: ISO 9002 Ph n 4: ISO 9003 ISO 9002: “H th ng ch t l ng – Mô ISO 9003: “H th ng ch t l ng – Mô hình m b o ch t l ng trong s n hình m b o ch t l ng dành cho m xu t và l p t” o ch t l ng trong khâu ki m tra s n ph m cu i” Các công ty th c hi n nhi u ch c n ng Lo i này phù h p cho các nhà phân tr khâu thi t k phát tri n có th th c ph i hi n ph n chu n này ISO 9003 ít c s d ng và có th s lo i b trong t ng lai 17 18 3
  4. Ph n 5: ISO 9004 ISO 9004: “ H th ng qu n lý ch t ng và các thành t c a h th ng ch t l ng – H ng d n” c dùng giúp mô t , gi i thích các nh v c trong h th ng ch ng ch ISO 9000 19 20 ISO 9001:2000 Mô hình quá trình Liên t c c i ti n h th ng qu n lý ch t l ng Liên k t Lãnh o 2 Liên t c 3 i ng i Trách nhi m Khách hàng i ti n 6 lao ng qu n lý Chu i cung c p Khách hàng nh 5 ol ng, KH n i b 1 Qu n lý Nhà Quan h l i ích 2 chi u ch c ch c h ng Khách hàng nh 6 nh phân tích hài lòng cung c p i nhà cung c p khách hàng ngu n l c KH n i b 8 và c i ti n nh 7 5 7 4 u vào o ra S n ph m/ Cung u ra Ti p c n Ra quy t nh Ti p c n Các yêu c u ch v p d ch th ng a trên quá trình qu n lý th c t 21 Các ho t ng t o giá tr 22 Dòng thông tin Nhà cung c p nh Ban ki m nh ch t l ng c a c quan c p ch ng ch (RAB) ánh giá chu n ch t l ng Quá trình ch ng nh n và ki m Ki m nh Ch ng nh n Ki m nh Các tiêu chí RAB Các tiêu chí RAB Các tiêu chí RAB ng d n ISO 62 Các tiêu chí IATCA Các tiêu chí IATCA ISO 1011 quan c p Thuê ch ng ch Ki m toán ào t o Cung c p khoá h c Ch ng nh n th ng ISO 9000 Nhà Ki m toán cung c p* th ng ISO 9000 ISO 10011 mb o Ch ng nh n ISO 9000 * Ch ng nh n ISO 9001, 9002 ho c 9003 Khách hàng 23 24 4
  5. Các m c c a c m nang ch t ng ISO 9000 th ng tài li u cc a Tiêu c am c tham m nang chi u chu n 1 Ph m vi c a h th ng ch t l ng (QMS) 1.0 2 ch s c a doanh nghi p - 3 m nh và t m nhìn c a doanh nghi p - 4 th ng qu n lý ch t l ng 4.0 5 Trách nhi m c a qu n lý 5.0 6 Qu n lý ngu n l c 6.0 7 Th c hi n và tri n khai s n xu t 7.0 8 ol ng, phân tích và c i ti n 8.0 25 26 th ng chu i giá tr c a chu n ISO 9000:2000 Mô hình tri n khai ISO 9000 27 28 29 30 5
  6. 31 32 th ng các tài li u và liên k t 33 34 Các ho t ng và t ng tác ISO 9001 PDCA 35 36 6
  7. ISO 9001 PDCA ISO 9001 PDCA 37 38 Hình chóp tài li u Hình chóp tài li u 39 40 Các lo i tài li u h th ng 41 42 7
  8. s d li u Chính sách ch t l ng 43 44 Nh ng v n khó kh n và quan tr ng nh t trong ISO 9000 2 hình th c c u trúc tài li u 45 46 So sánh c m nang công ty và So sánh m nang b ph n 47 48 8
  9. u trúc các lo i c m nang A business process 49 50 51 52 53 54 9
  10. 55 56 57 10
Đồng bộ tài khoản