CHƯƠNG 6. CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
125
lượt xem
75
download

CHƯƠNG 6. CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO=International Standart Organisation)) xác định chất lượng như tổng thể các chi tiết nhỏ của một sản phẩm mà nó phải thoả mãn những quy định đã được đề ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 6. CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

 1. CH NG 6. CH T L NG D ÁN M C ÍCH - Hi u ÿ c t m quan tr ng c a vi c qu n lý ch t l ng d án - Hi u ÿ c các qui trình qu n lý ch t l ng - N mb tÿ c m t s k thu t ki m soát ch t l ng GI I THI U CHUNG Trong các ch ÿ tr c, chúng ta ÿã ÿ c p ÿ n nh h ng c a l ch trình và ngân sách lên các d án CNTT. Ch ÿ này s t p trung vào các thách th c riêng c a vi c qu n lý ch t l ng trong môi tr ng CNTT. Gi s b n hoàn thành m t d án CNTT ÿúng th i h n và ÿúng ngân sách, thành công này không nh chút nào! Tuy nhiên, ngay c khi b n ÿã ÿ t ÿ c thành công này thì chi n th ng s ch là gi d i khi b n nh n ra r ng k t qu chuy n giao c a b n không ÿáp ng ÿ c yêu c u. Ho c có th d án c a b n ÿã chuy n giao m t ng d ng n ÿ nh, m nh m và hi u su t x lý cao t tr c ÿ n gi nh ng doanh nghi p ÿã phá s n trong khi ch ÿ i s n ph m hoàn thành. S cám d c a vi c m vàng m t ng d ng ho c phình to m t m ng l i luôn là m i ÿe d a b t bi n cho các giám ÿ c d án CNTT. ÿi u hành d án hi u qu trong vai trò m t giám ÿ c d án CNTT, b n c n ph i hi u cách th c qu n lý và duy trì ch t l ng trong ÿi u ki n ràng bu c v th i gian, ngân sách và tài nguyên, là nh ng th b n s ph i ÿ i m t trong su t quá trình tri n khai d án. Là m t giám ÿ c CNTT, nhi m v c a b n là ph i bàn giao s n ph m ÿ t yêu c u, tiêu chu n ÿ t ra tr c ÿó. Ch ÿ này s gi i thi u cho b n các k thu t ÿ qu n lý ch t l ng c a d án mà không gây bi n ÿ ng l n v tài nguyên. Trong su t quá trình th c hi n d án, làm cách nào ÿ bi t ÿ c b n ÿang ÿi ÿúng h ng c a m c tiêu ÿ ra? B n không th dùng quá nhi u th i gian và ti n b c, nh ng v n ph i bàn giao s n ph m. Thách th c c a m t Giám ÿ c d án CNTT là ph i th ng xuyên cân b ng gi a ch t l ng v i l ch trình và chi phí. Vi c cân b ng nh th không ph i là m t vi c d th c hi n. Ch ÿ này s gi i thi u các b c ÿ giúp b n duy trì d án n ÿ nh. a) Ch t l ng là gì ? - T ch c qu c t v tiêu chu n hoá (ISO=International Standart Organisation)) xác ÿ nh ch t l ng nh t ng th các chi ti t nh c a m t s n ph m mà nó ph i tho mãn nh ng quy ÿ nh ÿã ÿ c ÿ ra - M t s chuyên gia khác l i ÿ nh ngh a theo nguyên t c c b n : o Yêu c u phù h p: tho mãn các yêu c u ÿòi h i o Ti n l i cho s d ng: ch c ch n r ng m t s n ph m có th ÿ c s d ng ngay t khi có ý ÿ nh s n xu t nó b) Qu n lý ch t l ng b ng qui trình M c dù khó ÿ nh ngh a nh ng ch t l ng s n ph m, d ch v th ng ÿ c hi u là kh n ng ÿáp ng ÿ c ho c v t quá nhu c u và k v ng c a khách hàng/nhà tài tr v i m t m c phí h p lý, trong m t kho ng th i gian cho phép. Do các d án th ng trong b i c nh m t công ty l n 100
 2. h n, nên chính sách ch t l ng c u công ty m th ng là n i kh i ÿ u h p lý khi l p k ho ch ch t l ng c a d án. Ví d , r t nhi u t ch c ÿã áp d ng h th ng ch t l ng tiêu chu n qu c t ISO 9000 ÿ qu n lý ch t l ng. Qu n lý ch t l ng có bao g m m t vài quy trình nh hình d i ÿây: Hình 6-1. Quy trình qu n lý ch t l ng Quy trình qu n lý ch t l ng bao g m các giai ÿo n sau: - L p k ho ch ch t l ng (Quanlity Planning) – Xác ÿ nh các tiêu chu n áp d ng cho d án và cách th c ÿ t ÿ c tiêu chu n ÿó, t p trung vào thi t l p yêu c u khách hàng/ nhà tài tr , thi t k s n ph m và d ch v ÿ ÿáp ng nh ng yêu c u ÿó; thi t l p các m c tiêu ch t l ng, ÿ nh ngh a các quy trình và thi t l p các bi n pháp ki m soát dùng trong giám sát các quy trình. - m b o ch t l ng (Quality Assurance) – Th ng xuyên ÿánh giá m t cách có h th ng ch t l ng t ng th c a d án trong quá trình th c hi n ÿ các c ÿông tin r ng d án s ÿ t ÿ c nh ng tiêu chu n ch t l ng ÿã ÿ ra, c ng nh các tiêu chu n ngành, tiêu chu n qu c gia. m b o ch t l ng là ho t ÿ ng theo h ng phòng ng a. - Ki m soát ch t l ng (Quanlity Control) – ánh giá các k t qu ch t l ng c th d a trên nh ng tiêu chu n ch t l ng và xác ÿ nh cách nâng cao ch t l ng, lo i b nh ng nguyên nhân làm ch t l ng không ÿ m b o, ÿ c th c hi n trong su t qui trình ki m soát d án. Các ph ng pháp giám sát ch t l ng bao g m: - Thanh tra ki m ÿ nh ÿ nh kì - Ki m th xác minh (verification testing) - Ki m tra chéo - H p duy t ch t l ng 101
 3. - Kh o sát nh ng ng i có liên quan ÿ n d án /Nhóm tr ng tâm N I DUNG 1. XÁC NH CH T L NG C A D ÁN - K ho ch qu n lý ch t l ng Trong vài th p k g n ÿây, ÿã có m t phong trào h ng t i nâng cao ch t l ng và thay ÿ i tr ng tâm t thanh tra ki m soát ch t l ng t i ÿ a ÿi m s n xu t (phát hi n v n ÿ ) sang ÿ m b o ch t l ng. Trong ÿó ch t l ng là m t ph n không th thi u c a quá trình thi t k (phòng tránh v n ÿ ). Nhi u t ch c ÿã áp d ng các h th ng qu n lý ch t l ng t ng th (Total Quality Management, vi t t t là TQM), trong ÿó coi ch t l ng là m t quá trình phát tri n liên t c ch không ph i là m t s ki n di n ra m t l n. Nh ng h th ng ch t l ng này không ch ÿ c dùng trong trong quá trình phát tri n s n ph m và d ch v mà còn ÿ c dùng trong các qui trình qu n lý d án. Nh ng ng i ÿóng góp quan tr ng cho thành công c a phong trào ch t l ng này là W.Edwwrds Deming, Joseph M, Juran, Phillip B.Crosby, Genichi Taguchi. K ho ch qu n lý ch t l ng (quality management plan) là m t tài li u d án ÿ nh ra nh ng tiêu chu n ch t l ng áp d ng cho d án và cách th c ÿ t ÿ c nh ng tiêu chu n này. K ho ch qu n lý ch t l ng ÿ c h p nh t trong k ho ch t ng th c a d án. Nó ÿ c xây d ng trong quá trình l p k ho ch ch t l ng và ph i bao g m các k ho ch cho ÿ m b o ch t l ng, ki m soát ch t l ng, nâng cao ch t l ng trong vòng ÿ i c a d án. Nó c ng c n ph i bao g m c ph ng th c trao ÿ i thông tin ÿ c dùng ÿ báo cáo ma tr n hi u qu ho t ÿ ng cho nhà tài tr , ÿ i d án, nh ng ng i có liên quan và nhà cung c p. K ho ch qu n lý ch t l ng theo chi u sâu có vai trò r t quan tr ng ÿ i các d án phát tri n ng d ng. C n ph i duy t và c p nh t k ho ch qu n lý ch t l ng th ng xuyên nh m ÿ m b o k ho ch ph n ánh ÿ c yêu c u c a nh ng ng i liên quan ÿ n d án. xây d ng m t b n k ho ch qu n lý ch t l ng, c n làm theo các b c sau: 1. Ki m duy t các tài li u v yêu c u và h i l i nhà tài tr n u c n, nh m ÿ m b o t t c các yêu c u c a nhà tài tr ÿã ÿ c ÿ nh ngh a rõ ràng. 2. Xác ÿ nh th c ÿo (metric) ch t l ng dùng cho d án, ÿ t ra nh ng tiêu chu n ch t l ng và m c tiêu v hi u qu tuân theo nh ng tiêu chu n và quy t c công nghi p. 3. Thi t l p l ch trình ki m ÿ nh ki m th d a trên nh ng ph thu c và ÿ c ÿi m k thu t c a d án. 4. Thi t l p vai trò và trách nhi m qu n ký ch t l ng, ÿ a các công vi c vào l ch trình d án. 5. i u hòa báo cáo hi u qu ho t ÿ ng và k t qu ki m ÿ nh th c t v i tiêu chu n ch t l ng và m c tiêu v hi u qu ho t ÿ ng. 6. Xây d ng vòng l p cho hành ÿ ng hi u ch nh trong vi c x lý bi n ÿ ng ch t l ng. 7. Xây d ng các ph ng pháp gi i quy t b t ÿ ng gi a các thành viên trong ÿ i v s phù h p c a các k t qu chuy n giao. 102
 4. 8. L p k ho ch báo cáo hi u qu ho t ÿ ng b ng cách xác ÿ nh c ch ph n h i cho nhà tài tr , ng i có liên quan ÿ n d án, và các nhà cung c p v tiêu chu n ch t l ng và m c tiêu hi u qu công vi c. 9. B o ÿ m k ho ch tuân th yêu c u c a nhà tài tr và ÿ nh ngh a ÿ c các tiêu chí, bao g m ki m th ch p nh n cho vi c ký k t hoàn t t c a nhà tài tr khi d án k t thúc. Bài t p 6-1: Xây d ng k ho ch qu n lý ch t l ng. Th i gian: 15 phút M c tiêu: Xây d ng m t b n k ho ch qu n lý ch t l ng. K ch b n: B n có trách nhi m l p m t b n k ho ch qu n ký ch t l ng cho d án ng d ng ch m sóc Khách hàng ÿ c phát tri n n i b cho Công ty XYZ. 1. B n s s d ng metric ch t l ng nào cho d án này? Các metric có th dùng cho d án này là: x Tính kh d ng c a giao di n x Tính toàn v n c a d li u x Tính n ÿ nh c a ng d ng 2. B n s dùng nh ng lo i ki m th nào? Các lo i ki m th có th dùng x Ki m th ch c n ng ÿ nh k nh m ÿ m b o ch c n ng tuân th ÿúng yêu c u. x L p trình viên có kinh nghi m ki m tra code ÿ t xu t xem có tuân th ÿúng chu n không. x Ki m tra tính toàn v n d li u c a ng d ng trên m t t p h p d li u m u. 3. Làm th nào ÿ giám sát ÿ c ch t l ng trên c s liên t c? Thi t l p l ch trình ki m ÿ nh/ki m th d a trên các ph thu c và ÿ c ÿi m k thu t c a d án; i u hòa báo cáo hi u qu ho t ÿ ng và nh ng k t qu ki m ÿ nh th c t v i các tiêu chu n ch t l ng và các m c tiêu hi u qu ho t ÿ ng. 4. L p k ho ch báo cáo hi u qu ho t ÿ ng b ng cách xác ÿ nh các c ch ph n h i trong b ng sau: Nhóm C ch ph n h i H p hàng tu n, thông báo nhanh ÿ n ÿ i d án nh ng bi n i d án ÿ ng quan tr ng Nhà tài tr Báo cáo th c hi n hàng tháng Nh ng ÿ i t ng chính liên quan ÿ n d án m i l nh v c Nh ng ng i liên ch c n ng c n có ng i ÿ i di n trong ÿ i ki m th và có m t quan ÿ n d án trong các cu c h p Nhà cung c p Không ng d ng ÿ c trong d án này Nh ng d án có liên quan ÿ n nhi u h n m t t ch c có th bu c ng i giám ÿ c d án ph i t o ra m t chính sách th a hi p khi có 2 chính sách ch t l ng ÿ i l p. 103
 5. Qu n lý ch t l ng là m t l nh v c ÿ c bi t ph c t p trong qu n lý d án, có th s d ng các v t li u thu c v th giác cho các m c ÿích phân tích, tính toán, quy t ÿ nh, làm tài li u và trao ÿ i thông tin. Tích h p ÿ c nh ng y u t này vào m t b n k ho ch qu n lý ch t l ng s giúp nh ng ng i liên quan ÿ n d án hi u ÿ c và ÿ a ra quy t ÿ nh có liên quan ÿ n các v n ÿ v ch t l ng. 2. M B O CH T L NG - Bi n ÿ ng v ch t l ng - T m quan tr ng c a bi n ÿ ng - Phân tích nguyên nhân sâu xa - Th t c qu n lý ch t l ng d án - Ki m ÿ nh ch t l ng - K ho ch ki m th m b o ch t l ng (Quality Assurance) là ho t ÿ ng th ng xuyên ÿánh giá m t cách có h th ng ch t l ng t ng th c a d án trong quá trình th c hi n ÿ các c ÿông tin r ng d án s ÿ t ÿ c nh ng tiêu chu n ch t l ng ÿã ÿ ra c ng nh các tiêu chu n ngành, tiêu chu n qu c gia. m b o ch t l ng là ho t ÿ ng theo h ng phòng ng a. a) Bi n ÿ ng v ch t l ng Nh ÿã ÿ c th o lu n các ch ÿ tr c, nhi u t ch c ÿã áp d ng H th ng Qu n lý Ch t l ng t ng th (TQM) theo mô hình Phát tri n Quy trình liên t c. Giám ÿ c d án là ng i ch u trách nhi m cu i cùng trong khâu qu n lý ch t l ng; tuy nhiên, vi c ÿánh giá ch t l ng l i là trách nhi m c a b ph n b o ÿ m ch t l ng. 104
 6. Hình 6-2. Chu trình qu n lý ch t l ng phát tri n liên t c Theo nh hình 6-2, quy trình ch t l ng b t ÿ u t giai ÿo n lên k ho ch, khi ÿó t ch c quy t ÿ nh s làm gì và làm b ng cách nào. Giai ÿo n này ÿ c th c hi n khi tri n khai k ho ch d án và k ho ch qu n lý ch t l ng. Nó bao g m các b c xác ÿ nh yêu c u, các ng ng ch t l ng, các r i ro; ki m ÿ nh và ki m tra các ti n trình ÿ ÿ m b o ch t l ng. Trong giai ÿo n th c hi n, k ho ch ÿ c th c hi n. Và trong giai ÿo n ki m tra c a quy trình này, ti n hành ki m tra ch t l ng d a trên các ti n trình ki m ÿ nh và ki m ch ng ÿ xác ÿ nh xem có v t quá các ng ng gi i h n v ch t l ng hay không. Trong giai ÿo n hi u ch nh, n u các ng ng ki m tra ch t l ng b v t quá, thì s th c hi n hành ÿ ng hi u ch nh và l p l i quá trình ki m tra. Sau khi ki m tra, n u bi n ÿ ng ÿó không ÿ c hi u ch nh h p lý thì s l p ÿi l p l i các hành ÿ ng hi u ch nh cho ÿ n khi nó ÿ c hi u ch nh th a mãn v i yêu c u. Sau ÿó, chuy n sang giai ÿo n l p k ho ch ti p theo. i u c t y u c a vi c phát tri n quy trình liên l c là t p trung phát tri n ch t l ng c a quá trình lên k ho ch, thi t k và hi u ch nh các thi u sót trong thi t k , nh m nâng cao ch t l ng c a thi t k , t o ra 105
 7. quá trình phát tri n liên t c và gi m thi u ÿ c các bi n ÿ i ÿ c phát hi n ÿ c trong giai ÿo n ki m tra. M t s bi n ÿ ng có th phát hi n b ng quá trình ki m ÿ nh, nh ng nhi u lo i bi n ÿ ng khác thì ph i qua m t quá trình ki m tra nghiêm ng t. b) T m quan tr ng c a bi n ÿ ng T m quan tr ng là m c ÿ quan tr ng ÿ c ÿ t cho các bi n ÿ ng ÿ xác ÿ nh ÿ c các hành ÿ ng hi u ch nh c n thi t mà Giám ÿ c d án ph i th c hi n. Qu n lý d án không ph i là m t môn khoa h c chính xác, và các d án ÿ u có ràng bu c v ngu n l c. Giám ÿ c d án ph i xác ÿ nh t m quan tr ng c a các bi n ÿ ng vì nó liên quan ÿ n t ng th d án và ÿi m cân b ng trong tam giác thép (iron triangle balance). Giám ÿ c d án ph i xác ÿ nh các ng ng gi i h n mà nhà tài tr d án ÿ t ra cho các bi n ÿ ng trong ph m vi d án, c ng nh trong b i c nh c a t ch c; và s d ng ngu n l c h p lý. Ví d : Bi n ÿ ng chi phí Gi s trong m t d án tr giá 5 tri u ÿô la, bi n ÿ ng chi phí là 5.000 ÿô la, t m quan tr ng c a bi n ÿ ng s r t th p. Nh ng v i bi n ÿ ng chi phí là 5.000 ÿô la trong m t d án tr giá 50.000 ÿô la, t m quan tr ng s cao h n nhi u. Ví d : Bi n ÿ ng l ch trình M t Giám ÿ c d án qu n lý cùng lúc 10 d án và ÿang thi u nhân viên. Trong ÿó, b y d án ÿang th c hi n ÿúng l ch trình. Ba d án còn l i có Hi u su t l ch trình l n l t là 0.98, 0.96 và 0.975. M c dù bi n ÿ ng l ch trình c a d án th hai và th ba là cao h n, nh ng v n còn th p và có kh n ng theo k p l ch trình. D án có Hi u su t l ch trình (SPI) b ng 0.98 là m t d án th c hi n nhi m v tr ng y u và ÿ c th c hi n theo quy trình; do ÿó giám ÿ c d án ph i t m th i chuy n các thành viên t các d án khác sang ÿ hi u ch nh bi n ÿ ng c a d án này. c) Phân tích nguyên nhân sâu xa Phân tích nguyên nhân sâu xa là k thu t xác ÿ nh nguyên nhân chính xác c a v n ÿ , và khi lo i b ÿ c nguyên nhân ÿó thì v n ÿ s không x y ra l n n a. Ví d : M t ng d ng tùy bi n ÿ c phát tri n ÿ dùng cho b ph n bán hàng và m t thi t b này giúp h in hóa ÿ n t i các ÿi m giao d ch v i khách hàng. Ch ng trình này th nh tho ng l i tính sai thu mua hàng trên hóa ÿ n. M c dù lúc ÿ u, ng i ta cho r ng ÿo n mã ÿ tính toán thu có v n ÿ ; nh ng sau hàng gi s a l i, ng i ta xác ÿ nh ÿ c nguyên nhân sâu xa là do m t s s n ph m trong ph n d li u không ÿ c x p lo i khi n cho t l b sai. d) Th t c qu n lý ch t l ng d án Qu n lý ch t l ng d án ÿ c th c hi n theo các b c sau: 1. Ti n hành ki m ÿ nh các gói công vi c ÿã hoàn thành c ng nh ÿang th c hi n ÿ ÿ m b o ÿúng v i k ho ch ch t l ng d án. 2. Ti n hành ki m ÿ nh ch t l ng các gói công vi c là các ÿi m ph thu c trên ÿ ng t i h n. 3. Ti n hành ki m ÿ nh vi c qu n lý phiên b n và quy trình qu n lý c u hình nh m ÿ m b o r ng t t c các thành viên ÿang s d ng cùng m t phiên b n. m b o r ng c u 106
 8. hình ban ÿ u ÿã ÿ c ghi l i và các thay ÿ i v c u hình ph i ÿ c phê duy t và ghi chép l i. C n ph i ki m tra c u hình ÿ ÿ m b o phù h p v i yêu c u c a khách hàng. 4. Phân tích bi n ÿ ng v ch t l ng ÿ xác ÿ nh nguyên nhân sâu xa c a v n ÿ . N u m t v n ÿ l p ÿi l p l i nhi u l n, ngh a là b n ÿang ÿ i phó v i các tri u ch ng x y ra ch không ph i là gi i quy t t n g c v n ÿ . Tr c khi th c hi n hành ÿ ng hi u ch nh, c n ph i xác ÿ nh nguyên nhân sâu xa c a v n ÿ . 5. Phân tích t m quan tr ng c a b t k m t bi n ÿ ng nào. M c ÿ ch p nh n các r i ro c a nhà tài tr ÿã ÿ c xác ÿ nh trong quá trình l p k ho ch, và Giám ÿ c d án ph i d a vào ÿó ÿ qu n lý d án. T p trung quá nhi u vào m t bi n ÿ ng không quan tr ng chính là s lãng phí ngu n l c chung. Ng c l i, v i các bi n ÿ ng quan tr ng, n u không ph n ng nhanh thì có th mang l i k t qu r t t i t cho d án và cho t ch c. 6. Nh n bi t khi nào b ng ký nh n c a khách hàng (sign-off) là quan tr ng cho vi c ch p thu n ch t l ng s n ph m làm ra: - N u yêu c u ph i có ký nh n c a khách hàng, thì ph i ÿ m b o r ng khách hàng ký k t tr c khi b t ÿ u th c hi n d án. - N u giai ÿo n ÿ u không yêu c u ký nh n c a khách hàng, thì hãy ti p t c th c hi n d án, và s th c hi n ký nh n khi k t thúc d án. Ví d : M t ng d ng ÿ c phát tri n ÿ s d ng trên 150 máy tính ÿ bàn. Ng i ta l p ra và th c hi n theo quy trình ki m ÿ nh và ki m tra t p trung vào các gói công vi c trên ÿ ng t i h n, nh m ÿ m b o th a mãn yêu c u c a khách hàng. K t qu ki m tra ban ÿ u cho th y m t sai sót nh trong thi t k ÿã ÿ c hi u ch nh mà không b ch m ti n ÿ . Vi c qu n lý phiên b n ÿã ÿ c th c hi n nh m ÿ m b o r ng ph n m m ÿó ÿã qua khâu thi t k , và toàn ÿ i ÿang làm vi c trên cùng m t phiên b n. Khi ng d ng ÿó ÿã thành công trong l n ch y ki m th cu i cùng, nhà tài tr ÿã phê duy t, và c u hình c p nh t nh t ÿã ÿ c ghi l i tr c khi s n ph m ÿ c ÿ a vào s n xu t. Ng i ta t p trung không ch vào quá trình ki m tra ch t l ng cho ng d ng ÿó, mà còn vào c u hình hi n th hình nh (desktop image). Các phiên b n c a ph n m m và các b n vá l i c a ng d ng, c ng nh c u hình hi n th ÿ c ghi l i ÿ có th tái hi n l i ÿúng hình nh ÿó. Khách hàng ÿã ký nh n v ch t l ng s n ph m tr c khi tung ra s n ph m; vì v y, sau khi ký k t, quá trình áp d ng ÿ c th c hi n. Bài t p 6-2: Qu n lý ch t l ng d án Th i gian: 15 phút M c ÿích: Ki m ch ng các ch d n v qu n lý ch t l ng d án. K ch b n: B n ÿã xác ÿ nh các ch tiêu ÿánh giá ch t l ng d án trong quá trình lên k ho ch cho ng d ng ph c v khách hàng t i Công ty XYZ. Bây gi , b n c n ph i ÿ m b o r ng K ho ch qu n lý ch t l ng ÿang ÿ c duy trì. Các ch tiêu mà b n ÿ a ra liên quan ÿ n các m c ÿ thân thi n v i ng i s d ng c a giao di n, tính toàn v n d li u, và tính n ÿ nh c a ng d ng. Tính toàn v n d li u ph i ÿ c ki m duy t tr c khi ki m tra tính n ÿ nh c a ng d ng. Giám ÿ c ÿi u hành s n xu t ÿã có quy ÿ nh r ng ng d ng ÿó ph i th a mãn các ÿ c ÿi m ch t l ng tr c khi ông ta ký bàn giao s n ph m d án. 107
 9. 1. C n ph i th c hi n các hình th c ki m tra nào ÿ kh ng ÿ nh kh n ng s d ng c a ng d ng? M t nguyên m u th c s ÿ c ki m th b i nhi u ÿ i di n c a b ph n ph c v khách hàng. Vi c th c hi n các cu c ki m th ÿúng lúc s xác ÿ nh ÿ c các yêu c u ch c n ng có ÿ c ÿáp ng hay không. 2. Nh ng quy trình ki m th nào n m trên ÿ ng t i h n? Tính toàn v n d li u ph i ÿ c ki m ÿ nh tr c khi ti n hành ki m tra tính n ÿ nh c a ng d ng. 3. B n s làm cách nào ÿ qu n lý ch t l ng c a vi c ki m soát phiên b n và qu n lý c u hình? m b o r ng t t c các thành viên d án ÿ u s d ng cùng m t phiên b n mã c a ng d ng. Khi chu n b bàn giao ng d ng ÿó, ph i ch c ch n r ng t t c các phiên b n m i nh t ph i ÿ c ghi l i. ây là m t ng d ng s d ng trên máy tính ÿ bàn, vì v y c n ph i ki m th và ghi chép l i t t c các phiên b n h ÿi u hành h tr ng d ng này. 4. B n s ng phó v i các bi n ÿ ng v ch t l ng nh th nào? Xác ÿ nh t m quan tr ng c a bi n ÿ ng. N u bi n ÿ ng có t m quan tr ng, hãy xác ÿ nh nguyên nhân sâu xa c a v n ÿ . ng th i, xác ÿ nh xem Giám ÿ c ÿi u hành s n xu t có ch p nh n s n ph m hay không. 5. Nh ng tr ng h p nào s x y ra n u Giám ÿ c ÿi u hành s n xu t không ch p nh n s n ph m? L ch trình s b kéo dài ÿ làm l i s n ph m và c n thêm c chi phí ÿ th c hi n. N u d án không c i thi n ÿ c thì nó s b th t b i. Công vi c c a các thành viên nòng c t trong ÿ i d án s b lung lay. e) Ki m ÿ nh ch t l ng Ho t ÿ ng ÿ u tiên trong quá trình ÿ m b o ch t l ng là ki m ÿ nh ch t l ng. Ki m ÿ nh ch t l ng là m t cu c ki m tra ÿ c l p do nhân s có ÿ trình ÿ chuyên môn th c hi n nh m ÿ m b o k ho ch ch t l ng ÿ c tuân th nghiêm ng t. Ví d : Ví d tiêu bi u c a vi c trình bày b ng hình nh chính là s ÿ cây, gi ng nh c u trúc chi ti t công vi c WBS, là s phân tách các kho n m c xu ng nh ng m c ÿ chi ti t liên ti p. R t nhi u k ho ch ch t l ng dùng k thu t này ÿ phân tách các ho t ÿ ng ch t l ng c th có th gán metric và trách nhi m. M t s ÿ nh v y t o ÿi u ki n truy n ÿ t các ho t ÿ ng ch t l ng d dàng h n, ÿ ng th i d theo dõi xem công vi c có ÿ c hoàn thành hay không. Khi xây m t ngôi nhà, c n ph i th c hiên ki m ÿ nh ch t l ng trong m i giai ÿoan c a quá trình xây d ng.Theo hình 6-3, m t k ho ch qu n lý ch t l ng s bao g m: Ki m ÿ nh k ho ch xây t ng và b n thi t k chi ti t do m t bên th 3 hoàn toàn ÿ c l p th c hi n nh m ki m tra chi ti t và gi ÿ nh, ki m tra vi c ÿào móng, ki m ÿ nh ch t l ng xi m ng dùng trong ÿ móng, ki m tra các b c t ng tr c khi xây mái, ki m tra các thành ph n ngo i th t tr c khi xây d ng các thành ph n n i th t, ki m tra máy móc và h th ng ÿi n, ki m tra l n cu i tr c khi chuy n cho ng i mua. 108
 10. Hình 6-3. S ÿ cây c a d án xây nhà f) K ho ch ki m th (Testing Plan): Thông th ng áp l c c a vi c ÿ a s n ph m ra th tr ng ho c ÿ a ng d ng vào s d ng làm gi m th i gian c a quá trình test. i u này ÿã d n t i hàng lo t v n ÿ liên quan ÿ n s không hài lòng c a khách hàng và ch t l ng s n ph m th p. Th c t này ÿã t o ra m t s phát tri n quan tr ng trong vi c xây d ng các ph ng pháp ki m th ÿ ng th i làm cho các nhà qu n lý s n sàng ÿ u t th i gian và tài chính vào ch c n ng ki m th và b o ÿ m ch t l ng. Trong cu n sách ‘The Software Conspiracy’ c a mình, Mark Minasi ÿã v ch ra nh ng h u qu r t th c t mà xã h i chúng ta ph i ch u ÿ ng do nh ng ph n m m ho t ÿ ng không n ÿ nh và ch a ÿ c ki m th k gây ra. K ho ch ki m th (Test plan) là m t tài li u mô t ph ng th c ki m th theo cách tr ng h p, tích h p, h th ng và ch p nh n. Có r t nhi u ph ng pháp ki m th . Các ph ng pháp ÿ c s d ng trong các d án CNTT bao g m: - Ki m th biên d ch cho nh ng d án phát tri n – Code ho t ÿ ng hay có l i? - Ki m th ch c n ng – Ph n m m có th c hi n ÿ c ÿúng nh ng ch c n ng yêu c u cho nh ng ng i có liên quan ÿ n d án không? Ng i dùng có s d ng ÿ c không? - Ki m th v n hành, hay còn g i là ki m th h th ng ho c bàn giao (Release to Production, vi t t t là RTP) – Ph n m m có ch y ÿ c trên môi tr ng h th ng hi n t i không? Nó có t ng thích và ho t ÿ ng t ng tác ÿ c v i các ng d ng chính khác không? Ph n m m có ÿáng tin c y và có b o trì ÿ c không? Sau khi l a ch n các ph ng pháp ki m th , c n thi t l p m t môi tr ng ki m th b ng cách xác ÿ nh và mua nh ng tài nguyên c n thi t ÿ hoàn thành quá trình ki m th ÿã ÿ c thi t 109
 11. l p. Giai ÿo n cu i cùng c a quá trình ki m th là giai ÿo n nhà tài tr /khách hàng th c hi n ki m th ch p nh n. Ví d : Mã ngu n c a d án ÿ c biên so n, các thành viên trong ÿ i phát tri n d án b c vào h i tr ng v i thái ÿ r t nghênh ngang nh nh ng phi công lái máy bay chi n ÿ u v a th ng tr n tr v . ng d ng này r t s t d o! Nó ÿ c xây d ng b ng ph ng pháp hay nh t, m i nh t và trên c s h u h t các thành ph n áp d ng công ngh m i nh t. Giao di n ÿ c thi t k t p trung vào tr c giác và r t ÿ p, mô hình d li u m m d o, logic nghi p v ch t ch , và trên h t là ng d ng này hoàn toàn xây d ng trên web. 30 giây sau khi b n b t n p chai sâm panh, chuông ÿi n tho i reo. Giám ÿ c g i ÿ thông báo anh ta ÿã nh n ÿ c 234 cu c g i trong vòng 30 phút g n ÿây vì nh ng v n ÿ v s n ph m c a b n. Nó không t ng thích v i h th ng email. L n sau, b n ph i ÿ m b o th c hi n ki m th v n hành tr c khi bàn giao s n ph m. 3. KI M SOÁT CH T L NG D ÁN - Bi u ÿ - Phân tích Pareto (Pareto Analysis) - Qu n lý c u hình - nh lu t Parkinson Ki m soát ch t l ng là quá trình ÿánh giá các k t qu ch t l ng c th d a trên nh ng tiêu chu n ch t l ng và xác ÿ nh cách nâng cao ch t l ng, lo i b nh ng nguyên nhân làm ch t l ng không ÿ m b o, ÿ c th c hi n trong su t qui trình ki m soát d án. Hi n nay, có r t nhi u công c ÿ c dùng trong ki m soát ch t l ng, bao g m bi u ÿ (histogram), s ÿ phân tán, và r t nhi u lo i bi u ÿ ki m soát khác nhau. Công c th ng dùng nh t là bi u ÿ . a) Bi u ÿ Bi u ÿ là công c qu n lý ch t l ng cho phép s p x p các giá tr ÿã ÿ c ÿo l ng riêng bi t thành m t b d li u theo t n su t th ng kê(s l ng ho c ph n tr m) xu t hi n. Chúng ÿ c dùng ÿ theo dõi r t nhi u y u t ví d nh t n su t th nghi m cho k t qu l i. Bi u ÿ này bi u di n s phân b các giá tr nh m t bi u ÿ thanh (bar chart), bi u ÿ c t (column bar). Chúng d dàng th hi n ph m vi, giá tr trung bình và s bi n ÿ i c a d li u. Bi u ÿ có th ÿ c dùng ÿ : - Di n t s phân b d li u - ành giá ÿ c c d li u thu c tính (qua/không qua) và d li u bi n thiên (ÿo l ng) - Xác ÿ nh m c ÿ bi n ÿ i c a quá trình - Phân tích s ng u nhiên c a s bi n ÿ i Ví d : Trong hình 6-4 là m t ví d v bi u ÿ . Chú ý cách s p x p các ph m vi d li u thành nh ng kho ng khác nhau. 110
 12. Hình 6-4. S p x p các giá tr d i d ng bi u ÿ b) Phân tích Pareto (Pareto Analysis) nh ngh a: L c ÿ Pareto (Pareto diagram) là lo i bi u ÿ ÿ c bi t giúp xác ÿ nh và ÿ t u tiên cho nh ng l nh v c có th x y ra v n ÿ c a d án theo m c ÿ nghiêm tr ng c a chúng. M c ÿ nghiêm tr ng bao g m: - T n su t xu t hi n c a m t v n ÿ - Chi phí cho v n ÿ - M c gi m ch t l ng do v n ÿ gây ra - L ng th i gian b m t do v n ÿ gây ra - M c ÿ r i ro do v n ÿ gây ra (ví d nh s c kh e ho c an toàn) Qui t c Pareto(Pareto Rule): Qui t c Pareto (Pareto Rule), còn ÿ c g i là qui t c 80-20 phát bi u r ng 80% s l i là do 20% các h ng m c gây ra. Phân tích Pareto giúp giám ÿ c d án ÿ ng ÿ u v i nh ng l nh v c hay x y ra v n ÿ này m t cách hi u qu . Qui t c này ÿ c rút ra t kinh nghi m, ngh a là nó không chính xác hoàn toàn nh ng thay vào l i chuy n t i m t th c t r ng m t s l ng l n các l i l i x y ra m t vài h ng m c. Ví d : Theo hình d i, x lý hai nguyên nhân ÿ u tiên s gi i quy t ÿ c 70% các v n ÿ . 111
 13. Hình 6-4. Bi u ÿ Pareto Xây d ng m t bi u ÿ Pareto. Tham chi u th t c: xây d ng m t bi u ÿ Pareto, c n làm theo các b c sau: 1. nh ngh a v n ÿ . 2. Xác ÿ nh các nguyên nhân có th ho c các h ng m c c a nguyên nhân. Nhi u ÿ i d án ÿã ph i v n d ng trí tu ÿ tìm ra nhi u nguyên nhân nh t có th . 3. Xác ÿ nh cách th c b n dùng ÿ ÿ nh l ng cho m i nguyên nhân – chi phí, t n su t xu t hi n, ch t l ng… 4. L p kho ng th i gian ÿ nghiên c u. 5. Thu th p d li u cho m i nguyên nhân. 6. V bi u ÿ thanh bi u di n các nguyên nhân. M i thanh là m t nguyên nhân (ho c h ng m c c a nguyên nhân). Phía bên trái c a bi u ÿ là tr c Y th hi n t ng s l n xu t hi n c a m i nguyên nhân. Phía bên ph i là tr c X, th hi n s ph n tr m theo s c su t xu t hi n c a m i nguyên nhân. Các thanh ÿ c s p x p trên tr c X theo tr t t ph n tr m gi m d n. 7. B t ÿ u t ÿ nh thanh ÿ u tiên, v m t ÿ ng bi u th t n su t l y ti n khi m i nguyên nhân ÿ c thêm vào. ng này cho phép b n d dàng th y ÿ c s c i thi n khi b n x lý 3 nguyên nhân ÿ u tiên. c) Qu n lý c u hình 112
 14. Qu n lý c u hình là m t k thu t ki m soát dùng ÿ ki m tra chính th c và phê duy t các thay ÿ i v c u hình d a vào ÿ c ÿi m c a s n ph m chuy n giao, c ng nh các thi t b ph n c ng, ph n m m ÿ t o ra s n ph m và phiên b n. Nh ng thay ÿ i v c u hình và phiên b n x y ra th ng xuyên trong môi tr ng CNTT, do v y c n ph i ÿ c ki m tra liên t c. M c ÿích chính c a qu n lý c u hình là theo dõi và duy trì tính v n toàn c a vi c ti n hóa các tài s n d án. Trong su t chu trình phát tri n d án, nhi u thành ph m có giá tr ÿ c t o ra. Vi c phát tri n các thành ph m này là k t qu lao ÿ ng r t tích c c, n ng nh c, th hi n m t s ÿ u t nghiêm túc, ÿáng k . Do ÿó, các thành ph m c u thành lên các s n ph m chuy n giao, ho c là chính các s n ph m chuy n giao là nh ng tài s n quan tr ng c n ÿ c b o v và s n sàng tái s d ng. C th , các thành ph m quan tr ng ÿ c ÿ t d i ki m soát c u hình. Khi m t thành ph m xu t hi n, s t n t i nhi u phiên b n, cho nên c n ph i nh n d ng thành ph m, các phiên b n c a nó và c l ch s thay ÿ i c a nó. Các thành ph m ph thu c l n nhau. Nh m t k t qu , m i thay ÿ i gây ra m t hi u ng lan truy n. Khi m t thành ph m b thay ÿ i, các thành ph m ph thu c c n ÿ c xem l i, thay ÿ i ho c làm l i. T ÿó cho th y, phiên b n cu i cùng c a m t thành ph m th ng là t t nh t, ÿáp ng ÿ c yêu c u c a nhà tài tr , khách hàng. Ví d : Các l p trình viên phát tri n m t ng d ng Web t ng tác g p r c r i v i các thành ph n ActiveX cho ÿ n khi h t i ÿ c phiên b n m i nh t c a trình duy t Microsoft Internet Explorer. Sau khi ng d ng ÿó ÿ c tung ra th tr ng, b ph n h tr khách hàng nh n ÿ c hàng lo t các cu c g i mô t hi n t ng nh các l p trình viên ÿó g p ph i. V n ÿ ch các l p trình viên phát tri n ng d ng này ÿã không ÿ a yêu c u s d ng phiên b n m i nh t c a trình duy t Microsoft Internet Explorer vào trong b ng yêu c u v c u hình ÿ l p ÿ t ph n m m. Và khi trình duy t trên máy tính c a khách hàng ÿ c nâng c p lên phiên b n m i nh t, thì không g p ph i v n ÿ ÿó n a. Thi u qu n lý c u hình cho các máy ch trong h th ng m ng là ÿi m chính d n ÿ n th t b i c a các gi i pháp c s h t ng. Qu n lý c u hình bao g m 3 ch c n ng chính, có quan h h u c v i nhau: - Qu n lý c u hình liên quan ÿ n c u trúc s n ph m, t c là liên quan ÿ n h ng m c nh n d ng thành ph m, phiên b n, và s ph thu c gi a các thành ph m c ng nh nh n d ng các c u hình là m t t p nh t quán c a các thành ph m liên quan v i nhau. Nó c ng liên quan ÿ n vi c cung c p các không gian làm vi c cho các cá nhân và các t nhóm sao cho h có th phát tri n không ph i th ng xuyên d m chân lên nhau. - Qu n lý yêu c u thay ÿ i liên quan ÿ n c u trúc quy trình. V n ÿ này ÿã ÿ c trình bày trong ch ng 3 v qu n lý thay ÿ i bao g m xu t phát t yêu c u thay ÿ i, phân tích nh h ng ti m n ng và theo dõi cái gì x y ra v i s thay ÿ i cho ÿ n khi nó hoàn t t. - Tr ng thái và ÿo l ng liên quan ÿ n c u trúc ÿi u khi n d án. C b n, tr ng thái và ÿo l ng liên quan ÿ n trích l c thông tin cho ban qu n lý d án t các ph ng ti n h tr qu n lý c u hình và các ch c n ng qu n lý yêu c u thay ÿ i. Thông tin trích l c d i ÿây là r t có ích cho m i ÿánh giá: o Tr ng thái s n ph m, ti n ÿ , xu h ng và ch t l ng o Cái ÿã hoàn thành, cái còn dang d o Chi phí 113
 15. o Các khu v c có v n ÿ c n chú ý d) nh lu t Parkinson nh lu t Parkinson phát bi u r ng công vi c ÿ c dàn tr i ÿ s d ng h t kho ng th i gian d tính hoàn thành. nh lu t này ÿ c ng d ng vào nhi u l nh v c trong cu c s ng, nh ng nó ÿ c bi t nh y bén trong các ng d ng CNTT v i nhi u nhi m v m i và m t nhi u th i gian m i hoàn thành t t ÿ c. Ví d : C ng là m t thành viên ÿ i d án, và anh ÿ c giao hai tu n l ÿ hoàn thành b ng báo cáo d báo th tr ng. M c dù có kh n ng hoàn thành công vi c ÿó ch trong vài ngày, anh v n dàn tr i công vi c ra trong kho n th i gian hai tu n ÿó ÿ hoàn thành b ng báo cáo. TÓM T T N I DUNG CH NG Trong bài này, b n ÿã ÿ c trang b các ki n th c c b n v ch t l ng d án và quy trình qu n lý ch t l ng: 1. Xác ÿ nh ch t l ng d án - K ho ch qu n lý ch t l ng 2. B o ÿ m ch t l ng - Bi n ÿ ng v ch t l ng - T m quan tr ng c a bi n ÿ ng - Phân tích nguyên nhân sâu xa - Th t c qu n lý ch t l ng d án - Ki m ÿ nh ch t l ng - K ho ch ki m th 3. Ki m soát ch t l ng - Bi u ÿ - Phân tích Pareto (Pareto Analysis) - Qu n lý c u hình - nh lu t Parkinson BÀI T P K T THÚC CH NG 1. Các k ho ch b o ÿ m ch t l ng ph i bao g m: A. Phân tích v ki n trúc h th ng, thi t k và ÿ ng tri n khai cho t ng yêu c u. B. Qu n lý v thay ÿ i trong các yêu c u, ki n trúc, thi t k và mã ngu n. C. Các ho t ÿ ng theo dõi l i, ki m tra ÿ n v , ÿánh giá k thu t, ki m tra tích h p và ki m tra h th ng. D. Quy t ÿ nh m r ng và n i l ng các ph n c a h th ng có th ÿ c s d ng cho các h th ng khác. 2. M t trong các quy trình nào sau ÿây là quan tr ng nh t ÿ ÿáp ng các m c tiêu qu n lý ch t l ng? A. Xem xét k l ng. 114
 16. B. Phân tích xu h ng. C. Ki m ÿ nh ch t l ng. D. L p k ho ch. 3. M t giám ÿ c d án công ngh thông tin ÿ c l a ch n cho d án gói ph n m m v i m t th i h n cu i cùng và các yêu c u ch t l ng c th . Khách hàng nh n m nh m t vài l n xem ch t l ng ph n m m quan tr ng nh th nào và h ÿã gi i h n nhân viên h tr k thu t. Giám ÿ c d án công ngh thông tin nh n th y r ng ch t l ng là vô cùng quan tr ng. Ho t ÿ ng c b n nào c a c c u có th ÿ c tri n khai ÿ ÿ m b o r ng ch t l ng ch c ch n ÿ t ÿ c nh t? A. L p k ho ch thành d án. B. Xây d ng c c u c n th n ÿ ki m tra ch t l ng. C. C g ng ÿ th c hi n công vi c t t nh t có th . D. Ti n hành các ho t ÿ ng xoay quanh ch t l ng. 4. Vi c gi i quy t khuy t ÿi m di n ra khi nào trong vòng ÿ i d án? A. Tr c m i m c quan tr ng. B. Sau cu c ki m th ch p thu n s n ph m di n ra. C. Ngay khi khuy t ÿi m ÿ c tìm ra. D. B t k th i ÿi m nào trong su t vòng ÿ i d án tr c khi chuy n giao nh ÿã ÿ c xác ÿ nh trong k ho ch d án. 5. Hai k t qu có th x y ra ÿ i v i k ho ch d án khi kinh phí b t bu c ÿ c xác l p th p là gì? (Ch n hai ÿáp án) A. D án b hu b . B. L ch trình d án t ng lên. C. L ch trình d án gi m xu ng. D. Tính n ng d án gi m xu ng. E. Ch t l ng d án gi m xu ng. 6. ánh giá ÿi m ki m soát trong k ho ch d án ch ra: A. Báo cáo tr ng thái ÿ n k h n B. Các quy t ÿ nh ÿi hay không ÿi C. Cu c h p ki m soát thay ÿ i D. Ngày tháng cho ng i s d ng ký k t hoàn t t theo k ho ch 7. “Chi phí ch t l ng” là m t khái ni m qu n lý d án bao g m chi phí: A. V t quá yêu c u. B. Thay ÿ i ÿ i v i yêu c u. C. m b o tính phù h p cho các yêu c u. D. Các yêu c u qu n lý ch t l ng. 8. i d án g n ÿi t i ph n cu i cùng c a vi c xây d ng và s n sàng ki m th toàn b ng d ng. H s th c hi n lo i hình ki m th nào? A. UAT (Ki m th ch p thu n ng i s d ng). B. Moÿun. C. nv. 115
 17. D. H th ng. 9. T i sao ký k t hoàn t t ng i s d ng là m t ph n c a k ho ch qu n lý ch t l ng? A. ÿ m b o r ng d án tuân theo mong mu n v ràng bu c kinh phí c a ng is d ng. B. ÿ m b o r ng d án tuân theo mong mu n c a ng i s d ng b i vì nó liên quan t i ch t l ng s n ph m. C. Ký k t hoàn t t ng i s d ng không ph i là m t ph n c a k ho ch qu n lý ch t l ng. D. ÿ m b o r ng ng i s d ng không ÿ trình yêu c u thay ÿ i mu n trong d án. 10. Khi nào thì ÿánh giá ch t l ng c a ph n có th chuy n giao d án ÿ c xác ÿ nh? A. Trong quá trình ki m th ph n có th chuy n gia. B. Khi ph n có th chuy n giao ÿang ÿ c xây d ng. C. Sau khi ph n có th chuy n giao ÿ c xây d ng. D. Ngay l p t c tr c khi ki m th ph n có th chuy n giao. E. Ngay l p t c tr c khi xây d ng ph n có th chuy n giao. F. Trong khi xác ÿ nh yêu c u c a ph n có th chuy n giao. 11. B n nh n ÿ c hoá ÿ n t nhà th u c a mình trong h p ÿ ng giá c ÿ nh v i l ch trình ph i tr g n li n v i vi c hoàn t t các m c quan tr ng. i u gì là quan tr ng nh t ÿ duy t. A. Các ho t ÿ ng ÿang ti p di n. B. S gi ÿã dùng h t. C. Công vi c ÿã ÿ c hoàn t t. D. Theo ÿúng l ch trình. 12. Ph ng pháp ti p c n ÿ c i thi n ch t l ng nào sau ÿây có kh n ng t o ra các k t qu tích c c ít nh t? A. C i thi n liên t c. B. T ng c ng ki m tra xem xét. C. Qu n lý ch t l ng th ng kê. D. Quy trình c p ch ng ch ISO 9000. 13. M t trong nh ng ng i phát tri n trong d án c a b n b t ÿ ng v i các chu n phát tri n h p nh t hi n t i và tin t ng r ng ph ng pháp ti p c n nhi m v khác t t h n. B n không có chuyên môn k thu t ÿ ÿ a ra ý ki n có giá tr v vi c li u ng i phát tri n có ph ng pháp ti p c n t t h n hay không. B n nên làm gì? A. Cho phép ng i phát tri n tri n khai g i ý v ph ng pháp ti p c n m i ÿ cÿ xu t. B. Nói v i ng i phát tri n r ng tham gia các chu n là ÿi u b t bu c và do ÿó các chu n h p nh t ph i ÿ c tuân theo. C. T ch c cu c h p c a ng i phát tri n ÿ i d án ÿ cho phép ÿ i xác ÿ nh li u cách ti p c n m i ÿ c gi i thi u có nên ÿ c ch p nh n ÿ i v i d án hay không. 116
 18. D. G p m t v i ng i ch u trách nhi m v các chu n phát tri n h p nh t và v i các chuyên gia v n i dung chuyên ngành ÿ ÿ t ÿ c quy t ÿ nh thay ÿ i chu n ho c ÿ t ÿ c s mi n chu n cho d án. 14. Nhà tài tr d án mu n b n xây d ng và tri n khai các k thu t qu n lý ch t l ng ÿ ÿ m b o chuy n ti p d án suôn s sang giai ÿo n tri n khai. Hai k thu t qu n lý ch t l ng mà b n có th tri n khai là gì? (Ch n 2) A. Quy n s h u ph n có th chuy n giao rõ ràng. B. Duy t các k t qu chuy n giao d án nh nhau. C. Các tiêu chí vào và ra linh ho t ÿ gi m t i m c t i thi u s ch m tr v l ch trình. D. Nhi u ÿ i làm vi c v i ít thành viên ÿ t ng t i m c t i ÿa s l ng các k t qu có th chuy n giao. 15. Phát bi u nào v ki m th ch p thu n ng i dùng là ÿúng? A. Ki m th ng i dùng t o c h i cho ng i dùng c i thi n nhu c u c a h . B. Ki m th ng i dùng nên ch ng t r ng h th ng v n hành các yêu c u ÿã ÿ c xác ÿ nh. C. Ki m th ng i dùng nên ÿ c th c hi n nh m t ph n c a giai ÿo n ÿào t o tri n khai h th ng. D. Ki m th ng i dùng t o c h i t t ÿ nh n bi t các sai sót trong mã ÿã ÿ c xây d ng. 16. Hai giai ÿo n nào c a d án là có kh n ng nh t nh m ÿòi h i hoàn t t tính l p ÿi l p l i c a các nhi m v ? (Ch n 2) A. Ki m th ÿ n v . B. Thi t k h th ng. C. Kh i t o d án. D. Phân tích h th ng. E. Tích h p h th ng. F. Ki m th ch p thu n ng i dùng. 17. Giám ÿ c d án ph n m m k toán m i ÿã ÿ c thông báo trong su t giai ÿo n tri n khai r ng ph n m m có xu h ng h ng hóc. ây là d u hi u c a ch t l ng x u trong: A. Thi t k . B. Qu n lý. C. Khái ni m. D. Ki m th . 18. Phát bi u nào v ki m th ch p thu n ng i dùng là ÿúng? A. Ki m th ng i dùng t o c h i cho ng i dùng c i thi n nhu c u c a h . B. Ki m th ng i dùng nên ch ng t r ng h th ng v n hành các yêu c u ÿã ÿ c xác ÿ nh. C. Ki m th ng i dùng nên ÿ c th c hi n nh m t ph n c a giai ÿo n ÿào t o tri n khai h th ng. 117
 19. D. Ki m th ng i dùng t o c h i t t ÿ nh n bi t các sai sót trong mã ÿã ÿ c xây d ng. 19. Hai giai ÿo n nào c a d án là có kh n ng nh t nh m ÿòi h i hoàn t t tính l p ÿi l p l i c a các nhi m v ? (Ch n 2) A. Ki m th ÿ n v . B. Thi t k h th ng. C. Kh i t o d án. D. Phân tích h th ng. E. Tích h p h th ng. F. Ki m th ch p thu n ng i dùng. 20. Ch c n ng nòng c t c a giám ÿ c d án là gì? A. Tích h p d án B. Giao di n khách C. Thi t k h th ng D. m b o ch t l ng 118
Đồng bộ tài khoản