Chương 8: Chiến lược phát triển của ngành

Chia sẻ: Dang Tan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1
143
lượt xem
77
download

Chương 8: Chiến lược phát triển của ngành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 8: chiến lược phát triển của ngành', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8: Chiến lược phát triển của ngành

 1. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh CHÖÔNG 8: CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN NGN CUÛA NGAØNH ---- ---- I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG Trong caùc chöông tröôùc ta ñaõ ñöôïc tìm hieåu veà maïng vieãn thoâng Vieät Nam cuõng nhö veà maïng vieãn thoâng theá heä sau NGN vaø hoaït ñoäng cuûa noù. Vieäc chuyeån ñoåi töø maïng vieãn thoâng hieän taïi leân maïng NGN laø ñieàu taát yeáu cuûa xu höôùng phaùt trieån. Chöông naøy seõ trình baøy chieán löôïc phaùt trieån maïng NGN cuûa chính ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam. Vieäc xaây döïng tuøy thuoäc vaøo tình hình maïng cuï theå vaø quan ñieåm cuûa nhaø khai thaùc. ÔÛ ñaây ta xeùt 2 quan ñieåm: xaây döïng treân cô sôû maïng hieän taïi vaø xaây döïng hoaøn toaøn môùi. II. NGUYEÂN TAÉC THÖÏC HIEÄN TRIEÅN KHAI MAÏNG NGN 1. Yeâu caàu chung Quaù trình chuyeån ñoåi töø maïng hieän taïi sang maïng NGN caàn ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: − Traùnh laøm aûnh höôûng ñeán caùc chöùc naêng cuõng nhö vieäc cung caáp dòch vuï cuûa maïng hieän taïi. Tieán tôùi cung caáp dòch vuï thoaïi vaø soá lieäu treân moät cô sôû haï taàng thoâng tin duy nhaát. Ñoàng thôøi phaûi hoã trôï caùc thieát bò khaùch haøng ñang söû duïng. − Maïng phaûi coù caáu truùc ñôn giaûn, giaûm toái thieåu soá caáp chuyeån maïch vaø chuyeån tieáp truyeàn daãn nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng, chaát löôïng maïng löôùi vaø giaûm chi phí khai thaùc vaø baûo döôõng. Caáu truùc toå chöùc maïng khoâng phuï thuoäc vaøo ñòa giôùi haønh chính. Vaø caáu truùc chuyeån maïch phaûi ñaûm baûo an toaøn, döïa treân chuyeån maïch goùi. − Heä thoáng quaûn lyù maïng, dòch vuï phaûi coù tính taäp trung cao. - 161 -
 2. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh − Vieäc chuyeån ñoåi phaûi thöïc hieän töøng böôùc vaø phaûi theo nhu caàu cuûa thò tröôøng. − Haïn cheá ñaàu tö caùc kyõ thuaät phi NGN cuøng luùc vôùi vieäc trieån khai vaø hoaøn thieän caùc coâng ngheä môùi. − Phaûi baûo toaøn voán ñaàu tö cuûa VNPT. − Xaùc ñònh caùc giai ñoaïn caàn thieát ñeå chuyeån sang NGN. Coù caùc saùch löôïc thích hôïp cho töøng giai ñoaïn chuyeån höôùng ñeå vieäc trieån khai maïng NGN ñöôïc oån ñònh vaø an toaøn. 2. Muïc tieâu xaây döïng − Dòch vuï phaûi ña daïng, coù giaù thaønh thaáp. Thôøi gian ñöa dòch vuï môùi ra thò tröôøng ñöôïc ruùt ngaén. − Giaûm chi phí khai thaùc maïng vaø dòch vuï. − Naâng cao hieäu quaû ñaàu tö. − Taïo ra nhöõng nguoàn doanh thu môùi, khoâng phuï thuoäc vaøo nguoàn doanh thu töø caùc dòch vuï truyeàn thoáng. 3. Quaù trình chuyeån ñoåi töøng böôùc − Öu tieân giaûi quyeát phaân taûi löu löôïng Internet cho caùc toång ñaøi chuyeån maïch noäi haït. Ñaûm baûo cung caáp dòch vuï truy nhaäp baêng roäng (bao goàm caû truy nhaäp Internet toác ñoä cao) taïi caùc thaønh phoá lôùn tröôùc. − Taïo cô sôû haï taàng thoâng tin baêng roäng ñeå phaùt trieån caùc dòch vuï ña phöông tieän, phuïc vuï chöông trình chính phuû ñieän töû, … cuûa quoác gia. − Öu tieân thöïc hieän treân maïng lieân tænh tröôùc nhaèm ñaùp öùng nhu caàu veà thoaïi vaø taêng hieäu quaû söû duïng caùc tuyeán truyeàn daãn ñöôøng truïc. − Maïng noäi tænh thöïc hieän coù troïng ñieåm taïi caùc thaønh phoá coù nhu caàu truyeàn soá lieäu, truy nhaäp Internet baêng roäng. − Laép ñaët caùc thieát bò chuyeån maïch theá heä môùi, caùc maùy chuû ñeå phuïc vuï caùc dòch vuï ña phöông tieän chaát löôïng cao. III. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN MAÏNG NGN ÑOÁI VÔÙI CAÙC NHAØ CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KHAÙC NHAU Coù 2 höôùng ñeå phaùt trieån maïng NGN: xaây döïng moät maïng NGN hoaøn toaøn môùi vaø xaây döïng maïng NGN döïa treân cô sôû maïng hieän coù. Tuøy vaøo - 162 -
 3. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh hieän traïng cuûa maïng hieän taïiù vaø quan ñieåm cuûa nhaø khai thaùc maø giaûi phaùp thích hôïp seõ ñöôïc öùng duïng. Tröôùc heát seõ xeùt 2 quan ñieåm treân döïa vaøo yeáu toá söï phaùt trieån maïng vaø phaùt trieån dòch vuï qua caùc hình sau: Caùc dòch vuï phaùt Caùc dòch vuï phaùt trieån tieáp theo cuûa trieån tieáp theo cuûa maïng hieän taïi maïng theá heä sau Söï phaùt trieån dòch vuï Caùc dòch vuï hieän nay cuûa maïng hieän taïi Söï phaùt trieån maïng Hình 8.1: Xu höôùng phaùt trieån maïng vaø dòch vuï theo quan ñieåm döïa treân cô sôû maïng hieän taïi Caùc dòch vuï phaùt trieån tieáp theo cuûa maïng theá heä sau Söï phaùt trieån dòch vuï Caùc dòch vuï hieän nay Caùc dòch vuï cuûa cuûa maïng hieän taïi maïng theá heä sau Söï phaùt trieån maïng Hình 8.2: Xu höôùng phaùt trieån maïng vaø dòch vuï theo quan ñieåm xaây döïng moät maïng hoaøn toaøn môùi - 163 -
 4. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh ÔÛ Vieät Nam, vieäc xaây döïng maïng NGN ñöôïc nhìn döôùi 2 goùc ñoä cuûa 2 nhaø khai thaùc dòch vuï khaùc nhau: caùc nhaø cung caáp dòch vuï truyeàn thoáng (coøn goïi laø caùc nhaø cung caáp dòch vuï coá ñònh ESP – Established Service Provider) vaø caùc nhaø cung caáp dòch vuï môùi (coøn coù teân caùc nhaø cung caáp dòch vuï Internet ISP – Internet Service Provider hoaëc nhaø cung caáp dòch vuï öùng duïng ASP – Application Service Provider). 1. Nhaø cung caáp dòch vuï coá ñònh ESP (Established Service Provider) 1.1 Ñoái vôùi maïng truy nhaäp − Giaûm soá löôïng caùc phaàn töû maïng xeáp choàng, toái öu hoùa maïng PSTN. − Toå chöùc laïi maïng ñeå coù naêng löïc xöû lyù dòch vuï baêng roäng. − Töøng böôùc trieån khai caùc chuyeån maïch theá heä môùi. Khôûi ñaàu baèng vieäc trieån khai VoATM ôû möùc quaù giang ñeå xöû lyù löu löôïng Internet, keát noái löu löôïng maïng di ñoäng, … vaø caùc löu löôïng khoâng theå döï baùo tröôùc (soá lieäu). − Xaây döïng moät maïng ñöôøng truïc duy nhaát. Trieån khai caùc coång tích hôïp VoATM-GW/ VoIP-GW, caùc giao thöùc chuyeån maïch meàm (MeGaCo, MGCP, SIP, SIGTRAN, BICC,), ñònh höôùng chuyeån maïch quaù giang sang maïng NGN. Ñoàng thôøi laép ñaët caùc coång ñieàu khieån phöông tieän MGC, thöïc hieän chuyeån ñoåi maïng NGN ôû caáp quaù giang. 1.2 Ñoái vôùi maïng truy nhaäp − Ñaàu tieân laø baét ñaàu trieån khai moät soá dòch vuï ña phöông tieän: dòch vuï truy nhaäp baêng roäng ADSL, ñoàng thôøi ñöa vaøo söû duïng chuyeån maïch meàm vaø khoái taäp trung thueâ bao theá heä môùi coù hoã trôï baêng roäng. − Tieáp theo seõ trieån khai caùc öùng duïng ña phöông tieän cho ADSL, UMTS vaø ñieän thoaïi IP. Khi giaù thaønh cuûa chuyeån maïch söû duïng trong NGN ñaõ thaáp hôn so vôùi chuyeån maïch keânh, QoS trong maïng NGN ñaõ ñöôïc chuaån hoùa ta seõ trieån khai theâm caùc ñöôøng daây ñieän thoaïi hay chuyeån keát noái khaùch haøng töø caùc boä taäp trung thueâ bao truyeàn thoáng ñeán maïng truy nhaäp NGN. Ñoàng thôøi ta seõ laép ñaët chuyeån maïch meàm cho toång ñaøi noäi haït - 164 -
 5. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh vaø laép ñaët caùc Access Gateway ñeå noái maïng hieän taïi vôùi maïng loõi chuyeån maïch goùi cuûa NGN. 1.3 Yeâu caàu ñoái vôùi maïng Phaûi ñaùp öùng yeâu caàu veà ñoä tin caäy vaø khaû naêng môû roäng. Ñoàng thôøi caùc dòch trieån khai maïng phaûi ñöôïc toái öu hoùa trong vieäc söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân maïng. 2. Nhaø cung caáp dòch vuï môùi ISP/ ASP (Internet Service Provider/ Application Service Provider) Do caùc nhaø khai thaùc naøy ñaõ coù saün haï taàng chuyeån maïch goùi neân hoï raát thuaän lôïi trong vieäc xaây döïng maïng NGN. Khi tieán haønh xaây döïng maïng theá heä sau hoï coù theå laép ñaët caùc coång ñieàu khieån phöông tieän MGC, caùc server truy nhaäp maïng NAS (Network Access Server) vaø server truy nhaäp baêng roäng töø xa BRAS (Broadband Remote Access Server), ñoàng thôøi ñöa vaøo söû duïng caùc giao thöùc baùo hieäu SIP, H.323, SIGTRAN, … vaøo VoIP vaø caùc giao thöùc môùi boå sung cho maïng. Veà caáu truùc maïng thì phaûi giaûm caùc caáp chuyeån maïch ñaëc bieät laø caùc toång ñaøi noäi haït, chuyeån caùc loaïi thueâ bao sang thaønh thueâ bao NGN. Nhö treân ta thaáy, caùc ESP coù xu höôùng xaây döïng maïng theá heä sau theo quan ñieåm döïa treân cô sôû maïng hieän taïi vaø caùc ISP/ ASP theo quan ñieåm coøn laïi. IV. CAÙC GIAÛI PHAÙP ÑEÀ XUAÁT CHO VIEÄC PHAÙT TRIEÅN MAÏNG NGN CUÛA NGAØNH 1. Giaûi phaùp xaây döïng NGN treân cô sôû maïng hieän taïi 1.1 Noäi dung cuûa giaûi phaùp: Cô sôû haï taàng cuûa maïng hieän taïi ñöôïc toå chöùc laïi vaø phaùt trieån daàn daàn leân. Naâng caáp caùc thieát bò chuyeån maïch hieän coù (coâng ngheä TDM) ñeå hoã trôï caùc dòch vuï môùi chaát löôïng cao nhö video, soá lieäu. Ñoàng thôøi coù theå boå sung coù haïn cheá moät soá chuyeån maïch ña dòch vuï (chuyeån maïch meàm) taïi moät soá nuùt maïng chính, ñaëc bieät laø trung taâm ñieàu khieån vaø öùng duïng cuûa caùc vuøng löu löôïng. Ngoaøi ra trong giaûi phaùp naøy laïi coù 2 phöông aùn con nhö sau: - 165 -
 6. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh • Phöông aùn 1 Phöông aùn aùp duïng cho nhöõng nhaø khai thaùc maïng coù yeâu caàu hieän ñaïi hoùa vaø môû roäng maïng trong thôøi gian ngaén. Phöông aùn naøy bao goàm 4 böôùc. Böôùc 1: ñoái vôùi maïng thoaïi TDM thì trieån khai maïng truyeàn daãn SDH, maïch chuyeån maïch ATM ñoàng thôøi boå sung thieát bò telephony server ñeå quaûn lyù thoaïi. Ñoái vôùi maïng soá lieäu thì giöõ nguyeân kyõ thuaät IP/MPLS hoaëc ATM/FR vaø trang bò theâm caùc coång gateway, thöïc hieän keát noái giöõa maïng thoaïi vaø maïng soá lieäu ôû caùc nuùt ôû bieân maïng. Böôùc 2: tieáp tuïc phaùt trieån kyõ thuaät SDH, ATM cho maïng thoaïi. Vôùi maïng soá lieäu thì phaùt trieån thaønh maïng ña dòch vuï IP/MPLS vaø taêng cöôøng khaû naêng cuûa caùc coång giao tieáp ôû caùc nuùt bieân maïng (chuùng coù nhieäm vuï keát noái giöõa maïng ña dòch vuï vaø maïng thoaïi). Trang bò theâm IP telephone server cho quaûn lyù maïng ña dòch vuï. Böôùc 3: xaây döïng chæ coøn moät maïng thoáng nhaát cho thoaïi vaø döõ lieäu nhöng luùc naøy chöa phaûi laø maïng tích hôïp ña dòch vuï hoaøn toaøn. Maïng PSTN söû duïng TMD seõ khoâng coøn toàn taïi rieâng bieät. Tieáp tuïc tích hôïp vaø phaùt trieån maïng ña dòch vuï IP/MPLS. Böôùc 4: hình thaønh maïng tích hôïp ña dòch vuï hoaøn toaøn. Luùc naøy chæ coøn maïng ña dòch vuï IP/MPLS toàn taïi vaø phaùt trieån. Vaø telephony server vaø IP telephone server seõ quaûn lyù maïng ña dòch vuï. • Phöông aùn 2 Phöông aùn aùp duïng cho nhöõng nhaø khai thaùc maïng coù yeâu caàu hieän ñaïi hoùa vaø môû roäng maïng trong thôøi gian daøi. Phöông aùn naøy cuõng bao goàm 4 böôùc. Böôùc 1: khoâng phaùt trieån theâm maïng thoaïi TDM töø ñaây veà sau. Vôùi maïng soá lieäu thì giöõ nguyeân maïng chuyeån maïch goùi IP/MPLS hoaëc ATM/FR vaø trang bò theâm caùc coång gateway. Böôùc 2 ñeán böôùc 4 gioáng caùc böôùc 2, 3, 4 cuûa phöông aùn 1. - 166 -
 7. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh 1.2 Öu ñieåm − Giaù thaønh ñaàu tö ban ñaàu thaáp. − Coù khaû naêng cung caáp dòch vuï môùi, dòch vuï truy nhaäp baêng roäng. − Baûo veä toái ña nguoàn voán ñaõ ñaàu tö treân maïng hieän taïi. 1.3 Nhöôïc ñieåm − Vieäc naâng caáp caùc chuyeån maïch hieän coù töø TDM sang IP/ATM chæ laø böôùc ñeäm maø khoâng thay ñoåi ñöôïc veà cô baûn coâng ngheä chuyeån maïch phuïc vuï cho caùc dòch vuï môùi. Ñieàu naøy coù nghóa laø khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà cô baûn laø khaû naêng taïo dòch vuï môùi cuõng nhö nguyeân taéc toå chöùc maïng theá heä môùi. Vaø noù seõ laøm phaùt sinh nhieàu vaán ñeà chuyeån tieáp vaø laøm taêng chi phí veà sau. − Chi phí ñaàu tö ban ñaàu thaáp nhöng chi phí vaän haønh vaø khai thaùc seõ cao hôn so vôùi maïng hieän taïi do khoâng coù ñöôïc söï quaûn lyù thoáng nhaát trong toaøn maïng. − Khaû naêng caïnh tranh keùm khi xuaát hieän caùc nhaø khai thaùc theá heä môùi vì hoï coù cô sôû haï taàng maïng NGN hoaøn toaøn môùi. 2. Giaûi phaùp xaây döïng NGN hoaøn toaøn môùi 2.1 Noäi dung cuûa giaûi phaùp Giaûi phaùp naøy chuû tröông giöõ nguyeân maïng hieän taïi vaø khoâng ñaàu tö tieáp tuïc phaùt trieån. Taäp trung nhaân löïc vaø taøi löïc vaøo vieäc trieån khai caùc toång ñaøi ña dòch vuï theá heä sau. Maïng NGN ñöôïc xaây döïng tröôùc heát phaûi coù khaû naêng cung caáp caùc nhu caàu veà dòch vuï cuûa maïng hieän taïi ñaõ quen thuoäc vôùi khaùch haøng. Sau ñoù trieån khai moät soá nhu caàu dòch vuï môùi. Keá tieáp trieån khai nhieàu dòch vuï môùi treân neàn maïng NGN nhöng phaûi caân baèng giöõa cung vaø caàu. Caùc nuùt chuyeån maïch cuûa hai maïng naøy seõ lieân heä nhau raát ít (chuû yeáu phuïc vuï cho caùc dòch vuï thoaïi IP) thoâng qua caùc coång giao tieáp Media Gateway. - 167 -
 8. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh 2.2 Öu ñieåm − Thay ñoåi hoaøn toaøn caáu truùc maïng, taêng khaû naêng caïnh tranh. − Hoaøn toaøn saün saøng cung caáp dòch vuï môùi, dòch vuï truy nhaäp baêng roäng. − Thôøi gian trieån khai nhanh choùng. − Ñoä töông thích cao. − Quaûn lyù thoáng nhaát, taäp trung. 2.3 Nhöôïc ñieåm − Giaù thaønh ñaàu tö ban ñaàu cao. − Ruûi ro do döï baùo nhu caàu vöôït ngöôõng daãn ñeán haäu quaû ñaàu tö thaáp, thôøi gian hoaøn voán laâu. − Taêng chi phí do phaûi taêng cöôøng löïc löôïng lao ñoäng kyõ thuaät môùi. 3. Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù Coù nhieàu giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc nhaø khai thaùc muoán chuyeån töø maïng truyeàn thoáng sang maïng theá heä sau. Tuøy vaøo hieän traïng maïng, quan ñieåm cuûa chính nhaø khai thaùc maø giaûi phaùp thích hôïp ñöôïc löïa choïn. Vaø vieäc xaây döïng maïng phaûi döïa vaøo nhu caàu môùi cuûa khaùch haøng ñeå thu huùt vaø giöõ khaùch haøng. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø caùc nhaø khai thaùc seõ trieån khai maïng NGN theo höôùng ñeå ñaùp öùng cho nhu caàu phaùt trieån dòch vuï cuûa khaùch haøng. V. NGUYEÂN TAÉC TOÅ CHÖÙC MAÏNG NGN CUÛA VNPT 1. Phaân vuøng löu löôïng Caáu truùc maïng theá heä sau ñöôïc xaây döïng döïa treân phaân boá thueâ bao theo vuøng ñòa lyù, khoâng toå chöùc theo ñòa baøn haønh chính maø phaân theo vuøng löu löôïng. Trong moät vuøng coù nhieàu khu vöïc vaø trong moät khu vöïc coù nhieàu tænh thaønh. Soá löôïng caùc tænh, thaønh trong moãi khu vöïc tuøy thuoäc vaøo löu löôïng cuûa caùc tænh thaønh ñoù (giaû söû caùc thueâ bao cuøng loaïi ñeàu coù thôøi gian söû duïng nhö nhau thì löu löôïng tæ leä vôùi soá thueâ bao). Caên cöù vaøo phaân boá thueâ bao, maïng NGN cuûa VNPT ñöôïc phaân thaønh 5 vuøng löu löôïng nhö sau: - 168 -
 9. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh − Vuøng 1: caùc tænh phía Baéc tröø Haø Noäi. − Vuøng 2: Haø Noäi. − Vuøng 3: caùc tænh mieàn Trung vaø Taây Nguyeân. − Vuøng 4: Tp Hoà Chí Minh. − Vuøng 5: caùc tænh phía Nam tröø Tp Hoà Chí Minh. 2. Toå chöùc lôùp öùng duïng vaø dòch vuï Lôùp öùng duïng vaø dòch vuï ñöôïc toå chöùc thaønh moät caáp cho toaøn maïng nhaèm baûo ñaûm cung caáp dòch vuï ñeán taän nhaø thueâ bao nhanh choùng, ñoàng boä vaø vieäc cung caáp caùc dòch vuï môùi cho khaùch haøng cuõng deã daøng hôn. Soá löôïng nuùt öùng duïng/ dòch vuï phuï thuoäc vaøo löu löôïng dòch vuï cuõng nhö soá löôïng vaø loaïi hình dòch vuï hieän coù treân maïng. Nuùt öùng duïng/ dòch vuï ñöôïc keát noái ôû möùc Gigabit Ethernet 1+1 vôùi nuùt ñieàu khieån vaø caûø 2 loaïi naøy ñeàu ñöôïc ñaët taïi caùc trung taâm maïng NGN ôû Haø Noäi vaø TpHCM. 3. Toå chöùc lôùp ñieàu khieån Lôùp ñieàu khieån ñöôïc toå chöùc thaønh moät caáp cho toaøn maïng, thay vì 4 caáp nhö hieän nay, vaø ñöôïc phaân boá theo vuøng löu löôïng. Ñieàu naøy giuùp cho ta giaûm ñeán möùc toái thieåu caùc caáp maïng, taän duïng naêng löïc xöû lyù cuoäc goïi cuûa caùc thieát bò ñieàu khieån theá heä môùi vaø giaûm chi phí ñaàu tö treân maïng. Soá löôïng nuùt ñieàu khieån phuï thuoäc vaøo löu löôïng phaùt sinh cuûa töøng vuøng löu löôïng vaø ñöôïc toå chöùc thaønh caëp (2 maët phaúng A vaø B) nhaèm ñaûm baûo tính an toaøn cuûa maïng. Moãi moät nuùt ñieàu khieån ñöôïc keát noái vôùi moät caëp nuùt chuyeån maïch ATM+IP ñöôøng truïc. Trong giai ñoaïn ñaàu, moãi vuøng ñöôïc trang bò ít nhaát laø 2 nuùt ñieàu khieån. Hình sau trình baøy vieäc toåå chöùc lôùp öùng duïng/ dòch vuï vaø lôùp ñieàu khieån: - 169 -
 10. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh Haø Noäi Tp HCM Lôùp öùng duïng vaø dòch vuï Mieàn Trung Tp HCM Haø Noäi Mieàn Nam Mieàn Baéc Lôùp ñieàu khieån Caùc lôùp döôùi Hình 8.3: Toå chöùc lôùp öùng duïng/ dòch vuï vaø lôùp ñieàu khieån 4. Toå chöùc lôùp truyeàn taûi Lôùp truyeàn taûi coù chöùc naêng truyeàn taûi löu löôïng ôû caû 2 daïng ATM vaø IP. Trong chieán löôïc phaùt trieån maïng NGN cuûa ngaønh, lôùp naøy ñöôïc toå chöùc thaønh 2 caáp: caáp ñöôøng truïc (quoác gia) vaø caáp vuøng. - 170 -
 11. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh Lôùp öùng duïng Haø Noäi Tp HCM vaø dòch vuï Lôùp ñieàu khieån Lôùp truyeàn taûi ATM+IP ATM+IP ATM+IP > 2.5 Gbps Caáp ATM+IP ATM+IP Maët A ñöôøng Maët B truïc > 2.5 Gbps ATM+IP ATM+IP > 155Mbps ATM+IP ATM+IP ATM+IP ATM+IP Voøng ring SDH ATM+IP ATM+IP Caáp vuøng > 155Mbps ATM+IP ATM+IP Boä taäp trung Boä taäp trung ATM/IP ATM/IP Lôùp truy nhaäp Boä truy Boä truy Boä truy Boä truy Router nhaäp nhaäp nhaäp nhaäp Ñieän thoaïi truyeàn thoáng POTS, ATM, FR, X.25, VoIP, xDSL, … Hình 8.4: Toå chöùc lôùp truyeàn taûi - 171 -
 12. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh • Caáp ñöôøng truïc (caáp quoác gia) Caáp naøy ñöôïc toå chöùc thaønh 2 maët phaúng (ñeå ñaûm baûo ñoä an toaøn cuûa maïng) vaø noù coù nhieäm vuï chuyeån maïch cuoäc goïi giöõa caùc vuøng löu löôïng. Caùc thaønh phaàn chính cuûa caáp naøy laø caùc nuùt chuyeån maïch ñöôøng truïc ATM+IP vaø caùc tuyeán truyeàn daãn. Caùc tuyeán naøy keát noái cheùo giöõa caùc nuùt ñöôøng truïc vaø khaû naêng nhoû nhaát cuûa chuùng laø 2.5 Gbps. Soá löôïng vaø quy moâ nuùt chuyeån maïch ñöôøng truïc phuï thuoäc vaøo löu löôïng phaùt sinh treân ñöôøng truïc. Trong giai ñoaïn ñaàu, caùc nuùt chuyeån maïch ñöôøng truïc ñöôïc trang bò vôùi khaû naêng chuyeån maïch ATM < 20 Gbps vaø khaû naêng ñònh tuyeán toái ña laø 300 trieäu goùi/ giaây. Caùc nuùt naøy ñöôïc ñaët taïi caùc trung taâm truyeàn daãn lieân tænh VTN. • Caáp vuøng Caùc thaønh phaàn ôû caáp vuøng laø caùc nuùt chuyeån maïch noäi vuøng ATM+IP vaø caùc boä taäp trung noäi vuøng. Nhieäm vuï cuûa chuùng laø ñaûm baûo cho vieäc chuyeån maïch cuoäc goïi trong cuoäc goïi vaø sang vuøng khaùc. Caùc nuùt chuyeån maïch noäi vuøng ñöôïc keát noái ôû möùc toái thieåu laø 155 Mbps. Vaø chuùng ñöôïc ñaët taïi vò trí caùc toång ñaøi chuû host hieän nay vaø ñöôïc keát noái tröïc tieáp vôùi nhau theo daïng voøng ring. Hôn theá nöõa, chuùng ñöôïc noái ñeán caùc nuùt chuyeån maïch ñöôøng truïc ôû caû 2 maët phaúng baèng caùc tuyeán truyeàn daãn noäi vuøng (155 Mbps). Moät ñieàu caàn löu yù laø caùc nuùt chuyeån maïch noäi vuøng phaûi tích hôïp tính naêng “maùy chuû” truy nhaäp baêng roäng töø xa BRAS (Broadband Remote Access Server) nhaèm thöïc hieän chöùc naêng ñieåm truy nhaäp IP POP baêng roäng cho caùc thueâ bao xDSL. Soá löôïng vaø quy moâ caùc nuùt chuyeån maïch cuûa moät vuøng trong giai ñoaïn ñaàu phuï thuoäc vaøo nhu caàu dòch vuï taïi vuøng ñoù. Trong giai ñoaïn ban ñaàu, caùc nuùt chuyeån maïch coù khaû naêng chuyeån maïch toái ña 2.5 Gbps vaø khaû naêng ñònh tuyeán khoâng lôùn hôn 500 ngaøn goùi/ giaây. - 172 -
 13. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh Caùc boä taäp trung ATM/ IP cuõng ñöôïc keát noái vôùi caùc nuùt chuyeån maïch noäi vuøng baèng caùc tuyeán daãn toái thieåu 155 Mbps. Ngoaøi ra caùc boä taäp trung naøy ñöôïc keát noái ñeán caùc boä truy nhaäp ôû lôùp truy nhaäp baèng caùc tuyeán n*E1. nhieäm vuï cuûa caùc boä taäp trung naøy laø taäp trung caùc luoàng E1 thaønh luoàng ATM. Vaø chuùng ñöôïc ñaët taïi caùc ñieåm truyeàn daãn noäi tænh hieän nay. Soá löôïng vaø quy moâ caùc boä taäp trung phuï thuoäc vaøo soá nuùt truy nhaäp vaø soá thueâ bao cuûa caùc nuùt truy nhaäp. 5. Toå chöùc lôùp truy nhaäp Lôùp truy nhaäp goàm caùc nuùt truy nhaäp höõu tuyeán vaø voâ tuyeán ñöôïc toå chöùc khoâng phuï thuoäc theo ñòa giôùi haønh chính. Caùc nuùt truy nhaäp cuûa caùc vuøng löu löôïng seõ ñöôïc noái tôùi caùc nuùt chuyeån maïch ñöôøng truïc cuûa vuøng töông öùng (thoâng qua nuùt chuyeån maïch noäi vuøng) maø khoâng keát noái tôùi caùc nuùt chuyeån maïch ñöôøng truïc cuûa vuøng khaùc. Nuùt truy nhaäp keát noái vôùi nuùt chuyeån maïch noäi vuøng baèng caùc keânh coù toác ñoä phuï thuoäc vaøo soá löôïng thueâ bao taïi nuùt truy nhaäp ñoù (n*E1). Caùc thieát bò truy nhaäp theá heä môùi phaûi coù khaû naêng cung caáp coång dòch vuï POTS, ATM, IP, FR, IP VPN, xDSL, VoIP, VoATM, … 6. Loä trình chuyeån ñoåi Ngaønh böu chính vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay ñaõ coù loä trình chuyeån ñoåi töø maïng hieän taïi sang maïng NGN cho giai ñoaïn 2001 – 2010. Loä trình naøy bao goàm 3 giai ñoaïn nhoû nhö sau: - 173 -
 14. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh Dòch vuï- ÖÙng duïng Phaân theo Keát noái vôùi Ñieàu khieån caáp toång ñaøi maïng hieän thôøi Chuyeån maïch quoác teá Truyeàn taûi IP/MPLS IP/MPLS IP/MPLS Caáp ñöôøng Chuyeån truïc maïch quoác TGW gia PSTN IP/MPLS IP/MPLS Maët A Chuyeån Maët B TGW IP/MPLS IP/MPLS maïch noäi PSTN haït V5.2 PoP- IP/MPLS IP/MPLS IP/MPLS Internet Veä tinh Truy nhaäp Caáp vuøng BRAS V 5.1 thueâ bao DLC,.. IP/MPLS IP/MPLS IP/MPLS IP/MPLS IP/MPLS Mieàn TP Hoà Chí Phía Baéc Haø Noäi Phía Nam Trung- Taây MInh Nguyeân Hình 8.5: Loä trình chuyeån ñoåi • Giai ñoaïn 2001 – 2003 Trong giai ñoaïn naøy ta trieån khai laép ñaët caùc nuùt ñieàu khieån, nuùt dòch vuï vaø moät phaàn maïng ñöôøng truïc. Ñaàu tieân trang bò 2 nuùt ñeàu khieån vaø 2 nuùt dòch vuï taïi mieàn Baéc (taïi Haø Noäi) vaø taïi mieàn Nam (Tp Hoà Chí Minh). Naêng löïc xöû lyù cuûa moãi nuùt phaûi treân 4 trieäu BHCA (Busy Hour Call Attempt) töông ñöông vôùi 240 ngaøn keânh trung keá hay treân 400 ngaøn thueâ bao. Ñoái vôùi chuyeån maïch ñöôøng truïc thì laép ñaët 3 nuùt (nuùt ñoâi taïi moãi ñieåm do coù 2 maët phaúng) laàn löôït taïi mieàn Baéc (Haø Noäi), mieàn Nam (Tp Hoà Chí Minh), vaø mieàn Trung (Ñaø Naüng). Trang bò caùc coång trung keá Trunk Gateway vaø nuùt chuyeån maïch noäi vuøng cho 11 tænh, thaønh phoá coù löu löôïng thoâng tin lôùn ñoàng thôøi thöïc hieän keát noái giöõa chuyeån maïch NGN vôùi caùc chuyeån maïch truyeàn thoáng taïi nhöõng nôi naøy. 11 tænh, thaønh phoá naøy bao goàm Haø Noäi, Tp Hoà Chí Minh, Haûi Phoøng, Quaûng Ninh, Hueá, Ñaø Naüng, Khaùnh Hoøa, Baø Ròa Vuõng Taøu, Ñoàng Nai, Bình Döông, Caàn Thô. - 174 -
 15. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh Laép ñaët caùc nuùt truy nhaäp NGN (giaûi phaùp taïm thôøi laø nuùt truy nhaäp xDSL) nhaèm cung caáp dòch vuï truy nhaäp Internet toác ñoä cao taïi caùc toång ñaøi Host trung taâm cuûa caùc tænh keå treân. Nhö vaäy vaøo giai ñoaïn naøy seõ coù maïng chuyeån maïch lieân vuøng vaø noäi vuøng taïi caû 5 vuøng löu löôïng. Moät phaàn löu löôïng thoaïi cuûa maïng ñöôøng truïc PSTN seõ ñöôïc chuyeån sang maïng ñöôøng truïc cuûa NGN. • Giai ñoaïn 2004 – 2005 Ñaây laø giai ñoaïn hoaøn chænh maïng ôû caáp ñöôøng truïc. Tröôùc tieân seõ trieån khai dòch vuï truy nhaäp baêng roäng xDSL taïi taát caû caùc tænh, thaønh trong caû nöôùc vaø laép ñaët caùc boä taäp trung chuyeån maïch goùi thöïc hieän chöùc naêng BRAS (phuïc vuï cho dòch vuï truy nah65p Internet qua xDSL). Taêng soá löôïng caùc boä taäp trung baêng roäng, caùc thieát bò truy nhaäp NGN. Taêng soá nuùt ñieàu khieån vaø soá nuùt chuyeån maïch nhaèm môû roäng vuøng phuïc vuï cuûa maïng NGN. Hoaøn thieän toå chöùc 2 maët phaúng chuyeån maïch caáp ñöôøng truïc vaø chuyeån maïch caáp vuøng. Ñoái vôùi chuyeån maïch caáp ñöôøng truïc thì laép ñaët theâm 2 toång ñaøi chuyeån maïch loõi taïi Haø Noäi vaø Tp Hoà Chí Minh. Taïi Ñaø Naüng laép ñaët theâm 1 trung taâm ñieàu khieån chuyeån maïch meàm. • Giai ñoaïn 2006 – 2010 Trong giai ñoaïn naøy seõ hoaøn thieän lôùp ñieàu khieån. Caùc nuùt chuyeån maïch caáp ñöôøng truïc, caùc nuùt ñieàu khieån ñöôïc boå sung theâm ñeå taïo thaønh 2 maët phaúng chuyeån maïch A vaø B ñaày ñuû. Luùc naøy nhieäm vuï cuûa lôùp naøy laø chuyeån taûi löu löôïng cho 5 vuøng löu löôïng. Luùc naøy löu löôïng cuûa PSTN moät phaàn ñöôïc chuyeån qua maïng truyeàn thoáng vaø phaàn lôùn ñöôïc chuyeån qua maïng NGN. - 175 -
 16. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh VI. KEÁT LUAÄN Vieäc xaây döïng maïng NGN laø xu höôùng phaùt trieån taát yeáu cuûa ngaønh vieãn thoâng theá giôùi vaø Vieät Nam cuõng khoâng naèm ngoaøi xu höôùng aáy. Treân ñaây chæ ñöa ra giaûi phaùp cuûa ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam veà vieäc phaùt trieån maïng theá heä sau NGN vôùi chi tieát cuï theå ñöôïc ñöa ra vaøo naêm 2002. Trong caùc giai ñoaïn tieáp theo seõ coù theå coù nhöõng thay ñoåi trong chieán löôïc xaây döïng NGN ñeå phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá. - 176 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản