Chương II: Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

1
300
lượt xem
138
download

Chương II: Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ CTTNHH là DN, trong đó . Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn . Phần vốn góp của thành viên được chuyển nhượng theo qui định của luất DN: Chào bán cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ Chỉ được chuyển cho người không phải là TV nếu các TV còn lại không mua hoặc mua không hết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương II: Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán

 1. CHƯƠNG II: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I. CÔNG TY CỔ PHẦN 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Cuối thế kỷ 18 Công ty Nhu cầu vốn - đầu thế kỷ 19 tự huy tăng động vốn Công ty cổ phần Đông Ấn Công ty cổ phần ra đời 1602
 2. 2. CÁC HÌNH THÁI DOANH NGIỆP HÇNH THAÏI DOANH NGHIÃÛP DN cäng DN TÆ DN công tư  hợp doanh  DN tư nhán DN cäüng  âäöng Cty  Cty TNHH Cty håüp  Cty håüp  cpháön tæ danh
 3. b2. Công ty trách nhiệm hữu hạn - Khái niệm: + CTTNHH là DN, trong đó . Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn . Phần vốn góp của thành viên được chuyển nhượng theo qui định của luất DN: Chào bán cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ Chỉ được chuyển cho người không phải là TV nếu các TV còn lại không mua hoặc mua không hết
 4. + CTTNHH không được quyền phát hành cổ phiếu + CTTNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Quyền và nghĩa vụ của thành viên: + Quyền: . Quyền chung của các TV Được chia lợi nhuận Tham dự họp HĐTV để thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần
 5. Xem xét sổ đăng ký TV, sổ kế toán, báo cáo tài chính, các tài liệu khác và nhận bản sao hoặc bản trích lục các tài liệu này Được chia giá trị còn lại của công ty. Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty; được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp Được khởi kiện giám đốc khi gây thiệt hại đến lợi ích của các thành viên Các quyền khác qui đinh tại luật DN hoặc Đlệ Cty
 6. . Quyền của các TV lớn Thành viên lớn là TV hoặc nhóm TV sở hữu trên 35% vốn điều lệ hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn do Đlệ Cty qui định TV lớn có quyền yêu cầu họp HĐTV để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền + Nghĩa vụ của các TV Góp vốn đủ và đúng hạn Tuân thủ điều lệ của Cty Chấp hành các qui định của HĐTV Thực hiện các nghĩa vụ khác do Cty qui định
 7. b3. CÔNG TY CỔ PHẦN @ Khái niệm: - CTCP là doanh nghiệp, trong đó Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác Cổ đông có thể là TC, cá nhân; số lượng tối thiểu là 3 và không hạn chế tối đa
 8. - Cty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo qui định của pháp luật - Cty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chúng nhận đang ký kinh doanh @ Các loại chứng khoán trong công ty cổ phần - Cổ phần - Cổ phiếu - Trái phiếu
 9. * Các loại cổ phần của Cty CP và quyền của người sở hữu nó • Cphần pthông và quyền của cổ đông phổ thông: - Cty cổ phần phải có cổ phần phổ thông - Người sở hữu cổ phần phổ thông thì gọi là cổ đông phổ thông - Quyền của cổ đông phổ thông: + Quyền chung của tất cả cổ đông: . Tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, mỗi cổ phần PT có một phiếu biểu quyết. . Được nhận cổ tức theo mức QĐ của ĐHĐCĐ
 10. . Được nhận tài sản còn lại khi công ty giải thể . Các quyền khác được qui định tại luật DN và điều lệ Cty. + Quyền của cổ đông lớn: . Cổ đông lớn là CĐ hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số CP PT trong thời hạn liên tục ít nhất là 6 tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn theo qui định tại điều lệ Cty. . CĐ lớn có quyền: Đề cử người vào HĐQT và ban kiểm soát Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ
 11. Xem và nhận bản sao hoặc trích lục danh sách CĐ có quyền họp ĐHĐCĐ • Cổ phần ưu đãi + Cổ phần ưu đãi biểu quyết: . Có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông . Chỉ có TC được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập mới được mua cổ phần này. . Đối với CĐ SL thì sau 3 năm đổi thành CP PT. . CĐƯĐBQ có quyền: Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại ĐHĐCĐ Các quyền khác như cổ đông PT . CĐƯĐBQ không được chuyển nhượng CPƯĐBQ cho người khác
 12. + Cổ phần ưu đãi cổ tức: . CPƯĐCT là CP được trả cổ tức với mức ổn định hàng năm không phụ thuộc vào KQuả kinh doanh . Người được mua CP này do điều lệ Cty qui định . Người sở hữu CP này có quyền: Nhận cổ tức ổn định Nhận tài sản còn lại sau CP ƯĐHL khi Cty giải thể. Các quyền khác như cổ đông phổ thông. . Cổ đông này không có quyền: biểu quyết, họp
 13. + Cổ phần ưu đãi hoàn lại: . Là CP được Cty hoàn lại vốn sau một thời gian nhất định được ghi tại cổ phiếu của CP này. . Người sở hữu CP này qui định tại điều lệ Cty. . Người sở hữu CP này có quyền: Được hoàn lại vốn Được nhận tài sản còn lại trước các CĐ khác khi Cty giải thể. Các quyền khác như CĐPT . Người sở hửu CP này không được quyền:
 14. + Cổ phần ưu đãi khác: Do điều lệ cty qui định • Chào bán và chuyển nhượng Cổ phần . HĐQT quyết định giá chào bán cổ phần nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán trừ những trường hợp: - Cổ phần chào bán lần đầu tiên. - Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ - Cphần chào bán cho tổ chức môi gới hoặc bảo lãnh . CP đã được bán là CP khi ghi đúng và đủ những thông tin qui định của luật DN, khi ấy người mua cổ phần trở thành cổ đông của Cty.
 15. * Cổ phiếu của Cty Cổ phần + Cổ phiếu là chứng chỉ do Cty Cp phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. + Các nội dung của tơ cổ phiếu: 1. Tên và trụ sở của công ty 2. Số và ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh 3. Số lượng cổ phần và loại Cphần 4. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá 5. Tên CĐ đối với cổ phiếu có ghi danh
 16. + Các nội dung của tờ cổ phiếu: 6. Tóm tắt thủ tục chuyển nhượng Cphần. 7. Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty. 8. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Cty và ngày phát hành Cphiếu 9. Đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi còn có các nội dung khác theo qui định. • Trái phiếu Công ty Cổ phần + Cty CP có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo Qđịnh + HĐQT quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị TP
 17. . TP là là chứng chỉ xác định một khoản nợ do một đơn vị phát hành (con nợ) chứng nhận cho người cầm giữ (trái chủ) có quyền đòi một món nợ (trái quyền) chính là mệnh giá trên tờ trái phiếu khi đáo hạn. . Nội dung của tờ trái phiếu: 1. Tên đơn vị phát hành 2. Giá trị món nợ (mệnh giá) 3. Thời hạn 4. Lãi suất 5. Các ô dùng để lãnh lãi (coupon)
 18. @ Ưu nhược điểm của Cty CP - Ưu điểm của công ty cổ • Có khả năng huy động vốn lớn • Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn – trong giới hạn số vốn mình đóng góp • Được tổ chức, quản lý chặt chẽ • Có thời gian hoạt động liên tục • Dễ dàng mở rộng cũng như thu hẹp qui mô hoạt động • Cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần
 19. - Nhược điểm của công ty cổ phần • Mức thuế phải nộp cao • Tốn nhiều chi phí quản lý • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho cơ quan quản lý NN • Không giữ được bí mật kinh doanh và bí mật tài chính của công ty • Khó thay đổi phạm vi kinh doanh
 20. @ GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN - Lý do giải thể • Do hết thời gian hoạt động • Bị thu hồi điều lệ công ty • Do thất bại hay thua lỗ trong hoạt động – Lỗ ¾ số vốn ĐL thì ĐHCĐ có thể giải thể cty trước thời hạn – Lỗ dưới ¾ số vốn ĐL thì phải có sự đồng ý của cổ đông sáng lập • Xảy ra sự cố như đã nêu trong điều lệ; hoặc pháp luật qui định • Tự nguyện trả lại điều lệ cty

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản