intTypePromotion=1
ADSENSE

CHƯƠNG IV: BẢO HIỂM

Chia sẻ: Lê đức Hùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:59

420
lượt xem
138
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BH là những quan hệ kinh tế gắn với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng quỹ BH nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố bảo hiểm, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội diễn ra bình thường. Bảo hiểm kinh doanh: La ̀ phương thức hoạt động kinh doanh của các tổ chưć baỏ hiểm nhằm mục đích kiếm lợi nhuận dựa trên cơ sở huy động các nguồn lực thông qua đóng góp của người tham gia bảo hiểm để lập quỹ bảo hiểm, phân phối sử chúng để trả tiền bảo hiểm, bồi thường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG IV: BẢO HIỂM

 1. CHƯƠNG IV ̉ ̉ BAO HIÊM
 2. n   đ â m   đ ổ   t r ụ   đ i ệ n   k h i ế n   n h i ề u   h u y ệ n   c ủ a   Q u ả n g   T r ị  b ị  m ấ t  đ i ệ n   t r o n g
 3. NHỮNG VÂN ĐỀ CƠ BAN VỀ BAO HIÊM ́ ̉ ̉ ̉ SỰ CÂN ̀ ́ THIÊT CUA ̉ ̉ BAO HIÊM ̉ ́ PHAT TRIÊN ̉ MÔI TRƯỜNG DO CON NGƯỜI KHOA HOC̣ TỰ NHIÊN KỸ THUÂT ̣
 4. NHỮNG VÂN ĐỀ CƠ BAN VỀ BAO HIÊM ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ KHAI NIÊM BH là những quan hệ kinh tế găn với quá trinh hinh thanh, ́ ̀ ̀ ̀ phân phôi và sử dung quỹ BH nhăm xử lý cac rui ro, cac ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ biên cố bao hiêm, đam bao cho quá trinh tai san xuât và đời ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ́ sông cua xã hôi diên ra binh thường ́ ̉ ̣ ̃ ̀ ̉ RUI RO PHÂN PHÔI ́ DICH VỤ ̣ ̉ ́ BAN CHÂT ̉ TÔNG SP ̀ ́ TAI CHINH CƠ CHẾ ́ QUÔC NÔỊ ̉ CHUYÊN GIAO ̉ RUI RO
 5. NHỮNG VÂN ĐỀ CƠ BAN VỀ BAO HIÊM NHỮNG VÂN ́ Ơ BAN ̉ ̉̉ ̉̉ BAO HIÊM ̣ ̉ ĐĂC ĐIÊM BAO HIÊM LÀ ̉ ̉ VỪA MANG TINH ́ LOAI DICH VỤ ̣ ̣ BÔI HOAN VỪA ̀ ̀ ̣ ĐĂC BIÊT ̣ ̀ KHÔNG BÔI HOAN ̀ ̉ ̉ SAN PHÂM CHU KỲ ̉ SAN PHÂM̉ KHÔNG KINH DOANH ̀ VÔ HINH MONG ĐỢI ĐAO NGƯỢC ̉
 6. NHỮNG VÂN ĐỀ CƠ BAN VỀ BAO HIÊM ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ BAO TOAN VKD – ÔN ĐINH ĐỜI ̉ ̣ ́ SÔNG XH VAI TRÒ CUẢ ̉ BAO HIÊM ̉ ̀ ́ PHONG TRACH, CUNG ỨNG HAN CHẾ TÔN ̣ ̉ ́ VÔN CHO NÊǸ ́ THÂT,AN TOAN ̀ KT
 7. ̀ ́ Phong chông, han ̣ chế tôn thât, an ̉ ́ ̀ ̣ toan cuôc sông ́                                          Găng tay sợi dệt   Bộ quần áo chống  kim 7; GS701 dịch Tyvek­Dupont                                          Bình bột chữa cháy MFZ4 (bột khô BC4kg)                                    Kính che mặt Bộ quần áo chịu  nhiệt Trung Quốc
 8. NHỮNG VÂN ĐỀ CƠ BAN VỀ BAO HIÊM ́ ̉ ̉ ̉ BH VÌ MUC ĐICH ̣ ́ KINH DOANH MUC ̣ ́ ĐICH BH KHÔNG VÌ HĐ ̣ ́ MUC ĐICH KINH DOANH ́ ̣ BH NGĂN HAN THỜI HAN ̣ ̉ BAO HIÊM̉ ̣ PHÂN LOAI ̀ ̣ BH DAI HAN ̉ ̉ BAO HIÊM BH TỰ NGUYÊN ̣ ̀ HINH THỨC ́ ̣ BH BĂT BUÔC THAM GIA BH THEO KỸ THUÂT ̣ PHÂN CHIA KỸ THUÂṬ BH THEO KỸ THUÂT ̣ QUAN LÝ ̉ ̀ ́ TÔN TICH
 9. ̉ ̉ II.BAO HIÊM KINH DOANH
 10. ́ ̣ KHAI NIÊM Là phương thức hoat đông kinh doanh cua cac tổ ̣ ̣ ̉ ́ chức bao hiêm nhăm muc đich kiêm lợi nhuân ̉ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ dựa trên cơ sở huy đông cac nguôn lực thông qua ̣ ́ ̀ đong gop cua người tham gia bao hiêm để lâp ́ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ quỹ bao hiêm, phân phôi sử chung để trả tiên bao ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̉ hiêm, bôi thường tôn thât cho đôi tượng được ̉ ̀ ̉ ́ ́ bao hiêm khi sự kiên bao hiêm xay ra ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ̉
 11. CAC HINH THỨC BAO HIÊM ́ ̀ ̉ ̉ Đôi tượng bao hiêm là tai ́ ̉ ̉ ̀ ̉ BAO HIÊM ̉ san hữu hinh cua người ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ TAI SAN ̉ tham gia bao hiêm̉ Giá trị bao hiêm là giá trị ̉ ̉ thực tế cua tai san bao hiêm ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ Căn cứ để tinh phí bao hiêm và giới ́ ̉ ̉ han thanh toan tiên bôi thường bao ̣ ́ ̀ ̀ ̉ hiêm cho người tham gia bao hiêm ̉ ̉ ̉
 12. CAC HINH THỨC BAO HIÊM ́ ̀ ̉ ̉ Đôi tượng bao hiêm là sinh ́ ̉ ̉ ̉ ̉ BAO HIÊM mang, tinh trang sức khoe và ̣ ̀ ̣ ̉ CON NGƯỜI khả năng lao đông cua con ̣ ̉ người Bao hiêm nhân thọ ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ Bao hiêm rui ro khac về con người ́
 13. CAC HINH THỨC BAO HIÊM ́ ̀ ̉ ̉ ̉ BAO HIÊM̉ Đôi tượng bao hiêm là ́ ̉ ̉ ́ TRACH NHIÊṂ phân trach nhiêm dân sự ̀ ́ ̣ DÂN SỰ cua người được bao hiêm ̉ ̉ ̉ Bao hiêm chỉ bôi thường những ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ thiêt hai gian tiêp thuôc trach́ ̣ ́ nhiêm cua người được bao hiêm, ̣ ̉ ̉ ̉ không chiu những thiêt hai trực ̣ ̣ ̣ tiêp cung như trach nhiêm về măt ́ ̃ ́ ̣ ̣ hinh sự cua người đo. ̀ ̉ ́
 14. NGUYÊN TĂĆ ̣ ̣ HOAT ĐÔNG CUẢ ̉ ̉ BAO HIÊM (2)ĐINH PHÍ BAO HIÊM ̣ ̉ ̉ (1)LÂY SỐ ĐÔNG ́ TRÊN CƠ SỞ “GIA”́ BÙ SỐ IT ́ ̉ ̉ CUA RUI RO (3)THÂṆ ̀ ̣ (4)SAN LOC (5)PHÂN ̣ TRONG ̉ RUI RO ́ ̉ TAN RUI RO TRUNG THỰC QUYÊN LỢI CÓ ̀ ̣ ́ TUYÊT ĐÔI THỂ ĐƯỢC BAO ̉ ̉ HIÊM
 15. CAC YÊU TỐ CƠ BAN TRONG ́ ́ ̉ HỢP ĐÔNG BAO HIÊM ̀ ̉ ̉ NGƯỜI ĐÔI TƯỢNG ́ GIÁ TRỊ ̉ ̉ BAO HIÊM ̉ ̉ BAO HIÊM ̉ BAO HIÊM ̉ NGƯỜI THAM SỐ TIÊN ̀ ̉ RUI RO GIA BAỎ ̉ BAO HIÊM ̉ ̉ ̉ BAO HIÊM HIÊM̉ NGƯỜI ĐƯỢC ̉̉ TÔN THÂT TÔN THÂT ́́ PHÍ ̉ BAO HIÊM̉ ̉̉ ̉̉ BAO HIÊM BAO HIÊM ̉ BAO HIÊM ̉ NGƯỜI THỤ HƯỞNG
 16. HINH THANH- PHÂN PHÔI – SỬ DUNG ̀ ̀ ́ ̣ QUỸ BHKD ́ VÔN KINH BỔ SUNG TỪ DOANH THU DOANH LỢI NHUÂṆ THU TỪ PHÍ BAỎ HIÊM ̉ ̉ ̉ BAO HIÊM THU TỪ HỢP KINH ĐÔNG NHƯỢNG ̀ DOANH ́ ̉ TAI BAO HIÊM̉ THU TỪ ̣ ̣ HOAT ĐÔNG ĐÂU TƯ ̀ THU TỪ ̣ ̣ HOAT ĐÔNG KHAĆ
 17. DOANH THU CÓ Ý NGHIA ĐÔI VỚI ̃ ́ ̉ ̉ CT BAO HIÊM QUYÊT ĐINH SỰ ́ ̣ ̀ ̣ ́ TÔN TAI – PHAT TRIÊN̉ CÓ TIÊM LỰC KINH ̀ ́ DT TĂNG -> KHACH ́ ́ TÊ, THANH TOAN CAO, ̀ HANG NHIÊÙ LÂP QUỸ DỰ PHONG, ̣ ̀ NGHIA VỤ NHÀ NƯỚC ̃ ́ NÂNG CAO UY TIN TRÊN ̉ ̉ TT BAO HIÊM TRONG NƯỚC, THẾ GIỚI
 18. HINH THANH- PHÂN PHÔI – SỬ DUNG ̀ ̀ ́ ̣ QUỸ BHKD BỔ SUNG TỪ DOANH THU ́ VÔN KINH LỢI NHUÂṆ DOANH ̉ ̉ BAO HIÊM KINH DOANH QUỸ DỰ BÔI ̀ DỰ PHONG ̀ KÝ QUỸ TRỮ BĂT́ THƯỜNG NGHIÊP ̣ TAỊ BUÔC ̣ ̉ TÔN VỤ NHTM THÂT ́ LỢI NHUÂN ̣ NGHIÃ LỢI PHÂN TRƯỚC VỤ VỚI NHUÂN ̣ PHÔI LỢI ́ THUẾ NHÀ SAU NHUÂṆ NƯỚC THUẾ
 19. III.BAO HIÊM XÃ HÔI ̉ ̉ ̣ LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, Bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2