intTypePromotion=1

CHƯƠNG TRÌNH DAY NGHỀ ̣ NGẮN HẠN.LẮP RÁP, SỬA CHỮA MÁY TÍNH

Chia sẻ: Cao Chi Chinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

0
60
lượt xem
10
download

CHƯƠNG TRÌNH DAY NGHỀ ̣ NGẮN HẠN.LẮP RÁP, SỬA CHỮA MÁY TÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên, chưa qua đào tạo nghề theo quyết định 1956 hoặc chuyển đổi nghề, đối tượng bị thu hồi đất công tác. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp: - Kiến thức: + Có kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản; + Có kiến thức cơ bản về cài đặt các phần mềm ứng dụng; + Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng; + Nhận biết được tương đối về cấu trúc máy tính; + Nhận biết được tương đối về tính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG TRÌNH DAY NGHỀ ̣ NGẮN HẠN.LẮP RÁP, SỬA CHỮA MÁY TÍNH

 1. UBND HUYỆN VŨ QUANG TRUNG TÂM DN-HN&GDTX CHƯƠNG TRÌNH DAY ̣ NGHỀ NGẮN HẠN LẮP RÁP, SỬA CHỮA MÁY TÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ/2013/DNVQ Ngày 15 tháng 1 năm 2013 của Giám đốc Trung tâm DN-HN&GDTX Vũ Quang) Vũ Quang - Năm 2013 UBND HUYỆN VŨ QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1
 2. TRUNG TÂM DN-HN&GDTX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRINH ̀ DAỴ NGHỀ NGẮN HẠN DƯỚI 3 THÁNG ̀ kem (Ban hanh ̀ theo quyêt́ đinh ̣ số 124/QĐ/2013/DNVQ ̉ Giám đốc Trung tâm DN-HN&GDTX Vũ Quang) Ngày 15 tháng 1 năm 2013 cua Tên nghê:̀ Lắp ráp, sửa chữa may ́ tinh ́ ̀ độ đaò tao: Trinh ̣ Ngắn hạn dưới 3 tháng Đôí tượng tuyên ̉ sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khoẻ, có trình độ từ tiểu học trở lên, chưa qua đào tạo nghề theo quyết định 1956 hoặc chuyển đổi nghề, đối tượng bị thu hồi đất công tác. Số lượng môn hoc, ̣ mô đun đaò tao: ̣ 05 ̀ câp Băng ́ sau khi tôt́ nghiệp: Chứng chỉ nghề ̣ TIÊU ĐAO I. MUC ̀ TAO: ̣ 1. Kiêń thức, kỹ năng, thaí độ nghề nghiêp: ̣ - Kiêń thức: + Có kiêń thức cơ ban̉ về soan ̣ thao ̉ văn ban; ̉ + Có kiêń thức cơ ban̉ về caì đăṭ cać phân ̀ mêm ̀ ứng dung; ̣ + Trình bày được kiêń thức cơ ban ̉ về mang; ̣ + Nhận biết được tương đôí về câu ́ truć maý tính; + Nhận biết được tương đôí về tinh ́ năng cuả cać thiêt́ bị tin hoc; ̣ + Có đủ kiến thức khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho vi ệc l ắp ráp, cài đ ặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính; + Có khả năng phân tích, đánh giá và đ ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính. - Kỹ năng: + Thực hiêṇ lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính, thiêt́ bị tin hoc̣ + Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính. 2
 3. ̀ kiêm + Tim ́ và giao tiêṕ thu thâp̣ được cać thông tin về san̉ phâm ̉ thi ̣ trường và ́ hang khach ̀ + Lăṕ đăṭ hoan ̀ thiên ̣ được môṭ phong ̀ may ́ hoaṭ đông ̣ tôt́ + Lăṕ đăṭ được mang ̣ cuc̣ bộ cơ ban. ̉ - Thaí đô:̣ +Ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện. + Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý. + Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội. 2. Cơ hôị viêc̣ lam: ̀ Người lam ̀ nghề “Lắp ráp, sửa chữa maý tinh” ́ được bố trí lam ̀ viêc̣ taị cać phong̀ kỹ thuât, ̣ bộ phâṇ baỏ trì trong cać công ty, xí nghiệp, trường hoc, ̣ bênh ̣ viêṇ hoăc̣ cać phong ̀ chuyên môn trong cać công ty, cửa hang ̀ cung câṕ cać dicḥ vụ về maý ́ tinh. II. THỜI GIAN CUA ̉ KHOA ́ HOC ̣ VÀ THỜI GIAN THỰC HOC ̣ TÔÍ THIÊU: ̉ 1. Thời gian cuả khoá hoc̣ và thời gian thực hoc̣ tôí thiêu ̉ - Thời gian đaò tao: ̣ 3 thang ́ - Thời gian thực hoc̣ tôí thiêu: ̉ 400 giờ - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghi ệp : 20 giờ Trong đó thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học: 5 giờ) 2. Phân bổ thời gian thực hoc̣ tôí thiêu: ̉ - Thời gian hoc̣ cać mô đun đao ̀ taọ nghê:̀ 400 giờ - Thời gian hoc̣ lý thuyêt: ́ 125 giờ; Thời gian hoc̣ thực hanh: ̀ 275 giờ ̣ MÔ ĐUN ĐAO III. DANH MUC ̀ TAO, ̣ THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN: Thời gian đaò taọ (giờ) ̉ Tông Trong đó Mã MĐ ̣ mô đun Tên môn hoc, số Lý Thực Kiêm ̉ thuyêt́ ̀ hanh tra Cać mô đun đao ̀ tao ̣ nghề MĐ 01 Điêṇ tử cơ ban ̉ và maý tinh ́ 47 15 30 2 MĐ 02 Lăṕ rap ́ và caì đăṭ maý vi tinh ́ 72 20 49 3 MĐ 03 Sửa chữa monitor và bộ nguôǹ 95 30 62 3 3
 4. Thời gian đaò taọ (giờ) ̉ Tông Trong đó Mã MĐ ̣ mô đun Tên môn hoc, số Lý Thực Kiêm ̉ thuyêt́ ̀ hanh tra MĐ 04 Sửa chữa CPU 75 20 52 3 MĐ 05 Sửa chữa máy in và thiêt́ bị ngoaị vi 126 40 82 4 Kiểm tra kết thúc khóa học 5 5 Tông̉ công ̣ 420 125 275 20 IV. CHƯƠNG TRINH ̀ ̀ TAO. MÔ DUN ĐAO ̣ (Nôị dung chi tiêt́ có Phụ luc̣ kem ̀ theo) V. HƯỚNG DÂN ̃ SỬ DUNG ̣ CHƯƠNG TRINH ̀ ̣ NGHỀ NGẮN HẠN DƯỚI DAY 3 THÁNG. 1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề: - Cać mô đun cơ sở được giang ̉ daỵ trước, lam ̀ nêǹ tang ̉ cho cać mô dun đaò taọ nghê.̀ - Cać mô đun đaò taọ nghề có thể tổ chức hoc̣ song song hoăc̣ hoc̣ theo trinh ̀ tự. - Khi người hoc̣ có nhu câù hoc̣ môṭ mô đun naò thi ̀ tô ̉ ch ức đaò t ạo mô đun đo.́ Cać mô đun khać được tổ chức hoc̣ khi người hoc̣ có nhu câu ̀ tiêṕ theo. 2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp hoặc thi kết thúc khoá học Số Hình thức thi Thời gian thi TT Môn thi 1 Kiến thức, kỹ năng nghề Viết Không quá 30 phút Chuẩn bị không quá: 20 phút; - Lý thuyết nghề Vấn đáp Trả lời không quá: 10 phút Trắc nghiệm Không quá: 30 phút - Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 04 giờ *Mô đun tốt nghiệp (tích hợp Bài thi lý thuyết và Không quá 05 giờ 2 lý thuyết với thực hành) thực hành 3. Các chú ý khác: 4
 5. - Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan công công ty xí nghiệp. - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá./. 5
 6. CHƯƠNG TRINH ̀ MÔ ĐUN Tên mô đun: Điêṇ tử cơ ban ̉ và maý tinh ́ Mã số mô đun: MĐ 01 ̀ kem (Ban hanh ̀ theo quyêt́ đinh ̣ số 124/QĐ/2013/DNVQ ̉ Giám đốc Trung tâm DN-HN&GDTX Vũ Quang) Ngày 15 tháng 1 năm 2013 cua 6
 7. CHƯƠNG TRINH̀ MÔ ĐUN ̣ TỬ CƠ BAN ĐIÊN ̉ VÀ MAY ́ TINH ́ Mã số mô đun: MĐ 01 Thời gian mô đun: 47 giờ (Lý thuyêt: ́ 15 giờ; Thực hanh: ̀ 30 giờ; kiểm tra: 2) I. VỊ TRI,́ TINH ́ ́ CUA CHÂT ̉ MÔ ĐUN: -Vị tri:́ Mô đun được bố trí ngay sau khi hoc̣ viên băt́ đâù nhâp̣ hoc. ̣ ́ chât: -Tinh ́ Là mô đun cơ sở. ̣ TIÊU MÔ ĐUN: II. MUC ̀ baỳ được cać khaí niêm - Trinh ̣ tin hoc̣ và may ́ vi tinh. ́ - Nhâṇ biêt́ được cać thanh ̀ phân ̀ cuả maý vi tinh. ́ ̀ baỳ được tâm - Trinh ̀ quan trong cuả hệ điêu ̀ hanh ̀ Windows ̀ baỳ nguyên lý hoaṭ đông - Trinh ̣ cuả cać linh kiên ̣ điên ̣ tử thông dung ̣ ́ băt́ được số mach - Năm ̣ trong maý tinh ́ - Soaṇ thaỏ văn ban ̉ - Phân biêṭ được cać thiêt́ bị trong maý vi tinh. ́ - Sử dung, ̣ khai thać được cać chức năng cuả hệ điêu ̀ hanh ̀ Windows. - Quan̉ lý được thư muc, ̣ tâp ̣ tin và ổ điã ̉ tra và han - Kiêm ̀ được cać linh kiên ̣ điên ̣ tử, mach ̣ điên ̣ tử cơ ban ̉ III. NÔỊ DUNG MÔ ĐUN: 1. Nôị dung tông ̉ quat́ và phân phôí thời gian: Thời gian Số TT Tên cać baì trong mô đun Lý Tổng Thực Kiể thuyế số hành m tra t 1 Sử dung ̣ cać lênh ̣ hệ điều hành 8 2 6 2 Hệ điều hành Windows 8 2 6 3 Điêṇ tử cơ ban ̉ 29 11 18 Kiểm tra kết thúc môdun 2 2 ̣ Công 47 15 30 2 *Ghi chu:́ Thời gian kiêm ̉ tra được tich ́ hợp giữa lý thuyêt́ với thực hanh ̀ được tinh ́ ̀ giờ thực hanh. băng ̀ 7
 8. 2. Nôị dung chi tiêt: ́ Baì 1: Sử dung ̣ cać lênh ̣ hệ điều hành Thời gian: 08 giờ (2 giờ lý thuyết; 6 giờ thực hành) Muc̣ tiêu: - Nêu được các hệ điều hành cơ bản. - Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ điều hành máy tính. - Chỉ ra được hệ thống các tập tin và các chương trình hỗ trợ hệ thống. - Thao tác, sử dụng được các lệnh của hệ điều hành. - Có ý thức học hỏi, vận dụng, sáng tạo, nghiêm túc, c ẩn th ận trong công việc. 1. Nhận biết các thành phần của máy tính 2. Hệ thống quản lý file 3. Các tập tin hệ thống, tạo tập tin định cấu hình Baì 2: Hệ điều hành Windows Thời gian: 08 giờ (2 giờ lý thuyết; 6 giờ thực hành) Muc̣ tiêu: - Trình bày được các thao tác cơ bản trên hệ điều hành Windows - Chỉ ra được một số ứng dụng trên hệ điều hành - Chỉ ra được cỏch thức quản lý dữ liệu - Sử dụng được hệ điều hành Windows. - Sử dụng được một số chương trình ứng dụng trên hệ điều hành. - Có ý thức học hỏi, vận dụng, sáng tạo, nghiêm túc, c ẩn th ận trong công việc. 1. Tổng quan về Windows 1.1. Giíi thiÖu chung 1.2. C¸c yªu cÇu vÒ cÊu h×nh m¸y ®Ó cµi ®Æt Windows 2. Làm việc với Windows 8
 9. 2.1. Khởi động và thoát khỏi Windows 2.2. Taskbar và Start menu 2.3. Nền màn hình 2.4. Sử dụng hộp thoại Control Panel 2.5. Quản lý các thư mục và tệp tin 2.6. Quản lý đĩa và ổ đĩa 2.7. Bảo quản đĩa 3. Windows Explorer 3.1.Khởi động và thoát khỏi Windows 3.2. Các thao tác với cửa sổ Baì 3: Điên ̣ tử cơ ban ̉ Thời gian: 29 giờ (11 giờ lý thuyết; 18 giờ thực hành) Muc̣ tiêu: ̀ baỳ nguyên lý hoaṭ đông - Trinh ̣ cuả cać linh kiên ̣ điên ̣ tử thông dung ̣ ́ băt́ được số mach - Năm ̣ trong maý vi tinh ́ ̉ tra và han - Kiêm ̀ được cać linh kiên ̣ điên ̣ tử, mach ̣ điên ̣ tử cơ ban ̉ ̉ tra linh kiêṇ điêṇ tử 1. Kiêm 2. Đo phân cực linh kiêṇ điêṇ tử 3. Haǹ linh kiêṇ điêṇ tử 4. Lăṕ rap ́ mach ̣ khuyêch ́ đaị tuyêń tinh ́ 5. Lăṕ rap ́ mach ̣ sử dung ̣ IC logic ̀ KIÊN IV. ĐIÊU ̣ THỰC HIÊN ̣ MÔ ĐUN: 1. Nguyên vật liệu: - Slide, đĩa CDROM - Các loại linh kiêṇ điêṇ tử , chì han, ̀ nhựa thông - Các sơ đồ mach ̣ 2. Dụng cụ và trang thiết bị: - Phấn, bảng đen. 9
 10. - Máy chiếu Projector. - Máy tính. - Phần mềm: Hệ điều hành WINDOWS, MS-DOS, phần mềm văn phòng. ̣ ky,́ may - Dao đông ́ phat́ song, ́ mỏ han. ̀ ̣ cụ thao - Dung ́ lăp ́ sửa chữa (tuavit, kìm…). 3. Học liệu: - Các slide bài giảng - Tài liệu hướng dẫn mô đun căn ban ̉ điên ̣ tử và tin hoc̣ - Giáo trình căn ban̉ điêṇ tử và tin hoc̣ 4. Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đầy đủ điều kiện thực hiện môn học V. PHƯƠNG PHAP ́ VÀ NÔỊ DUNG ĐANH ́ GIA:́ 1. Phương pháp đánh giá. Kiểm tra thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp có thời gian thực hiện từ 2 đến 4 h 2. Nội dung đánh giá: - Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau: ̀ baỳ nguyên lý hoaṭ đông + Trinh ̣ cuả cać linh kiêṇ điêṇ tử thông dung ̣ ̀ baỳ được số mach + Trinh ̣ trong maý vi tinh ́ - Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên: + Soaṇ thaỏ văn ban̉ + Phân biêṭ được cać thiêt́ bị trong maý vi tinh. ́ + Sử dung, ̣ khai thać được cać chức năng cuả hệ điêu ̀ hanh ̀ Windows. + Quan̉ lý được thư muc, ̣ tâp ̣ tin và ổ điã ̉ tra và haǹ được cać linh kiên + Kiêm ̣ điên ̣ tử, mach ̣ điên ̣ tử. - Thái độ: Cẩn thận, tự giác trong học tập. VI. HƯỚNG DÂN ̃ THỰC HIÊN ̣ MÔ ĐUN: 10
 11. ̣ vi chương trinh: 1. Pham ̀ Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng 2. Hướng dân ̃ môṭ số điêm ̉ chinh ́ về phương phap ́ giang ̉ daỵ mô đun đao ̀ tao: ̣ - Giải thích các thành phần của máy tính và các khái niệm. - Hướng dẫn các linh kiêṇ điêṇ tử trong nội dung bài học - Sử dụng phương pháp phát vấn. - Cho sinh viên thực hiện một số các thao tác lệnh cụ thể và nêu câu h ỏi để sinh viên trả lời - Phân nhóm cho các sinh viên thực hành trên máy, thực hanh ̀ theo nhóm - Thực hiện các bài tập thực hanh ̀ thông qua thao tać mâũ 3. Những trong ̣ tâm chương trinh ̀ câǹ chú y:́ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học ủ cácƯƠ chuẩn bị đầy đCH NG điều ki ực hiệ̀ n bài hMÔ ện thTRINH ọc để ĐUN đảm bảo ch ất lượng gi ảng dạy. Tên 4. Taì liêụ cân môkhao: ̀ tham đun: ̉ Lăp ́ rap ́ và caì đăṭ maý vi tinh ́ - Điêṇ tử căn ban Đaị ̃ hoc ̉ –Ma sộ ́ mố đun: bach MĐ khoa Ha ̀ nôị 02 - Tin h(Ban ại ̀ cươ ọc đhanh ̀ theo kem ng ễń đinh quyêt – Nguy ̣ sô Văn ́ 124/QĐ/2013/DNVQ Linh, Lâm hoài Bảo Nhà xuất bản Giáo dục năm Ngày2003 15 tháng 1 năm 2013 cua ̉ Giám đốc Trung tâm DN-HN&GDTX Vũ Quang) 11
 12. 12
 13. CHƯƠNG TRINH ̀ MÔ ĐUN ́ RAP LĂP ́ VÀ CÀI ĐẶT MAY ́ VI TINH ́ Mã số mô đun: MĐ 02 Thời gian mô đun: 72 giờ (Lý thuyêt: ́ 20 giờ; Thực hanh:49 ̀ giờ; kiểm tra: 3) I. VỊ TRI,́ TINH ́ ́ CUA CHÂT ̉ MÔ ĐUN: - Vị tri:́ Mô đun được bố trí sau khi hoc̣ viên học xong mô đun căn ban̉ điêṇ tử và maý tinh. ́ ́ chât: - Tinh ́ + Là mô đun chuyên ngành đào tạo bắt buộc. + Là mô đun kết hợp lý thuyết và thực hành ̣ TIÊU MÔ ĐUN: II. MUC - Kiêń thức: + Trình bày được tổng quan về máy tính. + Phân tích được chức năng và hoạt động của bản mạch chính, CPU. + Chuẩn đoán và khắc phục được sự cố máy tính. - Kỹ năng: + Tháo, lắp cài đặt thành thạo một máy tính. + Chọn lựa các thiết bị để lắp ráp một máy tính hoàn chỉnh. + Cài đặt thành thạo Hệ điều hành và các phần mền ứng dụng. - Thaí đô:̣ + Tuân thủ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. + Rèn luyện tư duy logic để phân tích, tổng hợp. + Thao tác cẩn thận, tỉ mỉ. + Làm việc theo nhóm tăng tính chia sẻ và làm việc cộng đồng. + Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và làm việc + Tiết kiệm vật tư III. NÔỊ DUNG MÔ ĐUN: 1. Nôị dung tông ̉ quat́ và phân phôí thời gian: 13
 14. Thời gian Số TT Tên cać baì trong mô đun Lý Tổng Thực Kiể thuyế số hành m tra t 1 Các thành phần cơ bản của máy tính 14 4 10 0 2 Qui trình lắp ráp máy tính 17 5 12 1 3 Thiết lập Bios 5 2 3 0 Cài đặt hệ điều hành và các trình 4 0 điều khiển 14 4 10 5 Cài đặt các phần mềm ứng dụng 14 4 10 0 6 Lưu phục hồi hệ thống 5 1 4 0 Kiểm tra kết thúc modun 3 3 ̣ Công 72 20 49 3 *Ghi chu:́ Thời gian kiêm ̉ tra được tich ́ hợp giữa lý thuyêt́ với thực hanh ̀ được tinh ́ ̀ giờ thực hanh. băng ̀ 2. Nôị dung chi tiêt: ́ Baì 1: Các thành phần cơ bản của máy tính Thời gian: 14 giờ (4 giờ lý thuyết; 10 giờ thực hành) Muc̣ tiêu: - Phân biệt được các chủng loại thiết bị khác nhau của máy tính. - Xác định được chức năng của từng thiết bị. - Lắp đặt các thiết bị tương thích với nhau. - Tuân thủ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. - Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và làm việc. 1. Giới thiệu về máy tính 2. Các thành phần chính bên trong máy tính 2.1 Case 2.2 Main board 2.3 CPU 14
 15. 2.4 Bộ nhớ trong 2.5 Bộ nhớ ngoài 2.6 Các thiết bị vào 2.7 Các thiết bị ra 3. Các thiết bi ngoại vi 3.1 Khái niệm 3.2 Các thiết bị ngoại vi Baì 2: Qui trình lắp ráp máy tính Thời gian: 17giờ (5 giờ lý thuyết; 12 giờ thực hành) Muc̣ tiêu: - Phân tích, lựa chọn được thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc. - Lắp ráp một máy tính hoàn chỉnh và giải quyết các sự cố khi lắp ráp. - Tuân thủ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị - Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và làm việc - Rèn luyện tư duy logic để phân tích, tổng hợp. - Thao tác cẩn thận, tỉ mỉ. Làm việc theo nhóm tăng tính chia sẻ và làm việc cộng đồng. 1. Lựa chọn thiết bị 2. Qui trình lắp ráp máy tính 3. Giải quyết lỗi khi lắp ráp Baì 3: Thiết lập Bios Thời gian: 5 giờ (2 giờ lý thuyết; 3 giờ thực hành) Muc̣ tiêu: - Mô tả được các thông tin chính của BIOS - Nhận biết được các loại Bios - Thực hiện được các bước thiết lập các thông số theo đúng yêu cầu - Tuân thủ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị - Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và làm việc 15
 16. 1. Giới thiệu BIOS 2. Thiết lập các thông số Baì 4: Cài đặt hệ điều hành và các trình điều khiển Thời gian: 14 giờ (4 giờ lý thuyết; 10 giờ thực hành) Muc̣ tiêu: - Nhận biết được các phân vùng của ổ cứng - Trình bày được quá trình cài đặt một hệ điều hành, trình điều khiển - Giải quyết được các sự cố thường gặp - Cài đặt được Hệ điều hành, và các trình điều khiển thiết bị - Tuân thủ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị - Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và làm việc 1. Phân vùng đĩa cứng 1.1. Khái niệm phân vùng 1.2. Phân vùng đĩa cứng 2. Cài đặt hệ điều hành 2.1. Khái niệm hệ điều hành 2.2. Cài đặt hệ điều hành Win XP 3. Cài đặt trình điều khiển 3.1. Khái niệm trình điều khiển 3.2. Cài đặt trình điều khiển 4. Giải quyết các sự cố 4.1 Nguyên nhân gây ra sự cố 4.2 Nguyên tắc chuẩn đoán sự cố 4.3 Phương pháp khắc phục sự cố Baì 5: Cài đặt các phần mềm ứng dụng Thời gian: 14 giờ (4 giờ lý thuyết; 10 giờ thực hành) Muc̣ tiêu: - Trình bày được qui trình chung để cài đặt một phần mềm ứng dụng 16
 17. - Cài đặt được một số phần mềm thông dụng - Nhận biết được phần mềm ứng dụng cần bổ sung hay gỡ bỏ - Giải quyết được các sự cố thường gặp -Tuân thủ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị - Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và làm việc 1. Qui trình cài đặt phần mềm ứng dụng 2. Cài đặt phầm mềm ứng dụng 3. Gỡ bỏ các ứng dụng 4. Giải quyết sự cố khi cài phần mềm ứng dụng Baì 6: Sao lưu phục hồi hệ thống Thời gian: 5 giờ (1 giờ lý thuyết; 4 giờ thực hành) Muc̣ tiêu: - Nhận biết được mục đích của việc sao lưu và phục hồi hệ thống - Thực hiện được việc sao lưu và phục hồi hệ thống - Tuân thủ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị - Có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và làm việc - Tiết kiệm vật tư 1. Sao lưu hệ thống với Ghost 1.1. Giới thiệu 1.2. Sao lưu hệ thống 2. Phục hồi hệ thống với Ghost 2.1. Giới thiệu 2.2. Phục hồi hệ thống ̀ KIÊN IV. ĐIÊU ̣ THỰC HIÊN ̣ MÔ ĐUN: - Vật liệu: +Dây cáp +Máy chiếu đa phương tiện + Tuốt nơ vít, vòng tĩnh điện và hệ thống tiếp địa 17
 18. + Kìm điện - Dụng cụ trang thiết bị: + Bộ nguồn và vỏ máy + Bo mạch chính, CPU + Các thiết bị ngoại vi + Các thiết bị lưu trữ, ổ đĩa quang + Bộ nhớ + Các phần mềm: Hệ điều hành, phần mềm ứng dụng - Học liệu: + Các slide bài giảng. + Tài liệu hướng dẫn mo đun lăṕ rap ́ maý vi tinh. ́ + Giáo trình lăṕ raṕ maý vi tinh. ́ - Nguồn lực khác: Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện mô đun V. PHƯƠNG PHAP ́ VÀ NÔỊ DUNG ĐANH ́ GIA:́ 1.Phương pháp đánh giá: - Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận. - Được đánh giá bằng kiểm tra quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm. - Được đánh giá qua kỹ năng thực hành. 2. Nội dung đánh giá: - Kiến thức: + Tổng quan về máy tính + Nhận biết chức năng của các thành phần cơ bản của máy tính + Chọn lựa các thiết bị để lắp ráp, cài đặt một máy tính hoàn chỉnh + Cách phân chia đĩa cứng, cách cài đặt hệ điều hành, trình đi ều khi ển thi ết bị, và các phần mền ứng dụng - Kỹ năng: + Lắp ráp và cài đặt một máy tính hoàn chỉnh 18
 19. + Phân vùng đĩa cứng + Cài đặt các hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng + Cài đặt trình điều khiển thiết bị + Giải quyết các lỗi thường gặp - Thaí đô:̣ + Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. + Thể hiện tính khoa học, sáng tạo trong quá trình làm việc. + Có khả năng làm việc theo nhóm. VI. HƯỚNG DÂN ̃ THỰC HIÊN ̣ MÔ ĐUN: ̣ vi chương trinh: 1. Pham ̀ Chương trình môdun được sử dụng để giảng dạy cho trình nghề ngắn hạn dưới 3 tháng 2. Hướng dân ̃ môṭ số điêm ̉ chinh ́ về phương phap ́ giang ̉ daỵ mô đun đao ̀ tao: ̣ - Trình bày các thành phần chính của máy tính, kết hợp với thiết bị thực tế - Trình bày qui trình lắp ráp và thao tác mẫu - Trình bày cách phân vùng đĩa cứng và thao tác mẫu - Trình bày quá trình cài đặt hệ điều hành, phần mềm ứng dụng và thao tác mẫu - Trình bày quá trình cài đặt trình điều khiển và thao tác mẫu - Giới thiệu các lỗi thường gặp và cách khắc phục. 3. Những trong ̣ tâm chương trinh ̀ câǹ chú y:́ - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. - Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận trong máy tính - Phương pháp lắp đặt, thiết lập Bios và cài đặt máy tính. 4. Taì liêụ câǹ tham khao: ̉ - Hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp, cài đặt nâng cấp bảo trì máy tính đời mới; Tác giả: Nguyễn Nam Thuận - Lữ Đức Hào -Nhà xuất bản: Giao thông vận t ải- năm 2005 19
 20. - Lắp Ráp, Cài Đặt & Nâng Cấp Máy Tính; XUÂN TOẠI (Biên dịch), BILL ZOELLICK(Tác giả), GREG RICCARDI(Đồng tác giả) Nhà xuất bản: Thống kê; năm 2003 - Hướng Dẫn Lắp Ráp Và Xử Lý sự Cố Máy Tính Tại Nhà ; Nhà xuất bản: Thống kê; Tác giả: NGUYỄN CƯỜNG THANH - Hướng dẫn lắp ráp và cài đặt máy tính - Trần B ảo Toàn – nhà xu ất b ản Đà Nẵng – Năm 2007. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2