intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình môn học Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí (Trình độ Trung cấp Nghề)

Chia sẻ: Ben Ben | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

85
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình môn học Vẽ kỹ thuật (Trình độ Trung cấp Nghề) giúp người học mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của cơ cấu phân phối khí dùng trên động cơ; phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của cơ cấu phân phối khí; phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình môn học Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí (Trình độ Trung cấp Nghề)

  1. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ Mã số mô đun: MĐ 18 Thời gian mô đun: 95 h (Lý thuyêt: 15 h; Thực hanh: ́ ̀ 80 h) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: - Vị trí của mô đun: mô đun được thực hiện sau khi học xong các môn h ọc và mô đun sau: Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; Ngoại ngữ; C ơ k ỹ thuật; Vật liệu cơ khí; Vẽ kỹ thuật Thực hành nguội cơ bản; Thực hành hàn cơ bản; Kỹ thuật chung về ô tô. Mô đun này được bố trí giảng dạy ở học kỳ II của khóa học và có thể bố trí dạy song song v ới các môn h ọc, mô đun sau: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật;điện kỹ thuật, đi ện t ử c ơ bản, sửa chữa - bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.... - Tính chất của mô đun: mô đun chuyên môn nghề bắt buộc. II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Hoc xong mô đun nay hoc viên sẽ có khả năng: ̣ ̀ ̣ + Trinh bay đung nhiêm vu, phân loai cơ câu phân phôi khí ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ + Mô tả đung câu tao cua và nguyên tăc hoat đông cua cơ câu phân ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ phôi khí dung trên đông cơ ́ ̀ ̣ + Phat biêu đung nhiêm vu, câu tao cac chi tiêt cua cơ câu phân ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ phôi khí ́ + Phân tich đung hiên tượng, nguyên nhân hư hong, phương phap ́ ́ ̣ ̉ ́ kiêm tra, sửa chữa hư hong cua cac chi tiêt ̉ ̉ ̉ ́ ́ + Thao lăp, kiêm tra, sữa chữa và bao dưỡng được cơ câu phân ́ ́ ̉ ̉ ́ phôi khí đung quy trinh, quy pham và đung tiêu chuân kỹ thuât trong sửa ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ chữa, bao dưỡng ̉ + Sử dung dung đung, hợp lý cac dung cụ thao lăp, kiêm tra, sửa ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ chữa, bao dưỡng cơ câu phân phôi khí bao đam chinh xac và an toan ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̀ III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Thời gian Tên các bài Số TT Tổng Lý thuyết Thực Kiểm trong mô đun số hành tra* 1 Nhận dạng, tháo lắp cơ cấu phân phối khí 19 3 16 2 Sửa chữa cụm xu páp 23 3 20 3 Sửa chữa con đội và cần bẩy 20 3 17 4 Sửa chữa trục cam và bánh răng cam 18 3 15 5 Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí 15 3 12 Cộng: 95 15 80 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
  2. 2. Nội dung chi tiết: Bài 1: Nhận dạng, tháo lắp cơ cấu phân phối khí Muc tiêu của bài: ̣ Hoc xong bai nay hoc viên có khả năng: ̣ ̀ ̀ ̣ - Phat biêu đung nhiêm vu, phân loai và nguyên tăc hoat đông cua cac loai c ơ câu ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ phân phôi khí ́ - Thao lăp cơ câu phân phôi khí đung quy trinh, quy pham và đung yêu câu ky ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ thuât. ̣ Nôi dung của bài: ̣ Thời gian: 19 h (LT: 3; TH: 16 h) 1. Nhiêm vụ ̣ 2. Phân loai ̣ - Cơ câu phân phôi khí dung xu pap ́ ́ ̀ ́ - Cơ câu phôi khí xu pap đăt ́ ́ ́ ̣ - Cơ câu phân phôi khí xu pap treo ́ ́ ́ - So sanh ưu nhược điểm giữa cơ câu phân phôi khí xu pap treo và xu pap đăt ́ ́ ́ ́ ́ ̣ - Cơ câu phân phôi khí dung van trượt ́ ́ ̀ - Cơ câu phân phôi khí hôn hợṕ ́ ̃ 3. Quy trinh và yêu câu kỹ thuât thao lăp cơ câu phân phôi khí ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ 4. Thao lăp cơ câu phân phôi khí ́ ́ ́ ́ - Thao rời cac chi tiêt ́ ́ ́ ̣ - Nhân dang cac chi tiêt ̣ ́ ́ - Lăp cơ câu phân phôi khí ́ ́ ́ Bài 2: Sửa chữa cụm xu páp Muc tiêu của bài: Hoc xong bai nay, hoc viên có khả năng: ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ - Trinh bay được nhiêm vu, phân loai, câu tao, hiên tượng, nguyên nhân h ư hong ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ cua xu pap, đế xu pap, lò xo và ông dân hướng xu pap. ̉ ́ ́ ́ ̃ ́ - Kiêm tra, sửa chữa được hư hong cua cac chi tiêt đung phương phap và đat tiêu ̉ ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ chuân kỹ thuât do nhà chế tao quy đinh. ̉ ̣ ̣ ̣ Nôi dung của bài: ̣ Thời gian: 23 h (LT: 3; TH: 20 h) 1. Xu pap: Nhiêm vu, phân loai và câu tao ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ 2. Đế xu pap: Nhiêm vu, câu tao ́ ̣ ̣ ́ ̣ 3. Lò xo: Nhiêm vu, câu tao ̣ ̣ ́ ̣ 4. Đia lò xo: Nhiêm vu, phân loai và câu tao ̃ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ 5. ông dân hướng: Nhiêm vu, câu tao ́ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ 6. Hiên tượng, nguyên nhân hư hong, phương phap kiêm tra, sửa chữa cac chi tiêt ̣ ̉ ́ ̉ ́ ́ - Hiên tượng và nguyên nhân hư hong ̣ ̉ - Phương phap kiêm tra, sửa chữa ́ ̉
  3. 7. Sửa chữa cac chi tiêt ́ ́ - Sửa chữa xu pap và đế xu pap ́ ́ - Kiêm tra, thay mới lò xo xu pap ̉ ́ - Kiêm tra thay mới đia lò xo: ̉ ̃ - Kiêm tra, thay mới ông dân hướng xu pap ̉ ́ ̃ ́ Bài 3: Sửa chữa con đội và cần bẩy Muc tiêu của bài: ̣ Hoc xong bai nay, hoc viên có khả năng: ̣ ̀ ̀ ̣ - Trinh bay được nhiêm vu, phân loai, câu tao, hiên tượng, nguyên nhân h ư hong ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ và phương phap kiêm tra, sửa chữa cua con đôi, đua đây và cân bây ́ ̉ ̉ ̣ ̃ ̉ ̀ ̉ - Kiêm tra, sửa chữa được cac hư hong cua cac chi tiêt đung ph ương phap và đat ̉ ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ tiêu chuân kỹ thuât do nhà chế tao quy đinh ̉ ̣ ̣ ̣ Nôi dung của bài: ̣ Thời gian: 20 h (LT: 3; TH: 17 h) 1. Con đôi ̣ - Nhiêm vụ ̣ - Phân loai ̣ - Câu tao ́ ̣ 2. Cân bây ̀ ̉ - Nhiêm vụ ̣ - Phân loai ̣ - Câu tao ́ ̣ 3. Hiên tượng, nguyên nhân hư hong, phương phap kiêm tra, sửa chữ hư hong ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ cua cac chi tiêt ́ ́ 4. Sửa chữa cac chi tiêt ́ ́ - Sửa chữa con đôi ̣ - Sửa chữa cân bây ̀ ̉ Bài 4: Sửa chữa trục cam và bánh răng cam Muc tiêu của bài: ̣ Hoc xong bai nay, hoc viên có khả năng: ̣ ̀ ̀ ̣ - Trinh bay được nhiêm vu, phân loai, câu tao, hiên tượng, nguyên nhân h ư hong ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ và phương phap kiêm tra, sửa chữa truc cam và cơ câu dân đông truc cam ́ ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ - Kiêm tra, sửa chữa được hư hong cua cac chi tiêt đung phương phap và đat tiêu ̉ ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ chuân kỹ thuât do nhà chế tao quy đinh ̉ ̣ ̣ ̣ Nôi dung của bài: ̣ Thời gian: 18 h (LT: 3; TH: 15 h) 1. Truc cam ̣ - Nhiêm vụ ̣
  4. - Phân loai ̣ ́ ̣ - Câu tao 2. Cac phương phap dân dông truc cam ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̃ ̣ - Dân đông băng banh răng ̀ ́ ̃ - Dân đông băng xicḥ ̀ ́ ̃ ̣ - Dân đông băng dây đai ̀ 3. Hiên tượng, nguyên nhân hư hong, phương phap kiêm tra, sửa chữa truc cam ̣ ̉ ́ ̉ ̣ và cơ câu dân đông ́ ̃ ̣ 4. Sửa chữa cac chi tiêt ́ ́ - Sửa chữa truc cam ̣ - Sửa chữa banh răng hoăc xich dân đông ́ ̣ ́ ̃ ̣ Bài 5: Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí Muc tiêu của bài: ̣ Hoc xong bai nay, hoc viên có khả năng: ̣ ̀ ̀ ̣ - Trinh bay được muc đich, nôi dung và yêu câu kỹ thuât bao dưỡng cơ câu phân ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ phôi khí ́ - Bao dưỡng được cơ câu phân phôi khí đung phương phap và đung yêu câu kỹ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ thuât. ̣ Nôi dung của bài: ̣ Thời gian: 15 h (LT: 3; TH: 12 h) 1. Muc đich ̣ ́ 2. Nôi dung bao dưỡng ̣ ̉ 3. Bao dưỡng đinh kỳ cơ câu phân phôi khí ̉ ̣ ́ ́ - Kiêm tra, điều chinh khe hở xu pap ̉ ̉ ́ - Kiêm tra, điều chinh độ cong dây xich ̉ ̉ ́ ́ ̀ - Thao lam sach muôi than ̣ ̣ - Kiêm tra, thay mới cac chi tiêt bị hư hong ̉ ́ ́ ̉ IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: - Vât liêu: ̣ ̣ + Dâu bôi trơn, mỡ bôi trơn và dung dich rửa ̀ ̣ + Bôt mau, cat rà ̣ ̀ ́ + Giẻ sach ̣ + Roăng đêm, keo dan và cac phớt chăn dâu ̣ ́ ́ ́ ̀ - Dung cụ và trang thiêt bi: ̣ ́ ̣ + Bộ dung cụ câm tay nghề ô tô ̣ ̀ + Pan me, thước căp, đông hồ so, căn la, thước đo goc̣ ̀ ́ ́ + Cân lực lò xo ̃ + Mui chông tâm ́ + Thiêt bị kiêm tra độ kin cua xu pap băng ap lực khí ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ́
  5. + Thiêt bị mai rà xu pap và doa đế xu pap ́ ̀ ́ ́ + Khay đựng + May chiêu Overhead ́ ́ + May vi tinh ́ ́ + Projector + Phong hoc lý thuyêt, xưởng thực hanh ̀ ̣ ́ ̀ - Hoc liêu: ̣ ̣ + Tài liêu hướng dẫn mô đun cơ câu phân phôi khí ̣ ́ ́ + Tài liêu tham khao: ̣ ̉ Nguyên Minh Tuân- Đông cơ đôt trong- Nhà xuât ban Khoa hoc và Kỹ ̃ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ thuât- 1977. ̣ Nguyên Manh Hung- Giao trinh câu tao ô tô- Nhà xuât ban Giao thông ̃ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ vân tai- 1999. ̣ ̉ Trường Đai hoc Thuy lợi- Bộ môn may xây dựng- Giao trinh đông cơ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̣ xăng và đông cơ diesel- Nhà xuât ban Nông nghiêp- 1981 ̣ ́ ̉ ̣ Nguyên Đức Tuyên và Nguyên Hoang Thê- Sử dung, bao dưỡng và ̃ ̃ ̀ ́ ̣ ̉ sửa chữa ô tô- Tâp I- Nhà xuât ban Đai hoc và Giao duc chuyên- 1988. ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ + Phim trong + Tranh treo tường, CD ROM ́ + Cac tài liêu tham khao khac ̣ ̉ ́ + Phiêu kiêm tra ́ ̉ - Nguôn lực khac: ̀ ́ + Cơ sở sửa chữa ô tô có đây đủ trang thiêt bị hiên đai để hoc viên thực tâp ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ nâng cao tay nghê. ̀ V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: Phương pháp kiêm tra, đanh giá khi thực hiên mô đun: Được đanh giá qua bai ̉ ́ ̣ ́ ̀ viêt, kiêm tra, vân đap hoăc trăc nghiêm, tự luân, thực hanh trong quá trinh thực ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ hiên cac bai hoc có trong mô đun về kiên thức, kỹ năng và thai đô. ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ Nội dung kiêm tra, đanh giá khi thực hiên mô đun: ̉ ́ ̣ - Về Kiên thức: Được đanh giá qua bai viêt, kiêm tra, vân đap trực tiêp hoăc ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́ ̣ trăc nghiêm tự luân cua giao viên, và tâp thể giao viên đat cac yêu câu sau: ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ + Trinh bay đây đủ nhiêm vu, câu tao, phân loai và nguyên tăc hoat đông ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ cua cơ câu phân phôi khí ̉ ́ ́ + Giai thich đung những hiên tượng, nguyên nhân hư hong, phương ̉ ́ ́ ̣ ̉ phap bao dưỡng, kiêm tra và sữa chữa những hư hong cua cơ câu phân ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ phôi khí ́ + Qua cac bai kiêm tra viêt và trăc nghiêm điên khuyêt đat yêu câu 60% ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ - Về kỹ năng: Được đanh giá băng kiêm tra trực tiêp thao tac trên may, qua ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ quá trinh thực hiên, qua chât lượng san phâm qua sự nhân xet, tự đanh giá ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ́ cua hoc sinh, và cua hôi đông giao viên, đat cac yêu câu sau: ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀
  6. + Nhân dang được cac chi tiêt cua cơ câu phân phôi khí ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ + Thao lăp, kiêm tra và bao dưỡng, sửa chữa được cac hư hong chi tiêt, ́ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ́ cua cơ câu phân phôi khí đung quy trinh, quy pham và đung cac tiêu ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ chuân kỹ thuât trong sửa chữa. ̉ ̣ + Sử dung đung, hợp lý cac dung cụ kiêm tra, bao dưỡng và sửa chữa ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̉ đam bao chinh xac và an toan. ̉ ̉ ́ ́ ̀ + Chuân bi, bố trí và săp xêp nơi lam viêc vệ sinh, an toan và hợp ly. ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ + San phâm thao lăp, bao dưỡng, sửa chữa và điều chinh đat yêu câu kỹ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ thuât 70% và đung thời gian quy đinh. ̣ ́ ̣ + Qua quá trinh thực hiên, ap dung cac biên phap an toan lao đông và vê ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ sinh công nghiêp đây đủ đung kỹ thuât. ̣ ̀ ́ ̣ + Qua kêt quả bai thực hanh đat yêu câu 70% ́ ̀ ̀ ̣ ̀ - Về thai đô: Được đanh giá trong quá trinh hoc tâp qua nhân xet cua giao ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ viên, tự đanh giá cua hoc sinh và tâp thể giao viên, đat cac yêu câu sau: ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ + Châp hanh nghiêm tuc cac quy đinh về kỹ thuât, an toan và tiêt kiêm ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ trong bao dưỡng, sửa chữa. ̉ + Có tinh thân trach nhiêm hoan thanh công viêc đam bao chât lượng va ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ đung thời gian . ́ + Cân thân, chu đao trong công viêc luôn quan tâm đung, đủ không để ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ xay ra sai sot. ́ + Qua sự quan sat trực tiêp trong quá trinh hoc tâp và sinh hoat cua hoc ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ viên. VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 1. Phạm vi áp dụng chương trình: - Chương trình mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề. 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: - Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành. - Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc m ột bài h ọc và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó. - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học. 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: - Nội dung trọng tâm: kỹ năng tháo lắp và kiểm tra h ư h ỏng các chi ti ết c ủa cơ cấu phân phối khí. 4. Tài liệu cần tham khảo: - Giáo trình mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí do Tổng cục dạy nghề ban hành.
  7. - Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô và máy nổ - NXB Giáo dục năm 2002. - Tài liệu Động cơ đốt trong - NXB Khoa học Kỹ thuât năm 2001. - Giáo trình Động cơ ô tô - NXB ĐH Quốc gia TP HCM năm 2001. 5. Ghi chú và giải thích (nếu cần)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2