intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình môn học Cơ kỹ thuật (Trình độ Trung cấp Nghề)

Chia sẻ: Ben Ben | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

99
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong môn học này học viên có khả năng: xác định và tính toán được tải trọng và phản lực liên kết, trọng tâm cân bằng ổn định của vật rắn; tính toán được các lực ma sát; ác định và tính toán được các loại chuyển động, vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình môn học Cơ kỹ thuật (Trình độ Trung cấp Nghề)

  1. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT Mã số môn học: MH 09 Thời gian của môn học: 60 h (Lý thuyết: 60 h; Th ực hành: 0 h) I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: - Vị trí của môn học: Môn học được bố trí ở học kỳ I c ủa khóa h ọc, có th ể bố trí dạy song song với các môn học, mô-đun sau: Giáo d ục th ể ch ất, giáo dục quốc phòng, vẽ kỹ thuật, ngoại ngữ, TH nguội cơ bản, TH Hàn cơ bản, kỹ thuật chung về ô tô. - Tính chất của môn học: là môn cơ sở nghề bắt buộc. II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: Học xong môn học này học viên có khả năng: + Xac đinh và tinh toan được tai trong và phan lực liên kêt, trong tâm cân băng ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ôn đinh cua vât răn. ̣ ̉ ̣ ́ + Tinh toan được cac lực ma sat. ́ ́ ́ ́ + Xac đinh và tinh toan được cac loai chuyên đông, vân tôc dai, vân tôc goc, gia ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ tôc, gia tôc tiêp tuyên, gia tôc phap tuyên. ́ ́ ́ ́ ́ + Khai niêm được về keo nen, xoăn, uôn, căt dâp. ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ + Tinh toan, chon được ứng suât, kich thước măt căt cua thanh chiu keo - nen, ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ truc chiu xoăn, dâm chiu uôn bị căt dâp ở trang thai nguy hiêm và trang thai ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ an toan cua vât liêu. ̀ ̉ ̣ ̣ + Đoc hiêu được cac sơ đồ truyên đông. ̣ ̉ ́ ̀ ̣ + Chon lựa được cac cơ câu truyên đông banh răng, cơ câu xich, cơ câu banh ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ vit truc vit, bộ truyên đai thông dung để ap dung cho từng trường hợp truyên ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ đông thực tê. ̣ ́ + Biêt được nguyên lý hoat đông cua cac cơ câu đao chiêu để giai thich môt số ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ cơ câu lam viêc cua môt số may thông dung. ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: Thời gian Số TT Tên chương mục Thực hành Kiểm tra* Tổng số Lý thuyết Bài tập (LT hoặcTH) I Cơ học lý thuyết - Tĩnh học. 27 26 01 ­ Các tiên đề tĩnh học. 4 4 ­ Hệ lực phẳng đồng quy và hệ lực 4 4 phẳng song song. ­ Mô men của lực đối với một điểm 4 4 ngẫu lực. ­ Ma sát. 3 3 ­ Trọng tâm cân bằng ổn định. 3 3
  2. ­ Chuyễn động thẳng. 2 2 ­ Chuyển động cong. 2 2 ­ Chuyển động cơ bản của vật rắn. 3 3 ­ Công và năng lượng. 2 1 1 II Chương 2: Sức bền vật liệu. 16 15 01 ­ Những khái niệm cơ bản về sức 2 2 bền vật liệu. ­ Kéo và nén. 4 4 ­ Cắt dập. 3 3 ­ Xoắn. 3 3 ­ Uốn. 4 3 1 III Chi tiết máy. 17 16 01 ­ Những khái niệm cơ bản về cơ 4 4 cấu và máy. ­ Cơ cấu truyền động ăn khớp. 4 4 ­ Cơ cấu biến đổi chuyển động. 3 3 ­ Cơ cấu biến đổi chuyển động 3 3 quay thành chuyển động lắc. ­ Cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động gián 3 2 1 đọan. Tổng cộng 60 57 03 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành đ ược tính vào gi ờ th ực hành. 2. Nội dung chi tiết: Chương 1: Cơ học lý thuyết - Tĩnh học. Mục tiêu: Học xong chương này người học có khả năng: - Trinh bay đây đủ cac tiên đê, cac khai niêm và cach biêu diên lực, cac loai liên ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̃ ́ ̣ kêt cơ ban. ́ ̉ - Biêu diên và tinh toan chinh xac lực tac dung và cac phan lực liên kêt. ̉ ̃ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ - Trinh bay được cac khai niêm về mômen cua lực đôi với môt điêm, ngâu lực ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̃ - Lâp được phương trinh mô men tinh toan hệ lực tac dung đung 90% ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ - Tinh toan chinh xac cac bai toan hệ lực phăng song song ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ - Giai thich rõ nguyên nhân sinh ra ma sat trượt, ma sat lăn ̉ ́ ́ ́ - Trinh bay được đây đủ cac khai niêm, cac phương trinh biêu diên đông lực hoc, ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̃ ̣ ̣ công, công suât, đông năng, thế năng ́ ̣ - Tinh toan đung lực, công, công suât, đông năng, thế năng cua vât chuyên đông. ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ Nội dung: Thời gian: 24 h (LT: 24 h; TH: 0 h) 1. Các tiên đề tĩnh học. Thời gian:4h 1.1. Vât răn tuyêt đôị ́ ̣ ́
  3. 1.2. Lực 1.3. Liên kêt và phan lực liên kêt ́ ̉ ́ 2. Hệ lực phẳng đồng quy và hệ lực phẳng song song. Thời gian:4h 2.1. Hệ lực phẳng đồng quy - Đinh nghia.̣ ̃ - Hợp lực cua hai lực đông quy. ̉ ̀ - Quy tăc hinh binh hanh. ́ ̀ ̀ ̀ - Quy tăc tam giac lực. ́ ́ 2.2. Phân tich môt lực thanh hai lực đông quy ́ ̣ ̀ ̀ - Khi biêt phương cua hai lực. ́ ̉ - Khi biêt phương, chiêu và trị số cua môt lực. ́ ̀ ̉ ̣ 2.3. Quy tăc hinh hợp lực. ́ ̀ 2.4. Hợp lực cua môt hệ lực phăng đông quy. ̉ ̣ ̉ ̀ - Phương phap đa giac lực. ́ ́ - Phương phap chiêu. ́ ́ 2.5. Điêu kiên cân băng cua hệ lực phăng đông quy ̀ ̣ ̀ ̉ ̃ ̀ - Phương phap hinh hoc. ́ ̀ ̣ - Phương phap giai tich. ́ ̉ ́ 2.6. Hệ lực phăng song song. ̃ - Hợp hai lực song song. - Phân tich môt lực ra hai lực song song cung chiêu.́ ̣ ̀ ̀ - Biêt trị số môt lực thanh phân P1 và thanh phân điêm đăt A cua no. ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ 2.7. Hợp lực cua hai lực song song ngược chiêu. ̉ ̀ 2.8. Phân tich môt lực ra hai lực song song ngược chiêu. ́ ̣ ̀ 3. Mô men của lực đối với một điểm ngẫu lực Thời gian:4h 3.1. Mô men cua lực đôi với môt điêm ̉ ́ ̣ ̉ ̣ - Đinh nghia. ̃ - Đinh lý về mô men (đinh lý Varinhông). ̣ ̣ 3.2. Ngâu lực.̃ - Đinh nghia: ̣ ̃ - Tinh chât cua ngâu lực trên môt măt phăng. ́ ́ ̉ ̃ ̣ ̣ ̃ - Hợp hệ ngâu lực phăng - điêu kiên cân băng cua hệ ngâu lực phăng. ̃ ̃ ̀ ̣ ̀ ̉ ̃ ̃ 3.3. Điêu kiên cân băng cua hệ lực phăng song song. ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ 4. Ma sát. Thời gian:3h 4.1. Ma sát trượt ­ Định nghĩa ­ Cac đinh luât ma sat trượt. ́ ̣ ̣ ́ ­ Goc ma sat. ́ ́ 4.2. Ma sat lăn. ́ ­ Đinh nghia. ̣ ̃ ­ Đinh luât về ma sat lăn. ̣ ̣ ́ 5. Trọng tâm cân bằng ổn định Thời gian:3h 5.1. Trọng tâm 5.2. Cân bằng ổn định 6.Chuyển động thẳng. Thời gian:2h 6.1. Chuyên đông cơ hoc ̉ ̣ ̣ 6.2. Chuyên đông thăng đêu ̉ ̣ ̉ ̀ 6.3. Chuyên đông thăng biên đôi đêu ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ 7. Chuyển động cong. Thời gian:2h 7.1. Chuyên đông cong đêu ̉ ̣ ̀ 7.2. Chuyên đông cong biên đôi đêu. ̉ ̣ ́ ̉ ̀ 8. Chuyển động cơ bản của vật rắn Thời gian:3h 8.1. Chuyên đông tinh tiên cua vât răn. ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́
  4. 8.2. Chuyên đông quay cua vât răn quanh môt điêm cố đinh. ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ 8.3. Quỹ đao, vân tôc, gia tôc cua điêm thuôc vât răn quay quanh 1 truc cố đinh. ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ 8.4. Chuyên đông tông hợp cua điêm. ̉ ̣ ̉ ̉ ̉ 8.5. ̉ ̣ Chuyên đông song phăng. ̉ 6. Công và năng lượng. Thời gian:2h 6.1. Cac đinh luât cơ ban cua đông lực hoc. ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ 6.2. Công. 6.3. Công suât, hiêụ suât. ́ ́ 6.4. Đông năng, thế năng - Đinh luât bao toan cơ năng. ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ Chương 2: Sức bền vật liệu. Mục tiêu: Học xong chương này người học có khả năng: - Trinh bay đây đủ cac khai niêm cơ ban về nôi lực, ứng suât và cac giả thuyêt về ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ vât liêu ̣ - Tinh toan được nôi lực cua vât liêu băng phương phap sử dung măt căt. - ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ - Trinh bay đây đủ khai niêm và công thức xac đinh độ gian cua thanh bị keo - nen ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ - Trinh bay đây đủ khai niêm và công thức xac đinh tâm phăng hoăc thanh bị căt ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ dâp ̣ - Giai thich được cac khai niêm và công thức xac đinh thanh bị xoăn ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ - Giai thich được khai niêm và công thức xac đinh dâm, thanh chiu uôn ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ Nội dung: Thời gian: 16 h (LT: 16 h; TH: 0 h) 1. Những khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu. Thời gian:2h 1.1. Nhiêm vụ và đôi tượng cua sức bên vât liêu. ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ - Môt số giả thuyêt cơ ban về sức bên vât liêu. ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ - Giả thuyêt về sự liên tuc, đông tinh và đăng hướng cua vât liêu. ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ - Giả thuyêt về sự đan hôi cua vât liêu. ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ - Giả thuyêt về quan hệ tỉ lệ bâc nhât giữa lực và biên dang. ́ ̣ ́ ́ ̣ 1.2. Nôi lực.̣ 1.3. Phương phap măt căt. ́ ̣ ́ 1.4. ứng suât. ́ 2. Kéo và nén. Thời gian:4h 2.1. Khai niêm về keo nen. ́ ̣ ́ ́ ́ 2.2. Biên dang, đinh luât Huc. ̣ ̣ ̣ ́ 2.3. Tinh toan về keo nen. ́ ́ ́ ́ 3. Cắt dập. Thời gian:3h 3.1. Căt. ́ 3.2. Dâp. ̣ 4. Xoắn. Thời gian:3h 4.1. Khai niêm về xoăn. ́ ̣ ́ 4.2. ứng suât trên măt căt thanh chiu xoăn. ́ ̣ ́ ̣ ́ 4.3. Tinh toan về xoăn. ́ ́ ́ 5. Uốn. Thời gian:4h 5.1. Khai nêm về uôn.́ ̣ ́ 5.2. ứng suât trên măt căt cua dâm chiu nen. ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ 5.3. Tinh toan về uôn. ́ ́ ́ 5.4. Khai niêm về thanh chiu lực phức tap. ́ ̣ ̣ ̣ 5.5. Thực hanh quan sat quá trinh biên dang cua vât liêu ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ Chương 3: Chi tiết máy.
  5. Mục tiêu: Học xong chương này người học có khả năng: - Giai thich được cac khai niêm về khâu, chi tiêt may, khớp đông, chuôi đông, cơ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ́ câu, may ́ - Chuyên đôi được cac khớp, khâu, cac cơ câu truyên đông thanh cac sơ đồ truyên ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ đông đơn gian. ̣ ̉ - Trinh bay được đây đủ cac khai niêm, nguyên lý lam viêc và pham vi ứng dung ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ cua bộ truyên banh răng, bộ truyên xich, banh vit - truc vit. ̉ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ - Xac đinh được tỷ số truyên đông cua từng bộ truyên. ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ - Giai thich được nguyên lý lam viêc cua môt số cơ câu biên đôi chuyên đông ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̣ như: Cơ câu cam, cân lăc, cơ câu banh coc và ứng dung được cac cơ câu biên đôi ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ chuyên đông cho từng trường hợp cụ thể ̉ ̣ Nội dung: Thời gian: 17 h (LT: 17h; TH: 0 h) 1. Những khái niệm cơ bản về cơ cấu và máy Thời gian:4h 1.1. Những khai niêm cơ ban và đinh nghia. ́ ̣ ̉ ̣ ̃ 1.2. Lược đồ đông hoc và sơ đồ đông.̣ ̣ ̣ 2. Cơ cấu truyền động ăn khớp. Thời gian:4h 2.1. Cơ câu banh răng. ́ ́ 2.2. Cơ câu xich. ́ ́ 2.3. Cơ câu banh vit truc vit. ́ ́ ́ ̣ ́ 3. Cơ cấu biến đổi chuyển động. Thời gian:3h 3.1. Cơ câu cam cân đây. ́ ̀ ̉ 3.2. Cơ câu tay quay con trượt. ́ 3.3. Cơ câu banh răng, thanh răng. ́ ́ 4. Cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc. Thời gian:3h 4.1. Cơ câu cu lit. ́ ́ 4.2. Cơ câu cam cân lăc. ́ ̀ ́ 5. Cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động gián đọan. Thời gian:3h 5.1.Cơ câu coc. ́ ́ 5.2.Cơ câu Man ́ 5.3.Những cơ câu thường dung. ́ ̀ IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: - Vật liệu: + Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn. + Giẻ sạch + Các đệm roăng bìa, giấy nhám, - Dụng cụ và trang thiết bị: + Máy máy vi tính. + Máy chiếu qua đầu. + Máy chiếu đa phương tiện. + Cụm chi tiết và vật thử. - Học liệu: + Giáo trình cơ kỹ thuật. Trường công nhân kỹ thuật I. + Tranh ảnh, bản vẽ treo tường. + Đĩa CD mô phỏng.
  6. - Nguồn lực khác: + Phòng thí nghiệm Cơ lý. V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: Phương pháp kiêm tra, đanh giá khi thực hiên: Được đanh giá qua bai viêt, ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ kiêm tra, vân đap hoăc trăc nghiêm, tự luân, thực hanh trong quá trinh thực hiên ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ cac bai hoc có trong môn học về kiên thức, kỹ năng và thai đô. ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ Nội dung kiêm tra, đanh giá khi thực hiên: ̉ ́ ̣ - Về Kiến thức: + Giải thích đúng những khái niệm, nguyên lý chuyển động và tính toán được các lực liên kết, lực tác dụng và lực ma sát. + Xác định được các trọng tâm gia tốc, vận tốc, ứng suất, của vật rắn và của vật liệu. + Các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết đạt yêu cầu 60%. + Qua sự đánh giá của giáo viên, quan sát viên và tập thể giáo viên. - Về kỹ năng: + Phân tích đúng thành phần ngoại lực, nội lực và tính toán ki ểm tra độ bền một số loại chi tiết chịu lực + Nhận biết chính xác sự chịu lực của từng chi tiết trong quá trình vận hành + Vận dụng, kết hợp với tính chất vật liệu và điều kiện làm việc của các cơ cấu máy để giải thích đúng yêu cầu kỹ thuật của chúng + Kết quả kiểm tra kỹ năng đạt yêu cầu 70%. - Về thái độ: + Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và ti ết kiệm trong quá trình phân tích kiểm tra các lực và độ bền của chi tiết + Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo ch ất lượng và đúng thời gian. + Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót. VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: 1. Phạm vi áp dụng chương trình: - Chương trình môn học cơ kỹ thuật được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề. 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: - Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong gi ờ h ọc lý thuyết. - Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài h ọc học sinh cần có kỹ năng phân tích lực và giải các bài tập liên quan.
  7. - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học. - Phần thực hành của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà. 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: - Nội dung trọng tâm: nguyên lí hoạt động của các cơ cấu máy và phân tích được các lực tác dụng và giải được các bài toán cơ học. 4. Tài liệu cần tham khảo: - Giáo trình môn học Cơ kỹ thuật do Tổng cục dạy nghề ban hành. - Giáo trình môn học Cơ kỹ thuật - NXB Giáo dục năm 2002. - Giáo trình môn học Cơ học ứng dụng - NXB Giáo dục năm 1999. 5. Ghi chú và giải thích (nếu cần)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2