intTypePromotion=3

Chương trình số: 03-CTr/ĐU

Chia sẻ: Trần Nguyên Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
60
lượt xem
1
download

Chương trình số: 03-CTr/ĐU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình số 03-CTr/ĐU chương trình rèn luyện toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Né, khoá VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Quán triệt quan điểm, mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và một số biện pháp, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cư Né lần thứ VIII. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình số: 03-CTr/ĐU

  1. ĐẢNG BỘ HUYỆN KRÔNG BÚK          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          ĐẢNG ỦY XàCƯ NÉ                           *                                  Cư Né, ngày ……  tháng ……  năm 2015                Số: 03­CTr/ĐU CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN TOÀN KHOÁ của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Né Khoá VIII (Nhiệm kỳ 2015 ­ 2020) ­­­­­­­­­­­­­­­­ Quán triệt quan điểm, mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và một số biện pháp,  giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cư Né lần thứ  VIII (nhiệm kỳ 2015 ­ 2020); Đồng thời, để đảm bảo thực hiện thắng lợi những   chỉ tiêu nghị  quyết đề  ra. Đảng  ủy xã Cư  Né xây dựng chương trình rèn luyện  toàn khoá với những nội dung sau: I. VỀ CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG: Tập thể cấp uỷ cũng như mỗi đồng chí Đảng uỷ viên phải có bản lĩnh chính  trị  vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ  nghĩa xã  hội; tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác ­ Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh   cả trong nhận thức và hành động. Chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều  lệ  Đảng, các nghị  quyết, chỉ  thị  của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà   nước. Thường xuyên tự  học tập, nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao nhận   thức về mọi mặt; quán triệt đầy đủ  và thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ  thị, nghị  quyết của cấp trên. Trên cơ sở nhận thức về lý luận phải vận dụng sáng tạo và  gắn liền với thực tiễn để đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn, sát với tình   hình thực tế  của địa phương, đưa nghị  quyết của Đảng vào cuộc sống có hiệu   quả. Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho mỗi cán bộ,  đảng viên và quần chúng nhân dân thấm nhuần đạo đức cách mạng, đoàn kết,  thống nhất từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân  trong việc thực hiện có hiệu quả  các chủ  trương, đường lối của Đảng, chính  sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Luôn cảnh giác  với mọi âm mưu thủ  đoạn của kẻ  thù,  không mơ  hồ, dao động trong mọi tình  huống. Kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về  tư  tưởng chính trị,  đạo đức, lối sống theo nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03­CT/TW   ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. II. VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG:
  2. 2 Cá nhân từng đồng chí Đảng  ủy viên phải tự  giác xây dựng nếp s ống  có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội, tuyệt đối trung thành với  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, hết lòng, hết   sức phục vụ nhân dân. Tự  giác rèn luyện, trau d ồi đạo đức cách mạng và lố i sống lành mạnh,   trung thực, gương mẫu; có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, biết đặt lợi   ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; nói đi đôi với   làm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiên quyết đấu tranh với những biểu   hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng ủy trong việc triển khai thực hiện  các nhiệm vụ  chính trị, phát triển kinh tế  ­ xã hội, đảm bảo quốc phòng ­ an  ninh ở địa phương và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Có lập trường rõ ràng, dám đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, sai   trái, lệch lạc, bảo thủ, gây mất đoàn kết nội bộ. Phát huy tinh thần đấu tranh   phê bình và tự phê bình để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Phát ngôn, hành động chuẩn  mực, phù hợp, mang tính xây dựng. Không nói trái, làm trái với quan điểm, đường  lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành  nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan; không cả nể, bao che cho việc làm sai  trái. Suốt đời phấn đấu, rèn luyện học tập nâng cao trình độ, nắm vững mọi   chủ  trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để  hoàn thành tốt   nhiệm vụ  được giao. Có bản lĩnh chính trị  vững vàng, không dao động trước  những khó khăn,  thử  thách;  giữ  vững   đạo  đức nghề  nghiệp trong thực  hiện  nhiệm vụ được giao. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng, Chính quyền và các đoàn thể  chính trị ­ xã hội; sâu sát, gắn bó với nhân dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện   vọng  chính đáng của nhân dân và chăm lo cho cuộc sống của nhân dân; đồng  thời, mỗi đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành phải có ý thức xây dựng các tổ chức   trong hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị  trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. III.   XÂY   DỰNG   MỐI   ĐOÀN   KẾT   VÀ   NÂNG   CAO   NĂNG   LỰC  LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ  VÀ MỖI THÀNH VIÊN Xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp  ủy, trong quan hệ  với các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, quy định rõ trách   nhiệm tự  giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ  lãnh đạo chủ  chốt, người đứng  đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ  chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ,   đảng viên. Trong sinh hoạt Đảng cần thực hiện nghiêm túc ba chế độ: 
  3. 3 Sinh hoạt lãnh đạo: Tăng cường vai trò lãnh đạo của tập thể đi đôi với phát  huy trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu cấp ủy , dám nghĩ, dám làm, dám  chịu trách nhiệm; thực sự dân chủ, tránh hình thức,  có sự phân công, phân nhiệm  rõ ràng. Sinh hoạt học tập: Cần đề  cao ý thức tự  giác, khiêm tốn và nghiêm túc,  đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh vào sinh hoạt  thường xuyên của tổ  chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ  chức  thực   hiện  tốt  chương   trình  hành   động  của  tổ   chức   Đảng,  cơ   quan,  đơn  vị;  chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Lấy  kết quả  học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh là một trong  những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ  chức đảng hằng  năm. Sinh hoạt phê và tự phê bình: Phải chân thành, thẳng thắn, tránh xuê xoa,  nể  nang, xuôi chiều; đồng thời đấu tranh với khuynh hướng tiêu cực, bè phái,  buông lỏng kỷ luật Đảng đúng theo tinh thần Nghị  quyết Trung  ương 4 (khóa  XI) về xây dựng Đảng.  Nhận thức đúng vị  trí, tầm quan trọng của của sinh hoạt Đảng, coi đổi  mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo  toàn diện, sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới nội dung, phát huy vai trò, tinh thần  trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt Đảng. Đổi mới phong cách, phương pháp công tác, coi trọng quy trình ra nghị  quyết, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng   tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, không dàn trải, chung chung. Cần tập   trung sức lãnh đạo một cách toàn diện, tránh phiến diện, cục bộ. Trong lãnh   đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân,  mỗi một uỷ viên đều phải là một hạt nhân lãnh đạo. Sự  thành công trong công  việc phải là sự  đóng góp của mỗi thành viên; đóng góp xây dựng nghị  quyết là  nhiệm vụ, trách nhiệm của các Uỷ viên Ban Chấp hành. Xây dựng đội ngũ cán bộ  cấp  ủy có năng lực, tâm huyết, ngang tầm với   nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi đồng chí Uỷ  viên Ban Chấp hành đều   phải xây dựng chương  trình công tác, tự  tu dưỡng,  rèn luyện. Nêu cao tính   gương mẫu, tính chiến đấu, đoàn kết thống nhất nhằm xây dựng Ban Chấp   hành vững mạnh toàn diện. Hàng năm phải đạt đảng viên đủ tư cách, hoàn thành   tốt nhiệm vụ trở lên. IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quy chế  hoạt động, chương trình rèn   luyện của Ban Chấp hành. Mỗi cấp uỷ viên phải đề ra chương trình rèn luyện phấn đấu hàng năm và  cả nhiệm kỳ, gửi về Thường trực Đảng uỷ để có sự theo dõi, kiểm tra, quản lý  việc thực hiện của mỗi đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành.
  4. 4 Quy chế  hoạt động và chương trình rèn luyện của Ban Chấp hành khi đã   được  cụ  thể  hoá và triển khai yêu cầu mỗi đồng chí Uỷ  viên Ban Chấp hành  Đảng bộ phải thực hiện nghiêm túc và định kỳ 06 tháng, 01 năm được đánh giá   mức độ  hoàn thành nhiệm vụ  của từng cấp uỷ  viên theo quy chế  và chương   trình rèn luyện đã đề ra. Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ trong quá trình chỉ  đạo, kiểm tra thực hiện của Đảng uỷ sẽ tiếp tục được bổ sung, chỉnh sửa nhằm   hoàn chỉnh chương trình rèn luyện của Ban Chấp hành. Nôi nhaän: T/M BAN CHẤP  HÀNH   ­ Thương tr ̀ ực Huyện uỷ;                                                              BÍ THƯ   ­ Các ban XD Đảng Huyện uỷ;  (báo cáo)   ­ Các Đ/c UV BCH Đảng bộ;   ­ Các chi bộ trực thuộc;     (th/hiện)   ­ Lưu: VP Đảng uỷ.                                                                                                                                                                                              
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản