CHƯƠNG V. HÔ HẤP TẾ BÀO (CELLULAR RESPIRATION)

Chia sẻ: Trần Thanh Phương Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
313
lượt xem
86
download

CHƯƠNG V. HÔ HẤP TẾ BÀO (CELLULAR RESPIRATION)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HÔ HẤP TẾ BÀO (CELLULAR RESPIRATION)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG V. HÔ HẤP TẾ BÀO (CELLULAR RESPIRATION)

  1. Các c p coenzyme oxi hóa kh NAD+/NADH (ho c FAD/FADH2) tham gia hô h p t bào PHAÀN I: SINH HOÏC TEÁ BAØO CHÖÔNG V. HOÂ HAÁP TEÁ BAØO (CELLULAR RESPIRATION) TS. Nguy n Hoài Hương V.2. Các giai đo n 1. ĐƯ NG PHÂN V.1. nh nghĩa c a hô h p t bào ATP Hoâ haáp teá baøo laø gì ? = Quaù trình phaân huûy hi u khí (aerobic) glucose keøm T o ra NADH theo toång hôïp ATP 2. OXY HÓA PYRUVATE C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 36 ATP Glucose 3. CHU ATP TRÌNH Tr l i NAD+ Chaát khöû chaát oxy hoùa KREBS Hô h p t bào là ph n ng oxi hóa kh 4. CHU I HÔ H P ATP 1
  2. 1. Đư ng phân (glycolysis): con đư ng Embden = Meyerhof 3. Chu trình Krebs (chu trình acid citric) Acetyl CoA C2 glucose (C6) 4 ATP sinh ra Xay ra trong ch t n n ti th C6 2 ATP - 2 ATP söû duïng 2 NADH và 1 FADH2 2 ADP 2 ATP toång soá đư c t o thành 2C3 1 ATP đư c t ng h p 2 NAD+ theo cơ ch C4 CO2 C5 phosphoryl hóa m c 2 ADP cơ ch t 2 NADH 2 ATP 2 CO2 đư c gi i NADH CO2 phóng ATP Quá trình x y ra trong t bào ch t 2 ADP Không s d ng oxy Trong chu trình C6, NAD+ C5, C4 chuy n hóa 2 ATP xoay vòng 2 pyruvate (C3) FADH2 FAD (C3H3O3) 2. Oxy hoùa pyruvate 4. Chu i hô h p = chu i chuy n đi n t = electron transport chain ETC Xaûy ra trong ti theå V n chuy n e- t NADH/ FADH2 đ n ch t nh n e- cu i cùng là O2 t o thành Không sinh năng lư ng H2 O T ng h p ATP theo cơ ch hóa th m th u. 2 CO2 2 Coenzyme A 2 pyruvate 2 acetyl-CoA H2 O (C3) (C2) (C3H3O3) (C2H3O2-S-CoA) 2 NAD+ 2 NADH (2 pyruvate + 2 CoA + 2NAD+ 2 acetyl-CoA + 2CO2 +NADH) O2 e- đư c v n chuy n t NADH đ n O2 Phosphoryl hóa th m th u 2
  3. V.3. Cân b ng năng lư ng trong hô h p t bào S mol ATP t ng h p t 1 mol glucose Quaù trình Phosphoryl hoùa Oxy phosphoryl hoùa Toång soá möùc cô chaát ATP Ñöôøng phaân 2 2 NADH (= 4 ATP) 6 Oxy hoùa 0 2 NADH (= 6 ATP) 6 pyruvate Chu trình 2 6 NADH (= 18 ATP) 24 Krebs 2 FADH2 (= 4 ATP) NADH/FADH2 cung c p e- Bơm H+ t o thang đi n cho chu i hô h p Toång soá 4 32 36 hóa gi a kho ng gi a màng và ch t n n. H+ đư c bơm t ch t n n vào kho ng gi a màng H+ tr l i ch t n n qua ph c h p ATP synthase Moãi FADH2 taïo ra 2 ATP trong oxy phosphoryl Naêng löôïng taïo ra hoùa chuû yeáu töø oxy CHU I HÔ H P ATP đư c t ng h p theo cơ ch hóa phosphoryl hoùa th m th u. V.4. Lên men = t ng h p ATP trong đi u ki n không có oxy (không hi u qu như hô h p) Đư ng phân chuy n hóa NAD+ thành NADH Lên men tr l i NAD+ cho t bào. Đư ng phân Lên men Các protein c a chu i hô h p: Ph c h p I, II, III, IV: nh n và cho e- Các protein linh đ ng v n chuy n e-: Ubiquinone và Cytochrome c Ph c h p I, III, IV đ ng th i là bơm H+. 3
  4. ĐƯ NG PHÂN 1. Lên men rư u V.5. Hô h p k khí Trong đi u ki n không có oxy Ch t nh n đi n t cu i cùng khác O2 Pyruvate → CO2 + ethanol X y ra v i vi khu n (n m men, m t s t bào th c v t) Các ch t nh n i n t cu i cùng c a chu i hô h p Ch t nh n S n ph m Ví d vi sinh đi n t kh v t Hi u khí K khí LÊN MEN ĐƯ NG PHÂN 2. Lên men lactic Trong đi u ki n không có V.6. YÙ nghóa cuûa hoâ haáp – Ñieàu hoøa hoâ haáp oxy 1. YÙ nghóa cuûa hoâ haáp Pyruvate → Lactate (vi khu n lactic, t bào đ ng v t) Sinh naêng löôïng (ATP) cho hoaït ñoäng cuûa teá baøo Cung caáp nguyeân lieäu cho quaù trình sinh toång hôïp (quaù trình ñoàng hoùa – anabolism) LÊN MEN 4
  5. ĐƯ NG PHÂN 2. Ñieàu hoøa hoâ haáp Cô cheá ñieàu hoøa: ñieàu Ý nghĩa sinh h c c a hô h p hoøa ngöôïc (feed back t bào: regulation) hoaït tính enzyme T ng h p năng lư ng ATP OXY HÓA PYRUVATE cho t bào Enzyme troïng yeáu: phosphofructokinase Đi u ki n hi u khí x y ra hô h p xuùc taùc taïo thaønh fructose : t ng h p 36 mol ATP/mol 1,6 – diphosphate (P-C6- glucose P) (ñöôøng phaân) CHU Đi u ki n y m khí x y ra lên TRÌNH [ATP] vaø [acid citric] cao KREBS men: t ng h p 2 mol ATP/mol seõ öùc cheá toaøn boä quaù glucose trình dò hoùa [ADP] cao kích thích quaù CHU I HÔ H P trình naøy. ĐƯ NG PHÂN DNP (dinitrophenol) laøm maøng ti CHU I HÔ H P theå thaám ñoái vôùi H+ khoâng taïo Ý nghĩa sinh h c c a hô thaønh thang noàng ñoä h p t bào: Cung c p nguyên li u cho sinh t ng h p D hóa cung c p nguyên OXY HÓA PYRUVATE li u glucose và khác I III IV glucose (amino acid, acid béo, glycerol…) cho hô h p t bào; Ngư c l i, nhi u s n ph m trung gian c a hô CHU h p t bào cung c p TRÌNH nguyên li u cho sinh t ng KREBS h p. Oligomycin (tröø naám) Rotenone ngaên caûn H+ qua ATP- (thuoâc tröø Antimycin CN-, CO synthase saâu) ngaên (chaát dieät caûn e- CHU I HÔ H P e- ñeán naám) ngaên e- ñeán O2 ubiquinone ñeán phöùc Chaát ñoäc hoâ haáp hôïp III 5
Đồng bộ tài khoản