intTypePromotion=1
ADSENSE

Chụp ảnh chân dung - Phần 1

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

293
lượt xem
154
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cũng như các ngành văn học và nghệ thuật khác, ngành nhiếp ảnh đặc biệt quan tâm đến việc miêu tả con người, bằng ảnh, thông qua cái máy ảnh kết hợp với việc điểu khiển ánh sáng và sử dụng hoá chất ảnh. Nhiếp ảnh là một nghệ thuật có tác dụng qua lại rất mật thiết giữa nội dung và hình thức, giữa tư tưởng và kỹ xảo. Trong nhiếp ảnh, ảnh chân dung là thể loại có sức thuyết phục đặc biệt, quan trọng bậc nhất của ảnh báo chí cũng như ảnh nghệ thuật, nên đòi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh chân dung - Phần 1

  1. Ch p nh chân dung 1.Khái ni m v nh chân dung Cũng như các ngành văn h c và ngh thu t khác, ngành nhi p nh c bi t quan tâm n vi c miêu t con ngư i, b ng nh, thông qua cái máy nh k t h p v i vi c i u khi n ánh sáng và s d ng hoá ch t nh. Nhi p nh là m t ngh thu t có tác d ng qua l i r t m t thi t gi a n i dung và hình th c, gi a tư tư ng và k x o. Trong nhi p nh, nh chân dung là th lo i có s c thuy t ph c c bi t, quan tr ng b c nh t c a nh báo chí cũng như nh ngh thu t, nên òi r t nhi u công phu. N u ch p nh chân dung ch là ghi l i hình nh m t cách vô thư ng vô ph t, c t làm sao nh cho sáng s a, rõ nét, k cũng ch ng có gì là khó vì ch c n hư ng d n cách s d ng máy và m t s quy t c s d ng ánh sáng, t ch s ng kính, ch c n dăm phút thôi là ai cũng có th ch p ư c. Nh t là ngày nay, nh ng máy hi n i, m i d li u ã ư c tính trư c. Nhà nhi p nh ch vi c b m máylà xong. M t b c nh chân dung ngh thu t v a l t t ư c cái v b ngoài c a b m t, v a bi u hi n ư c th gi i n i tâm (t c tâm tư tình c m c a ngư i ư c ch p) là m t vi c r t khó khăn, và càng khó khăn hơn n a i v i ngh sĩ nhi p nh Vi t Nam là ph i th hi n ư c hình nh c a con ngư i theo tâm h n và phong cách Vi t Nam ương i. Ngh thu t và K thu t n u không iêu luy n thì khi ch p không di n t ư c m c ích, không làm n i b t ư c cái chính gi a, các m ng, chi ti t, r i ren l n x n, khó làm xúc ng ngư i xem, không mang n cho ngư i xem m t tác ng v tâm tư tình c m và ý suy nghĩ, trong ó k c s c m thông v i tr ng thái ngư i c m máy n a. Ch p nh chân dung là i vào m t trong nh ng lĩnh v c khó
  2. nh t c a ngh thu t miêu t , trong ó, tài năng c a ngư i c m máy ư c th thách r t h c búa, khi n nhi u tay ngh ã t ng ph i “n m” nh ng th t b i chua cay. ã có không ít tay ngh eo ng ng kính t bu i thi u th i n tóc ã hoa râm mà v n chưa ch p ư c b c chân dung nào có giá tr . Tuy nhiên, v n có ngư i ch m i bư c vào ngh v i th i gian r t ng n ã có nhi u b c nh t nm c khi n m i ngư i ph i khao khát. Tóm l i, trong cái th lo i nhi p nh, không có phương pháp bi u hi n nào h p d n có ý nghĩa m nh m b ng phương pháp bi u hi n con ngư i. Mu n nh n rõ s phong phú và nh y bén, phát hi n ra cái p i n hình c a con ngư i ngày nay, ph i t nâng cao v n s ng, trình nh n th c, không ch l i, t hào v k thu t, mà i u quan tr ng là nh lòng tin và ni m say mê h ng thú, m i t ư c nh ng hình nh chân th t và nên thơ. 2.Th nào là m t b c chân dung gi ng ? Tuy nh là m t công c khoa h c,nhưng vì khi ch p và làm nh còn có nhi u nguyên nhân khác tác ng vào, khi n ki u nh khó thu n nh t, th m chí còn sai l ch khác h ng i tư ng, nên ã n y ra v n gi ng và không gi ng, nh t là trong lĩnh v c nh chân dung. Nh ng nguyên nhà là trình k thu t c a con ngư i và ch t lư ng c a phương ti n s d ng. Tuy hai nguyên nhân k trên có th kh c ph c ư c sao chép ra nh ng b c nh y h t nguyên hình c nh v t ho c con ngư i ã xu t hi n trư c ng kính, nhưng i v i nh ngh thu t, quan ni m v cái gi ng khác h n v i s r p khuôn máy móc. T khi nhi p nh thâm nh p cu c s ng và ã tr thành công c ph c v c l c cho m i lĩnh v c trong xã h i, nh ư c hình thành ra nhi u th lo i theo m i yêu c u và tác d ng khác nhau. i v i các lo i nh ph c v cho vi c nghiên c u, ghi chép tư li u thì cái gi ng c a nh hoàn toàn ơn gi n, không ư c thêm b t, sáng t o, nhưng iv i
  3. nh ngh thu t có tác d ng c i t o, khích l cu c s ng b ng cách ph n ánh cho con ngư i nh n th y m i v p c a cu c s ng, nh t là nh ng cái hay cái p c a con ngư i - ch nhân c a s s ng - b i v y, ngư i ch p nh ngh thu t ph i bi t ch n, g n l c nh ng ư ng nét i n hình, c s c nh t trong t ng v p và k t h p vào ó là nhi t tình sáng t o cho nó có v p h p d n hơn, mi n sao không b a t gi t o làm bi n i hình thái hi n th c. Gi ng và không gi ng i v i nh chân dung, ch y u là t p trung vào khuôn m t con ngư i hi n ra trong nh, mà ư ng nét tiêu bi u d xác nh n là ôi m t, cái mi ng và m t s chi ti t n m trong hình th c a b m t; và dù nhà nhi p nh có sáng t o, miêu t theo ki u cách nào thì nh ng nét cơ b n c a gương m t, cái mi ng, c p m t v n khi n ngư i xem nh d dàng nh n ra v m t quen thu c như th c t , không th l m ngư i này v i ngư i khác, ó là m t b c chân dung gi ng, m c dù s th t hình nh ã hi n ra duyên dáng hơn h n con ngư i b ng da b ng th t! Gi ng như th có ph i là sai s th t không? Vì sao v y? Ngh thu t t o hình trong nhi p nh cho phép ta gi u b t nh ng ư ng nét không m y p vào bóng t i và nâng v p lên m c hoàn m c n thi t, nhưng không cho phép b t c th pháp nào làm thay i hi n th c khách quan c a hình nh. Không ph i vì i m tô thêm p mà c tình làm sai c v t nhiên. Tr nh ng trư ng h p c bi t c n s d ng k x o Lg ghép ph c v cho m c ích nào ó, nh v n là m t ngh thu t ph n ánh hi n th c c th , không th áp d ng b t c hư c u nào theo ki u h i ho . i v i nh tin t c báo chí tuy t nhiên không ư c Lg ghép c nh v t này sang c nh v t khác. Có th dùng cách chi u sáng làm n i b t nét tươi vui ánh lên trong khoé m t và m ng lên nh ng vành môi, duyên dáng thư t tha thêm nơi mái tóc, nhưng n u s a ch a thêm t nh d u hi n thành s c s o, c p môi dày hoá m ng, mái tóc
  4. ch t phác thành y u i u l ng lơ... là l m d ng và như v y làm nh m t gi ng, s tr thành vô giá tr . 3. Ăn nh là gì? Như trên ta ã xác nh rõ là b t k i tư ng nào ư c ng kính thu hình u mong nh p, và ngay chính b n thân nh ng ngư i dùng máy nh cũng ch ng ai l i mu n tác ph m c a mình b i tư ng không ưng ý ho c ngư i xem chê bai. Nhưng bư c vào th hi n lo i nh chân dung thư ng d x y ra hi n tư ng như sau: Có nh ng i tư ng nhìn ng m thân hình và khuôn m t ch ng th y n i b t v gì là p, mà ư c ng kính thu hình b t kỳ trư ng h p nào, hoàn c nh nào, i u ki n nào u th y nh r t p, không nh ng nh r t gi ng t c i m hình th n phong cách mà còn th hi n y c n i tâm, có khi l i p hơn, chân th c vì nó mang tính ch t i n hình. Nhưng ngư c l i, có nh ng i tư ng thu c vào lo i p c ngư i l n nét, khuôn m t và thân hình cân i, n i b t nhi u c i m, ưa nhìn mà ch p ra nh thì l i ch ng th y m t nét nào h p d n khi n các tay c m máy r t v ng cũng th y khó khăn, công phu xoay s cách may ra m i th hi n ư c ki u nh ưng ý. K c trong gi i nhi p nh và ông o qu n chúng yêu thích nh u kh ng nh hi n tư ng này là do v n "ăn nh" r i d a vào nh ng hi n tư ng ã x y ra suy di n thành nhi u quan ni m như: - Ngư i nào có v ưa nhìn, có thân hình cân i, nét m t xinh x n, phong cách hài hoà là ăn nh. - Ho c ai d b c l tình c m như di n viên u r t ăn nh v.v... Nh ng hi n tư ng ngư i này ăn nh hơn ngư i kia không ph i là không có.Các nhà nhi p nh lão thành cũng ph i th a nh n có nh ng i tư ng r t khó th hi n chân dung, và t th c nghi m ngư i ta ã phát hi n ra r ng nh ng nhân
  5. v t ư c li t vào lo i không ăn nh không ph i vì màu da, nét m t h k ng kính mà thư ng do hai nguyên nhân thu c v tr ng thái như: - Không gi ư c nét t nhiên khi ng kính máy nh chĩa vào, chính vì s gò ép làm cho tình c m c a h khó b c l ra úng như lúc bình thư ng. - Lo i ngư i r t ít b c l tình c m ra nét m t, ho c m i khi b c l cũng ch trong kho nh kh c là t t ng m ngay. Do ó n u không cho h ư c tho i mái t nhiên, ho c không tranh th b m máy k p th i, úng lúc thì dù t n n bao nhiêu phim v n ch ư c nh ng ki u nh c ng ơ, ngây ngô như tư ng g , làm sao mà miêu t ư cv áng yêu c ah b c nh tr thành tác ph m chân dung. Mu n th hi n nh chân dung t yêu c u v i i tư ng này, nhà nhi p nh ph i t n công phu i sâu tìm hi u rõ tr ng thái di n bi n tình c m c bi t c a h , k t h p th pháp chuyên môn v i vi c t o i u ki n cho phù h p, và vi c quan tr ng trong th ch nh m ng là ph i tìm m i cách bám ri t, rình cơ h i thu n l i k p th i "ch p" g n m i m b o thành công. Khó khăn trong th pháp này là nh ng kho nh kh c thu n l i cho ta b m máy âu ph i lúc nào cũng y các i u ki n t o hình, b c c s n sàng theo ý mu n c a tài. Vi c "ăn nh" hay không chính là như v y nhưng nói như v y không có nghĩa bó tay. V i nhi t tình vì ngh thu t, n u chúng ta ch u khó tìm hi u tâm lý con ngư i, gi ư c quy t tâm b n b kiên nh n, khéo léo k t h p th pháp chuyên môn v i vi c b m máy k p th i, thì d u g p i tư ng "khó ăn nh" n m y v n có th th c hi n theo ý nh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2