Chụp ảnh chân dung - Phần 4

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
204
lượt xem
139
download

Chụp ảnh chân dung - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư thế: Tư thế là các vẻ tượng trưng cho thái độ, đức tính của con người phát lộ ra thành điệu bộ, dáng dấp bề ngoài của hình thái toàn thân. Khác hẳn với hội hoạ chỉ cần thật giống về bộ mặt, còn tư thế đối tượng tha hồ hư cấu tuỳ ý hoạ sĩ vẽ thế nào nên thế; ảnh chân đung bắt buộc phải ghi lại một cách chân thực đúng như tư thế nhân vật, vì chức năng của ảnh là khích lệ thuyết phục con người bằng phương pháp tái hiện hiện thực. Nếu không phản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh chân dung - Phần 4

  1. Ch p nh chân dung (Ph n 4) 6.Tư th : Tư th là các v tư ng trưng cho thái , c tính c a con ngư i phát l ra thành i u b , dáng d p b ngoài c a hình thái toàn thân. Khác h n v i h i ho ch c n th t gi ng v b m t, còn tư th i tư ng tha h hư c u tuỳ ý ho sĩ v th nào nên th ; nh chân ung b t bu c ph i ghi l i m t cách chân th c úng như tư th nhân v t, vì ch c năng c a nh là khích l thuy t ph c con ngư i b ng phương pháp tái hi n hi n th c. N u không ph n ánh y hi n th c khách quan thì làm sao kh i ng ư c c m xúc chân thành c a i tư ng và khán gi ? Hơn n a, tư th c a con ngư i không ch h tr c l c cho các v m t trong vi c bi u l , nh n m nh v thái phong cách, tâm tr ng, mà còn eo kh năng di n xu t ư c nhi u tr ng thái tình c m c th ; bi t v n d ng nó càng làm cho cách miêu t con ngư i thêm tinh t , d gi i quy t nh ng trư ng h p v m t i tư ng khó b c l tâm tư, tình c m. V i th th t cân b ng c a hai vai khi n Lg ng c vươn lên v a ph i, t l v nghiêm túc, s n sàng; v i hai tay khoanh vòng trư c ng c, khi xi t ch t l i t i m c co rúm hai vai, rõ ràng là thái khúm núm, khu t ph c; nhưng n u n i l ng vòng tay h trên ng c, l i t ra khiêm t n, chín ch n, l ng nghe; ho c dáng ngư i ng th ng, d ng chân, ch ng tay lên háng n u không ph i o tính khí
  2. ngang tàng t là b t ch ra i u k c ; ho c Lg ng c vươn n l ch vai d th y ngay v thách th c t hào... Cái tình ti t t tư th con ngư i phát l ra như th ó! D a vào kh năng, c trưng c a tư th , ngư i phương Tây thư ng t n d ng nó trong vi c mô t các lo i nh tâm lý ngh thu t như: nh ng bư c chân suy nghĩ, m c th m thi t c a cánh tay ghì ri t thân nhau, ho c s au n qu n qu i b ng thân hình co qu p hay ư n c ng, nghiêng, ng ... Cũng như h i ho miêu t nhân v t, nh chân dưng ã d a theo c tính th hi n tâm tr ng c a con ngư i thư ng k t h p v i b m t cu c s ng th c t chia thân hình con ngư i thành các th : bán thân, 2/3 ho c toàn thân, cho ti n theo t ng cách di n t n i tâm; và m i hình th này l i tuỳ theo c i m v phong cách, thân hình i tư ng và yêu c u m c ích c a ki u nh, k t h p v i b m t x p t cho nhân v t ng, ng i, n m, chúi v phía trư c, nghiêng ng sang hai bên hay vươn mình u n éo... R i, chính t các tư th cơ b n này ã s n sinh ra vô vàn ki u cách theo ý sáng t o khác nh m c t theo ý th c c a nh ng ngư i c m máy. 6.1.Th bán thân Ngư i ta t tên cho th này là chân dung bán thân vì ng kính ch thu hình n a ph n trên c a con ngư i vào nh. Th c ra, mu n cho nh chân dung th này th t cân i, thư ng ch ch p t ngang túi áo ng c tr lên, hơn n a m c ích ch di n t t p trung b m t, vai và ng c, thông thư ng ch cho cân x ng v i o n c và u. Chân dung bán thân là m t th nh c t trung bình, ph n nhi u ư c th hi n theo ki u chân phương ng n, tuy cũng nhi u khi s d ng c t tình c m c a nét m t theo phong cách ngh thu t, nhưng vì nó thoát ra ngoài khuôn kh b m t b c c t o hình ph c t p (nh t là b i c nh), cho nên nó thích h p v i ngư i l n hơn là tr em. Trong th c t , i tư ng ưa chu ng th nh này nh t là l a tu i t trung niên tr lên.
  3. Nói chung, th chân dung bán thân hi n nay v n r t thông d ng, thích ng trong nhi u trư ng h p, ph c v c l c cho các yêu c u v nh: căn cư c, h chi u, ch ng minh thư, nh lãnh t , nh gi i thi u các nhân v t i n hình trên báo ch th m chí c nh qu ng cáo và nh lưu ni m ho c c t ngh thu t cũng r t c n thi t th nh này, vì v i cách di n t t p trung vào b m t, các chi ti t c i m c a v m t ư c bi u l y rõ ràng cho vi c th hi n b t kỳ hoàn c nh nào, l i không b khuôn kh h n ch dù v i yêu c u nh h p nh t v khuôn c v n m b o chính xác d nh n. Tuy nói là nh chân dung bán thân thu n ti n cho vi c th hi n như: không b th i gian và không gian h n ch khi ch p, i tư ng ch c n s a so n b tóc và cái áo, không òi h i c u kỳ toàn b trang ph c, không câu n c ph i ng hay ng i mà c lúc ang n m v n ch p ư c vì ch c n có m t và b ng c, không m t nhi u công ch nh n các ng tác tư th khó nh t c a tay chân... nhưng th c ra, ch p ư c ki u nh chân dung bán thân t yêu c u ngh thu t không ph i là vi c gi n ơn, và ngay c v i lo i chân dung lưu ni m bình thư ng mu n cho b c nh thu n m t, ưa nhìn, cũng không d dàng. Ngoài vi c ch y u căn c vào các ư ng nét c i m t chu vi hình th n t ng chi ti t b m t i tư ng như: gò má, c p m t, g trán, s ng mũi, cái mi ng, vành tai, n c cái c , cái c m, l mũi, mái tóc, k t h p v i v b c l tình c m trên nét m t nghiêm trang, ch t phác, khô khan thô b o hay hóm h nh, duyên dáng, d u hi n, theo m i c nh bu n, vui, căm thù, ph n n , tin tư ng, hy v ng, mãn nguy n, ngưng i... x p ki u cho thích h p; mà còn ph i d a theo dáng d p c a thân hình, i u ki n ánh sáng cho phép, c n l a tu i c a i tư ng n a, ch n l c, ch nh n tư th cho cân x ng m i có th l a hình ăn kh p v i khuôn c nh t yêu c u c a th nh này. V i i tư ng l n tu i, nhân v t c bi t, lãnh t hay nh căn cư c, ch ng minh thư, h chi u, ho c tương t , c n l y tư th ngay ng n ch nh t cho phù h p v i phong cách ng n, nghiêm trang, t nh . Tuỳ theo cách th hi n, có th l y
  4. th hơi ch ch bên sư n cho ng c nghiêng, hay nghiêng h n, hay vuông v c hai vai, nhưng c n cho thân nhi u hơn m t m t chút (chi u cao c a thân kho ng g p rư i m t là v a). N u tư th th ng vuông v n cân b ng hai vai nên chú ý ch p v i góc hơi ch ch ngang m t chút cho nh c ng. i tư ng là thanh thi u niên, n u xét th y b ng c không có l i gì thêm cho m c m ho c không c n ph i k t h p v m t v i bàn tay ho c cánh tay nh n rõ n i tâm tình c m, nên rút ng n thân hình l i cho kh m t cao to hơn. N u mu n di n t nét n nang c a Lg ng c, có th l y t ngang t m vú tr lên k c nam l n n , và th hơi nghiêng ho c nghiêng h n cho n i b t ( th này ngư i ta thư ng thu hình th p xu ng phía dư i vú cho kh m t nh l i trong khuôn khi in phóng nh d c t cúp l i theo úng ngh thu t). Khi c n l y bán thân th t dài cho m t nh b t i, t o các th nghiêng ng a cho duyên dáng, h p d n, ngư i ta cũng có th áp d ng cách ch p thu nh l i cho khuôn r ng rãi d c t cúp khi in phóng nh. Nên lưu ý r ng: th nghiêng ng a, vươn ng c thư ng thích h p v i ph n , và th nghiêng chúi v phía thư c thư ng thích h p v i nam hơn. V i tr em, k c hài nhi, n u có th gi cho ngưng ng ngu y lúc ch p, v n có th dùng th bán thân th c hi n miêu t chân dung như ngư i l n. N u ch u khó b c c t o hình, c t cúp và tài hóm h nh, nhi u khi t ư c nh ng ki u nh có tính g i c m m nh và r t c áo v ngh thu t chân dung bán thân. 6.2.Th 2/3 ngư i nh chân dung ch p 2/3 ngư i thư ng ư c s d ng cho các trư ng h p và i u ki n như: -V m t i tư ng chưa di n t n i tâm theo m c ích yêu c u c a tài, c n k t h p thêm tư th dáng d p, nh t là ôi tay cho th t rõ ý nghĩa. - Thân hình i tư ng có nhi u ư ng nét h p d n m c m, có tư th b c l rõ n i tâm và phong thái.
  5. - o nt u g i xu ng bàn chân i tư ng không có dáng d p gì có l i cho di n t như: thô x u, d m t t nhiên... ho c dư i chân và quanh chân i tư ng có nh ng chư ng ng i nh hư ng không t t n n i dung và hình th c b c nh. - Nh nhàng, mu n l y t u n chân nhưng không lùi máy ư c mà l i không có ng kính góc r ng y xa hình nh. - Mu n cho thân hình và khuôn m t to y trong khuôn hơn thì ch p c khuôn hình. Khi ch p th nh chân dung này, ngư i ta thư ng l y t trên u g i m t ít tr lên (t c là g n h t toàn b chi u dài ùi c a nhân v t), nhưng ôi khi tuỳ theo ý thích c a i tư ng k t h p v i nhà nhi p nh, còn có th ch p c t ngang gi a ùi ho c cao hơn (t i ngang hông là cùng n u rút ng n t b ng tr lên s thành th bán thân). Th nh này ch thích h p v i i tư ng có thân hình cân i, n nang, tư th duyên dáng ho c ĩnh c ư ng b , dáng d p ưa nhìn; còn i v i nhân v t g y y u hom hem thân hình m t cân d i, ph n có mang, àn ông b ng ph , c v i ngư i m c qu n áo lôi thôi dúm dó u không th áp d ng th ch p này. Ch p 2/3 ngư i h u h t l y th ng cho d th hi n, th ng i và n m ch áp d ng cho lo i chân dung ng k t h p v i b i c nh mà không th cho ng d y ư c, còn r t hãn h u dùng n. C n l a ch n th ng cho thích h p v i t ng i tư ng, ví d như ngư i có b ng c n nang, c p mông tròn trĩnh, m t b u bĩnh, qu n áo th t g n có n p là p nên ng nghiêng; n u không t yêu c u như v y t t ph i ng hư ng b m t thân hình vào ng kính, th ng quan tr ng nh t là ôi tay, ph i căn c vào phong thái i tư ng b c c m i thích h p, không nên máy móc tuỳ ti n, ai
  6. cũng ch ng tay lên háng ho c khoanh tay trư c ng c, ho c cho i tư ng c m nh ng v t ngư c c nh, c ng ... N u nhân v t th p lùn ho c cao quá kh , có th áp d ng th máy ch p ngư c lên, chúc xu ng t o r t m vóc theo ý mu n. Nh ng trư ng h p có b i c nh thêm ngư i hay phong c nh, không nên cho i tư ng nhô lên n n tr i quá cao vì nh s gây cho ngư i xem c m giác như nhân v t vươn lên kh i, thoát ly cu c s ng ho c quá cao nhân v t. Dùng bóng in vào phông cũng có khi gây ư c hi u qu ngh thu t v i i tư ng nào thích h p. Nên nh r ng bóng n m trên m t t không th dùng cho th chân dung 2/3 này. 6.3.Th toàn thân Chân dung toàn thân là th lo i nh dùng di n t t ng h p v con ngư i b ng cách cho nhân v t b c l tình c nh t v m t k t h p v i tư th ng tác c a thân hình và các chân tay, nhi u khi l i liên k t v i c i m c a hình thái, v trí i tư ng xu t hi n th hi n n i tâm và ý nghĩa n i dung b c nh. Th nh này thư ng ch p các lãnh t , nhân v t i n hình, c bi t ho c chân dung lưu ni m có k t h p thêm c nh v t có ý nghĩa, th này ph n nhi u ngư i ta cho i tư ng ng và ng i hơn là tư th n m. Khi ch p không nên nóng v i và cũng không nên s a tư th quá nhi u, c n i tư ng th t tho i mái theo phong cách thư ng ngày, sau ó nh n xét l a ch n góc ch p k t h p hư ng d n cho i tư ng ch nh n l i, và khi th y n nh t yêu c u là k p th i b m máy. Tuỳ theo v m t, dáng ngư i, tâm tr ng và thói quen c a i tư ng mà cho hư ng m t theo góc thích h p, tránh gò ép l y ư c. Vi c khó nh t khi th hi n là làm sao cho chân tay i tư ng bi u l ư c tình c m ra ng tác tư th mà v n gi ư c v t nhiên. Cho nên, trư c khi b trí
  7. ch p c n hi u rõ th thích h p s n, nhanh chóng ch nh n, l a ki u cách cho h và ph i ch ng n u không i u khi n ư c con ngư i thì nên dùng th pháp k thu t cho ng kính thu hình k p th i úng lúc m i d t hi u qu t t. Ch p chính di n t i ky i tư ng ng i trên gh u ho c ng i nghiêm ch nh mà lưng không có cái t a (ra nh s gi ng như ngư i ng i x m). nh chân dung dĩ nhiên là ph i l y vi c mô t b m t là chính, nhưng n u th này mà c loay hoay v cách l a ki u m t, s lãng quên m t vi c ch nh l i tư th chân tay cho i tư ng, r i, ch c n m t chi ti t nh v ng tác ngây ngô ng ngh ch c a i tư ng s làm phí c v m t r t p ã l a ch n. kh c ph c như c i m này, trư c h t là ta s a tư th , b c c cho tay chân i tư ng th t t nhiên ăn kh p v i nhau xong r i hãy t p trung vào khuôn m t, và khi s p b m máy c n ki m tra l i toàn b cho th t y m i không x y ra hi n tư ng áng ti c. i v i các c già, dù ng i hay ng ur td n c tay chân, nên ã có không ít các '' nh th '' các c thư ng xoè 10 ngón tay bày hàng ra phía trư c trông như.tư ng g , ho c ngư c l i, l rõ v gò bó c ng ơ theo tư th ư c hư ng d n, còn i v i thanh niên, n u ta không gi i thích cho h rõ tư th l b ch ph n m thu t, t t khó tránh kh i tình tr ng ngh ch ng m c n ng n c òi ch p theo ''th t nhiên'' m t cách không thích h p v i kh năng thu hình c a ng kính, s h ng ki u nh như chơi, ch ng h n như tay ch p ra sau lưng mà c òi ch p chính di n t ra nh s thành cô hay c u thương binh, hay cái v ng i ''b què" tư ng là duyên dáng, nhưng ã vô tình b t ng kính c t c t c 2 chân. Trư ng h p k t h p ngư i v i c nh nên ch n ch c nh nào ít r m r p b c nh sáng s a n i b t ngư i. Ch nên l a l y m t ph m vi c bi t kh năng tiêu bi u cho a i m, ch vì c nh s c h u tình mà tham l y quá nhi u c nh d thành nh phong c nh, m t ý nghĩa t ngư i c a nh chân dung; và, có m t i u c n cao c nh giác trư ng h p này là ''nh ng màu s c và hình tư ng m t ta nh n th y p, r t có th ch là nh ng m h n n tr ng en khi ra nh kia y''.
Đồng bộ tài khoản