intTypePromotion=1
ADSENSE

Chụp ảnh chân dung - Phần 5

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

281
lượt xem
152
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về bộ mặt Phần trọng yếu trong cách thể hiện con người của ảnh chân dung là bộ mặt. Tả con người mà hình ảnh không nhận rõ mặt mũi nhân vật là ai thì còn gì là tác dụng của ảnh chân dung nữa. Chụp chân dung không những để mô tả mà còn có mục đích ca ngợi vẻ đẹp của con người để khích lệ, cải tạo và bảo vệ sự sống, cho nên ảnh vừa phải giống như thực vừa tôn thêm giá trị của vẻ đẹp nhân vật mời đạt tính chân thực và tiêu chuẩn tạo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh chân dung - Phần 5

  1. Ch p nh chân dung (Ph n 5) 7. V b m t Ph n tr ng y u trong cách th hi n con ngư i c a nh chân dung là b m t. T con ngư i mà hình nh không nh n rõ m t mũi nhân v t là ai thì còn gì là tác d ng c a nh chân dung n a. Ch p chân dung không nh ng mô t mà còn có m c ích ca ng i v p c a con ngư i khích l , c i t o và b o v s s ng, cho nên nh v a ph i gi ng như th c v a tôn thêm giá tr c a v p nhân v t m i t tính chân th c và tiêu chu n t o hình ngh thu t. Phương ngôn ta có câu: ''Trông m t mà b t hình dong'', vì m t là nơi t p trung nh t trong thái , tình c m, v m t là tiêu bi u cho vi c th hi n tâm tr ng con ngư i. Mu n xác nh n rõ v m t ngư i trong nh, không nh ng ư ng nét cơ b n ph i th t chính xác, mà n c các chi ti t nh c a t ng b ph n trong khuôn m t cũng ph i n i b t b ng ki u cách thích h p v i phong thái và n i tâm nhân v t. Do ó ngư i ch p nh chân dung ngh thu t c n có trách nhi m nghiên c u n m v ng các i u c n thi t v cách nh n xét và th pháp t o hình b c c b m t i tư ng di n t ư c chính xác y b n ch t c a v m t t ng ngư i.
  2. nh ch có kh năng thu hình theo b m t i di n tr c ti p c a i tư ng, không th h p th toàn th m t cách tinh t như th giác, con ngư i l i muôn hình muôn v , ch ng ai gi ng ai, khuôn m t m i ngư i l i có nh ng nét c trưng riêng c a th ch t và cá tính; nên khi ch p ph i bi t ch n b nào, i m nào i di n, tiêu bi u nh t, khi n ngư i xem nh d căn c vào ó hình dung úng khuôn m t th c, ng th i còn ph i hư ng ng kính vào ư ng nét u n, có m u s c hài hòa nh t và k t h p v i th pháp t o hình b c c khôn khéo cho n i b t cho thu n m t thu g n l y các chi ti t i n hình c bi t trên nét m t c a nhân v t m i t hi u qu như mong mu n. Phương pháp nh n nh các c i m thu n l i hay b t l i cho vi c thu hình khuôn kh v m t i tư ng, cũng không khác gì cách phân bi t x u hay p c a b m t theo s nhìn ng m thông thư ng. Khi b t g p m t b m t, trư c h t ngư i ta thư ng khái quát xem khuôn kh c a nó tròn, vuông, trái xoan hay ng n ng i, dài ngo ng hay b u bĩnh, gân gu c hay hom hem... k ó là b ánh giá v s c di n xem thu c lo i h ng hào, xám ng t, xanh b ng, tr ng tr o hay xam en, bánh m t; r i m i t p trung ng m nghía k càng t ư ng nét, chi ti t và v bi u l tình c m c a các b ph n tr ng y u như ôi m t, cái mũi, cái mi ng, gò má, mái tóc... ôi m t n i b t lên là vành mi n ng n hay nh nhõm; uôi con m t h p, r ng x ch hay ngang, xuôi; lông mày r m, thưa, d t n hay thanh tú, ngang b ng hay ngư c ng o; toàn th con m t thu c lo i tr , sâu, ti hí, lá dăm hay m t mí, b câu và căn c vào ó nh n ra v bi u l tính n t tâm tr ng c a con ngư i như: hi n t , chân th c, s c s o, hung hãn, sâu xa, n ng cháy hay h i h t, nông c n. Nh ng qu ng m t sâu hay nông, s c tương ph n v s c và di n tích gi a lòng en v i lòng tr ng, dài ng n c a hai hàng lông mi có th ch ng minh giúp ta k t lu n nh ng nh n xét c a ta.
  3. cái mũi là s ng mũi cao, th p, d c d a hay lõ, t t; l mũi r ng hay hin, mũi qu m di u hâu hay h ch lên như mũi ng a hí... cái mi ng, hai vành môi là tiêu bi u c a s c g i c m tuỳ theo nó vào lo i dày m ng hay cong c n, hai mép r ng, h p, g n hay thô, hàm răng u, hay kh nh, v u; khi cư i chúm chím, toe toét hay méo x ch... R i n gò má cao hay th p, gày hóp hay núng nính, vành tai có gì khác thư ng, cái c có gì c bi t v.v... và v.v... Nh ng m ng l i lõm, ư ng nét u n éo nh to, cao th p, y n, m nh d , n ng n hay nh nhõm, ho m sâu c a các b ph n ch y u trên khuôn m t, s cho ta m c ti p nh n ánh sáng, bóng t i c a nó và kh năng nhi m hình s ra sao c a phim âm, nh ó m i quy t nh ra ki u cách tư th thích h p và t o cách chi u sáng cho n i b t theo m c ích c n mô t . 7.1.Ki u cách chân dung Ki u cách c a b c nh chân dung là dáng d p c nh v t ho c con ngư i, ư c s p x p, trình bày theo hình thái m thay hi u qu h p d n m c m trong ngư i xem. Ki u cách trong nh chân ung ngh thu t chính là cách hình tư ng khái quát, di n t v p con ngư i b ng th pháp tái th hi n các i u b v hình dáng, tư th và v m t theo thói quen c a nhân v t vào hình nh, nh s c m nh n t th c t ư c g n l c, cô úc m t cách t nh sáng t o c a tác gi . Ch p nh chân ung có sáng t o ư c nhi u ki u cách l m t m i không làm ngư i xem nhàm chán cũng nh ki u cách mà kh c ph c ư c các hi n tư ng không bình thư ng do t t x u trên khuôn m t t o ra. Nhưng, mu n di n t con
  4. ngư i theo hình thái m thu t nào cũng c n ph i phù h p v i phong cách, v m t i tư ng và ý miêu t m i t ư c ch t lư ng ngh thu t. Ví như mái tóc, c n u n, ch i, ài, t t, c p như th nào cho thích h p v i t ng khuôn m t và dáng ngư i, m i thu n m t, tăng thêm v p, bi u l úng b n ch t theo như thành ng Vi t Nam: ''Cái tóc là vóc con ngư i''. B c c ki u cách cho m t b c nh ch ng khác nào cách trình bày m t bài văn bài thơ v a có tác d ng p m t v a tư ng trưng ư c tình ti t c a n i dung, ngư i ta có th dùng các l i ch : ng, ng , vi t hoa, vi t thư ng, chân phương hay bay bư m... Tuy v y, dù nh chân dung có ư c i n t thành thiên hình v n tr ng theo tài hoa ngh thu t n b c nào chăng n a, v n ph i d a theo tư th và b m t th c c a i tư ng m i tiêu chu n v giá tr ngh thu t, m i có tác d ng tái hi n hi n th c. Nh ng ki u cách thông d ng mà cũng là cơ b n nh t c a nh chân dung thư ng ư c th hi n như sau: 7.1.1.Ki u chân phương Còn g i là ki u ch p chính di n, ch p th ng, vì i tư ng hư ng b m t và thân hình tr c di n v i ng kính máy nh. i tư ng ng i hay ng theo tư th th t t nhiên tho i mái, m t v a t m thăng b ng ngay ng n (không ng a ho c cúi hay nghiêng), m t nhìn th ng vào tr c ng kính hai tai u th y rõ ràng cân i v i nhau. Tóm l i là nhân v t tư th th t ch nh t ngay ng n, nhưng v m t thì tuỳ, có th là nghiêm ch nh, vui tươi h n h , cư i, ho c căm thù d t n... mà không làm nh hư ng n th cân b ng ngay ng n là ư c. C n chú ý trong khi x p ki u, ch nh n tư th ng i tư ng b gò bó, nh s c ng m t linh ho t.
  5. Ki u này khi dùng cho nh h chi u thì dùng c phim 4 x 6cm, cho m t to v a ph i không cư i, không ư c eo kính râm ho c ng m thu c lá. Ki u chân phương r t thích h p khi ch p chung nhi u ngư i có tính ch t lưu ni m. 7.1.2.Ki u nghiêng 3/4 i n hình c a ki u nh này 1à ho i ch ng minh thư, c phim 4 x 6cm ho c 3 x 4cm. Vì nh th hi n rõ t i 3/4 khuôn m t (hơi nghiêng) nên g i là ki u nghiêng 3/4. i tư ng tư th hơi nghiêng so v i tr c ng kính. M t quay v bên trái sao cho khuôn ng m máy nh nhìn th y rõ 3/4 khuôn m t là ư c. M t nhìn theo hư ng m t, tai ph i l rõ còn tai trái v a khu t h t. nh này cho ch ng minh thư thư ng l y m t to hơn nh thư ng m t chút (tuỳ theo quy nh c a công an a phương, thông thư ng chi u cao c a khuôn m t tính t c m n chân tóc, t c là i m h t trán, là 2cm), cũng ph i gi v m t nghiêm ch nh, không ư c eo kính râm và ng m thu c lá. N u i tư ng là vi n hay c n th có th eo kính tr ng ch p. 7.1.3.Ki u bán di n ki u nh này ch y u là khuôn m t, còn tư th c a thân hình i tư ng thì tuỳ có th ng i, ng, th ng, nghiêng ho c quay lưng l i ng kính. M t i tư ng qay nghiêng h n m t góc 90o, t máy nh nhìn ra ch còn th y n a con m t c a m t bên m t, ư ng vi n t trán, s ng mũi, n n a mi ng n a c m như m t v ch chia ôi d c khuôn m t thành hai ph n th t u nhau (do ó g i là bán di n: 1/2 b m t - profine).
  6. Tuỳ theo t ng trư ng h p ch th và tư th mà cho ngư c m t nhìn lên ho c nhìn ngang t m m t theo hư ng m t. Có th ng a hay cúi m t v a ph i. C n chú ý là ki u này ch thích h p v i khuôn m t b u bĩnh, có v p th nhìn nghiêng như mũi d c d a, có b tóc p, lông mi dài, cong. i v i nh ng ngư i m t gãy, gày còm, gò má cao, m t sâu ho c l i, c m quá dài ho c quá ng n, mũi quá t t, răng v u, móm ho c m t có nh ng t t x u nhìn nghiêng l r t rõ, u t i k ki u bán di n này. V i ki u nh bán di n này, ngư i ta thư ng dùng cách chi u sáng h t hình bóng in vào m t phông t o thành th hình v i bóng ki u ngh thu t. Chân dung bán di n là lo i nh nhi u tính ngh thu t, nên k t h p các cách chi u sáng ngh thu t như sáng ven, sáng ngư c cho n i bóng dáng khuôn m t. 8. i m ch p thu n l i v i i tư ng không bình thư ng V i các i tư ng có khuôn m t và thân hình không bình thư ng như các t t hay d u v t, các b ph n c a cơ th không cân i l rõ, không th áp d ng ki u cách tuỳ ti n như ngư i lành l n ư c mà ph i tìm m i bi n pháp c t xén, che gi u nh ng c i m x u b ng cách b c c chi u sáng ho c b i c nh th t thích h p b c chân dung t yêu c u th m m . i m ch p thu n l i là c i m ưa nhìn nh t, thích h p nh t cho vi c di n t nh chân dung mà nhà nhi p nh phát hi n th y v m t và thân hình i tư ng, ã hình dung r ng n u chĩa th ng ng kính vào ó mà b m máy ch c ch n s ư c ki u nh thu n m t. V i i tư ng không bình thư ng thì i m ch p thu n l i l i có tác d ng che gi u ư c các ph n không p m t l rõ ra b m t hay thân hình i tư ng.
  7. M ts c i m và cách l i d ng i m ch p thu n l i t o cho nh chân dung p m t, che gi u ư c các d u v t, t t b nh x u c a i tư ng d n gi i m c này, s là nh ng phương hư ng cơ b n các b n phát huy tài hoa sáng t o. V i ngư i m t g y, má hóp, gò má cao Không nên èn chi u t cao như v i ngư i bình thư ng, c n h th p èn ho c l i d ng góc chi u sáng th p cho các bóng t i các vùng lõm gi m b t i bao nhiêu càng t t. Dùng lo i sáng d u và ng viên i tư ng cư i cho béo ra. N u không kh c ph c ư c b ng cách chi u sáng, có th dùng bi n pháp thoa ph n vào các ph n lõm cho ánh èn d u i và ch nên x p ki u chân phương (ch p chính di n), t i k ki u nghiêng 3/4. V i ngư i m t sâu, m t g y C n h th p èn chính hơn bình thư ng, chi u sáng d u và hơi th ng m t (hơi ch ch m t chút) tránh ra nh m t thành hai hõm en như eo kính râm. ng kính i ngang t m m t mà ch p. T i k ki u bán di n, không nên ch p ki u nghiêng 3/4. V i ngư i m t có t t Tuỳ theo trư ng h p c th x p ki u nghiêng ho c l a góc ch ch ch p. N u ch p i tư ng th tĩnh c n hư ng d n cách nhìn ra nh không th y như c i m (ví d lác bên trái thì cho li c sang ph i, ch t m t cho nghiêng l p i và k t h p nhìn theo hư ng m t, m t ti hý không nên nhìn xu ng, m t c nh i tránh nhìn ngư c lên...). N u i tư ng th ng, dùng nh ng ng tác bên ngoài ánh l a theo ý mu n. V i ngư i mi ng có t t
  8. N u mi ng l ch thì cho quay m t nghiêng th nào không nhìn rõ l ch. N u cư i méo mi ng thì gi v nghiêm ch nh, ngư c l i cư i s làm mi ng h t méo thì c ng viên cho cư i. Rămg en, răng sún, thưa, kh p kh nh ho c khi cư i làm m t nhăn nhúm không tươi thì ch nên cho cư i. Răng v u, cư i b h l i nhi u, mi ng quá r ng, môi quá m ng, ch nên cho cư i chúm chím (ho c ch p l y th i cơ v a tho t v tươi hay lúc n cư i v a ch m h t). Ngư i răng v mà gi v m t nghiêm ch nh mím môi l i s như ng m cái gì y m m, còn x u hơn là hơi cư i, v i i tư ng này t i k ki u bán di n ho c ki u nghiêng. Môi dày nên ng viên cư i cho m ng b t. Môi s t thì x p ki u nghiêng 3/4 hay bán di n che l p ch s t ho c che tay làm i u x u h , c m hoa ng i v.v... V i ngư i tai v nh, c p, s t Tránh ch p chính di n, tìm cách x p quay nghiêng cho khu t i. V i ngư i c m l m, nh n, dài, ng n V i lo i c m l m, nh n, dài, ng n không nên ch p nghiêng ho c bán di n, x p ki u hơi nghiêng lao v phía trư c, m t hơi ng a lên m t chút cho c m tròn. Tránh ch p chúc máy t trên xu ng và không nên cho cúi m t vì s làm c m dài nh n thêm ra trong nh. N u quai hàm to, b nh, không nên ch p th ng chính di n, x p quay nghiêng ho c ch p ch ch sao che l p như c i m này i.
  9. V i ngư i c dài, c ng ng X p ki u ng i cúi lao v phía trư c, m t hơi ng a lên, x c cao c áo ho c quàng khăn cho ng n b t c . V i ngư i c ng n, so vai, r t c X p ki u ng i vươn lên, quay nghiêng m t hơi cúi, m c áo sơ mi c b , không nên quàng khăn. V i ngư i mũi t t, m t b t và m ng Không nên ch p nghiêng và ng a m t nhìn lên ho c ư n ng a v phía sau. V i ngư i eo huy hi u, huân chương Không eo th p quá ch p s ph i dài thân làm nh m t cân i nên hư ng d n cho i tư ng eo cao hơn bình thư ng m t chút. Khi chi u èn n u th y loá sáng do ph n chi u thì nên cho huy hi u hay huân chương hơi ng xu ng s h t ph n x . V i ngư i eo kính tr ng i v i ngư i vi n hay c n th c n eo kính tr ng khi ch p, mu n chi u èn không b loé sáng nên chi u cao hơn bình thư ng, m t hơi cúi. V i ngư i mũi h ch, vành mũi to Không nên x p ki u bán di n hay chính di n, v i ki u nghiêng 3/4 khi ch p nên chúc máy cho b t i.
  10. V i thi u n c p tóc Nên n i c p xu ng th p ho c b xoã cho hai bên tóc bè ra m t tí, tránh c p g n quá trông như con trai. Ng u v phía nào nên tóc buông v phía y, nên tóc phía sau. Trư ng h p có b tóc dài p, nên cho t t thành uôi sam t hai vai hay m t vai xu ng phía trư c nhưng tránh che l p ng c ho c m t m t ph n cánh tay làm g y i. Ngày nay có nhi u ki u tóc tiên ti n, r t p. Ngư i ch p bi t nhìn ra s có ư c b c chân dung p. Mí m t trùng Yêu c u i tư ng nhìn lên, thêm m sáng trong m t (catch light).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2