intTypePromotion=1
ADSENSE

Chụp ảnh đẹp với máy ảnh bất kỳ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

516
lượt xem
175
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những người mới chơi thường mắc phải tâm lý "mặc cảm" khi cho rằng máy ảnh du lịch mình đang cầm trong tay không thể chụp đẹp bằng "đàn anh" DSLR hầm hố. Tất nhiên, mỗi thiết bị đều có ưu nhược điểm riêng và đều ảnh hưởng không nhỏ tới bức ảnh cuối cùng. Những người mới chơi thường mắc phải tâm lý "mặc cảm" khi cho rằng máy ảnh du lịch mình đang cầm trong tay không thể chụp đẹp bằng "đàn anh" DSLR hầm hố. Tất nhiên, mỗi thiết bị đều có ưu nhược điểm riêng và đều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp ảnh đẹp với máy ảnh bất kỳ

  1. Ch p nh p v i máy nh b t kỳ Nh ng ngư i m i chơi thư ng m c ph i tâm lý "m c c m" khi cho r ng máy nh du l ch mình ang c m trong tay không th ch p p b ng " àn anh" DSLR h m h . T t nhiên, m i thi t b u có ưu như c i m riêng và u nh hư ng không nh t i b c nh cu i cùng. Nh ng ngư i m i chơi thư ng m c ph i tâm lý "m c c m" khi cho r ng máy nh du l ch mình ang c m trong tay không th ch p p b ng " àn anh" DSLR h m h . T t nhiên, m i thi t b u có ưu như c i m riêng và u nh hư ng không nh t i b c nh cu i cùng. Tuy v y, cũng không nên b qua vai trò c a ngư i c m máy trong vi c t o ra "cái h n" cho tác ph m, th hi n cách ch n i m nhìn và th i kh c b m máy. V i m t chút tinh ý và s thu n th c trong k năng s d ng thi t b , b n hoàn toàn có th t o ra nh ng thư c ch p p dù ang c m lo i máy nh nào i chăng n a. Sau ây là m t vài g i ý nh . 1. Làm ch thi t b
  2. N u b n ang d nh mua máy nh, hãy tính n m c ích s d ng nó sau này. Không nên b m t kho n ti n l n mua máy nh "kh ng" mà cu i cùng ch dùng ch p nh lưu ni m cho gia ình và b n bè. Máy nh du l ch phân gi i trong kho ng t 8 n 12 Megapixel là quá cho h u h t các nhu c u in n và c t cúp thông thư ng. phân gi i vư t ngư ng này có th làm nh b sai l ch màu s c và khá nhi u n u ch p thi u sáng. Ngoài ra, nh có phân gi i l n cũng khi n b n m t thêm nhi u dung lư ng lưu tr trên th nh và c ng. Khi ã s h u m t chi c máy nh trong tay, hãy c qua hư ng d n s d ng c a nhà s n xu t. Đây là cách ng n nh t làm quen v i b tính năng phong phú c a máy và ti n t i làm ch hoàn toàn thi t b . N u là ngư i m i chơi, nên b t u v i nh ng ch c năng t ng và h th ng m c c nh có s n. Khi ã thu n th c thì hãy ti n t i các ch c năng ch nh tay ph c t p hơn. Ba thông s quan tr ng luôn ph i nh là nh y sáng ISO, th i gian phơi sáng và kh u ng kính.
  3. 2. Tìm i tư ng "b t hình" V i nh ng ngư i m i chơi, ch p nh gia ình và b n bè luôn là cách ti p c n ơn gi n nh t. nh lưu ni m không quá gò bó v m t k thu t cũng như b c c. M t s ngư i l i b t u v i th lo i nhi p nh phong c nh, tĩnh v t ho c khám phá th gi i macro vì s phong phú v m t tài cũng như s thích b n thân. B n nên ch p nhi u xây d ng cho mình m t i m nhìn h p lý và quen d n v i vi c ph n x nhanh trư c các tình hu ng. Ch p nhi u cũng giúp b n d dàng l a ra nh ng b c nh p x lý và in n sau này.
  4. 3. N m v ng các quy t c b c c Xét v m t k thu t, m t b c nh p luôn ph i tuân theo các quy t c b c c ch t ch . L i "thi u u, th a uôi" r t hay x y ra, k c v i dân chuyên nghi p khi ch p nh phong c nh, ki n trúc và chân dung. B n có th kh c ph c b ng cách xoay ho c c t cúp l i nh, nhưng không ph i bao gi cách này cũng có tác d ng. Hãy c g ng nh m t vài quy t c b c c căn b n nh t (như quy t c m t ph n ba, quy t c ư ng chéo...) và t t o cho mình trách nhi m v i t ng cú b m máy. M t khi làm ư c i u nay, b n coi như ã n m ch c 90% thành công. 4. Thay i k thu t ch p tùy theo th lo i V i th lo i nhi p nh chân dung, i m nh n m nh luôn là khuôn m t. M t i tư ng quá t i có th phá h ng hoàn toàn b c nh dù b n có b c c có t t n âu i chăng n a. Do v y, nên lưu ý n khâu i u ti t ánh sáng trư c khi ch p. Không nên ch p ngư c sáng, có th bù thêm m t vài Ev ho c s d ng èn flash trong trư ng h p ánh sáng môi trư ng quá m nh làm t o bóng trên m t m u. N u có th , b n nên t p trung vào ôi m t vì ây là nơi bi u t m i c m xúc và suy nghĩ c a con ngư i. Mu n như v y, hãy t
  5. máy ngang m t i tư ng và t n d ng kh năng zoom c a ng kính n u có th . V i th lo i nhi p nh ng v t, b n có th ch p khi chúng ang ng , nô ùa hay săn m i. Thay i góc nhìn và t p trung vào m t b ph n nào ó trên cơ th cũng là m t cách r t hay nh n m nh v p cũng như s ng nghĩnh d thương c a con v t. V i th lo i nhi p nh phong c nh, b n nên c g ng i u ti t sáng và tương ph n gi a các i tư ng (b u tr i - m t t, dư i nư c - trên c n...) b ng cách bù tr sáng ho c b t tính năng t i ưu hóa d i tương ph n ng (n u có). Lưu ý khép kh u sâu nh ng v t th kho ng cách khác nhau so v i máy v n có th nét. B n cũng nên nâng nét và màu s c lên m t chút b ng các công c ngay trong máy nh th hi n ư c nhi u chi ti t và tr nên b t m t hơn. V i th lo i nhi p nh tĩnh v t và macro, b n nên lưu ý nhi u t i i u ki n ánh sáng cũng như nét c a i tư ng trên nh. H u c nh nên ng nh t làm n i b t ch th .
  6. 5. H c cách s d ng các ph n m m ch nh s a V i m t chút ý tư ng c ng thêm v i s khéo léo, b n hoàn toàn có th bi n b c nh x u xí ban u tr thành m t tác ph m tuy t p nh vào nh ng ph n m m ch nh s a nh. N u là ngư i m i t p chơi, nên bi t m t s thao tác cơ b n như c p cúp và xoay nh, gi m phân gi i và nén nh, tăng sáng và tương ph n... Công ngh x lý ngày càng tinh vi giúp thu h p d n kho ng cách gi a gi a máy compact và DSLR nhưng không th nào thay th vai trò c a ngư i ch p trong vi c sáng t o ra cái "h n" cho b c nh.
  7. 6. M t chút may m n và ng u h ng Trong nhi p nh, m t chút may m n có th giúp b n "b t" ư c nh ng kho nh kh c ng n ng i mà vô cùng t giá. Khi ã ch p nhi u, b n s t luy n ư c cho mình cái g i là "c m giác b m máy", t c là kh năng d oán trư c tình hu ng và ph n x ch p vào úng th i i m. Ngoài ra, m t chút phá cách ôi khi cũng em l i nh ng ki u b c c và nh ng góc nhìn m i l v ch th . Hãy t p quan sát và ch p nhi u hơn n a. Bi t âu, nh ng b c nh th t b i có th cho b n nhi u kinh nghi m quý báu sau này.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2