intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề 2: Số vô tỉ - Toán đại số lớp 7

Chia sẻ: Ba Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

602
lượt xem
152
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề 2: số vô tỉ - toán đại số lớp 7', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 2: Số vô tỉ - Toán đại số lớp 7

  1. NHAÂN, CHIA SOÁ HÖÕU TÆ Chuû ñeà: Moân: Ñaïi soá 7. Thôøi löôïng: 4 tieát III/ NOÄI DUNG: 1/ Toùm taét lyù thuyeát: + Pheùp nhaân, chia caùc soá höõu tæ töông töï nhö pheùp nhaân caùc phaân soá. a c + Vôùi hai soá höõu tæ x = vaø y = (a,b,c,d  Z; b.d ≠ 0), ta coù: b d a c a.c x.y = . = b d b.d a c + Vôùi hai soá höõu tæ x = vaø y = (a,b,c,d  Z; b.d.c ≠ 0 ), ta coù: b d a c a d a.d x:y = : = . b d b c b.c + Thöông cuûa hai soá höõu tæ x vaø y ñöôïc goïi laø tæ soá cuûa hai soá x vaø y, kí hieäu x hay x : y. y + Chuù yù : * x.0 = 0.x = 0 * x.(y  z) = x.y  x.z * (m  n) : x = m :x  n :x * x :(y.z) = (x :y) :z * x .(y :z) = (x.y) :z 2/ Baøi taäp: Baøi 1/ Tính:  4  21  10  4 a)   . ; b) 1,02.   ; c) (-5). ;  7 8  3 15  8  12  2006   0  d)    : ; e)    .   5 7  2007   2008  3 17 4 14 Ñaùp soá: a) ; b)  ; c) ; d) ; e) 0. 2 5 3 15 Baøi 2/ Tính:  1 1   1 1  143  17 3   1 4  22 a)  2  1  . 2  1  : ; b)    .  :  4 3   3 4  144  5 4  2 3  5 1  9  12  8  1   1 2 c) .   . :  2  ; d)  2  3  :     3  8  11  11   2   3 5 83 3 165 Ñaùp soá: a) 1; b) ; c) ; d) 48 20 2 Baøi 3/ Thöïc hieän pheùp tính moät caùch hôïp lí: Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 1
  2.  13  5  25   1   25  26 a)   . .  .  64  ; b)    .   .  25  32  13   5   13  45  9  5  17  5  7   2  2  2  c)    .  . ; d)   . 2   1 .   13  17  13  17  5   3 5  3  2 10 14 Ñaùp soá: a) -10; b) ; c)  ; d)  9 17 5 Baøi 4/ Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc: 2 3 a) A = 5x + 8xy + 5y vôùi x+y ; xy = . 5 4 3 5 b) B = 2xy + 7xyz -2xz vôùi x= ; y – z = ; y.z = -1 7 2 6 Ñaùp soá: a) A = 8; b) B =  7 Baøi 5/ Tìm x  Q, bieát: 7  3  3  2006  a)    x  ; b) 2007.x  x  0 12  5  4  7  2 5 3 c) 5(x-2) + 3x(2-x) = 0; d)  :x  3 2 4 29 2006 5 Ñaùp soá: a) x= ; b) x= 0 hoaëc x = ; c) x=2 hoaëc x = ; d) x = 30 15 7 3 Baøi 6/ Goïi A laø soá höõu tæ aâm nhoû nhaát vieát baèng ba chöõ soá 1, B laø soá höõu tæ aâm lôùn nhaát vieát baèng ba chöõ soá 1. Tìm tæ soá cuûa A vaø B. 1  1 Ñaùp soá: A = -111; B = -  tæ soá cuûa A vaø B laø A:B = -111:    =1221 11  11  5  4 7   3 4 5 1 Baøi 7/ Cho A =  0,35 .      ; B =     :    Tìm tæ soá cuûa A vaø B. 12  3 5   7 5 6 2 17 39 119 Ñaùp soá: A:B = : = 80 35 624 Baøi 8/ Tính nhanh:  2006   2006  13   252   173  2006  a)   :   .  ; b)    .  :   2007   2007  17   173   252  2007  17 2007 Ñaùp soá: a) ; b) 13 2006 Baøi 9/ Tính nhanh: 2006 3 2006 2 1004  5  1004  1  1004 1 a) .  . ; b) .     . 2007 5 2007 5 2007  4  2007  4  2007 2 2006 2008 Ñaùp soá: a) ; b) 2007 2007 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2