intTypePromotion=1

Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Lục Ngạn

Chia sẻ: Quangvinh Quangvinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:75

0
204
lượt xem
47
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Lục Ngạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

  Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Lục Ngạn nhằm đánh giá thực trạng của kế toán huy động vốn tại ngân hàng Nông nghiệp Lục Ngạn để thấy được những cơ hội và khó khăn, những kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại về công tác kế toán. Và từ đó tìm kiếm các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả kế toán huy động vốn.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Lục Ngạn

 1. Häc viÖn ng©n hµng 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi cam ®oan Nh÷ng sè liÖu trong néi dung chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em hoµn toµn ®óng trong b¸o c¸o ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. NÕu sai em hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm. Ngêi cam ®oan (Ký tªn) NguyÔn ThÞ MËn Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 2. Häc viÖn ng©n hµng 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu…………………………………………………………………1 Ch¬ng 1 Nh÷ng lý luËn chung vÓ huy ®éng vèn vµ nghiÖp vô kÕ to¸n huy ®éng vèn cña NHTM. 1.1 Kh¸i qu¸t vÒ huy ®éng vèn cña NHTM………………………………..3 1.1.1 Huy ®éng vèn tiÒn göi ……………………………………………...3 1.1.2 Ph¸t hµnh GTCG…………………………………………………….4 1.1.3 Vèn ®i vay…………………………………………………………...4 1.1.4 Vèn kh¸c…………………………………………………………….5 1.2 C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n huy ®éng vèn……………………………5 1.2.1 Kh¸i niÖm vµ nhiÖm vô kÕ to¸n huy ®éng vèn………………………5 1.2.2 Tµi kho¶n sö dông trong kÕ to¸n huy ®éng vèn……………………..5 1.2.3 Chøng tõ sö dông trong kÕ to¸n huy ®éng vèn………………………6 1.2.4 Quy tr×nh kÕ to¸n huy ®éng vèn………………………………………7 Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i NHNo &PTNT chi nh¸nh Lôc Ng¹n………………………..………………………………..12 2.1 Kh¸i qu¸t vÒ NHNo &PTNT chi nh¸nh huyÖn Lôc Ng¹n…………….12 2.1.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña NHNo Lôc Ng¹n……………12 2.1.2.T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh…………………………………….14 2.1.3 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i NHNo Lôc Ng¹n………………………18 2.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh NHNo huyÖn Lôc Ng¹n………………………………………………………………….18 2.2.1.Tµi kho¶n sö dông…………………………………………………..18 2.2.2 Chøng tõ sö dông……………………………………………………20 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 3. Häc viÖn ng©n hµng 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.2.3 Quy tr×nh kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh NHNo Lôc Ng¹n…..20 2.2.4 C¸c lo¹i sæ s¸ch ®îc sö dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh…………………………………………………………………30 2.3 §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n huy ®éng vèn …………………..31 2.3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc……………………………………………..31 2.3.2 H¹n chÕ……………………………………………………………...32 Ch¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i NHNo&PTNT chi nh¸nh huyÖn Lôc Ng¹n…………………………………………………………………...….33 3.1.Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 2008………………………33 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh………………………………………………………………33 3.2.1 VÒ thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c, chÕ ®é kÕ to¸n………………………..34 3.2.2 T¹o sù nhanh chãng vµ thuËn tiÖn cho quy tr×nh chuyÓn tiÒn gi÷a c¸c TK…………………………………………………………………………34 3.2.3 Hoµn thiÖn ho¹t ®éng b¶o mËt th«ng tin…………………………….35 3.2.4 §èi víi hè s¬, chøng tõ kÕ to¸n huy ®éng vèn………………….......35 3.2.5 N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ cho c¸n bé kÕ to¸n…………………………………………………………......36 3.2.6. øng dông c«ng nghÖ tin häc vµo ho¹t ®éng ng©n hµng……………..37 3.2.7 Mét sè gi¶i ph¸p hç trî……………………………………………..37 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh………………………………………………………………38 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 4. Häc viÖn ng©n hµng 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3.3.1 KiÕn nghÞ víi Nhµ níc……………………………………………..38 3.3.2. KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc…………………………….38 3.3.2. KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo& PTNT ViÖt Nam, NHNo& PTNT B¾c Giang………………………………………………………………………39 KÕt luËn………………………………………………………………........40 Danh môc b¶ng biÓu, s¬ ®å, ®å thÞ B¶ng ®å thÞ Tªn b¶ng Trang M« h×nh tæ chøc cña NHN0&PTNT huyÖn S¬ ®å 2.1 12 Lôc Ng¹n BiÓu ®å sè T×nh h×nh t¨ng trëng nguån vèn huy ®éng 01 n¨m 2005- 2007 14 BiÓu ®å sè T×nh h×nh thu nhËp vµ chi phÝ qua c¸c 02 n¨m 2005, 2006, 2007 15 S¬ ®å 2.2 C¬ cÊu tæ chøc phßng kÕ to¸n 16 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 5. Häc viÖn ng©n hµng 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Da n h m ô c t õ v i Õt t ¾t ViÕt t¾t DiÔn gi¶i NHNo& PTNT (NHNo) Ng©n hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸ t triÓn N«ng th«n NHTM Ng©n hµng Th­ ¬ng m¹i GTCG GiÊy tê cã gi¸ VN§ ViÖt Nam ®ång USD § « la Mü EUR Euro TK Tµi kho¶n TCTD Tæchøc tÝn dông UNC Uû nhiÖm chi UNT Uû nhiÖm thu KH Kh¸ ch hµng NHNN Ng©n hµng Nhµ N­ í c Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 6. Häc viÖn ng©n hµng 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n Ng©n hµng ­ Häc viÖn Ng©n hµng. 2. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt tiÒn tÖ Ng©n hµng ­ Häc viÖn Ng©n hµng. 3. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo& PTNT Lôc Ng¹n. 4. QuyÕt ®Þnh sè 261/ Q§/ NHNo – KHTH ngµy 19/2/2008 cña Tæng Gi¸m §èc NHNo& PTNT ViÖt Nam. 5. QuyÕt ®Þnh sè 123/Q§/H§QT – KHTH ngµy 19/2/2008 6. QuyÕt ®Þnh sè 403/NHNo­ KHTH ngµy 13/2/2008 7. QuyÕt ®Þnh sè 124/Q§/H§QT – KHTH ngµy 21/2/2008 Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 7. Häc viÖn ng©n hµng 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Bíc sang nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc theo híng c«ng nghiÖp ho¸ ­ hiÖn ®¹i ho¸ nh»m ®a ®Êt níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020, trong ®ã ph¸t huy néi lùc trong níc lµ chÝnh ®ång thêi tranh thñ sù hç trî tõ bªn ngoµi. Nh vËy nÒn kinh tÕ ®ßi hái ph¶i cÇn mét lîng vèn rÊt lín bëi vèn lµ yÕu tè quan träng gãp phÇn vµo thµnh qu¶ chung cña c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trong v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng IX: "Chóng ta kh«ng thÓ thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸­ hiÖn ®¹i ho¸ nÕu kh«ng huy ®éng ®îc nhiÒu nguån vèn, nhÊt lµ nguån vèn trung, dµi h¹n trong níc "nßng cèt" ®Ó thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô quan träng nµy ph¶i lµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, c¸c c«ng ty tµi chÝnh". §Ó cã ®îc nguån vèn ®¸p øng môc tiªu cña m×nh NHTM ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ hiÖu qu¶ viÖc huy ®éng vèn trªn c¬ së ®Ò nh÷ng néi dung cña chÝnh s¸ch huy ®éng vèn. ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi NHTM bëi nã quyÕt ®Þnh c¬ cÊu cña nguån vèn gi÷a tÝnh chÊt kú h¹n, nguån h×nh thµnh, ®ång tiÒn göi,... Vµ nh vËy sÏ t¸c ®éng tíi môc tiªu an toµn, sinh lêi vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña NHTM. §Ó gióp cho ho¹t ®éng huy ®éng vèn ho¹t ®éng tèt, cÇn ph¶i tæ chøc tèt kh©u h¹ch to¸n huy ®éng vèn, bëi v× nã lµ nghiÖp vô phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c huy ®éng vèn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i NHNo&PTNT huyÖn Lôc Ng¹n, thÊy râ ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n huy ®éng vèn nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i NHNo&PTNT huyÖn Lôc Ng¹n”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu HÖ thèng ho¸ vµ lµm s¸ng tá thªm lý luËn gãp phÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i NHNo Lôc Ng¹n. Kh¼ng ®Þnh vai trß cña nghiÖp vô kÕ to¸n huy ®éng vèn trong Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 8. Häc viÖn ng©n hµng 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kinh doanh cña ng©n hµng. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i NHNo Lôc Ng¹n ®Ó thÊy ®îc nh÷ng c¬ héi vµ khã kh¨n, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n. Vµ tõ ®ã t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kÕ to¸n huy ®éng vèn. 3. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n huy ®éng vèn cña NHTM. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng nghiÖp vô kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i NHNo&PTNT chi nh¸nh huyÖn Lôc Ng¹n. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i NHNo&PTNT chi nh¸nh huyÖn Lôc Ng¹n. MÆc dï cã rÊt nhiÒu cè g¾ng song thêi gian thùc tËp cã h¹n vµ vèn kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn chuyªn ®Ò cña em kh«ng ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong khoa, cña c¸c c« chó trong Ban l·nh ®¹o vµ c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n NHNo&PTNT chi nh¸nh huyÖn Lôc Ng¹n ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®­ îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 9. Häc viÖn ng©n hµng 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng 1 Nh÷ng lý luËn chung vÒ huy ®éng vèn vµ nghiÖp vô kÕ to¸n huy ®éng vèn cña NHTM 1.1 Kh¸i qu¸t vÒ huy ®éng vèn cña NHTM Vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ nh÷ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ do Ng©n hµng th¬ng m¹i t¹o lËp hoÆc huy ®éng ®îc, dïng ®Ó cho vay, ®Çu t, hoÆc ®Ó thùc hiÖn c¸c dÞch vô kinh doanh kh¸c. Trong NHTM th× vèn huy ®éng chiÕm tû träng lín kho¶ng 70­80% tæng nguån vèn cña NH nªn nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NH. Vèn lµ c¬ së ®Ó NHTM tæ chøc mäi ho¹t ®éng kinh doanh, nã quyÕt ®Þnh quy m« ho¹t ®éng tÝn dông, n¨ng lùc thanh to¸n, ®¶m b¶o uy tÝn vµ gãp phÇn t¨ng søc c¹nh tranh cña NH trªn thÞ trêng. V× vËy c¸c NH kh«ng ngõng ®a d¹ng c¸c h×nh thøc huy ®éng ®Ó gia t¨ng nguån vèn huy ®éng cña m×nh. C¸c NHTM sö dông c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn: 1.1.1 Huy ®éng vèn tiÒn göi: a. TiÒn göi kh«ng kú h¹n Lµ lo¹i tiÒn göi giao dÞch, ngêi göi tiÒn cã thÓ göi vµo, rót ra khái NH bÊt cø lóc nµo, ®îc sö dông TK nµy ®Ó giao dÞch thanh to¸n, chi tr¶ b»ng c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n. Do vËy ®©y lµ nguån vèn cã tÝnh æn ®Þnh thÊp vµ cã l·i suÊt thÊp hoÆc kh«ng ®îc tr¶ l·i. Môc ®Ých chÝnh cña ngêi göi tiÒn lµ ®Ó sö dông c¸c dÞch vô, tiÖn Ých thanh to¸n cña TCTD. b. TiÒn göi cã kú h¹n Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 10. Häc viÖn ng©n hµng 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lµ lo¹i tiÒn göi mµ kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ cã mét lîng tiÒn t¹m thêi nhµn rçi hoÆc sè vèn chuyªn dïng göi vµo NH trong mét thêi gian x¸c ®Þnh ®Ó ®îc hëng l·i, hay nh»m ®Ó dµnh cho viÖc chi tiªu trong mét t­ ¬ng lai x¸c ®Þnh. VÒ nguyªn t¾c, ngêi göi tiÒn chØ cã thÓ rót tiÒn ra theo thêi h¹n ®· tháa thuËn nhng trªn thùc tÕ do qu¸ tr×nh c¹nh tranh c¸c NH th­ êng cho phÐp kh¸ch hµng ®îc rót tiÒn ra tríc thêi h¹n nhng chØ ®îc hëng theo møc l·i suÊt cña tiÒn göi kh«ng kú h¹n.Do tÝnh chÊt cña lo¹i tiÒn göi nµy t¬ng ®èi æn ®Þnh nªn NH cã thÓ sö dông ®îc phÇn lín sè d lo¹i nµy mét c¸ch chñ ®éng lµm nguån vèn kinh doanh cho vay trung vµ dµi h¹n. c. TiÒn göi tiÕt kiÖm Lµ sè tiÒn göi cña c¸c tÇng líp d©n c vµ hé gia ®×nh nh»m môc ®Ých tÝch luü dÇn mét phÇn thu nhËp cña m×nh ®Ó sö dông cho nh÷ng nhu cÇu tiªu dïng trong t¬ng lai. §©y lµ c«ng cô huy ®éng vèn cã tõ l©u vµ thêng chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong nguån vèn huy ®éng cña NH. Lo¹i tiÒn göi nµy thêng chia thµnh : + TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n: kh¸ch hµng cã thÓ göi vµo vµ rót ra bÊt cø lóc nµo, cã thÓ sö dông thÎ ATM vµ yªu cÇu chuyÓn tiÒn cho ng­ êi kh¸c, kh«ng ®îc sö dông c¸c c«ng cô thanh to¸n qua TK nµy. + TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n: tiÒn göi nµy chñ yÕu lµ tiÒn nhµn rçi cña c¸c c¸ nh©n göi vµo NH víi môc ®Ých hëng l·i cao. VÒ nguyªn t¾c khi kh¸ch hµng kh«ng ®îc rót ra tríc h¹n nhng do yÕu tè c¹nh tranh c¸c NHTM vÉn cho phÐp kh¸ch hµng rót tiÒn tríc thêi h¹n nhng hëng l·i kh«ng kú h¹n hoÆc phô thuéc vµo chÝnh s¸ch cña NH. 1.1.2. Ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ GiÊy tê cã gi¸ lµ c«ng cô nî do NH ph¸t hµnh ®Ó huy ®éng vèn trªn thÞ trêng thu hót c¸c kho¶n vèn cã tÝnh thêi h¹n dµi nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®Çu t c¸c kho¶n vèn dµi cña NH vµo nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra, nã cßn lµm t¨ng tÝnh æn ®Þnh vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. C¸c GTCG mµ NH ph¸t hµnh bao gåm: kú phiÕu, tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi( CDs). 1.1.3. Vèn ®i vay Lµ nguån vèn mµ c¸c NHTM sö dông khi ®· huy ®éng hÕt kh¶ n¨ng cña Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 11. Häc viÖn ng©n hµng 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp m×nh mµ vÉn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu kinh doanh. Nguån vèn nµy cã tÝnh æn ®Þnh cao nªn NH sÏ chñ ®éng h¬n viÖc sö dông vèn, nhng NH ph¶i tr¶ l·i suÊt cao nªn h¹n chÕ ®i vay vèn nµy. Vèn vay ®îc thÓ hiÖn hai h×nh thøc: + Vay cña NHTW díi h×nh thøc t¸i chiÕt khÊu hay vay cã ®¶m b¶o. NHTM vay ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n bï trõ thêng víi thêi h¹n ng¾n. Ngoµi ra NHTM cßn vay chØ ®Þnh ë NH Trung ¬ng nhng kh«ng th­ êng xuyªn. + Vay c¸c tæ chøc tÝn dông trªn thÞ trêng tiÒn tÖ hay còng cã thÓ vay tõ c¸c ng©n hµng níc ngoµi. 1.1.4 Vèn kh¸c NHTM cã thÓ tiÕn hµnh t¹o vèn cho m×nh th«ng qua viÖc nhËn lµm ®¹i lý hay uû th¸c vèn cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. Tãm l¹i ®Ó cã ®îc mét nguån vèn lín m¹nh, æn ®Þnh th× c¸c NHTM ph¶i kh«ng ngõng nghiªn cøu, t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó qu¶n trÞ tèt tµi s¶n nî hay nãi c¸ch kh¸c ®i lµ ph¶i thùc hiÖn tèt nghiÖp vô bªn Nî ®Ó lµm c¬ së, tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô bªn Cã vµ quy m« bªn Nî quyÕt ®Þnh quy m« ho¹t ®éng bªn Cã. 1.2 C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n huy ®éng vèn 1.2.1 Kh¸i niÖm vµ nhiÖm vô kÕ to¸n huy ®éng vèn a. Kh¸i niÖm kÕ to¸n huy ®éng vèn KÕ to¸n huy ®éng vèn lµ c«ng viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh thuéc vÒ nguån vèn huy ®éng theo qui ®Þnh. Tõ ®ã cung cÊp th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ®Ó NH sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. b. NhiÖm vô kÕ to¸n huy ®éng vèn Thu thËp, xö lý th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo ®èi tîng vµ néi dung c«ng viÖc kÕ to¸n, theo chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n thu, chi tµi chÝnh, c¸c nghÜa vô thu, nép thanh to¸n nî, kiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông tµi s¶n vµ nguån h×nh Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 12. Häc viÖn ng©n hµng 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thµnh tµi s¶n, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n. Ph©n tÝch th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n, tham mu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. Cung cÊp th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.2.2 Tµi kho¶n sö dông trong kÕ to¸n huy ®éng vèn * TK 101- TiÒn mÆt + TK 101: TiÒn mÆt b»ng VN§. + TK 103: TiÒn mÆt ngo¹i tÖ. * Tµi kho¶n 42- TiÒn göi cña kh¸ch hµng. ­ TK 4211, 4221: TK tiÒn göi kh«ng kú h¹n b»ng VN§, ngo¹i tÖ. ­ TK 4212, 4222: TK tiÒn göi cã kú h¹n b»ng VN§, ngo¹i tÖ. ­ TK 4213, 4223: TK tiÒn göi vèn chuyªn dïng b»ng VN§, ngo¹i tÖ. ­ TK 4231, 4241: TK tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n b»ng VN§, ngo¹i tÖ. ­ TK 4232, 4242: TK tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n b»ng VN§, ngo¹i tÖ. ­ TK 4238, 4248: TK tiÒn göi tiÕt kiÖm kh¸c b»ng VN§, ngo¹i tÖ. * TK 43- TK ph¸t hµnh GTCG. + TK 431, 434­ MÖnh gi¸ GTCG b»ng VN§, b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng. + TK 432, 435­ ChiÕt khÊu GTCG b»ng VN§, b»ng ngo¹i tÖ vµ vµng. + TK 433, 436­ Phô tréi GTCG ®· ph¸t hµnh b»ng VN§, ngo¹i tÖ vµ vµng. * TK 49- L·i ph¶i tr¶. * TK 388: Chi phÝ chê ph©n bæ. * TK 80: Chi phÝ vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn. 1.2.3 Chøng tõ sö dông trong kÕ to¸n huy ®éng vèn. Chøng tõ kÕ to¸n lµ mét v¨n b¶n, vËt mang tin chøng minh mét nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ hoµn thµnh t¹i NH, ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc, kh¸ch quan, ®Çy ®ñ, kÞp thêi, phï hîp víi nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n. Lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó ghi nhËn nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, lËp sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Nhãm chøng tõ sö dông cho nghiÖp vô huy ®éng gåm: ­ Chøng tõ tiÒn mÆt: giÊy nép tiÒn, giÊy lÜnh tiÒn, sÐc tiÒn mÆt... Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 13. Häc viÖn ng©n hµng 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ­ Chøng tõ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: sÐc chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi, UNC (lÖnh chi), UNT (nhê thu).... ­ Chøng tõ ®iÖn tö: UNC ®iÖn tö, UNT ®iÖn tö, thÎ thanh to¸n…. ­ C¸c lo¹i kú phiÕu, tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn göi. ­ C¸c lo¹i sæ tiÕt kiÖm, b¶ng kª tÝnh l·i, phiÕu chuyÓn kho¶n. C¸c chøng tõ nµy ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cao, mét sè lo¹i ph¶i b¶o quan theo chÕ ®é b¶o qu¶n chøng tõ. 1.2.4 Quy tr×nh kÕ to¸n huy ®éng vèn 1.2.4.1. KÕ to¸n tiÒn göi kh«ng kú h¹n ( tiÒn göi thanh to¸n) a. KÕ to¸n nhËn tiÒn göi + KÕ to¸n nhËn tiÒn göi b»ng tiÒn mÆt : C¨n cø vµo chøng tõ thu tiÒn mÆt sau khi ®· thu ®ñ tiÒn, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî : TK TiÒn mÆt (1011) Cã : TK TiÒn göi kh«ng kú h¹n /KH + KÕ to¸n nhËn tiÒn göi b»ng chuyÓn kho¶n: C¨n cø vµo c¸c chøng tõ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî : ­ TK TiÒn göi cña ngêi chi tr¶ (nÕu thanh to¸n cïng NH) ­ HoÆc TK thanh to¸n vèn gi÷a c¸c NH (nÕu thanh to¸n kh¸c NH) Cã : TK TiÒn göi cña ngêi thô hëng b. KÕ to¸n chi tr¶ tiÒn göi thanh to¸n + Chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt: KÕ to¸n kiÓm so¸t tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña SÐc tiÒn mÆt do chñ tµi kho¶n ph¸t hµnh kiÓm so¸t sè d tµi kho¶n, h¹n møc thÊu chi ( nÕu ¸p dông thÊu chi tµi kho¶n), råi h¹ch to¸n: Nî : Tk TiÒn göi thanh to¸n /KH Cã : TK TiÒn mÆt (1011) + Chi tr¶ b»ng chuyÓn kho¶n: KÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt do chñ tµi kho¶n ph¸t hµnh råi h¹ch to¸n: Nî : TK TiÒn göi thanh to¸n cña chñ tµi kho¶n (ngêi chi tr¶) Cã : + TK TiÒn göi thanh to¸n cña ngêi thô hëng (nÕu cïng NH) + HoÆc TK thanh to¸n vèn gi÷a c¸c ng©n hµng (nÕu kh¸c NH) Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 14. Häc viÖn ng©n hµng 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trêng hîp chñ tµi kho¶n trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n TiÒn göi thanh to¸n ®Ó chuyÓn ®Õn mét NH kh¸c th× NH thu lÖ phÝ chuyÓn tiÒn theo bót to¸n: Nî : TK TiÒn göi thanh to¸n /KH Cã : ­ TK ThuÕ GTGT ph¶i nép ­ TK Thu nhËp / phÝ chuyÓn tiÒn c. KÕ to¸n tr¶ l·i tiÒn göi thanh to¸n L·i ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p tÝch sè vµ ®îc nhËp gèc vµo ngµy cuèi th¸ng Sè tiÒn l·i = Tæng tÝch sè tÝnh l·i trong th¸ng /30 ngµy * L·i suÊt Trong ®ã: Tæng tÝch sè l·i trong th¸ng = Sè d cã Tµi x Sè ngµy d cã Kho¶n thanh to¸n thùc tÕ trong th¸ng ViÖc tÝnh l·i ®îc tiÕn hµnh trªn b¶ng kª sè d ®Ó tÝnh tÝch sè, b¶ng nµy kiªm chøng tõ h¹ch to¸n thu l·i. H¹ch to¸n: Nî : TK chi phÝ chi tr¶ l·i tiÒn göi Cã : TK TiÒn göi thanh to¸n /KH. d. Kho¸ sæ, tÊt to¸n TK tiÒn göi kh«ng kú h¹n: Mét TK ho¹t ®éng kh«ng ®Ó hÕt sè d, nÕu TK hÕt sè d vµ trong 6 th¸ng kh«ng cã nghiÖp vô ph¸t sinh th× NH sÏ kho¸ sæ, tÊt to¸n TK cña kh¸ch hµng. NÕu kh¸ch hµng cã nhu cÇu giao dÞch trë l¹i th× lµm thñ tôc míi. H¹ch to¸n: Nî : TK TiÒn göi thanh to¸n /KH Cã : TK thÝch hîp 1.2.4.2 KÕ to¸n tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n a. KÕ to¸n nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n Khi kh¸ch hµng göi tiÒn kÕ to¸n híng dÉn kh¸ch hµng viÕt giÊy göi tiÒn vµ lµm thñ tôc lËp sæ tiÕt kiÖm vµ phiÕu lu, kÕ to¸n ghi: Nî : TK thÝch hîp (TK tiÒn mÆt…) Cã : TK TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n /KH b. KÕ to¸n chi tr¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n Khi rót tiÒn kh¸ch hµng sÏ lËp vµ nép vµo NH giÊy lÜnh tiÒn mÆt kÌm sæ tiÕt kiÖm. Sau khi ®èi chiÕu chøng tõ vµ qua kiÓm so¸t kÕ to¸n ghi: Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 15. Häc viÖn ng©n hµng 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nî : TK TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n /KH Cã : TK thÝch hîp (TK tiÒn mÆt…) c. KÕ to¸n tr¶ l·i tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n L·i ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p tÝch sè hµng th¸ng, c«ng thøc tÝnh l·i gièng nh c«ng thøc tÝnh l·i cña tiÒn göi thanh to¸n. NÕu ®Þnh kú kh¸ch hµng kh«ng ®Õn lÜnh l·i kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp l·i vµo gèc cho kh¸ch hµng theo bót to¸n: Nî : TK Chi tr¶ l·i tiÒn göi Cã : TK TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n /KH NÕu ®Þnh kú kh¸ch hµng ®Õn lÜnh l·i th× kÕ to¸n lËp phiÕu chi, ghi: Nî : TK Chi tr¶ l·i tiÒn göi Cã : TK TiÒn mÆt d. §ãng sæ, tÊt to¸n TK Khi kh¸ch hµng rót hÕt tiÒn trong sæ tiÕt kiÖm ( tÊt to¸n) kÕ to¸n thu l¹i sæ tiÕt kiÖm vµ h¹ch to¸n: Nî : TK TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n /KH Cã : TK thÝch hîp (TK tiÒn mÆt…) 1.2.4.3 KÕ to¸n tiÒn göi cã kú h¹n (TiÒn göi cã kú h¹n th«ng thêng vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n) a. KÕ to¸n khi göi tiÒn Khi kh¸ch hµng göi tiÒn kÕ to¸n híng dÉn kh¸ch hµng viÕt giÊy göi tiÒn vµ lµm thñ tôc lËp sæ tiÕt kiÖm vµ phiÕu lu, kÕ to¸n ghi: Nî : TK ThÝch hîp ( TK tiÒn mÆt…) Cã : TK TiÒn göi cã kú h¹n /KH b. KÕ to¸n chi tr¶ tiÒn göi cã kú h¹n Khi rót tiÒn kh¸ch hµng sÏ lËp vµ nép vµo NH giÊy lÜnh tiÒn mÆt kÌm sæ tiÕt kiÖm. Sau khi ®èi chiÕu chøng tõ vµ qua kiÓm so¸t kÕ to¸n ghi: Nî : TK TiÒn göi cã kú h¹n /KH Cã : TK thÝch hîp (TK tiÒn mÆt…) c. KÕ to¸n chi tr¶ l·i tiÒn göi cã kú h¹n NH tr¶ l·i cho kh¸ch hµng theo ®Þnh kú hoÆc cïng gèc khi ®¸o h¹n. ViÖc tÝnh l·i theo tõng mãn vµ sö dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n céng dån. TiÒn l·i = Sè tiÒn göi vµo x Thêi gian göi x L·i suÊt tiÒn göi Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 16. Häc viÖn ng©n hµng 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ­ NÕu ®Þnh kú kh¸ch hµng ®Õn lÜnh l·i th× kÕ to¸n lËp phiÕu chi, ghi: Nî : TK Chi tr¶ l·i tiÒn göi Cã : TK TiÒn mÆt ­ NÕu tr¶ l·i cïng gèc khi ®¸o h¹n th× hµng th¸ng kÕ to¸n tÝnh vµ h¹ch to¸n l·i céng dån dù tr¶: Nî : TK Chi tr¶ l·i tiÒn göi Cã : TK L·i ph¶i tr¶ tiÒn göi ­ NÕu kh¸ch hµng rót tiÒn tríc h¹n kÕ to¸n h¹ch to¸n: +Tho¸i chi sè l·i ®· tÝnh céng dån dù tr¶: Nî : TK L·i ph¶i tr¶ tiÒn göi Cã : TK Chi tr¶ l·i tiÒn göi + TÝnh vµ chi tr¶ sè l·i thùc kh¸ch hµng ®îc hëng: Nî : TK Chi tr¶ l·i tiÒn göi Cã : TK ThÝch hîp + Tr¶ gèc: Nî : TK TiÒn göi cã kú h¹n /KH Cã : TK thÝch hîp (TK tiÒn mÆt…) ­ NÕu ®¸o h¹n kh¸ch hµng kh«ng ®Õn rót tiÒn TCTD sÏ chuyÓn sang kú h¹n míi t¬ng ®¬ng víi kú h¹n cò theo møc l·i suÊt míi. 1.2.4.4 KÕ to¸n ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ 1.2.4.4.1 KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG theo mÖnh gi¸ a. KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG tr¶ l·i sau (Theo Phô lôc sè 01) Trêng hîp qu¸ h¹n kh¸ch hµng míi ®Õn lÜnh tiÒn th× kh¸ch hµng sÏ ®îc h­ ëng l·i d«i ra trªn MÖnh gi¸ theo l·i suÊt kh«ng kú h¹n. b. KÕ to¸n ph¸t hµnh GTCG tr¶ l·i tríc: ( Theo Phô lôc sè 02) Trêng hîp qu¸ h¹n kh¸ch hµng míi ®Õn lÜnh tiÒn th× kh¸ch hµng sÏ ®îc h­ ëng l·i d«i ra trªn MÖnh gi¸ theo l·i suÊt kh«ng kú h¹n. 1.2.4.4.2 KÕ to¸n ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ cã chiÕt khÊu Khi ph¸t hµnh GTCG cã chiÕt khÊu th× sè chiÕt khÊu sÏ ®îc h¹ch to¸n vµo TK chiÕt khÊu GTCG ®Ó ®Þnh kú h¹ch to¸n t¨ng chi phÝ tr¶ l·i. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 17. Häc viÖn ng©n hµng 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp a . Lo¹i tr¶ l·i sau : (Theo Phô lôc sè 03) Hµng th¸ng ph¶i h¹ch to¸n dù tr¶ l·i trong kú cïng víi ph©n bæ chiÕt khÊu trong kú. Khi thanh to¸n GTCG sÏ tr¶ l·i cho kh¸ch hµng cïng víi gèc. Trêng hîp qu¸ h¹n kh¸ch hµng míi ®Õn lÜnh tiÒn th× kh¸ch hµng sÏ ®îc h­ ëng l·i d«i ra trªn MÖnh gi¸ theo l·i suÊt kh«ng kú h¹n. b. Lo¹i tr¶ l·i tríc : (Theo Phô lôc sè 04) 1.2.4.4.3 KÕ to¸n ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ cã phô tréi Khi ph¸t hµnh GTCG cã phô tréi th× sè phô tréi sÏ ®îc h¹ch to¸n vµo TK phô tréi GTCG ®Ó ®Þnh kú ph©n bæ gi¶m chi phÝ tr¶ l·i. a. Lo¹i tr¶ l·i sau : (Theo Phô lôc sè 05) b. Lo¹i tr¶ l·i tríc : (Theo Phô lôc sè 06) Tãm l¹i, nghiÖp vô kÕ to¸n huy ®éng vèn cã vai trß quan träng ®Æc biÖt ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ NH bëi nh÷ng th«ng tin sè liÖu do kÕ to¸n huy ®éng vèn cung cÊp trong viÖc qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ vµ më réng nguån vèn. ChÝnh v× vËy kÕ to¸n huy ®éng vèn cã hoµn thiÖn th× nghiÖp vô kinh doanh NH nãi chung vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn nãi riªng míi ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao.Nh÷ng nhËn thøc, lý luËn trong ch¬ng 1 nµy sÏ lµm c¬ së cho em trong viÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i NHNo Lôc Ng¹n ë ch¬ng 2 tiÕp theo. Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i NHNo &PTNT chi nh¸nh Lôc Ng¹n 2.1 Kh¸i qu¸t vÒ NHNo &PTNT chi nh¸nh huyÖn Lôc Ng¹n Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 18. Häc viÖn ng©n hµng 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lôc Ng¹n lµ mét huyÖn miÒn nói cña tØnh B¾c giang tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 101.223,72 ha ®îc chia thµnh 29 x· vµ mét thÞ trÊn trong ®ã cã 12 x· vïng cao.Toµn huyÖn cã 11 d©n téc trong ®ã d©n téc kinh chiÕm kho¶ng 51,7% c¸c d©n téc thiÓu sè chiÕm 48,3%.Tuy nhiªn tr×nh ®é d©n trÝ ë nh÷ng vïng s©u vïng sa cßn thÊp. C¬ cÊu kinh tÕ chñ yÕu cña huyÖn lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tû lÖ c«ng nghiÖp ­ tiÓu thñ c«ng nghiÖp cßn thÊp. Trªn ®Þa bµn huyÖn kh«ng cã c¸c doanh nghiÖp lín ho¹t ®éng, cã mét sè doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng nªn tèc ®é ph¸t triÓn cha cao. Víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ­ x· héi nh vËy nªn còng ®· ¶nh hëng nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng. NHNo Lôc Ng¹n lµ mét chi nh¸nh cÊp 2 trùc thuéc NHNo &PTNT tØnh B¾c Giang ®îc thµnh lËp vµo ngµy 26/3/1988. Qua h¬n 20 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, NHNo Lôc Ng¹n ®· cã nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá trong môc tiªu chung cña toµn tØnh ®ång thêi n©ng cao ®îc vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh.§Ó cã thÓ hiÓu râ h¬n sau ®©y em sÏ ®i s©u h¬n vÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. 2.1.1 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña NHNo Lôc Ng¹n NHNo Lôc Ng¹n gåm 1 trô së NH huyÖn t¹i trung t©m cña huyÖn lµ thÞ trÊn Chò vµ 5 PGD trùc thuéc t¹i c¸c khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm trong huyÖn. C¸c phßng ban ®îc bè trÝ cô thÓ nh sau: + Ban gi¸m ®èc : Bao gåm gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c nhau, gåm: ­ 1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch phßng Kinh Doanh ­ 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch phßng kÕ to¸n ­ ng©n quü ­ 1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch phßng tæ chøc hµnh chÝnh + Phßng tÝn dông kinh doanh: cã nhiÖm vô ®iÒu tra, thÈm ®Þnh vµ cho vay ®èi víi kh¸ch hµng, tiÕp thÞ kh¸ch hµng vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn. + Phßng kÕ to¸n ­ ng©n quü: cã nhiÖm vô ghi chÐp, h¹ch to¸n, theo dâi c¸c nghiÖp vô vÒ huy ®éng vèn, cho vay, thu nî, thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng, qu¶n lý hå s¬ vay vèn theo quy ®Þnh, thu ­ chi tiÒn mÆt... + Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh, thi ®ua khen thëng…s¾p xÕp bè trÝ nh©n sù, tham mu cho Gi¸m ®èc ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña NH vµ c¸c chÝnh s¸ch cña ngêi lao ®éng. Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 19. Häc viÖn ng©n hµng 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp +C¸c NH cÊp 3 Lim Kim, BiÓn §éng, T©n S¬n ho¹t ®éng kinh doanh (huy ®éng vèn, cho vay, c¸c dÞch vô NH kh¸c…) trªn ®Þa bµn cña m×nh. + Phßng giao dÞch 92: cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ huy ®éng vèn, mua b¸n vµng b¹c ®¸ quý, cho vay cÇm cè... C¬ cÊu tæ chøc ®îc thÓ hiÖn râ qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 2.1: M« h×nh tæ chøc cña NHN0&PTNT huyÖn Lôc Ng¹n. Ban gi¸m ®èc Phßn Phßn phßn NH NH NH NH PG§ g kÕ g kÕ g cÊp cÊp cÊp cÊp sè ho¹ch to¸n Hµnh 3 3 3 3 92 kinh ng©n chÝn Lim doan quü h Kim BiÓn T©n h nh©n ®én s¬n sù g Cïng víi sù ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng c¸c chØ tiªu ho¹t ®éng kinh doanh, viÖc båi dìng, ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé còng nh viÖc sö dông bè trÝ c¸n bé ®îc Chi nh¸nh quan t©m bëi thÕ ®· t¹o sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt trong toµn Chi nh¸nh ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mçi c¸n bé, c«ng nh©n viªn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. N¨m 2005, 2006, 2007 NHNo Lôc Ng¹n ®¹t danh hiÖu lµ ®¬n vÞ l¸ cê ®Çu trªn 10 huyÖn, TP cña NHNo B¾c Giang. 2.1.2.T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Víi m«i trêng kinh doanh cã nhiÒu thuËn lîi vµ khã kh¨n nh trªn ®· ®Æt ra nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc kh«ng nhá víi chi nh¸nh NHNo Lôc Ng¹n. Song víi sù cè g¾ng cña m×nh NH ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, lu«n hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch, thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch ®Õn víi NH. Cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NH trªn c¸c mÆt sau: Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
 20. Häc viÖn ng©n hµng 20 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp * VÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Vèn lµ mét yÕu tè tiªn quyÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. §èi víi c¸c nghµnh trong nÒn kinh tÕ nãi chung, vèn tù cã ®ãng vai trß quan träng cßn vèn ®i vay chØ lµ vèn bæ sung. Riªng ®èi víi ngµnh ng©n hµng – mét lo¹i h×nh doanh nghÞªp ®Æc biÖt kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ “®i vay ®Ó cho vay” – th× l¹i kh¸c. Vèn ®i vay l¹i lµ nguån vèn chñ yÕu, chiÕm tû träng lín trong tæng sè nguån vèn cña ng©n hµng. Cã thÓ nãi, huy ®éng vèn kh«ng chØ lµ ph¬ng tiÖn kinh doanh chñ yÕu quyÕt ®Þnh qui m« ho¹t ®éng, qui m« tÝn dông mµ cßn quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña ng©n hµng trªn thÞ trêng. NhËn thøc ®îc vai trß quan träng ®ã, NHNN & PTNT huyÖn Lôc Ng¹n ®· kh«ng ngõng ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, ®a ra nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau nh : tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n, kú phiÕu, ®Æc biÖt ng©n hµng hay cã nh÷ng ®ît göi tiÒn cã quµ khuyÕn m¹i, göi tiÒn tiÕt kiÖm dù thëng. Víi nh÷ng cè g¾ng hÕt m×nh, ng©n hµng ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Qua biÓu ®å sè 01 díi ®©y ta thÊy tæng nguån vèn huy ®éng ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m ®Õn 31/12/06 ®¹t 179597 triÖu ®ång t¨ng 54752 triÖu ®ång t­ ¬ng øng 43.85% so víi 2005, ®Õn 31/12/07 ®¹t 220469 triÖu ®ång t¨ng 40872 triÖu ®ång t¬ng øng 22.75% so víi 2006. Trong ®ã c¬ cÊu c¸c lo¹i h×nh huy ®éng ®Òu t¨ng lªn (theo Phô lôc sè 07) 2007 so víi 2006, 2006 so víi 2005( ®èi víi tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n vµ ph¸t hµnh GTCG). Cã ®­ îc ®iÒu ®ã NHNo Lôc Ng¹n ®· khai th¸c ®îc nh÷ng lîi thÕ nh ®Þa bµn réng, ®«ng d©n c víi nhiÒu h×nh thøc huy ®éng kh¸c nhau. Cã c¸c biÖn ph¸p n¨ng ®éng mÒm dÎo ®Ó t¸c ®éng vµo t©m lý kh¸ch hµng: tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o…víi th¸i ®é phôc vô rÊt lÞch sù , niÒm në ©n cÇn, t¹o mèi quan hÖ th©n thiÕt lµnh m¹nh gi÷a NH vµ kh¸ch hµng. Tuy tiÒn göi kh«ng kú h¹n n¨m 2006 so víi 2005 gi¶m 10588 tr® t¬ng øng 32.64%, ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lµ kh«ng tèt. Bëi lÏ do ®©y lµ mét huyÖn miÒn nói nghÌo c¬ cÊu kinh tÕ chñ yÕu cña huyÖn lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tû lÖ c«ng nghiÖp ­ tiÓu thñ c«ng nghiÖp cßn thÊp h¬n n÷a tr×nh ®é d©n trÝ ë nh÷ng vïng s©u vïng sa cßn thÊp nªn viÖc nhu cÇu sö dông c¸c tiÖn Ých thanh to¸n cha cao. §Õn n¨m 2007 tiÒn göi thanh to¸n nµy ®· Sinh viªn: NguyÔn ThÞ MËn Líp KTB- C§22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2