Cơ học đất - chương 2

Chia sẻ: Dang Van Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

1
405
lượt xem
167
download

Cơ học đất - chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

xác định ứng suất trong NềN đất Đ1. Khái niệm Xác định ứng suất trong đất khi có tải trọng ngoài tác dụng, cũng nh- d-ới tác dụng của trọng l-ợng bản thân của đất là một vấn đề có tác dụng thực tế lớn. Vì không có những hiểu biết và tính toán cụ thể về sự phân bố ứng suất trong đất thuộc phạm vi nghiên cứu, thì không thể giải quyết đ-ợc những vấn đề mà ngoài thực tế quan tâm nh-: Nghiên cứu tính ổn định, c-ờng độ chịu tải và tình hình biến dạng của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ học đất - chương 2

 1. CHÆÅNG II Trang 51 ch−¬ng ii: x¸c ®Þnh øng suÊt trong NÒN ®Êt §1. Kh¸i niÖm X¸c ®Þnh øng suÊt trong ®Êt khi cã t¶i träng ngoµi t¸c dông, còng nh− d−íi t¸c dông cña träng l−îng b¶n th©n cña ®Êt lµ mét vÊn ®Ò cã t¸c dông thùc tÕ lín. V× kh«ng cã nh÷ng hiÓu biÕt vµ tÝnh to¸n cô thÓ vÒ sù ph©n bè øng suÊt trong ®Êt thuéc ph¹m vi nghiªn cøu, th× kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò mµ ngoµi thùc tÕ quan t©m nh−: Nghiªn cøu tÝnh æn ®Þnh, c−êng ®é chÞu t¶i vµ t×nh h×nh biÕn d¹ng cña ®Êt nÒn d−íi mãng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, v.v... Tuú nguyªn nh©n g©y ra øng suÊt trong ®Êt mµ cã thÓ ph©n biÖt c¸c lo¹i øng suÊt sau: + øng suÊt trong ®Êt do träng l−îng b¶n th©n cña ®Êt g©y ra gäi lµ øng suÊt b¶n th©n. +T¶i träng cña c«ng tr×nh t¸c dông lªn nÒn ®Êt th−êng th«ng qua ®Õ mãng mµ truyÒn lªn nÒn ®Êt. Do ®ã, øng suÊt ë mÆt tiÕp xóc gi÷a ®¸y mãng vµ nÒn ®Êt gäi lµ øng suÊt tiÕp xóc. + øng suÊt trong nÒn ®Êt do øng suÊt ®¸y mãng g©y ra gäi lµ øng suÊt phô thªm. VÊn ®Ò nghiªn cøu sù ph©n bè øng suÊt trong ®Êt, ®· ®−îc c¸c nhµ khoa häc trªn thÕ giíi quan t©m gi¶i quyÕt tõ l©u, trªn c¶ lÜnh vùc lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm. Cho ®Õn nay, trong c¬ häc ®Êt khi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph©n bè øng suÊt trong ®Êt ng−êi ta vÉn ¸p dông c¸c c«ng thøc cña lý thuyÕt ®µn håi. Nh− chóng ta ®· biÕt, ®Êt kh«ng ph¶i lµ mét vËt liÖu ®µn håi, mµ lµ vËt liÖu ®µn håi cã tÝnh rçng cao. Cho nªn, khi sö dông lý thuyÕt ®µn håi ®Ó tÝnh øng suÊt trong nÒn ®Êt cÇn ®−îc nh×n nhËn mét c¸ch thËn träng, lu«n chó ý ®Õn nh÷ng h¹n chÕ lý thuyÕt (kh«ng kÓ ®Õn ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ) vµ lu«n xÐt ®Õn kh¶ n¨ng sai kh¸c cña nh÷ng trÞ sè tÝnh to¸n theo lý thuyÕt ®µn håi so víi thùc tÕ. Nh− ®· biÕt, ®Êt lµ mét vËt thÓ nhiÒu pha t¹o thµnh, øng suÊt trong ®Êt bao giê còng bao gåm øng suÊt tiÕp nhËn bëi c¸c h¹t r¾n (gäi lµ øng suÊt h÷u hiÖu σh) vµ øng suÊt truyÒn dÉn bëi n−íc (gäi lµ øng suÊt trung tÝnh - hay lµ ¸p lùc n−íc lç rçng U). Trong phÇn tÝnh to¸n øng suÊt trong ch−¬ng nµy, sÏ chØ ®Ò cËp ®Õn øng suÊt tæng céng nãi chung mµ kh«ng ph©n biÖt σh vµ U. Do ®Êt lµ mét vËt liÖu rêi, gi÷a c¸c h¹t ®Êt cã lç rçng. Cho nªn khi nãi øng suÊt cña ®Êt t¹i mét ®iÓm, lµ nãi øng suÊt trung b×nh gi¶ ®Þnh t¹i ®iÓm ®ã trªn mét ®¬n vÞ tiÕt diÖn cña c¶ h¹t ®Êt vµ lç rçng, chø thùc ra kh«ng ph¶i lµ øng suÊt t¸c dông lªn h¹t ®Êt. Ngoµi ra còng cÇn ph¶i l−u ý r»ng, trÞ sè øng suÊt sÏ xÐt trong ch−¬ng nµy t−¬ng øng víi khi biÕn d¹ng cña ®Êt ®· hoµn toµn æn ®Þnh d−íi t¸c dông cña t¶i träng.
 2. CHÆÅNG II Trang 52 §2 ph©n bè øng suÊt do t¶i träng ngoµi g©y ra 2.1 Bµi to¸n c¬ b¶n - T¸c dông cña lùc tËp trung Trong thùc tÕ, Ýt khi cã thÓ gÆp tr−êng hîp lùc tËp trung t¸c dông trªn nÒn ®Êt. V× t¶i träng t¸c dông bao giê còng th«ng qua ®¸y mãng mµ truyÒn ®Õn ®Êt nÒn trªn mét diÖn tÝch nhÊt ®Þnh. Dï vËy, bµi to¸n nµy vÉn cã mét ý nghÜa rÊt c¬ b¶n vÒ mÆt lý thuyÕt vµ còng lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n øng suÊt khi t¶i träng ph©n bè trªn nh÷ng diÖn tÝch vµ h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh. Khi nghiªn cøu tr¹ng th¸i øng suÊt cña ®Êt d−íi t¸c dông cña lùc tËp trung cã thÓ ph©n biÖt thµnh ba tr−êng hîp: Lùc tËp trung t¸c dông th¼ng ®øng trªn mÆt ®Êt, lùc tËp trung t¸c dông n»m ngang trªn mÆt ®Êt vµ lùc tËp trung ®Æt trong ®Êt, c¶ ba tr−êng hîp trªn khi x¸c ®Þnh øng suÊt vµ chuyÓn vÞ trong ®Êt, ®Òu xem nÒn ®Êt lµ mét b¸n kh«ng gian biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh. 2.1.1 Lùc tËp trung t¸c dông th¼ng ®øng trªn mÆt ®Êt XÐt mét ®iÓm M bÊt kú trong nÒn P ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh trong to¹ ®é cùc lµ R vµ β O x hoÆc to¹ ®é Decac M(x,y,z), khi trªn mÆt β R ph¼ng nöa kh«ng gian biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh z cã t¸c dông mét lùc tËp trung. Bµi to¸n c¬ b¶n nµy ®· ®−îc nhµ khoa häc Ph¸p J. r M(x,y,z) Boussinesq gi¶i quyÕt vµ rót ra c¸c biÓu thøc z tÝnh to¸n øng suÊt vµ chuyÓn vÞ t¹i ®iÓm M(x,y,z) tõ n¨m1885 nh− sau: H×nh II.1 S¬ ®å t¸c dông cña lùc tËp trung øng suÊt ph¸p tuyÕn: 3P z 3 σZ = . (II-1a) 2π R 5 ⎧ 2 σy = 3P ⎪ y .z + 1 − 2µ ⎡ 1 − (2 R + z ).y 2 − z ⎤ ⎪ ⎫ (II-1b) ⎨ 5 ⎢ 3 ⎥⎬ 2π ⎪ R ⎣ R (R + z ) (R + z ) .R R ⎦⎪ 2 3 ⎩ 3 ⎭ σx = 3 P ⎧ x . z + 1 − 2 µ ⎡ ⎪ 2 1 − (2 R + z )x 2 − z ⎤ ⎫ ⎪ (II-1c) ⎨ 5 ⎢ ⎥⎬ 2π ⎪ R ⎩ 3 ⎣ R (R + z ) (R + z )2 .R 3 R 3 ⎦ ⎪ ⎭ øng suÊt tiÕp tuyÕn 3P y.z 2 τzy = τyz = . 2π R 5 3P x.z 2 (II-2) τxz = τzx = . 2π R 5 τxy = τyx = 3P ⎡ xyz − 1 − 2 µ . (2 R + z )xy ⎤ ⎢ 5 3 ⎥ 2π ⎣R 3 (R + z ) 2 .R ⎦
 3. CHÆÅNG II Trang 53 Tæng øng suÊt chÝnh: P Θ = σx +σy +σz = (1 + µ ) z3 (II - 3) π R C¸c chuyÓn vÞ theo chiÒu cña c¸c trôc: W(Oz) = P (1 + µ ) ⎡ z 3 + 2 (1 − µ ). 1 ⎤ 2 ⎢ ⎥ (II - 4a) 2 .π .E 0 ⎣ R R⎦ U(Ox) = P (1 + µ ) ⎡ x .z − (1 − 2µ ). ⎢ 3 x ⎤ (II - 4b) 2 .π .E 0 ⎣ R R (R + z )⎥ ⎦ V(Oy) = P (1 + µ ) ⎡ y.z − (1 − 2µ ). ⎢ 3 y ⎤ (II - 4c) 2 .π .E 0 ⎣ R R (R + z )⎥ ⎦ Trong ®ã: µ, E0 - lµ hÖ sè në h«ng, m«®un tæng biÕn d¹ng cña ®Êt. R= x 2 + y 2 + z 2 , x,y,z - lµ to¹ ®é cña ®iÓm cÇn tÝnh . VÞ trÝ cña ®iÓm M trªn h×nh (II-1) cã thÓ x¸c ®Þnh qua to¹ ®é z vµ r cña nã, nªn R = z 2 + r 2 , thay vµo biÓu thøc (II-1a) ta ®−îc: 3P 1 σZ = . (II - 5) 2π.Z 2 5 ⎡ ⎛r⎞ 2 ⎤ 2 ⎢1 + ⎜ ⎟ ⎥ ⎢ ⎝z⎠ ⎣ ⎥ ⎦ Trong ®ã: r lµ kho¶ng c¸ch tÝnh tõ trôc Oz ®Õn ®iÓm ®ang xÐt Tõ biÓu thøc (II-5) ta cã thÓ viÕt: P σz = K. (II - 6) z2 Trong ®ã trÞ sè K lµ hµm sè phô thuéc vµo tû r/z vµ sÏ tra ë b¶ng (II -1). Tõ biÓu thøc (II - 6) cã thÓ nhËn xÐt r»ng, ®èi víi nh÷ng ®iÓm gÇn ®iÓm ®Æt lùc P1 P2 P3 tËp trung, øng suÊt nÐn σz sÏ ®¹t tíi trÞ sè lín x vµ ®Êt ë tr¹ng th¸i biÕn d¹ng dÎo vµ ®ã còng chÝnh lµ nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p tÝnh z to¸n nµy. Do ®ã ®èi víi nh÷ng ®iÓm nµy, ng−êi ta coi viÖc t¸c dông cña ngo¹i lùc ®−îc M(x,y,z) r1 thay thÕ b»ng nh÷ng lùc bÒ mÆt, vÒ mÆt tÜnh r2 r3 häc t−¬ng ®−¬ng víi lùc P. NÕu trªn mÆt ®Êt cã nhiÒu lùc tËp H×nh II-2: Tr−êng hîp cã nhiÒu l−ch tËp trung t¸c dông trung P1, P2, P3, v v... t¸c dông nh− h×nh (II-
 4. CHÆÅNG II Trang 54 2), th× øng suÊt t¹i mét ®iÓm bÊt kú trong nÒn ®Êt sÏ ®−îc tÝnh b»ng tæng øng suÊt cña tõng lùc g©y ra t¹i ®iÓm ®ã. NÕu dïng ký hiÖu nh− h×nh (II - 2) th× ta cã biÓu thøc sau: 1 n σ Z = 2 .∑ K i .Pi (II - 7) z i =1 VÝ dô II-1: Trªn mÆt ®Êt t¸c dông mét lùc tËp trung th¼ng ®øng P=60T. X¸c ®Þnh øng suÊt th¼ng ®øng t¹i ®iÓm A cã ®é s©u 2m vµ c¸ch trôc ®Æt lùc 1m. (H×nh II-3). Gi¶i: Cho biÕt z = 200cm, r = 100cm Nªn ta cã: r/z = 100/200 = 0,5, tra theo b¶ng (II-1) sÏ ®−îc trÞ sè cña K=0,2733. øng suÊt nÐn th¼ng ®øng t¹i ®iÓm A sÏ lµ: 60.000 σ z = 0,2733. = 0,41 (kG/cm2) 200x 200 B»ng c¸ch t−¬ng tù, x¸c ®Þnh øng suÊt nÐn σz t¹i nh÷ng ®iÓm kh¸c cã cïng ®é s©u z=200cm th× sÏ cã kÕt qu¶ ®−îc tr×nh bµy nh− trªn h×nh (II-3a) theo d¹ng biÓu ®å øng suÊt nÐn th¼ng ®øng. Dùa vµo biÓu ®å σz ë h×nh (II-3a) ta cã nhËn xÐt r»ng, cµng xa trôc Oz th× trÞ sè øng suÊtσz cµng gi¶m dÇn. NÕu nh− tÝnh vµ vÏ biÓu ®å ph©n bè øng suÊt nÐn th¼ng ®øng σz cho nhiÒu ®iÓm trong nÒn ®Êt vµ nèi c¸c ®iÓm cã cïng trÞ sè σz víi nhau th× sÏ thu ®−îc c¸c ®−êng cong ®ång øng suÊt hay cßn gäi lµ “®−êng ®¼ng ¸p” nh− trªn h×nh (II-3b). P=60T P=60T x x 2m O A B 0,4 0,3 0,2 z 2 0,1kG/cm a) b) H×nh II-3.a) øng suÊt nÐn trong ®Êt ë ®é s©u 2m; b) C¸c ®−êng ®¼ng øng suÊt 2.1.2 Tr−êng hîp lùc tËp trung t¸c dông n»m ngang Q x x trªn mÆt ®Êt. §èi víi tr−êng hîp lùc tËp trung n»m ngang t¸c z dông trªn mÆt ®Êt cã mét ý nghÜa rÊt lín ®èi víi c¸c y c«ng tr×nh thuû lîi: Bµi to¸n nµy ®· ®−îc c¸c nhµ khoa M(x,y,z) häc Trung Quèc (Huang Wen - Hsi) gi¶i quyÕt víi biÓu z thøc tÝnh øng suÊt th¼ng ®øng lµ: H×nh II - 4
 5. CHÆÅNG II Trang 55 3Q xz 2 (II - 8) σZ = 2π R 5 Trong ®ã: R2 = x2 + y2 + z2 2.1.3 Tr−êng hîp lùc tËp trung th¼ng ®øng t¸c dông trong nÒn ®Êt h×nh (II - 5) Trong thùc tÕ khi tÝnh to¸n c«ng tr×nh, cã khi (0,0,-c) cÇn ph¶i x¸c ®Þnh øng suÊt vµ chuyÓn vÞ cña ®Êt nÒn c x d−íi t¸c dông cña lùc tËp trung ®Æt ngay trong nÒn c ®Êt (vÝ dô: Khi ph©n tÝch c¸c thÝ nghiÖm nÐn s©u, khi nghiªn cøu sù lµm viÖc cña cäc, v v ...) . Bµi to¸n (0,0,c) R1 R2 z y P nµy ®· ®−îc R.Midlin gi¶i. Víi c¸c ký hiÖu nh− h×nh (II - 5), biÓu thøc tÝnh øng suÊt nÐn th¼ng ®øng r M(x,y,z) σz vµ chuyÓn vÞ th¼ng ®øng W sÏ tÝnh lµ: z σZ = P [− (1 − 2µ )(z − c) + (1 − 2µ )(z − c) − 3(z − c) − 3 H×nh II-5 8π.(1 − µ ) R1 3 R3 2 R15 3(3 − 4µ )z (z + c ) − 3c(z + c )(5z − c ) 30c.z (z + c ) 2 3 − − ] (II - 9) R5 2 R7 2 W= P [ (3 − 4µ ) + 8(1 − µ ) − (3 − 4µ ) + (z − c) + 2 2 16π.G(1 − µ ) R 1 R2 R13 + (3 − 4µ )(z + c) 2 − 2cz + 6c.z(z + c)] (II - 10) R3 2 R5 2 Trong ®ã: c - lµ chiÒu s©u ®Æt lùc tËp trung. E0 G= lµ m«®un tr−ît. 2(1 − µ ) R 1 = r 2 + (z − c ) 2 , R 2 = r 2 + (z + c ) 2 Eo,µ - M« ®un biÕn d¹ng vµ hÖ sè në h«ng cña ®Êt. r - Kho¶ng c¸ch tõ trôc t¸c dông cña lùc tËp trung ®Õn ®iÓm ®ang xÐt. z- To¹ ®é ®iÓm ®ang xÐt. 2.2 Ph©n bè øng suÊt trong tr−êng hîp bµi to¸n kh«ng gian 2.2.1 Tr−êng hîp t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt Nh− ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn, trong thùc tÕ kh«ng cã lùc t¸c dông t¹i mét ®iÓm, mµ chØ cã t¶i träng t¸c dông côc bé. §Ó x¸c ®Þnh øng suÊt t¹i mét ®iÓm bÊt kú trong nÒn ®Êt, d−íi t¸c dông cña t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt nh− h×nh (II-6). Cã thÓ gi¶i quyÕt bµi to¸n nµy b»ng c¸ch, lÊy mét diÖn tÝch chÞu t¶i
 6. CHÆÅNG II Trang 56 v« cïng nhá dF = dξdη vµ xem t¶i träng t¸c 2 dp p (kG/cm ) dông trªn ®ã nh− mét lùc tËp trung dp = y,η p.dξdη t¸c dông t¹i träng t©m cña diÖn chÞu η z t¶i ®ã. ¸p dông biÓu thøc (II-1) cña y J.Boussinesq ®Ó tÝnh øng suÊt thµnh phÇn σZ M(x,y,z) b z t¹i ®iÓm M bÊt kú, råi tÝch ph©n diÖn tÝch F sÏ thu ®−îc biÓu thøc tÝnh øng suÊt d−íi t¸c a1 dông cña toµn bé t¶i träng h×nh ch÷ nhËt η O y,η nh− sau: a ξ Hay: dξ a1 M(x,y,z) dη 3 + b1 + a1 3pz dξ.dη σZ = ∫ ∫ M b1 b1 [(x − ξ) ] (II-11) 2π − b1 − a1 2 + (y − η ) + z 2 2 5/ 2 x,ξ H×nh II-6: Tr−êng hîp t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn diÖn h×nh ch÷ nhËt Trong ®ã: a1, b1 - lµ nöa c¹nh chiÒu dµi vµ nöa c¹nh ng¾n cña h×nh ch÷ nhËt. Gi¶i ph−¬ng tr×nh tÝch ph©n (II-11) rÊt phøc t¹p, nªn kh«ng ®−îc ¸p dông réng r·i trong thùc tÕ. D−íi ®©y chØ giíi thiÖu c¸c biÓu thøc V.G Carotkin ®Ó x¸c ®Þnh øng suÊt nÐn th¼ng ®øng trong c¸c tr−êng hîp ®¬n gi¶n lµ: §èi víi c¸c ®iÓm n»m trªn ®−êng th¼ng ®øng ®i qua t©m diÖn chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh b»ng 2a1vµ 2b1 (h×nh II-6) sÏ lµ: σ = 0 2.p ⎡ ⎢arctg b1 .a 1 + b1 .a 1 .z b1 + a 1 + 2.z 2 2 2 ( ) ⎤ ⎥ (II-12) Z π ⎢ ⎣ z b1 + a 1 + z 2 2 2 2 2 ( b1 + z 2 a 1 + z 2 . b1 + a 1 + z 2 2 2 )( ) ⎥ ⎦ §èi víi c¸c ®iÓm n»m trªn ®−êng th¼ng ®øng ®i qua gãc diÖn tÝch chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh b»ng 2a1 vµ 2b1 : σg = 2 .p ⎡ ⎢ ( 4.a 1 .b 1 .z 4 b 1 + 4a 1 + 2 z 2 2 2 ) + arctg 4.a 1 .b 1 ⎤ ⎥ (II-13) Z ⎣( 1 )( 1 1) π ⎢ 4 .b 2 + z 2 4 a 2 + z 2 . 4 .b 2 + 4 a 2 + z 2 1 z 4.b 1 + 4.a 1 + z 2 ⎥ 2 2 ⎦ ViÖc tÝnh to¸n c¸c trÞ sè øng suÊt sÏ ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu, nÕu sö dông c¸c b¶ng hÖ sè tû lÖ gi÷a øng suÊt vµ c−êng ®é t¶i träng t¸c dông, lËp cho nh÷ng ®iÓm ë ®é s©u kh¸c nhau ®èi víi c¸c diÖn chÞu t¶i kh¸c nhau. Trong tr−êng hîp nµy c¸c biÓu thøc (II-12) vµ (II-13) cã d¹ng t−¬ng øng nh− sau: §èi víi c¸c ®iÓm n»m trªn trôc ®i qua t©m t©m diÖn chÞu t¶i: σ z = K0.p 0 (II-12') §èi víi c¸c ®iÓm n»m trªn trôc ®i qua gãc diÖn chÞu t¶i:
 7. CHÆÅNG II Trang 57 σ g = K g .p z (II-13') Trong ®ã: K0 vµ Kg - c¸c hÖ sè phô thuéc vµo a/b vµ z/b tra theo b¶ng (II-2) vµ (II-3). Ph−¬ng ph¸p ®iÓm gãc: Muèn x¸c ®Þnh øng suÊt cña mét ®iÓm bÊt kú trong nÒn ®Êt, nh− trªn ®· tr×nh bµy, cã thÓ dïng biÓu thøc tÝch ph©n tæng qu¸t (II-11). Tuy vËy, nÕu lµm nh− thÕ th× viÖc tÝnh to¸n sÏ rÊt phøc t¹p. §Ó ®¬n gi¶n ho¸ vÊn ®Ò tÝnh to¸n ng−êi ta th−êng dïng ph−¬ng ph¸p dùa vµo øng suÊt cña nh÷ng ®iÓm n»m trªn trôc ®i qua gãc diÖn tÝch chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt gäi lµ ph−¬ng ph¸p ®iÓm gãc, do D.E.Polsin ®Ò ra ®Çu tiªn (1933). B¶n chÊt cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ biÕn ®iÓm ®ang xÐt thµnh ®iÓm gãc chung cña c¸c diÖn chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt nhá ®−îc ph©n chia ra: Cã ba tr−êng hîp c¬ b¶n: 1. §iÓm M ®ang xÐt n»m trong ph¹m vi diÖn chÞu t¶i (h×nh II-7.a): øng suÊt t¹i ®iÓm M ®−îc tÝnh b»ng tæng øng suÊt gãc do t¶i träng t¸c dông lªn bèn diÖn chÞu t¶i Mgah, Mhbl, Mlcf vµ Mfdg vµ ta cã: σ Z = (K g + K g + K g + K g ). p M I II III IV (II-14) Trong ®ã: p - C−êng ®é t¶i träng ph©n bè ®Òu ( kG/cm2). I II III IV K g , K g , K g , K g -C¸c hÖ sè gãc x¸c ®Þnh theo b¶ng (II-3), phô thuéc vµo hai tû sè a/b vµ z/b, trong ®ã a vµ b lµ chiÒu dµi vµ chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt ®ang xÐt t−¬ng øng nãi trªn, z - §é s©u ®iÓm ®ang xÐt. 2. §iÓm M ®ang xÐt n»m trªn chu vi diÖn chÞu t¶i (h×nh II-7.b): øng suÊt t¹i ®iÓm M b»ng tæng øng suÊt gãc do t¶i träng t¸c dông trªn hai diÖn chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt Mabe vµ Mecd vµ ta cã: M ( σ Z = K g + K g .p I II ) (II-15) 3. §iÓm M ®ang xÐt n»m ngoµi diÖn chÞu t¶i (h×nh II7.c): Khi ®iÓm M n»m ngoµi diÖn chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt abcd, th× cÇn gi¶ ®Þnh cã nh÷ng diÖn tÝch chÞu t¶i "¶o" nh− trong h×nh (II-7.c) vµ tÝnh trÞ sè σ Z theo biÓu thøc nh− sau: M ( σ Z = K g + K g − K g − K g .p M I II III IV ) (II-16) Trong ®ã: I K g - HÖ sè gãc tra b¶ng øng víi h×nh ch÷ nhËt Mhae II K g - HÖ sè gãc tra b¶ng øng víi h×nh ch÷ nhËt Mebf III K g - HÖ sè gãc tra b¶ng øng víi h×nh ch÷ nhËt Mgcf
 8. CHÆÅNG II Trang 58 IV K g - HÖ sè gãc tra b¶ng øng víi h×nh ch÷ nhËt Mgdh b l c b e c b c f II III II III h f h f e M M I II g I IV I IV a g d a M d a d h a) b) c) H×nh II-7: S¬ ®å ph©n chia diÖn chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt khi x¸c ®Þnh øng suÊt theo ph−¬ng ph¸p ®iÓm gãc. VÝ dô II-2: Cã t¶i träng p = 4 kG/cm2 ph©n bè ®Òu trªn mét diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã kÝch th−íc: (20 × 10)m2. X¸c ®Þnh øng suÊt phô thªm σz t¹i nh÷ng ®iÓm n»m d−íi t©m ë c¸c chiÒu s©u 5 m, 10 m vµ 15 m. Gi¶i: TÝnh trÞ sè a/b vµ z/b råi tra b¶ng (II-2) ®Ó t×m trÞ sè K0: a 20 = = 2 , Khi z=5m; b 10 z 5 th× : = = 0,5; K 0 = 0,734; σ Z = 0,734 × 4 = 2,94 kG / cm 2 . b 10 z 10 z = 10m; th× : = = 1,0; K 0 = 0,470; σ Z = 0,470 × 4 = 1,88 kG / cm 2 b 10 z 15 z = 15m; th× : = = 1,5; K 0 = 0,288; σ Z = 0,288 × 4 = 1,15 kG / cm 2 b 10 VÝ dô II-3: T¶i träng nh− vÝ dô (II-2) x¸c ®Þnh øng suÊt phô thªm t¹i c¸c ®iÓm L, M ë ®é s©u 5 m vµ cã vÞ trÝ trªn mÆt b»ng nh− trªn h×nh (II-8). Gi¶i: Dïng ph−¬ng ph¸p ®iÓm gãc ta cã: [ T¹i ®iÓm L: σ Z = K g (LIAB) + K g (LIDC) .p L ] A B H 5m I 10m do ®èi xøng nªn Kg(LIAB) = Kg(LIDC) M L 5m XÐt h×nh ch÷ nhËt LIAB ta cã: D C G a 20 z 5 20m 10m = = 4; = = 1 , Tra b¶ng (II-3) ta b 5 b 5 H×nh II-8 ®−îc: Kg(LIAB) = 0,204 VËy σ Z =2x0.204x4=1,63kG/cm2 L [ T¹i ®iÓm M: σ Z = K g (MIAH ) + K g (MIDG ) − K g (MLBH ) − K g (MLCG ) .p M ] [ hay σ Z = 2 K g (MIAH ) − K g (MLBH ) .p M ]
 9. CHÆÅNG II Trang 59 §èi víi h×nh ch÷ nhËt MIAH: a 30 z 5 = = 6; = =1; Kg(MIAH) =0,205 b 5 b 5 §èi víi h×nh ch÷ nhËt MLBH: a 10 z 5 = = 2; = =1; Kg(MLBH) =0,200 b 5 b 5 VËy σ Z = 2[0,205 − 0,200].4 = 0,04 kG / cm 2 M Qua hai vÝ dô trªn cã thÓ nhËn xÐt r»ng: Cµng ®i xuèng s©u hoÆc cµng ra xa khái t©m diÖn tÝch t¸c dông cña t¶i träng th× trÞ sè øng suÊt phô thªm σZ cµng gi¶m dÇn. 2.2.2 Tr−êng hîp t¶i träng ph©n bè trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt theo biÓu ®å tam gi¸c: 2 p (kG/cm ) B C Trong tr−êng hîp nµy, còng nh− trong tr−êng hîp t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn a1 diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. Ta lÊy mét diÖn O y,η a η ξ tÝch chÞu t¶i ph©n tè v« cïng nhá dF = dξ a1 dη dξ.dη vµ xem t¶i träng ®ã t¸c dông trªn ph©n bè dF nh− mét lùc tËp trung dp = A b1 b1 D b p(η).dξ.dη t¸c dông t¹i träng t©m cña ph©n x,ξ z M(x,y,z) tè ®ã nh− trªn h×nh (II-9). ¸p dông biÓu H×nh II-9 thøc (II-1.a) cña J.Boussinesq ®Ó tÝnh øng suÊt thµnh phÇn σz t¹i ®iÓm M(x,y,z) bÊt kú trong nÒn ®Êt, råi tÝch ph©n diÖn tÝch ta sÏ thu ®−îc biÓu thøc tÝnh øng suÊt d−íi t¸c dông cña toµn bé t¶i träng ph©n bè trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt theo biÓu ®å tam gi¸c nh− sau: p⎛ η⎞ p(η) = .⎜1 + ⎟ (II-17) 2⎜⎝ b1 ⎟ ⎠ Trong ®ã: p(η) - C−êng ®é t¶i träng t¹i ph©n tè cã diÖn tÝch dF = dξ.dη. p - C−êng ®é t¶i träng lín nhÊt t¸c dông trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. η - To¹ ®é cña ph©n tè dF. b1 - Nöa c¹nh song song víi chiÒu cã t¶i träng thay ®æi. Nh− vËy lùc tËp trung dp t¹i träng t©m cña ph©n tè ®ã sÏ lµ: p⎛ η⎞ dp = .⎜1 + ⎟.dξ.dη (II-18) 2⎜⎝ b1 ⎟ ⎠ BiÓu thøc tæng qu¸t ®Ó tÝnh σZ trong tr−êng hîp nµy sÏ lµ:
 10. CHÆÅNG II Trang 60 ⎛ η ⎞ ⎜1 + ⎜ ⎟ .d ξ . d η 3 . p .z 3 + a 1 + b1 ⎝ b1 ⎟ ⎠ σZ = ∫ ∫ (II-19) M 4 .π − a 1 − b1 [(x − ξ ) 2 + (y − η ) + z 2 ] 2 5/ 2 Trong ®ã: a1,b1 - lµ nöa c¹nh chiÒu dµi vµ nöa c¹nh chiÒu réng cña diÖn chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt. ξ, η - Lµ to¹ ®é cña ®iÓm ®Æt lùc tËp trung dp. x,y,z - Lµ to¹ ®é cña ®iÓm M ®ang xÐt. Sau khi tÝch ph©n ph−¬ng tr×nh (II-19) ta sÏ thu ®−îc biÓu thøc tÝnh øng suÊt thµnh phÇn σz cho mét ®iÓm cã vÞ trÝ bÊt kú. DÜ nhiªn, viÖc thùc hiÖn tÝnh to¸n víi biÓu thøc trªn rÊt phøc t¹p, nªn ng−êi ta kh«ng dïng trùc tiÕp biÓu thøc ®ã, mµ trong thùc tÕ chØ gi¶i cho tr−êng hîp ®¬n gi¶n nhÊt. §ã lµ tr−êng hîp, x¸c ®Þnh øng suÊt nÐn th¾ng ®øng cña nh÷ng ®iÓm bÊt kú n»m trªn trôc th¼ng ®øng ®i qua c¸c ®iÓm gãc ë phÝa cã c−êng ®é t¶i träng lín nhÊt (D) vµ c¸c ®iÓm gãc ë phÝa cã c−êng ®é t¶i träng nhá nhÊt (A). Tr−êng hîp, ®èi víi nh÷ng ®iÓm n»m trªn trôc th¾ng ®øng ®i qua gãc (A) ta cã x = a1 vµ y = -b1: ⎛ η ⎞ ⎜1 + ⎜ ⎟ .d ξ . d η 3 . p .z 3 + a 1 + b1 ⎝ b1 ⎟ ⎠ σZ = ∫ ∫ (II-20) A 4 .π − a 1 − b1 [(a 1 − ξ ) + (− b 1 − η ) + z 2 2 ] 2 5/ 2 Tr−êng hîp ®èi víi nh÷ng ®iÓm n»m trªn trôc th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm gãc D ta cã (x = a1; y = b1): ⎛ η ⎞ ⎜1 + ⎜ ⎟.d ξ. d η 3 . p .z 3 + a 1 + b1 ⎝ b1 ⎟ ⎠ σZ = ∫ ∫ (II-21) D 4 .π − a 1 − b1 [(a 1 − ξ ) + (b 1 − η ) + z 2 2 ] 2 5/ 2 §Ó ®¬n gi¶n cho viÖc tÝnh to¸n c¸c biÓu thøc trªn, ng−êi ta ®· lËp b¶ng x¸c ®Þnh hÖ sè tû lÖ, nªn c¸c biÓu thøc (II-20) vµ (II-21) cã thÓ viÕt d−íi d¹ng rót gän nh− sau: §èi víi nh÷ng ®iÓm n»m trªn trôc ®i qua gãc A: σ Z = K A .p A (II-20a) §èi víi nh÷ng ®iÓm n»m trªn trôc ®i qua gãc D: δ Z = K D .p D (II-21a) Trong ®ã: KA vµ KD - hÖ sè phô thuéc vµo hai tû sè a/b vµ z/b tra theo b¶ng (II-4) vµ (II-5). p - TrÞ sè t¶i träng lín nhÊt t¸c dông trªn diÖn chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt (kG/cm2)
 11. CHÆÅNG II Trang 61 Ph−¬ng ph¸p ®iÓm gãc: Trong tr−êng hîp tÝnh øng suÊt t¹i mét ®iÓm bÊt kú trong nÒn ®Êt, d−íi t¸c dông cña t¶i träng ph©n bè trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt theo quy luËt h×nh tam gi¸c. Ta cã thÓ biÕn ®iÓm ®ang xÐt thµnh ®iÓm gãc cña c¸c diÖn chÞu t¶i nhá, råi tuú thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm ®ang xÐt mµ chia diÖn chÞu t¶i thµnh c¸c tr−êng hîp c¬ b¶n vµ ¸p dông ph−¬ng ph¸p ®iÓm gãc ®Ó x¸c ®Þnh øng suÊt. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc øng dông réng r·i trong thùc tÕ ®Ó xÐt sù ph©n bè øng suÊt trong nÒn ®Êt còng nh− tÝnh lón c«ng tr×nh khi xÐt ®Õn ¶nh h−ëng cña c¸c mãng c«ng tr×nh l©n cËn. a) Tr−êng hîp ®iÓm M ®ang xÐt n»m trªn chu vi h×nh ch÷ nhËt: (h×nh II-10.a) Qua ®iÓm M ta ph©n h×nh ch÷ nhËt lín ABCD thµnh h×nh ch÷ nhËt I vµ h×nh ch÷ nhËt II (h×nh I t−¬ng øng víi h×nh ch÷ nhËt ABMN, h×nh II t−¬ng øng víi h×nh ch÷ nhËt MCDN). Nh− vËy, h×nh ch÷ nhËt I chÞu t¶i träng ph©n bè theo quy luËt h×nh tam gi¸c cã c−êng ®é lín nhÊt lµ p1 ®iÓm M t−¬ng øng víi ®iÓm D ®· xÐt ë trªn. H×nh ch÷ nhËt II cã t¶i träng t¸c dông theo quy luËt h×nh thang, do ®ã cã thÓ ph©n thµnh t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn h×nh ch÷ nhËt cã c−êng ®é lµ p1 vµ t¶i träng ph©n bè theo quy luËt h×nh tam gi¸c trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt (h×nh II-10.a) cã c−êng ®é lín nhÊt lµ (p-p1). VËy øng suÊt nÐn σZ t¹i ®iÓm M do toµn bé t¶i träng g©y ra trong tr−êng hîp nµy cã thÓ tÝnh theo biÓu thøc nh− sau: σ Z = K I .p 1 + K g .p 1 + K II (p − p 1 ) M D II A (II-22) Trong ®ã: K D , K g , K A - lµ hÖ sè gãc cña h×nh I vµ h×nh II nh− phÇn trªn ®· xÐt. I II II b) §iÓm M ®ang xÐt n»m trong diÖn chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt h×nh (II-10.b) B»ng c¸ch ph©n tÝch t−¬ng tù nh− trªn vµ ký hiÖu nh− trªn h×nh (II-10.b) ta cã thÓ tÝnh øng suÊt nÐn th¼ng ®øng σZ t¹i ®iÓm M do toµn bé t¶i träng g©y ra nh− sau: ( D D ) σ Z = K I + K II .p 1 + K g .p1 + K IV (p − p 1 ) + K g .p 1 + K III (p − p1 ) (II-23) M IV A III A c) §iÓm M ®ang xÐt n»m ngoµi diÖn chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt. Khi ®iÓm M n»m ngoµi diÖn chÞu t¶i h×nh ch÷ nhËt cã thÓ x¶y ra hai tr−êng hîp: §iÓm M ®ang xÐt n»m ngoµi vÒ phÝa cã c−êng ®é t¶i träng lín nhÊt lµ p vµ ®iÓm M ®ang xÐt n»m ngoµi vÒ phÝa cã c−êng ®é nhá nhÊt (hay lµ p = 0). Tr−êng hîp khi ®iÓm M ®ang xÐt n»m ngoµi vÒ phÝa cã c−êng ®é t¶i träng lín nhÊt lµ p, ta cÇn gi¶ ®Þnh cã nh÷ng diÖn chÞu t¶i ¶o nh− trªn h×nh (II-10.c), víi c¸ch gi¶ ®Þnh nh− vËy kÕt hîp víi sù ph©n tÝch lùc t¸c dông trªn c¸c diÖn tÝch gi¶ ®Þnh ®ã, ta còng cã thÓ tÝnh øng suÊt nÐn th¼ng ®øng σZ t¹i ®iÓm M trong tr−êng hîp nµy nh− sau: NÕu ta ký hiÖu: H×nh I lµ h×nh MLBI; h×nh II lµ h×nh MLAH, h×nh III lµ h×nh MKCI vµ h×nh IV lµ h×nh MKDH th× ta cã:
 12. CHÆÅNG II Trang 62 D D D[ σ Z = K I .p1 + K II .p1 − K g .p + K III (p 1 − p ) + K g .p + K IV (p 1 − p ) (II-24) M III IV D ] Tr−êng hîp khi ®iÓm M n»m ngoµi vÒ phÝa cã c−êng ®é t¶i träng nhá nhÊt (p = 0). B»ng c¸ch ph©n tÝch nh− trªn h×nh (II-10.d) vµ ký hiÖu h×nh I lµ h×nh MLCI; h×nh II lµ h×nh MLDH; h×nh III lµ h×nh MKBI vµ h×nh IV lµ h×nh MKAH. Ta cã thÓ tÝnh øng suÊt nÐn σZ t¹i ®iÓm M trong tr−êng hîp nµy nh− sau: M ( A ) I II [( D ) D ( σ Z = K IA + K II .(p − p 1 ) − K g + K g .p1 − K III + K IV .p1 ) ] (II-25) p1 p p1 p p p1 p p1 B M C B C B C I I B C I IV I II M L K M M K L II III A N D A D A D H H A D a) b) c) d) H×nh II-10: S¬ ®å øng suÊt theo ph−¬ng ph¸p ®iÓm gãc ®èi víi tr−êng hîp t¶i träng ph©n bè trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt theo quy luËt h×nh tam gi¸c 2.2.3 Tr−êng hîp t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch h×nh trßn p (kG/cm ) 2 Gi¶ sö cã t¶i träng p ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch 2r R z h×nh trßn t©m O cã b¸n kÝnh r. CÇn x¸c ®Þnh øng suÊt do t¶i träng ®ã g©y nªn ë nh÷ng ®iÓm n»m trªn ®−êng M(x,y,z) th¼ng ®øng ®i qua mét ®iÓm C bÊt kú trªn mÆt ®Êt. §Ó z tÝnh øng suÊt nÐn th¼ng ®øng σZ cña mét ®iÓm M bÊt kú dF r dρ trong nÒn ®Êt trong tr−êng hîp nµy, ta còng t¸ch ra mét ρ ϕ diÖn tÝch ph©n tè v« cïng nhá dF = dρ.dϕ.ρ, vµ xem t¶i dϕ c1 b C träng t¸c dông trªn diÖn ph©n tè nh− mét lùc tËp trung dp = p.ρ.dρ.dϕ t¸c dông t¹i träng t©m cña diÖn ph©n tè nh− h×nh (II-11). ¸p dông biÓu thøc (II-1) cña H×nh II-11 J.Boussinesq ®Ó tÝnh øng suÊt thµnh phÇn σZ t¹i mét ®iÓm M bÊt kú, råi tÝch ph©n trªn toµn bé diÖn tÝch, ta sÏ thu ®−îc biÓu thøc tÝnh øng suÊt d−íi d¹ng cña toµn bé t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch h×nh trßn nh− sau: 2π ρ.dρ.dϕ r 3.p.z 3 σ = ∫ ∫ M (II-26) 2.π Z 0 0 R5 Trong ®ã: R2 = z2 + c1 mµ c1 = b 2 + ρ 2 − 2.b.ρ. cos ϕ 2 2 r - Lµ b¸n kÝnh h×nh trßn cña diÖn chÞu t¶i.
 13. CHÆÅNG II Trang 63 b - Lµ h×nh chiÕu cña kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®ang xÐt tíi t©m h×nh trßn trªn mÆt ph¼ng n»m ngang. ρ - Lµ kho¶ng c¸ch tõ lùc tËp trung dp tíi t©m h×nh trßn. Do ®ã ta cã thÓ viÕt: 2π ρ.dρ.dϕ r 3.p.z 3 σ = ∫ ∫ (ρ 2 + b 2 + z 2 − 2.b.ρ. cos ϕ)5 / 2 M (II-27) 2.π Z 0 0 Sau khi tÝch ph©n vµ gi¶i ph−¬ng tr×nh (II-27) ta ®−îc biÓu thøc rót gän d−íi d¹ng nh− sau: σ Z = K tr .p M (II-28) Trong ®ã: Ktr- HÖ sè phô thuéc vµo hai tû sè b/r vµ z/r tra theo b¶ng (II-6). NÕu tÝnh øng suÊt thµnh phÇn σZ cho nh÷ng ®iÓm n»m trªn trôc th¼ng ®øng ®i qua t©m h×nh trßn chÞu t¶i th× biÓu thøc σZ cã d¹ng nh− sau: ⎧ ⎪ ⎡ 1 ⎤ 3/ 2 ⎫ ⎪ σ = p .⎨1 − 0 ⎢ 2 ⎥ ⎬ = K Tr .p o (II-29) ⎣ 1 + (r / z ) ⎦ Z ⎪ ⎩ ⎪ ⎭ o Trong ®ã: K Tr - lµ hÖ sè phô thuéc vµ tû sè r/z tra theo b¶ng (II-7). - CÇn chó ý r»ng chóng ta cã thÓ vËn dông kÕt qu¶ p tÝnh ®−îc trong tr−êng hîp trªn ®Ó tÝnh øng suÊt t¹i mét ®iÓm bÊt kú trong tr−êng hîp t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn r2 h×nh vµnh trßn (h×nh II-12). Lóc nµy chØ cÇn tÝnh hiÖu cña r1 hai øng suÊt σZ t−¬ng øng víi hai h×nh trßn cã b¸n kÝnh r1 vµ r2. 2.2.4 T¶i träng n»m ngang ph©n bè ®Òu trªn diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. H×nh II-12 Trong tr−êng hîp nµy t¶i träng ph©n bè nh− y trªn h×nh (II-13), còng nh− c¸c tr−êng hîp trªn, ta b ph©n t¶i träng n»m ngang ph©n bè ®Òu, thµnh c¸c x dx D C t¶i träng ph©n tè tËp trung n»m ngang. Sau ®ã ¸p Pn dông c«ng thøc (II-8) cña tr−êng hîp t¶i träng tËp trung n»m ngang, råi tÝch ph©n theo toµn bé diÖn dpn a dy tÝch h×nh ch÷ nhËt chÞu t¶i, ta sÏ cã thÓ t×m ®−îc y c«ng thøc tÝnh øng suÊt σZ t¹i nh÷ng ®iÓm n»m A R B x M d−íi hai ®iÓm gãc A,B nh− sau: z H×nh II - 13
 14. CHÆÅNG II Trang 64 a b 3.p n .z 3 x.dx.dy σZ = ∫ ∫ (x 2 + y 2 + z 2 )5 / 2 = ± K n .p n M (II-30) 2.π 0 0 Trong ®ã: Kn - lµ hÖ sè phô thuéc vµo a/b vµ z/b tra theo b¶ng (II-8). b - Lµ chiÒu dµi c¹nh song song víi chiÒu t¸c dông cña t¶i träng. a - Lµ chiÒu dµi c¹nh th¼ng gãc víi chiÒu t¸c dông cña lùc. XÐt vÒ trÞ sè tuyÖt ®èi mµ nãi, th× øng suÊt t¹i nh÷ng ®iÓm cã cïng ®é s©u z d−íi A vµ B cã gi¸ trÞ b»ng nhau, nh−ng vÒ dÊu th× kh¸c nhau. VÒ phÝa ®iÓm A øng suÊt cã dÊu ©m (øng suÊt kÐo), cßn vÒ phÝa B th× øng suÊt cã dÊu d−¬ng (øng suÊt nÐn). §èi víi nh÷ng ®iÓm kh«ng n»m d−íi gãc A vµ B, khi tÝnh øng suÊt σZ ta cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p ®iÓm gãc nh− c¸c phÇn trªn ®· tr×nh bµy. 2.3. Ph©n bè øng suÊt trong tr−êng hîp bµi to¸n ph¼ng Bµi to¸n ph¼ng lµ bµi to¸n mµ øng suÊt ph©n bè trong mét mÆt nµo ®ã sÏ kh«ng phô thuéc vµo to¹ ®é vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng Êy. Trong thùc tÕ x©y dùng, viÖc x¸c ®Þnh sù ph©n bè øng suÊt cña nÒn ®Êt d−íi c¸c mãng b¨ng t−êng nhµ, t−êng ch¾n, ®ª, ®Ëp thuû c«ng, nÒn ®−êng ®Êt ®¾p, v.v... ®Òu cã thÓ coi lµ thuéc bµi to¸n ph¼ng. Trong tr−êng hîp nµy, chiÒu dµi cña c«ng tr×nh lín h¬n gÊp nhiÒu lÇn so víi chiÒu réng cña nã. Do ®ã chØ cÇn t¸ch mét phÇn c«ng tr×nh (th−êng lµ b»ng mét ®¬n vÞ chiÒu dµi) ra b»ng hai tiÕt diÖn ngang song song ®Ó xÐt, sù ph©n bè øng suÊt d−íi phÇn c«ng tr×nh ®ã sÏ tiªu biÓu cho tr¹ng th¸i øng suÊt d−íi toµn bé c«ng tr×nh. Gi¸o s− N.P.P−z−revxki (1923,1929) ng−êi ®Çu tiªn ®· cho lêi gi¶i vÒ sù ph©n bè øng suÊt trong tr−êng hîp chung cña bµi to¸n ph¼ng víi gi¶ thiÕt lµ sù thay ®æi øng suÊt t¹i mét ®iÓm ®· cho chØ phô thuéc vµo gãc t¹o nªn bëi b¸n kÝnh vect¬ vµ chiÒu d−¬ng cña trôc n»m ngang. Gi¸o s− N.M.Gerxevanov (1933) b»ng ph−¬ng ph¸p c¸c ®Æc tr−ng C«si vµ hµm sè øng suÊt cã ®iÒu kiÖn ®· ®−a ra lêi gi¶i tæng qu¸t c¸c ph−¬ng tr×nh tÝch ph©n cña bµi to¸n ph¼ng, sau nµy, V.A.Florin (1959) ®· t×m ra ®−îc nhiÒu lêi gi¶i chi tiÕt h¬n vÒ bµi to¸n ph¼ng. 2.3.1 Tr−êng hîp t¶i träng ph©n bè ®Òu theo ®−êng th¼ng: XÐt tr−êng hîp khi trªn mÆt ®Êt cã t¸c +∞ dông mét t¶i träng th¼ng ®øng ph©n bè ®Òu trªn dξ x ®−êng th¼ng dµi v« tËn (H×nh II-14) còng nh− 2 p (kG/cm ) tr−êng hîp lùc tËp trung trªn bÒ mÆt nöa kh«ng O y gian biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh, tr−êng hîp nµy, thùc R -∞ z ra kh«ng bao giê cã thÓ gÆp thÊy trong thùc tÕ. R1 α MÆc dï vËy, bµi to¸n nµy vÉn cãmét ý nghÜa lý y M(0,y,z) thuyÕt c¬ b¶n vµ nghiÖm cña nã ®−îc dïng lµm z c¬ së ®Ó gi¶i c¸c tr−êng hîp cô thÓ kh¸c nhau cña bµi to¸n ph¼ng, khi trªn mÆt ®Êt cã c¸c t¶i H×nh II-14
 15. CHÆÅNG II Trang 65 träng t¸c dông víi c¸c d¹ng ph©n bè kh¸c nhau: XÐt mét ®o¹n v« cïng nhá dξ trªn trôc ph©n bè t¶i träng, vµ xem t¶i träng t¸c dông trªn ®ã nh− mét lùc tËp trung dp =p.dξ. ¸p dông c«ng thøc (II-1a) cña J.Boussinesq ®Ó t×m øng suÊt do lùc tËp trung dp g©y nªn t¹i mét ®iÓm M trªn mÆt yoz, sau ®ã tÝch ph©n tõ -∞ ®Õn +∞ ta sÏ ®−îc biÓu thøc tÝnh øng suÊt σZ t¹i mét ®iÓm M trªn mÆt yoz do toµn bé t¶i träng ph©n bè ®Òu trªn ®−êng th¼ng g©y nªn nh− sau: +∞ 3.p.z 3 .dξ σZ = ∫ M (II-31) −∞ 2π.R 5 ⎛ ξ2 ⎞ Trong ®ã: 2 ⎜1 + 2 ⎟ R = R + ξ =R ⎜ 2 1 2 ⎟ 2 1 ⎝ R1 ⎠ 1 Theo trªn h×nh (II-14) ta cã: ξ = R1.tgα hay dξ = R 1 . .dα , ë ®©y gãc α thay cos 2 α π π ®æi tõ 0 ÷ hay tõ ÷ 0 thay vµo c«ng thøc (II-31 ) ta cã: 2 2 3.p.z 3 π / 2 dα σ = M .2. ∫ (II-32) Z 2.π 0 cos α.R 1 + tg α 2 4 2 1 ( ) 5/ 2 1 V× 1+ tg2α = nªn ta cã: cos 2 α 3.p.z 3 ⎡ ⎤ π/2 π/2 σ = M z 3.p.z 3 ∫ cos α. dα = 3 ⎢ ∫ 1 − sin α .d (sin α )⎥ 2 ( ) π.R 14 0 π.R 1 ⎣ 0 4 ⎦ 2.p z 3 2.p z3 σ = M . 4= . ; Z π R1 π y2 + z 2 ( ) 2 T−¬ng tù ta cã: 2.p y 2 .z 2 p y 2 .z σy = . 4 = . π R1 π y2 + z 2 ( ) 2 II-33 2.p y.z 2 2.p y.z 2 τ YZ = τ ZY = . 4 = . π R1 π y2 + z2 ( ) 2 Tõ c«ng thøc (II-33), ta cã nhËn xÐt r»ng, trÞ sè øng suÊt thµnh phÇn kh«ng phô thuéc vµo tÝnh chÊt cña ®Êt. Nãi mét c¸ch râ rµng h¬n lµ, c¸c øng suÊt thµnh phÇn σz, σy, vµ τyz trong mÆt ph¼ng yoz kh«ng phô thuéc vµo c¸c ®Æc tr−ng biÕn d¹ng cña b¸n kh«ng gian biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh nh− m«®un biÕn d¹ng E0 vµ hÖ sè në h«ng µ, nghÜa lµ nã sÏ ®óng cho bÊt cø vËt thÓ nµo mµ sù phô thuéc gi÷a øng suÊt vµ
 16. CHÆÅNG II Trang 66 biÕn d¹ng cã thÓ xem nh− sù phô thuéc tuyÕn tÝnh. §ã lµ mét tÝnh chÊt quan träng cña bµi to¸n ph¼ng . 2.3.2 Tr−êng hîp t¶i träng ph©n bè ®Òu h×nh b¨ng: Trong tr−êng hîp nµy nÕu ¸p dông lêi gi¶i cña Flament ta cã thÓ t¸ch mét ®o¹n b ph©n tè cã bÒ réng lµ dy, th× dp = p.dy cña p ®o¹n ph©n tè ®ã chÝnh lµ c−êng ®é t¶i träng A B ph©n bè ®Òu theo ®−êng th¼ng (h×nh II-15) . R β2 y β1 ¸p dông c«ng thøc (II-33) ta cã c«ng thøc dy z tÝnh øng suÊt σZ do t¶i träng ®−êng th¼ng dp dβ M y = p.dy g©y nªn t¹i M(y,z) lµ: z 3 2.p z .dy dσ = . (II-34) H×nh II-15 π R4 §Ó tiÖn cho viÖc lÊy tÝch ph©n, gi¶i bµi to¸n nµy theo hÖ täa ®é cùc, b¸n kÝnh vect¬ R vµ gãc β hîp bëi ph−¬ng cña b¸n kÝnh vect¬ R víi ph−¬ng th¼ng ®øng: z z Dùa trªn h×nh vÏ (II-15) ta cã: y = z.tgβ vµ dy = .dβ; cos β = cos β 2 R Thay dy vµo c«ng thøc (II-34) vµ ®¬n gi¶n biÓu thøc ta cã 2.p dσ = . cos 2 β.dβ (II-35) π TÝch ph©n ph−¬ng tr×nh (II-35) tõ β1 ®Õn β2 ta ®−îc biÓu thøc tÝnh øng suÊt σZ do toµn bé t¶i träng ph©n bè ®Òu h×nh b¨ng g©y nªn t¹i M(y,z) lµ β p 2 p⎧ sin 2β ⎫ = ∫ (1 + cos 2β ).dβ = ⎨β β2 β2 σ M + β1 ⎬ (II-36) π β1 π⎩ z β1 2 ⎭ p ⎡ 1 1 ⎤ σ M = .⎢β 2 + . sin 2β 2 − (± β1 ) − sin (± 2.β1 )⎥ (II-37) π ⎣ z 2 2 ⎦ B»ng c¸ch lµm t−¬ng tù ®èi víi σy vµ τyz ta cã c¸c biÓu thøc sau: p ⎡ 1 1 ⎤ σ M = .⎢β 2 − . sin 2β 2 − (± β1 ) + . sin (± 2β1 )⎥ π ⎣ y 2 2 ⎦ (II-38) τ yz = p [cos 2β1 − cos 2β 2 ] 2.π TrÞ sè β1 lÊy dÊu (+) khi ®iÓm M n»m ngoµi giíi h¹n d¶i t¶i träng, lÊy dÊu (-) khi ®iÓm M n»m trong ph¹m vi d¶i t¶i träng.
 17. CHÆÅNG II Trang 67 Trong ®ã: β1 vµ β2 lµ nh÷ng gãc ®−îc t¹o bëi c¸c ®−êng th¼ng nèi tõ M ®Õn mÐp A vµ mÐp B cña d¶i t¶i träng víi ®−êng th¼ng ®øng. §Ó tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n, σ σ y τ yz Θ ng−êi ta ®· thµnh lËp b¶ng tÝnh (II-9) cho c¸c trÞ sè z , , vµ trÞ sè t¹i p p p p hai ®iÓm d−íi mÐp t¶i träng cã thÓ tra ë b¶ng (II-10). Ng−êi ta ®· chøng minh r»ng ph−¬ng cña c¸c øng suÊt chÝnh t¹i mçi ®iÓm trïng hoÆc th¼ng gãc víi ®−êng ph©n gi¸c cña gãc nh×n 2β (H×nh II-15), gãc 2β cã gi¸ trÞ b»ng [β 2 − (± β1 )] . §èi víi c¸c ®iÓm M n»m trªn ®−êng th¼ng ®øng Oz ®i qua trôc ®èi xøng cña d¶i t¶i träng, do tÝnh chÊt ®èi xøng nªn β1 = β2 = β; Do ®ã: p τ yz = (cos 2β1 − cos 2β 2 ) = 0 (II-39) 2π Nh− vËy t¹i c¸c ®iÓm n»m trªn Oz, øng suÊt c¾t τ = 0, vµ c¸c øng suÊt thµnh phÇn σz vµ σy t¸c dông nh− c¸c øng suÊt chÝnh lín nhÊt vµ nhá nhÊt: p σ z = σ1 = (2β + sin 2β) π p (II-40) σy = σ3= (2β − sin 2β) π Tõ ®©y ta thÊy r»ng: 2p σ1 + σ3 = .2β (II-41) π Tõ biÓu thøc (II- 41) cho thÊy: Víi mét trÞ sè nhÊt ®Þnh cña c−êng ®é t¶i träng p, tæng sè øng suÊt chÝnh chØ phô thuéc vµo trÞ sè cña gãc nh×n 2β mµ th«i. Khi ®iÓm M trªn ®−êng Oz n»m ngang trªn mÆt ®Êt, gãc 2β cã gi¸ trÞ cùc ®¹i lµ π. §iÓm M cµng chuyÓn xuèng phÝa d−íi th× gãc 2β cµng gi¶m dÇn vµ cuèi cïng tiÕn tíi kh«ng, khi M tiÕn tíi v« cùc. Nh− vËy ta thÊy r»ng ®iÓm M cµng gÇn t¶i träng bao nhiªu th× tæng øng suÊt σ1 + σ3 cµng lín bÊy nhiªu. C«ng thøc (II-40) cho b phÐp chóng ta x©y dùng c¸c 2 p (kG/cm ) elÝp øng suÊt ®Æc tr−ng cho tr¹ng th¸i øng suÊt t¹i mçi ®iÓm 0.25b trong nÒn ®Êt. Hai trôc cña ElÝp 0.5b 0.75b øng suÊt øng víi ph−¬ng cña øng suÊt chÝnh (H×nh II-16) . 0.25b H×nh (II-17) cho thÊy nh÷ng biÓu ®å øng suÊt σz ®èi z víi c¸c diÖn ngang vµ däc cña H×nh II-16: ElÝp øng suÊt d−íi t¶i träng h×nh b¨ng
 18. CHÆÅNG II Trang 68 nÒn ®Êt. H×nh (II-18) lµ c¸c ®uêng ®¼ng øng suÊt (lµ ®−êng nèi cña c¸c ®iÓm cïng trÞ sè øng suÊt) ë trong nÒn ®Êt. a) b) b a) b) y=1,5b y=1,0b y=0,5b b b y=0 -2b -b b 2b -2b -b b 2b -1.0 0.5 0 0.5 1.0 0,9 y y z=0,25b 0,7 0,5b z=0,25b 0,2 z=0,5b b 0,4 0,1 z=0,75b 1,5b z=1b 0,3 2b z=1,25b z=1,0b c) b 0,2 3b z=1,5b -2b -b b 2b z=1,75b 4b Y z=2,0b 0,2 0,2 z=2,0b 5b b 0,1 0,1 2b 0,1 6b z z z H×nh II-17: BiÓu ®å ph©n bè øng suÊt nÐn σZ H×nh II-18: a- C¸c ®−êng ®¼ng øng suÊt σ Z a -Theo chiÒu s©u b - C¸c ®−êng ®¼ng øng suÊt σy b- Theo chiÒu réng c- C¸c ®−êng ®¼ng øng suÊt τ VÝ dô II-4: Mét t¶i träng ph©n bè ®Òu h×nh b¨ng cã bÒ réng 10 m, c−êng ®é t¶i träng p = 4kG/cm2. T×m trÞ sè σz t¹i ®iÓm n»m trªn trôc ®èi xøng Oz vµ ë c¸c ®é s©u 5m, 10m vµ 15m. Gi¶i: ë ®©y theo bµi to¸n cho ta cã: y/b=0. Dïng b¶ng (II-9) tra ®−îc z 5 σ Víi = = 0,5 ; ta cã z = 0,82 ; σz = 0,82 × p = 0,82 × 4 = 3,28 kG/cm2 b 10 p z 10 σ Víi = =1,0 ; ta cã z = 0,55 ; σz = 0,55 × p = 0,55 × 4 = 2,20 kG/cm2 b 10 p z 15 σ Víi = =1,5 ; ta cã z = 0,40 ; σz = 0,40 × p = 0,55 × 4 = 1,60 kG/cm2 b 10 p So s¸nh c¸c kÕt qu¶ cña vÝ dô nµy víi kÕt qu¶ cña vÝ dô (II-2) ta thÊy r»ng, víi c−êng ®é t¶i träng vµ chiÒu réng diÖn tÝch chÞu t¶i nh− nhau, t¹i cïng c¸c ®é s©u 5m, 10m, 15m. Trong tr−êng hîp bµi to¸n ph¼ng biÒu ®å øng suÊt σZ t¾t dÇn chËm h¬n ë tr−êng hîp bµi to¸n kh«ng gian. §iÒu nµy còng cã thÓ nhËn thÊy ngay ë b¶ng a (II-2), khi cµng lín th× hÖ sè K0 cµng gi¶m ®i chËm h¬n. b 2.3.3 Tr−êng hîp t¶i träng lµ d¶i ph©n bè theo h×nh tam gi¸c Trong thùc tÕ th−êng gÆp c¸c lo¹i bµi to¸n x¸c ®Þnh øng suÊt trong ®Êt d−íi t¸c dông cña t¶i träng h×nh b¨ng ph©n bè kh«ng ®Òu, cã c−êng ®é thay ®æi theo nh÷ng quy luËt kh¸c nhau. Tr−êng hîp phæ biÕn nhÊt trong nh÷ng lo¹i t¶i träng nh−
 19. CHÆÅNG II Trang 69 vËy lµ tr−êng hîp t¶i träng h×nh b¨ng ph©n bè theo quy luËt h×nh tam tam gi¸c (H×nh II-19). Còng nh− c¸c tr−êng hîp trªn, trong b tr−êng hîp nµy ta còng t¸ch ra mét ph©n tè p víi bÒ réng lµ dy, vµ t¶i träng dp t¸c dông trªn B A ®o¹n ph©n tè ®ã chÝnh lµ c−êng ®é t¶i träng R β2 y β1 dy zM ph©n bè ®Òu trªn ®−êng th¼ng. Do ®ã, Tõ h×nh vÏ (II-19) ta cã: dβ M yM y dp = p(y).dy (II- 42) z Trong ®ã ta cã: H×nh II-19 p.y R .dβ p (y ) = ; dy = vµ y = z (tgβ - b cos β tgβ1) ë ®©y : p - lµ c−êng ®é cña t¶i träng lín nhÊt cña h×nh tam gi¸c p(y) - c−êng ®é cña t¶i träng ph©n bè trªn diÖn ph©n tè dy Thay c¸c gi¸ trÞ trªn vµo c«ng thøc (II - 42) ta cã p.R .z dp = .(tgβ − tgβ 1 )dβ (II - 42') b. cos β VËy øng suÊt th¼ng ®øng do t¶i träng ®−êng th¼ng víi c−êng ®é dp g©y nªn t¹i M sÏ lµ : 2.p.z 4 .R dσ = .(tgβ − tgβ1 )dβ (II - 43) R 4 .π.b. cos β Thay z3 = R3cos3β vµ sau khi gi¶m −íc ta cã : 2.p.z dσ = . cos 2 β(tgβ − tgβ1 )dβ (II - 43a) π.b TÝch ph©n biÓu thøc (II - 43a) tõ β1 ®Õn β2 ta sÏ cã biÓu thøc tÝnh øng suÊt σz do toµn bé t¶i träng h×nh b¨ng ph©n bè theo quy luËt h×nh tam gi¸c g©y nªn t¹i ®iÓm M(y,z) nh− sau : p.z ⎡ 2 ⎛ 1 1 ⎞⎤ σz = ⎢sin β2 − sin β1 − tgβ1 ⎜β2 + 2 . sin 2β2 − β1 − 2 sin 2β1 ⎟⎥ 2 (II - 44) π.b ⎣ ⎝ ⎠⎦ B»ng c¸ch lËp luËn t−¬ng tù ta cã biÓu thøc tÝnh σy vµ τyz nh− sau : p.z ⎡ 2 ⎛ 1 1 ⎞⎤ σy = ⎢cos β2 − 2lncos 2 −cos β1 + 2lncos 1 − tgβ1⎜β2 − 2sin2β2 −β1 + 2sinβ1 ⎟⎥ β 2 β (II - 45) π.b ⎣ ⎝ ⎠⎦ τ yz = p.z [sin 2β 2 − sin 2β1 + 2(β1 − β 2 ) − tgβ1 (cos 2β 2 − cos 2β1 )] (II - 46) 2 π.b
 20. CHÆÅNG II Trang 70 §Ó tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n σz, σy, τyz ng−êi ta ®· lËp b¶ng tÝnh s½n c¸c trÞ sè σz σy τ yz , vµ (B¶ng II - 11 vµ II - 12). p p p H×nh (II - 20) d−íi ®©y sÏ minh ho¹ t×nh h×nh ph©n bè øng suÊt σz d−íi t¸c dông cña t¶i träng h×nh b¨ng ph©n bè theo qui luËt h×nh tam gi¸c. H×nh (II - 20b,c) biÓu diÔn c¸c biÓu ®å øng suÊt σz trªn tiÕt diÖn th¼ng ®øng vµ n»m ngang ë trong nÒn, tõ c¸c biÓu ®å nhËn thÊy r¾ng, øng suÊt nÐn th¼ng ®øng cùc ®¹i n»m trªn ®−êng th¼ng ®øng ®i qua gÇn träng t©m cña t¶i träng tam gi¸c. a) b) c) y=0,75b b b p y=0 p y=b Y -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0b R2 R1 z=0,25b z=1b Z (y,z) z=1,0b z=2,0b H×nh II-20: C¸c biÓu ®å ph©n bè øng suÊt nÐn theo mÆt c¾t th¼ng ®øng vµ n»m ngang cña khèi ®Êt khi cã t¸c dôngcña t¶i träng tam gi¸c VÝ dô II - 5 : cã t¶i träng h×nh b¨ng ph©n bè theo qui luËt h×nh tam gi¸c tr×nh bµy trªn h×nh (II - 21). TÝnh trÞ sè øng suÊt t¹i c¸c ®iÓm A,B vµ C : Gi¶i : y 5 z 5 T¹i ®iÓm A ta cã: = = 1; = = 1 b 5 b 5 5m Tra b¶ng (II - 11) ta cã : σz = 0,241 ⇒ σ z = 0,241.3 = 0,72 kG / cm 2 0 3kg/cm2 y p 2,5m T¹i ®iÓm B : 2,5m 5m B y 0 z 2,5 σ C = = 0; = = 0,5; z = 0,127 5m b 5 b 5 p A ⇒ σz = 0,127 . 3 = 0,38 kG/cm2 z T¹i ®iÓm C : H×nh II - 21 y − 2,5 z 2,5 σ = = −0,5; = = 0,5; z = 0,023 b 5 b 5 p ⇒ σz = 0,023 . 3 = 0,07 kG/cm2
Đồng bộ tài khoản