CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)

Chia sẻ: Ngo Thanh Ba | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
108
lượt xem
33
download

CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BƯỚC ĐẦU LÀM VIỆC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) 1. Mở một ứng dụng CSDL Cỏch 1: Kớch chuột vào biểu tượng Microsoft Access (chỡa khoỏ vàng) trờn thanh Microsoft Office. Cỏch 2: Thực hiện lệnh Start\Program\Microsoft Access. 2. Mở một CSDL đó cú sẵn Sau khi khởi động xuất hiện hộp thoại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)

 1. tuantuankiet@gmail.com Môc lôc STT Néi dung Trang 1 NhËn xÐt cña gi¸o viªn 1 2 Môc lôc 2 3 Lêi nãi ®Çu 3 Ch¬ng 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ m¹ng LAN 4 1.1. §Þnh nghÜa. 4 1.2. Ph©n lo¹i. 4 4 1.3. KiÕn tróc vµ cÊu h×nh LAN. 5 1.4. H×nh thøc kÕt nèi ( Network to  7 pology ). 11 1.5. M«i trêng truyÒn dÉn. 12 1.6. C¸c ph¬ng thøc truyÒn trong m¹ng  LAN. Ch¬ng 2: Liªn kÕt m¹ng 13 2.1. Giíi thiÖu chung. 13 2.2. Chøc n¨ng cña m¹ng WAN. 13 2.3. Giíi thiÖu vÒ Hub. 13 5 2.4. CÇu nèi ( Bridge ). 13 2.5. ChuyÓn m¹ch ( Switch ). 15 2.6. M¸y chñ m¹ng ( Network Server ). 20 2.7. Bé ®Þnh tuyÕn ( Router ). 20 2.8. Liªn kÕt LAN trong ho¹t ®éng – gi¶i  21 ph¸p cho v¨n phßng nhá. Page 1 of 27
 2. tuantuankiet@gmail.com Lêi nãi ®Çu Ngµy nay, sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc kü  thuËt, ®Æc biÖt lµ tõ khi m¸y tÝnh c¸ nh©n ra ®êi, ®ßi  hái nhu cÇu trao ®æi th«ng tin _ sè liÖu ngµy cµng t¨ng  vµ ®a d¹ng h¬n, v× thÕ hÖ thèng thùc thi còng cµng phøc  t¹p, lu«n ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng th¸ch thøc míi. §Ó trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ lÜnh vùc míi  mΠnµy, trong qu¸ tr×nh häc  häc phÇn Kü thuËt truyÒn   sè liÖu, chóng em ®îc giao TiÓu luËn: “ T×m hiÓu vÒ LAN  – Liªn kÕt m¹ng víi nhau”. Sau mét thêi gian lµm bµi  nghiªm tóc, ®Õn nay, chóng em ®∙ hoµn thµnh bµi TiÓu  luËn víi ®Çy ®ñ c¸c néi dung yªu cÇu. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù nhiÖt t×nh híng dÉn cña  thÇy gi¸o ThS. NguyÔn V¨n Vinh; sù gãp ý th¼ng th¾n cña  b¹n bÌ trong líp ®∙ gióp chóng em thùc hiÖn bµi TiÓu  luËn nµy. Hng Yªn, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m  2007 Nhãm sinh viªn thùc hiÖn. Page 2 of 27
 3. tuantuankiet@gmail.com Ch¬ng 1 Kh¸i qu¸t chung vÒ m¹ng LAN 1.1.   §Þnh nghÜa.   M¹ng côc bé  ­ Local Area network (LAN) m¹ng cã tèc  ®é cao, tû lÖ truyÒn lçi thÊp trong ph¹m vi ®Þa lý t¬ng  ®èi nhá. LAN kÕt nèi c¸c tr¹m lµm viÖc, thiÕt bÞ ngo¹i  vi, c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi, vµ nh÷ng thiÕt bÞ kh¸c trong  mét toµ nhµ hoÆc trong ph¹m vi ®Þa lý giíi h¹n, khu vùc  b¸n kÝnh hÑp th«ng thêng kho¶ng vµi tr¨m mÐt. C¸c chuÈn  LAN m« t¶ c¸p truyÒn, vµ tÝn hiÖu  t¹i tÇng vËt lý vµ  tÇng liªn kÕt d÷ liÖu cña m« h×nh OSI. Ethernet, FDDI  vµ Token Ring lµ c¸c c«ng nghÖ phæ biÕn hiÖn nay.    øng dông.   HÇu hÕt c¸c c¬ quan tæ chøc thiÕt lËp m¹ng néi bé  ®Ó kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh. Sö dông m¹ng LAN lµ kinh tÕ do  mét vµi yÕu tè ®îc tÝch hîp trong c¸c hÖ ®iÒu hµnh  ®em  l¹i nh÷ng thuËn lîi cho c«ng t¸c cña mçi c¸ nh©n vµ cña  doanh nghiÖp. Mét vµi lîi ®iÓm cña m¹ng LAN:  ThiÕt kÕ mÒn dÎo vµ dÝa thµnh h¹  Chia sΠtµi nguyªn  Chia sΠøng dông Page 3 of 27
 4. tuantuankiet@gmail.com  Chi  sΠfile a  B¶o m Ët d÷ li u Ö  An ni  tËp  trung nh 1.2.   Ph©n lo¹i   Mét LAN chñ yÕu lµ mét kªnh truyÒn cho hÖ thèng  th«ng tin trªn ®ã. LAN cã thÓ ®îc ph©n lµm 2 lo¹i lo¹i  t¬ng øng víi ph©n lo¹i hÖ thèng th«ng tin: 1.2.1.1.   M¹ng kh¸ch/chñ (Client/Server)        M¹ng bao gåm c¸c m ¸y tr¹  (C li t)­  nhËn dÞch vô vµ  m en m ¸y chñ (Server)  cung cÊp dÞch vô. Th«ng th êng lu th«ng  trªn  m ¹ng ®î  truyÒ n gi a nhi u m ¸y tr¹  vµ m ét c ÷ Ò m  sè Ýt  c¸c m ¸y chñ, do ® ã d÷ li u  tËp  trung  chÝnh t¹i  ® Çu Ö  cuèi  m ¸y chñ. 1.2.1.2.   M¹ng ngang hµng (Peer to Peer)     Kh«ng ph©n biÖt gi÷a m¸y tr¹m vµ m¸y chñ, mçi ®Çu  cuèi cã cïng mèi quan hÖ víi toµn bé c¸c tr¹m cuèi kh¸c  trªn m¹ng. Nãi c¸ch kh¸c hÖ thèng bao gåm c¸c ®Çu cuèi  cã thÓ võa lµ m¸y tr¹m hay m¸y chñ. 1.3.   KiÕn tróc vµ cÊu h×nh LAN    1.3.1.1.   CÊu h×nh LAN      PhÇn   cøng:   LAN   bao   gåm   m«i   trêng   truyÒn   dÉn,  tr¹m   cuèi,   transceiver,   bé   ®iÒu   khiÓn   ­  controler.   Transceiver   chuyÓn   tÝn   hiÖu   tõ   bé   ®iÒu   khiÓn  sang tÝn hiÖu sè hoÆc tÝn hiÖu quang t¬ng øng  víi ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng vµ cung cÊp vµo d÷  liÖu tÝn hiÖu Page 4 of 27
 5. tuantuankiet@gmail.com  Bé ® i u kh i n: thùc  hi n  chøc n¨ng  ® i u kh i n  Ò Ó Ö Ò Ó gi   ti p   (g i   thøc..),   ® ¶m  b¶o  d÷   li u   ®î   ao Õ ao Ö c truyÒ n   ® óng  tíi   c¸c   tr¹   cuèi.   Bé  ® i u  kh i n  m Ò Ó th êng ®î  gäi l  card  m ¹ c µ ng­ N I C  PhÇn  m Òm : M çi  m ¸y  tÝnh   nèi  m ¹   ng  cÇn   ph¶i  ®î   c cµ i hÖ ® i u hµnh m ¹ Ò ng (N O S), ® ã µ  hÖ ® i u hµnh   l Ò trªn  LAN , vµ m ét LAN driver  hç trî  truyÒ n th«ng  ti   gi a   N I   vµ   NO S.  D ri n ÷ C ver   ®î   kÌ   kh i  m ua c m   card  m ¹ng tõ  m çi nhµ s¶n xuÊt.   HÖ   ® i u   hµnh   m ¹   phæ   bi n   hi n   nay   l   Ò ng Õ Ö µ Wi ndow sNT, W i ndow s95, W i ndow s2000, Net are w 1.3.1.2.   ¬ng thøc truy nhËp Ph     Ph¬ng thøc truy nhËp lµ tËp c¸c luËt quy ®Þnh c¸c  m¸y tÝnh gØ vµ nhËn th«ng tin trªn m«i trêng c¸p. PhÇn  nµy sÏ giíi thiÖu mét sè ph¬ng thøc truy nhËp nh: CSMA/ CD, CSMA/CA, token ring, demand priority. 1.3.1.3.   CSMA/CD    Ph¬ng thøc truy nhËp tæ chøc c¸ch thøc mét m¸y tÝnh  (host) truy nhËp m¹ng. Ph¬ng thøc c¶m nhËn sãng m¹ng­®a  th©m nhËp­cã dß xung ®ét CSMA/CD (Carrier Sense  Multiple Access with Collision Detection)  víi ý nghÜa  Carrier Sense­c¶m nhËn sãng mang: khi mét nót muèn  truyÒn d÷ liÖu trªn m¹ng nã c¶m nhËn c¸p ®êng truyÒn ®Ó  x¸c ®Þnh liªn kÕt cña nót víi ®êng truyÒn vµ liÖu trªn  ®êng truyÒn cã nót nµo kh¸c ®ang truyÒn d÷ liÖu hay  kh«ng. Multiple Access­®a th©m nhËp: c¸c nót trªn m¹ng cã  truy nhËp t¬ng tranh tíi ®êng truyÒn. Page 5 of 27
 6. tuantuankiet@gmail.com Collis io n  D etecti ­  cã ph¸t hi n xung ® ét: sau kh i  on Ö truyÒ n d÷ li u  nót võa truyÒ n d÷ li u  cÇn nghe ®êng  Ö Ö truyÒ n ® Ó x¸c ® Þnh li u  d÷ li u  ®î  truyÒ n cã xuÊt hi n  Ö Ö c Ö xung ® ét víi  d÷ li u  do nót kh¸c truyÒ n hay kh«ng? Ö Víi ph¬ ng thøc truy  nhËp CSM A/CD m çi nót ki m  tra   Ó lu th«ng trªn  c¸p  m ¹ng. Khi nót ph¸t hi n ®êng truyÒ n  Ö dçi,  b¾ t Çu  ®  qu¸ tr× nh truyÒ n d÷ li u , tuy  nhi  m ét Ö ªn   nót kh¸c còng ph¸t hÞªn r»ng ®êng truyÒ n dçi,  ® ång thê i  truyÒ n d÷ li u , ® i u nµy g© y Ö Ò  nªn xung ® ét d÷ li u  trªn   Ö ®êng truyÒ n. Khi ph¸t hÞªn thÊy xung ® ét, nót ® ã î  ® i  m ét kho¶ng thê i gi  ngÇm ® Þnh tr í  kh i truyÒ n l  d÷  an c ¹i li u  ® ã. Ö  Theo ph¬ ng thøc nµy ® ¶m b¶o hai nót kh«ng cï   ng truyÒ n l  d÷ li u  t¹i  cï  m ét ¹i Ö ng  thê i ® i , Óm  do ® ã kh«ng  xuÊt hi n xung ® ét Ö  trªn  m ¹ng. 1.3.1.4.   CSMA/CA   Ph¬ng thøc CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access  with Collision Avoidance) cã thÓ lµ ph¬ng thøc truy  nhËp chËm khi sè m¸y trong m¹ng lín. Khi lu th«ng trªn  m¹ng t¨ng, xung ®ét còng t¨ng theo lµ gi¶m tèc ®é  truyÒn trªn m¹ng Ph¬ng thøc truy nhËp CSMA/CA t¬ng tù nh ph¬ng thøc  CSMA/CD. Trong ph¬ng thøc CSMA/CA mçi nót göi yªu cÇu  göi tÝn hiÖu trªn m¹ng ®Ó x¸c ®Þnh yªu cÇu muèn truyÒn  d÷ liÖu. NÕu kh«ng nhËn ®îc tÝn hiÖu “ph¶n ®èi­ negative”, nót b¾t ®Çu truyÒn d÷ liÖu. Trong ph¬ng thøc CSMA/CA nót ®Çu tiªn ph¸t hiÖn ®­ êng truyÒn dçi b»ng tÝn hiÖu RTS, do vËy tr¸nh ®îc xung  ®ét trªn m¹ng. Tuy nhiªn ph¬ng thøc nµy chËm bëi viÖc  Page 6 of 27
 7. tuantuankiet@gmail.com göi tÝn  hi u broadcasti , tíi  tÊ t c¶ c¸c m ¸y trªn   Ö ng m¹ng, l  t¨ng  lu th«ng trªn  m ¹ µm ng. 1.3.1.5.   Token ring   Trong ph¬ng thøc truy nhËp truyÒn thΠbµi (Token  passing), mét tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®îc gäi lµ thΠbµi,  ®îc chuyÓn tuÇn tù tõ m¸y nµy tíi m¸y kÕ tiÕp. NÕu mét  tr¹m nhËn ®îc thΠbµi, khi cã nhu cÇu gØ d÷ liÖu, nã  g¾n d÷ liÖu vµo thΠbµi vµ truyÒn trªn m¹ng.  Khi thΠ bµi ®îc chuyÓn tíi tr¹m ®Ých, mét th«ng ®iÖp thõa nhËn  (acknowledgement)  ®îc chuyÓn tíi tr¹m gØ. ThΠbµi ®îc  ph¸t sinh l¹i vµ qu¸ tr×nh truyÒn thΠbµi ®îc lÆp l¹i.  Khi thΠbµi ®ang ®îc sö dông, c¸c tr¹m kh¸c trªn m¹ng  kh«ng ®îc truyÒn d÷ liÖu. ChØ mét thΠbµi thùc sù ®îc  chuyÓn trªn  m¹ng. Trong m¹ng Token Ring kh«ng x¶y ra  xung ®ét tuy nhiªn thêi gian ®îi thΠbµi hoµn thµnh di  chuyÓn mét vßng lµm gi¶m hiÖu n¨ng m¹ng. 1.3.1.6.   Demand priority   Ph¬ng thøc truy nhËp demand Priority, xÐt theo thø  tù u tiªn c¸c yªu cÇu, lµ ph¬ng thøc truy nhËp míi ®îc  thiÕt kÕ cho chuÈn Ethernet 100 Mbps gäi lµ 100VG­ AnyLAN.  Ph¬ng thøc truy nhËp nµy dùa trªn thùc tÕ lµ  c¸c hubs vµ c¸c nót cuèi lµ hai thµnh phÇn cÊu thµnh  m¹ng 100VG­AnyLAN. Trong ph¬ng thøc truy nhËp Demand Priority, hub  qu¶n lý truy nhËp m¹ng b»ng c¸ch t×m kiÕm c¸c yªu cÇu  ®îc gØ tõ tÊt c¶ c¸c nót trªn m¹ng. Hub lu  chi tiÕt  th«ng tin vÒ tÊt c¶ c¸c ®i¹ chØ vµ c¸c liªn kÕt, nã  còng x¸c nhËn r»ng mét tr¹m trªn m¹ng ®ang lµm viÖc. Page 7 of 27
 8. tuantuankiet@gmail.com NÕ u hub nhËn 2 yªu cÇu m ét óc.  Yªu cÇu cã ® é  l  u  tiªn  cao h¬ n sÏ ®î  ® ¸p øng tr í  Khi hai yªu cÇu cã  c c. cï  ® é ng  u tiªn ,  chóng sÏ ®î  ® ¸p øng l n  lît.  Trong  c Ç m¹ng 100VG ­AnyLAN , m ét tr¹  cã thÓ  nhËn vµ truyÒ n d÷  m li u  m ét Ö  thê i ® i . em and Pri rity  ho¹t ® éng hi u qu¶  Óm D o Ö h¬ n c¸c ph¬ ng thøc truy  nhËp kh¸c bëi truyÒ n th«ng chØ  xuÊt hi n gi a tr¹  gØ d÷ li u , hub vµ tr¹  ® Ých. D o  Ö ÷ m Ö m vËy gi  lu th«ng trªn  m ¹ ¶m ng vµ t¨ng  tèc  ® é truyÒ n 1.3.2.   H×nh thøc kÕt nèi (network topology)   Topo m¹ng, kiÓu s¾p xÕp, bè trÝ cña m¸y tÝnh, d©y  c¸p m¹ng vµ c¸c thµnh phÇn trªn m¹ng theo ph¬ng diÖn  vËt lý. Ba kiÓu topo m¹ng c¬ b¶n lµ: star, bus, ring.  1.3.2.1.   Topo bus                                                 S¬ ®å cÊu tróc Topo bus C¸c m¸y tÝnh giao tiÕp b»ng c¸ch göi th«ng ®iÖp ë  d¹ng tÝn hiÖu ®iÖn tö lªn c¸p. Tuy nhiªn th«ng tin chØ  Page 8 of 27
 9. tuantuankiet@gmail.com ® m¸y tÝnh cã ®Þa chØ khíp ví i îc ®Þa chØ m· ho¸ t rong tÝn hiÖu gèc chÊp nhËn. Mçi lÇn chØ cã mét m¸y cã thÓ göi th«ng ®iÖp. HiÖu suÊt th i hµnh cña m¹ng sÏ gi¶m ®i khi sè l îng m¸y tÝnh t rªn Bus t¨ng l ªn . §©y lµ t«p« m¹ng thô ®éng, c¸c m¸y tÝnh tr ªn bus chØ l¾ng nghe tÝn hiÖu t ruyÒn tr ªn m¹ng, kh«ng chÞu t r¸ch nhiÖm chuyÓn d÷ l iÖu tõ m¸y tÝnh nµy sang m¸y kÕ t iÕp. TÝn hiÖu ® göi l ªn toµn m¹ng sÏ ®i tõ ®Çu c¸p nµy îc tí i ®Çu c¸p kia vµ cã thÓ dÉn ®Õn viÖc bÞ déi (bouncing) t í i lu i trong d©y c¸p, ng¨n kh«ng cho m¸y tÝnh kh¸c göi d÷ l iÖu . Nh»m ng¨n kh«ng cho tÝn hiÖu déi ngêi ta ® ®iÖn t rë cuèi ( terminator ) ë mçi ®Çu c¸p ®Ó Æt hÊp thô c¸c tÝn hiÖu tù do, lµm th«ng c¸p vµ cho phÐp c¸c m¸y tÝnh kh¸c göi tÝn hiÖu. Mét khi c¸p bÞ ®øt, sÏ cã ®Çu c¸p kh«ng ® nèi ví i îc ®iÖn t rë cuèi , tÝn hiÖu sÏ déi vµ toµn bé m¹ng ngõng ho¹t ®éng (c¸c m¸y tÝnh ho¹t ®éng nh nh÷ng m¸y ®éc lËp) . C¸p t rong m¹ng Bus cã thÓ ®îc nèi dµi b»ng bé nèi trôc t rßn (barre l connector ) hay sö dông bé chuyÓn t iÕp. Trong tr êng hîp thø nhÊt bé nèi sÏ lµm cho tÝn hiÖu bÞ suy yÕu ®i, cßn trong tr êng hîp thø hai bé chuyÓn t iÕp sÏ khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu t r íc khi göi ®i do ®ã sÏ kÐo ®i ® xa h¬n mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh chuÈn x¸c. îc ¦u ®iÓm Nhîc ®iÓm Sö dông c¸p nèi hiÖu Lu l îng l ín dÔ g©y qu¶ t¾c m¹ng Page 9 of 27
 10. tuantuankiet@gmail.com C¸p kh«ng ® vµ dÔ lµ Khã x¸c ®Þnh lç i ¾t viÖc HÖ thèng ® gi¶n, t in §øt c¸p g©y ¶nh hëng ¬n cËy ®Õn nhiÒu ngêi DÔ dµng më réng m¹ng 1.3.2.2.   Topo star   S¬ ®å cÊu tróc Topo star Trong m¹ng Star tÝn hiÖu ® truyÒn tõ m¸y tÝnh göi îc d÷ l iÖu qua Hub(active hay passive) ®Ó®Õn tÊt c¶ m¸y tÝnh trªn m¹ng. M¹ng Star cung cÊp tµi nguyªn vµ chÕ ®é qu¶n lý tËp trung. Khi mét m¸y tÝnh hay ®o¹n d©y nèi ®Õn nã bÞ háng c¸c m¸y tÝnh kh¸c trªn m¹ng vÉn ho¹t ®éng b×nh thêng. Tuy nhiªn khi Hub trung t©m bÞ háng toµn bé m¹ng sÏ kh«ng lµm viÖc. Page 10 of 27
 11. tuantuankiet@gmail.com ¦u ®iÓm Nh ®iÓm îc Thay ® æi hÖ thèng vµ Toµn bé m¹ng bÞ háng thªm m¸y tÝnh míi dÔ khi thiÕt bÞ trung dµng t©m háng Cã thÓ gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tËp trung Kh«ng ¶nh hëng khi mét m¸y tÝnh trong m¹ng háng Ho¹t ®éng m¹ng kh«ng bÞ ¶nh hëng khi cÊu h×nh l¹ i m¹ng. 1.3.2.3.   Topo ring    S¬ ®å cÊu tróc Topo ring Trong m¹ng Ring tÝn hiÖu truyÒn ®i theo mét chiÒu vµ qua tõng m¸y tÝnh. Mçi m¸y tÝnh ®ãng vai trß nh mét bé chuyÓn t iÕp, khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu vµ göi nã ®Õn m¸y tÝnh tiÕp theo. Do tÝn hiÖu ®i qua tõng m¸y nªn sù háng hãc cña mét m¸y cã thÓ ¶nh hëng ®Õn toµn m¹ng. Page 11 of 27
 12. tuantuankiet@gmail.com Mét ph¬ng ph¸p truyÒn d÷ l iÖu quanh m¹ng lµ chuyÓn thÎ bµi (token passing). ThÎ bµi ® ch¹y vßng trªn îc m¹ng cho ®Õn khi t í i ® m¸y tÝnh muèn göi d÷ l iÖu. M¸y îc tÝnh ®Çu göi sÏ söa thÎ bµi, ® ®Þa chØ ®iÖn tö lªn d÷ a l iÖu vµ göi ®i quanh m¹ng. D÷ l iÖu chuyÓn qua tõng m¸y tÝnh cho ®Õn khi t×m ® m¸y cã ®Þa chØ khíp ví i ®Þa îc chØ trªn ®ã. M¸y tÝnh ®Çu nhËn göi tr¶ mét th«ng ®iÖp tí i m¸y ®Çu göi cho biÕt d÷ l iÖu ®· ® nhËn. Sau khi îc x¸c minh m¸y ®Çu göi t¹o thÎ bµi míi vµ th¶ lªn m¹ng. ¦u ®iÓm Nh ®iÓm îc QuyÒn truy nhËp nh Mét m¸y tÝnh háng nhau cho mäi m¸y trªn ¶nh hëng ®Õn toµn m¹ng m¹ng HiÖu n¨ng m¹ng æn Ph¶i ngõng ho¹t ®éng ®Þnh ngay c¶ khi cã khi cÊu h×nh l¹ i m¹ng nhiÒu ngêi dïng Khã x¸c ®Þnh vÞ trÝ lç i 1.3.3.    M«i tr   êng truyÒn dÉn   1.3.3.1.   C¸p ®«i d©y xo¾n (Twisted Pair )   C¸p xo¾n lµ mét cÆp d©y ®ång xo¾n: mét d©y cho tÝn hiÖu ph¸t vµ mét d©y cho tÝn hiÖu thu. Th«ng thêng c¸p gåm nhiÒu cÆp d©y ®ång xo¾n cã vá bäc t iÕp ®Êt (STP) hoÆc kh«ng cã bäc t iÕp ®Êt (UTP) vµ ® b¶o vÖ trong îc mét l íp nhùa chèng Èm.  STP- Shielded twisted- pair: gåm 2 cÆp d©y xo¾n, c¸p STP cã tÇng c¸ch ly b¶o vÖ ®Ógi¶m nhiÔu ®iÖn tõ Page 12 of 27
 13. tuantuankiet@gmail.com  UTP-Unshielded twisted- pair: gåm 4 cÆp d©y xo¾n. C¸p UTP kh«ng yªu cÇu ® Æt cè ®Þnh gi÷a c¸c kÕt nèi nh c¸p ®ång trôc. Cã 5 lo¹ i c¸p UTP: • Lo¹i 1-2(Category1-2) kh«ng ®îc dïng trong LAN • Lo¹i 3 (Category 3): Tèc ®é truyÒn 10Mbps • Lo¹i 4 (Category 4): Tèc ®é truyÒn 16Mbps • Category 5: Tèc ®é truyÒn 100Mbps 1.3.3.2.   C¸p ®ång trôc (coaxial)   C¸p nèi d¶i tÇn réng trong ®ã cã mét d©y dÉn vá c¸ch ®iÖn ch¹y suèt trong lßng c¸p. Bao quanh sî i d©y c¸ch ®iÖn nµy lµ d©y dÉn kim lo¹ i thø hai cøng hoÆc d¹ng l í i . Cã hai lo¹ i :  C¸p ®ång trôc lo¹ i 50Ω  C¸p ®ång trôc lo¹ i 70Ω 1.3.3.3.   C¸p quang (Optical fiber)    D¶i th«ng l ín , tèc ®é truyÒn cao, cã thÓ gÊp nhiÒu lÇn 100Mbit/s  §îc sö dông trong hÖ thèng truyÒn dÉn t¹o thµnh m¹ng x¬ng sèng  Kh«ng ¶nh hëng cña nhiÔu m«i tr êng nh sãng ®iÖn tõ  Gän, nhÑ, dÔ cµi ®Æt; gi¸ thµnh cao. Page 13 of 27
 14. tuantuankiet@gmail.com 1.3.4.   C¸c ph   ¬ng thøc truyÒn trong m¹ng LAN   D÷ li u  trong  m ¹ Ö ng LAN ®î  ch i  thµnh 3 l ¹i:  göi  c a o m ét tr¹ ­uni m cast,  göi nhi u tr¹ ­m ul cast  vµ ph¸t t¸n ­ Ò m ti broadcast.   Trong ® ã víi  m çi ét  m  ph¬ ng thøc truyÒ n d÷  li u  ®î  göi tíi  m ét Ö c  hay nhi u nót. Ò TruyÒn unicast: mét gãi d÷ liÖu ®îc göi tõ mét nót  nguån cho tíi nót ®Ých trªn m¹ng. §Çu tiªn, nót nguån  g¾n ®Þa chØ nót ®Ých trªn gãi d÷ liÖu, gãi d÷ liÖu ®îc  göi trªn m¹ng vµ cuèi cïng m¹ng chuyÓn gãi d÷ liÖu ®ã  tíi nót ®Ých. TruyÒn multicast: gåm cã mét gãi d÷ liÖu ®îc copy  vµ göi tíi mét tËp con c¸c nót ®îc x¸c ®Þnh tríc trªn  m¹ng. §Çu tiªn, nót nguån g¸n ®Þa chØ c¸c nót ®Ých trªn  gãi d÷ liÖu b»ng ®Þa chØ multicast. Gãi d÷ liÖu ®ã ®îc  göi trªn m¹ng, m¹ng cã nhiÖm vô copy gãi d÷ liÖu vµ göi  mçi b¶n copy tíi mçi nót n»m trong miÒn ®Þa chØ  multicast. TruyÒn broadcast: gåm cã mét gãi d÷ liÖu, ®îc copy  vµ sau ®ã göi tíi tÊt c¶ c¸c nót trªn m¹ng. Trong ph¬ng  thøc truyÒn nµy, nót nguån g¸n ®Þa chØ nót ®Ých trªn  gãi d÷ liÖu bëi ®Þa chØ broadcast. Gãi d÷ liÖu sau ®ã  ®îc göi trªn m¹ng, m¹ng cã nhiÒu copy vµ b¶n copy tíi  tÊt c¶ c¸c nót trªn m¹ng. Ch¬ng 2 Li  kÕ t m ¹ ªn ng 2.1. Giíi thiÖu chung Page 14 of 27
 15. tuantuankiet@gmail.com ­  Yªu cÇu liªn  kÕ t c¸c m ¹ng LAN víi  nhau hoÆ c liªn   kÕ t víi  m ¹ ng W AN . ­  Li  kÕ t LAN ­LAN th êng thùc hi n bëi c¸c th i t  ªn Ö Õ bÞ ki u cÇu nèi (b ri Ó dge ­li  devi ke ce). ­  Li  kÕ t LAN ­W AN ªn  th êng thùc hi n bëi c¸c bé ® Þnh  Ö tuyÕ n (rou te r). ­  Li  kÕ t gi a c¸c ph© n o¹ ªn ÷  ® n m ¹ng (segm ents) kh¸c  nhau trong  m ét ¹  m ng ­ ­  LAN th êng ®î  thùc hi n  c Ö bëi c¸c chuyÓ n m ¹ch (sw itch ).   2.2. Chøc n¨ng cña m¹ng WAN ­ T¸ch  hoÆc nèi bé phËn nµy víi mét bé phËn kh¸c. ­ KÕt nèi hai LAN cã c¸c giao thøc kh¸c nhau. ­ KÕt nèi mét LAN víi Internet. ­ §Ó chia mét LAN thµnh c¸c ph©n ®o¹n m¹ng  (segments) ®Ó gi¶m t¾c nghÏn m¹ng. ­ §Ó t¹o ra mét bøc têng b¶o mËt gi÷a hai lo¹i ngêi  sö dông kh¸c nhau. 2.3. Giíi thiÖu vÒ Hub ­ Mét hub liªn kÕt hai hay nhiÒu m¸y tr¹m víi nhau  thµnh mét m¹ng LAN. ­ Khi mét tr¹m truyÒn tíi hub, hub sÏ ngay tøc kh¾c  truyÒn khung d÷ liÖu ®ã tíi tÊt c¶ c¸c ®êng kÕt nèi  víi nã.  ­ Hub cã thÓ qu¶n lý ®îc hoÆc kh«ng qu¶n lý ®îc.  Mét hub ®îc gäi lµ qu¶n lý ®îc nÕu cã thÓ qu¶n lý  nã tõ xa.  2.4. CÇu nèi (Bridge) Mét cÇu nèi (hay cßn gäi lµ mét thiÕt bÞ kiÓu  cÇu nèi ­ bridge­like device) cã thÓ dïng ®Ó liªn  kÕt hai m¹ng LAN gièng nhau, ch¼ng h¹n hai CSMA/CD  LAN víi nhau. Mét cÇu nèi còng cã thÓ dïng ®Ó liªn kÕt hai  m¹ng LAN gÇn gièng nhau, ch¼ng h¹n mét CSMA/CD LAN  víi mét token ring LAN. Page 15 of 27
 16. tuantuankiet@gmail.com CÇu nèi xem  xÐ t ® Þa chØ ® Ých (desti a ti   n on address) trong  khung d÷ li u  rå i cã thÓ  göi khung  Ö d÷ li u  ® ã Ö  tíi  LAN kh¸c hoÆ c kh«ng. CÇu nèi xem  xÐ t ® Þa chØ nguån (source  address)  trong  khung d÷ li u  rå i ® i n nã vµo m ét Ö Ò  b¶ng chØ ®­ êng (rou ti  tab l )  ® Ó ng  trong  t¬ ng l i. ng e  dï a Mét cÇu liªn kÕt 2 m¹ng CSMA/CD LAN  CÇu trong suèt (Transparent Bridge) Mét cÇu trong suèt kh«ng cÇn lËp tr×nh mµ quan s¸t  mäi lu th«ng d÷ liÖu (traffic) vµ tõ quan s¸t ®ã x©y  dùng nªn c¸c b¶ng chØ ®êng. ViÖc quan s¸t nh vËy ®îc  gäi lµ häc ngîc l¹i (backward learning). Mçi cÇu cã hai cæng (ports) vµ mçi cæng cã mét b¶ng  chØ ®êng.  CÇu quan s¸t mçi khung ®Õn mét cæng, t¸ch lÊy ®Þa  chØ nguån tõ khung ®ã, råi  ®iÒn ®Þa chØ nµy vµo b¶ng  chØ ®êng cña cæng t¬ng øng.  CÇu trong suèt thêng gÆp trong c¸c m¹ng CSMA/CD LAN Page 16 of 27
 17. tuantuankiet@gmail.com Mét cÇu liªn kÕt 2 m¹ng CSMA/CD cã 2 b¶ng chØ ®êng bªn   trong Hai b¶ng chØ ®êng bªn trong vµ c¸c d÷ liÖu míi ®a vµo Mét cÇu trong suèt còng cã thÓ biÕn ®æi mét khu«n  d¹ng khung nµy sang mét khu«n d¹ng khung kh¸c. Mét sè  ngêi cßn gäi mét cÇu nh vËy lµ gateway hoÆc ®«i khi cßn  gäi lµ bé ®Þnh tuyÕn (router). CÇu gì bá ®Çu (header) vµ ®u«i (trailer) khái mét  khu«n d¹ng khung råi chÌn (encapsulate) ®Çu vµ ®u«i cña  mét khu«n d¹ng khung kh¸c vµo.   CÇu tõ xa (Remote Bridge) Mét cÇu tõ xa cã kh¶ n¨ng truyÒn khung d÷ liÖu tõ  LAN nµy sang LAN kh¸c khi hai LAN ®ã ®Æt c¸ch xa nhau  Page 17 of 27
 18. tuantuankiet@gmail.com vµ liªn  kÕ t víi  nhau qua m ét ¹  m ng W AN .  CÇu tõ  xa sÏ  ch Ì  ® Çu n  vµ ® u«i cña W AN vµo khung d÷ li u  tr í  kh i  Ö c truyÒ n khung ® ã  vµo m ¹ng W AN .  Khi gãi d÷ li u  tíi  cÇu  Ö ® Ých, cÇu nµy sÏ gì bá ® Çu  vµ ® u«i cña W AN vµ khung d÷  li u  sÏ trë  vÒ nh nguyªn gèc.  Ö Hai m¹ng LAN liªn kÕt víi nhau qua mét liªn kÕt WAN  kiÓu frame relay 2.5. ChuyÓn m¹ch (Switch) Mét chuyÓn m¹ch lµ kÕt hîp gi÷a mét hub víi mét cÇu  nèi. ChuyÓn m¹ch liªn kÕt hai hay nhiÒu m¸y tr¹m víi  nhau (t¬ng tù hub), vµ quan s¸t lu th«ng d÷ liÖu ®Ó häc  (t¬ng tù cÇu nèi).  Khi cã mét khung d÷ liÖu ®Õn chuyÓn m¹ch, chuyÓn  m¹ch sÏ xem xÐt ®Þa chØ ®Ých råi chuyÓn khung d÷ liÖu  ®ã tíi ®êng kÕt nèi t¬ng øng.  C¸c m¸y tr¹m kÕt nèi víi hub trªn mét ph©n ®o¹n  m¹ng chia sΠ(shared segment). C¸c m¸y tr¹m kÕt nèi víi  chuyÓn m¹ch trªn mét ph©n  ®o¹n m¹ng chuyÓn m¹ch (switched segment). Page 18 of 27
 19. tuantuankiet@gmail.com C¸c m¸y tr¹m kÕt nèi tíi mét ph©n ®o¹n m¹ng chia sΠcña   m¹ng LAN ChuyÓ n m ¹ch ph¶i cã tèc  ® é ñ  ®  nhanh ® Ó  hç trî   truyÒ n nhi u d÷ li u  cï  m ét óc.   Ò Ö ng  l M ét chuyÓ n m ¹ch cã ki n tróc  cut­th rough cã thÓ   Õ chuyÓ n ngay khung d÷ li u  ® i µ Ö  m  kh«ng cÇn chê ® Õn  kh i  toµn bé khung ® Õn  chuyÓ n m ¹ch. Nhi u m ¸y tr¹  cã thÓ   Ò m nèi víi  chuyÓ n m ¹ ch qua nh÷ ng ph© n o¹  ® n m ¹ ng chuyªn   dông (ded i ted  segm ents).   §© y l  m ét ca µ  h× nh thøc kÕ t  nèi rÊ t hi u qu¶ ® Ó Ö  ph© n Ëp  nh÷ ng ngêi dï  th êng cã   l ng dung lî  d÷ li u  cao khái phÇn cßn l  cña m ¹ ng Ö ¹i ng. M ét chuyÓ n m ¹ch cã thÓ  ® ång thê i truy  cËp nhi u m ¸y  Ò chñ, hoÆ c  cã nhi u ®êng kÕ t nèi ® ång thê i ® Õn ét ¸y  Ò  m  m chñ.  Page 19 of 27
 20. tuantuankiet@gmail.com C¸c m¸y tr¹m kÕt nèi tíi mét ph©n ®o¹n m¹ng LAN chuyªn   dông Mét chuyÓn m¹ch víi hai m¸y chñ cho phÐp ®ång thêi truy   cËp tõng m¸y chñ Page 20 of 27
Đồng bộ tài khoản