Công điện số 05/CĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Công điện số 05/CĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 05/CĐ-BNN về việc phòng trừ, ngăn chặn dịch Rầy nâu, bệnh Vàng lùn và lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn trên lúa đông xuân 2007 – 2008 thời gian trước và sau Tết Mậu Tý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 05/CĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 05/C -BNN Hà N i, ngày 31 tháng 01 năm 2008 V/v: Phòng tr , ngăn ch n d ch R y nâu, b nh Vàng lùn và lùn xo n lá, b nh o ôn trên lúa ông xuân 2007 – 2008 th i gian trư c và sau T t M u Tý. CÔNG I N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN i n: - y ban nhân dân các t nh vùng ng b ng sông C u Long (Long An, Ti n Giang, B n Tre, ng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, C n Thơ, H u Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, B c Liêu, Cà Mau); - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh vùng ng b ng sông C u Long; - C c B o v th c v t, C c Tr ng tr t Lúa ông xuân 2007-2008 các t nh ng b ng sông C u Long vào th i gian trư c và sau T t M u Tý ph n l n ang giai o n m , nhánh, ng tr . Hi n nay, ã có m t s di n tích nhi m n ng R y nâu, t p trung các t nh: H u Giang, Vĩnh Long, B c Liêu, Sóc Trăng, Long An. Di n tích nhi m Vàng lùn, lùn xo n lá xu t hi n H u Giang. Di n tích nhi m b nh o ôn ti p t c tăng, n nay ã có kho ng 50.000 ha nhi m, m t s nơi x y ra cháy lá c c b như Long An, Sóc Trăng… D báo th i gian t i có t r y cám n r và s gây h i trên các trà lúa ông xuân ngay trong d p T t nguyên án, t 29 tháng Ch p âm l ch n Mùng 4 T t (t ngày 05-11/2/2008); b nh o ôn có xu hư ng ang gia tăng nhanh. b o v t t s n xu t lúa ông xuân 2007 – 2008, c bi t là trong d p T t M u Tý, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngh y ban nhân dân các t nh, thành trong vùng c n lưu ý ch o các công vi c sau: 1. T nay n 15/2/2008 huy ng l c lư ng cán b k thu t ki m tra ng ru ng, n m ch c di n bi n tình hình R y nâu, b nh o ôn, khoanh vùng các nơi có di n tích nhi m cao, t ch c phòng tr k p th i. ng th i, hư ng d n nông dân các bi n pháp chăm sóc lúa úng k thu t, không ư c bón m khi b nh o ôn xu t hi n, không ru ng khô nư c. 2. Thông báo k p th i tình hình d ch h i trong d p T t trên các phương ti n thông tin i chúng, v n ng nông dân thư ng xuyên thăm ng phát hi n s m và t ch c phun thu c b o v th c v t theo nguyên t c “4 úng” theo s hư ng d n c a cán b k thu t.
  2. 3. Áp d ng các bi n pháp t ng h p theo “S tay hư ng d n phòng tr R y nâu, b nh Vàng lùn và lùn xo n lá” do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phát hành và th c hi n các chính sách h tr phòng, ch ng R y nâu, b nh Vàng lùn, lùn xo n lá, trong ó chú ý: - Các t nh có di n tích nhi m b nh vàng lùn, lùn xo n lá n u nh thì v n ng nông dân nh b cây b b nh, n u b n ng thì tiêu h y ngay; - i v i di n tích ông xuân mu n (xu ng gi ng cu i tháng 12/2007 u tháng 01/2008) c n theo dõi sát di n bi n R y trư ng thành vào èn áp d ng bi n pháp phòng tr , phù h p; - ChuNn b s n lư ng thu c tr R y, phương ti n ph n x t, phân công cán b tr c t i cơ s , khi phát hi n R y nâu n r có m t cao (trên 3 con/tép) thì t ch c phun tr R y t p trung. 4. Duy trì ch báo cáo v Ban Ch o phòng ch ng R y nâu, b nh Vàng lùn và lùn xo n lá c a B k p th i. 5. C c B o v th c v t, C c Tr ng tr t t ch c theo dõi sát sao di n bi n tình hình d ch b nh, s n sàng h tr các a phương phòng ch ng d ch trong d p T t, báo cáo B k p th i công tác phòng ch ng d ch. B TRƯ NG Nơi nh n: - UBND, S NN&PTNT các t nh vùng BSCL; - C c BVTV, TT; - Thành viên BC PT RN, BVL và LXL; - V KHCN; Trung tâm KNQG; - Vi n: Lúa BSCL, BVTV, KHKTNNMN; i h c C n Cao c Phát Thơ; - Lưu VT;
Đồng bộ tài khoản