Công điện số 1321/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Công điện số 1321/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1321/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu có thể xảy ra đối với các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông lật xe tại huyện Đại Ninh, tỉnh Bình Thuận do Bộ Y tế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1321/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1321/C -BYT Hà N i, 19h ngày 14 tháng 3 năm 2009 CÔNG I N KH N B YT i n: S Y t t nh Bình Thu n, S Y t Thành ph H Chính Minh, B nh vi n Ch R y. Theo báo cáo m i nh n ư c v vi c tai n n giao thông l t xe t i huy n i Ninh, t nh Bình Thu n ã làm ch t và b thương nhi u ngư i khách nư c ngoài n Vi t Nam thăm quan du l ch. k p th i i phó v i nh ng di n bi n x u có th x y ra i v i các n n nhân, B Y t yêu c u S Y t t nh Bình Thu n, S y t Thành ph H Chính Minh, B nh vi n Ch R y khNn trương ti n hành các công vi c sau: 1.S Y t các t nh Bình Thu n, S Y t Thành ph H Chính Minh, B nh vi n Ch R y ki m tra và báo cáo v s n n nhân cùng di n bi n công tác c p c u n n nhân; tri n khai các phương án chuy n tuy n khi c n thi t m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân. 2.Các B nh vi n hi n ang c u ch a b nh nhân s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do tai n n gây ra, các cơ s y t c n tăng cư ng cán b y t có trình chuyên môn c n thi t xu ng ph c v tr c ti p công tác khám, c u ch a b nh nhân nh m h n ch t i a s b nh nhân t vong. 3.Thư ng xuyên báo cáo di n bi n, xu t nh ng khó khăn lên tuy n trên chi vi n k p th i nh m ph c v công tácc p c u và i u tr nh ng b nh nhân do v tai n n gây ra v Ban ch huy Phòng ch ng th m h a và Tìm ki u c u n n B Y t 1 ngày/ l n trư c 15h30 hàng ngày k t ngày 15/3/2009 qua s fax 04.62732207 ho c s i n tho i: 0948125599 4.C c Qu n lý khám ch a b nh ch o S Y Thành ph H Chính Minh, B nh vi n Ch R y cùng các cơ s khám ch a b nh c a TP H Chính Minh và các cơ s tr c thu c B Y tích c c tham gia vào công tác c p c u và c u ch a b nh nhân b n n khi c n thi t. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG B
  2. Hán
Đồng bộ tài khoản