Công điện số 1686/TTG-NN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Công điện số 1686/TTG-NN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1686/TTG-NN về phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1686/TTG-NN

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1686/TTG-NN Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2005 CÔNG I N V PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ CÚM A (H5N1) Th tư ng Chính ph - Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c i n: Trung ương; - B trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m; - Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p SARS và cúm ngư i; - Thông t n xã Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam; - ài truy n hình Vi t Nam, Báo Nhân dân. Trong th i gian g n ây, tình hình d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) trên ngư i ang di n bi n r t ph c t p nư c ta và nhi u nư c trên th gi i. ti p t c th c hi n Ch th s 34/2005/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n ng b có hi u qu k ho ch hành ng khNn c p phòng ch ng khi x y ra d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i, nh m ngăn ch n kh ng d ch x y ra và phòng ch ng d ch có hi u qu , b o v s c kh e c ng ng, Th tư ng Chính ph yêu c u các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Tài chính, Thương m i, các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các nh thành ph tr c thu c Trung ương: 1. Ph i t p trung ch o kiên quy t th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch, giám sát ch t ch tình hình d ch cúm n h gia ình, c m, t dân cư và xóm, thôn, p, b n. Ti p t c áp d ng các bi n pháp phòng ch ng d ch, t ch c giám sát ch t ch vi c tiêm phòng gia c m. N u phát hi n có gia c m nhi m b nh ho c có gia c m ch t chưa rõ nguyên nhân ph i áp d ng ngay các bi n pháp tiêu h y gia c m, tiêu c kh trùng, kh ng ch bao vây d ch, c m v n chuy n gia c m ra kh i d ch và các bi n pháp phòng ch ng d ch khác theo quy nh c a pháp lu t v thú y, không d ch lây lan. 2. Ph i h p v i y ban Trung ương m t tr n T qu c Vi t Nam, t ch c oàn th chính tr xã h i t trung ương n a phương có hình th c tuyên truy n, v n ng, giáo d c c th , phù h p v i yêu c u, n i dung phòng ch ng d ch n t n cơ s thôn, b n c m, t dân cư, cơ quan, ơn v và m i ngư i dân có nh n th c úng, y v s nguy hi m c a b nh d ch, nguy cơ lây truy n d ch b nh và s x y ra i d ch n u không ch p hành úng quy nh c a cơ quan chuyên môn v thú y, y t có bi n pháp t b o v s c kh e b n thân và c ng ng, không s d ng gia c m, s n phNm gia c m trong th i gian tiêm phòng và khi ang có d ch; ng th i ch ng tham gia tích c c các bi n pháp phòng, ch ng không d ch cúm gia c m tái phát trong v ông xuân này.
  2. 3. Tri n khai ngay các bi n pháp c m nuôi gia c m trong n i thành, n i th các thành ph , th xã, th tr n, trư c h t là Th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh, các thành ph tr c thu c Trung ương, các khu ô th m i, khu công nghi p; h n ch nuôi gia c m nơi có nguy cơ cao v d ch b nh, có chính sách h tr ngư i chăn nuôi chuy n ngh khác. Quy ho ch l i và ch o th c hi n vi c nuôi, gi t m gia c m t p trung; hư ng d n h chăn nuôi nh l th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch, b o m không d ch x y ra, gi v sinh môi trư ng và s c kh e c ng ng. 4. Th c hi n nghiêm Ch th s 30/2005/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 v tăng cư ng công tác qu n lý gi t m gia súc, gia c m b o m an toàn v sinh th c phNm. Không buôn bán và s d ng gia c m, s n phNm gia c m b nhi m vi rút cúm. Không buôn bán, gi t m gia c m, gia súc s ng, ch buôn bán gia c m sau khi ã gi t m , ch bi n b o m v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm t i các ch trong n i thành, n i th . T nay tr i nghiêm c m vi c ch bi n và bán các lo i ti t canh gia súc, gia c m. T công tác liên ngành ban g m: qu n lý th trư ng, y t , thú y, công an ph i thư ng xuyên ki m tra giám sát, x lý th t nghiêm trư ng h p vi ph m theo quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. 5. D ng nh p khNu gia c m (bao g m c các lo i chim c nh), s n phNm gia c m chưa qua x lý nhi t ho c hóa ch t t các nư c có d ch. y ban nhân dân các t nh có biên gi i ư ng b ch o Ban ch o ch ng buôn l u và gian l n thương m i c a a phương ph i h p v i b i biên phòng, h i quan và các cơ quan có liên quan tăng cư ng ki m tra, ki m soát biên gi i, ngăn ch n, x lý nghiêm vi c nh p l u và ti n hành vi c tiêu h y gia c m, s n phNm gia c m nh p l u không rõ ngu n g c xu t x , không ư c ki m d ch theo quy nh c a pháp lu t v thú y. 6. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t khNn trương hoàn thi n k ho ch hành ng khNn c p phòng ch ng khi x y ra d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i trình Th tư ng phê duy t trư c ngày 15 tháng II năm 2005. Các B , ngành, y ban nhân dân t nh thành ph tr c thu c trung ương ch ng xây d ng k ho ch hành ng khNn c p phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B , ngành a phương mình./. TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản