Công điện số 22/CĐ-BNN-TY

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Công điện số 22/CĐ-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 22/CĐ-BNN-TY về tạm dừng vận chuyển lợn và sản phẩm đi qua vùng có dịch Tai xanh ở lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 22/CĐ-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc --------- --------------- S : 22/C -BNN-TY Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 2008 V/v: t m d ng v n chuy n l n và s n ph m i qua vùng có d ch Tai xanh l n CÔNG I N KH N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN i n: - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các B : Công thương, Công an, Giao thông v n t i Hi n nay d ch Tai xanh l n ang x y ra m t s a phương, di n bi n r t ph c t p và nguy cơ lan r ng trong nh ng ngày t i r t cao. Týp vi rút gây d ch Tai xanh bư c u ư c xác nh là týp m i ch ng ng l c cao, khác v i týp vi rút ch ng c l c th p B c M ho c Châu Âu, vì v y d ch Tai xanh ang x y ra nư c ta là c bi t nguy hi m. Công tác phòng ch ng d ch Tai xanh hi n nay là v a d p d ch các a phương có d ch x y ra, ng th i ngăn ch n d ch lây lan n nh ng vùng chưa có d ch. Vi c v n chuy n l n và s n phNm l n chưa qua x lý, ch bi n i qua vùng có d ch Tai xanh l n là m t trong các nguyên nhân ch y u làm lây lan d ch Tai xanh gi a các a phương, vì v y B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn yêu c u: T m d ng v n chuy n l n và các s n phNm t l n chưa qua x lý, ch bi n chín i qua các t nh ang có d ch Tai xanh, bao g m các t nh ã công b d ch trên a bàn toàn t nh (Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh), k t ngày 25/4/2008 cho n khi các t nh này công b h t d ch trên a bàn t nh. Trong trư ng h p b t bu c ph i v n chuy n l n, s n phNm t l n qua vùng có d ch thì ph i th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 21 c a Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y, c th là: Ph i ư c phép c a y ban nhân dân t nh và ch ư c i theo tuy n ư ng do Ban ch o phòng, ch ng d ch b nh c a t nh quy nh và không ư c d ng phương ti n. Sau khi i qua vùng d ch phương ti n ph i ư c kh trùng tiêu c ngay. ngh y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B : Công thương, Công an, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o các cơ quan ch c năng th c hi n Công i n này. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c xin g i văn b n v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn x lý k p th i./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - PTT Hoàng Trung H i ( b/c); - BT Cao c Phát ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - Các S Nông nghi p và PTNT; - ài Truy n hình VN, ài ti ng nói VN; Bùi Bá B ng - Lưu: VT, C c Thú y.
Đồng bộ tài khoản