Công điện số 5631/CĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Công điện số 5631/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 5631/CĐ-BYT về việc khắc phục hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 5631/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 5631/C -BYT Hà N i, 10h ngày 13 tháng 8 năm 2008 B YT i n: S Y t các t nh, thành ph Hà Giang, B c C n, Lào Cai,Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Th và các ơn v tr c thu c B Y t . Th c hi n Công văn s 1318/TTg-KTN, ngày 12/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c kh c ph c h u qu mưa lũ các t nh mi n núi phía B c. B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph t Hà Giang, B c C n, Lào Cai,Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Th các ơn v tr c thu c B Y t ti p t c khNn trương th c hi n các công vi c sau: 1. Tri n khai th c hi n nghiêm túc các n i dung Công i n KhNn s 5466/C -BYT ngày 07/8/2008, Công i n khNn s 5230/C -BYT ngày 09/8/2008, Công i n khNn s 5538/ C - BYT ngày 11/8/2008 c a B Y t . 2. Các cơ s i u tr t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và i u tr c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Các i c p c u cơ ng luôn trong tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3. Tăng cư ng giám sát phát hi n s m và x lý k p th i các d ch b nh bùng phát sau mưa lũ, c bi t là các d ch b nh do côn trùng truy n (s t xu t huy t, s t rét...) và các b nh lây qua ư ng tiêu hoá. 4. Báo cáo nhanh tình hình thi t h i v ngư i và cơ s y t , tình hình d ch b nh khu v c ch u nh hư ng c a lũ quét và mưa lũ và các yêu c u tr giúp c a B Y t (n u có). 5. Các ơn v tr c thu c B chuNn b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân i y t cơ ng s n sàng h tr các a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 6. Các S Y t và các ơn v có báo cáo nhanh v k t q a tri n khai công tác chuNn b phòng ch ng bão, l t v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 16h hàng ngày qua s fax 04.2732207 ho c i n tho i s 0948125599. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B
  2. TRƯ NG TI U BAN PHÒNG CH NG LB Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản