Công điện số 6750/CĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công điện số 6750/CĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 6750/CĐ-BYT về việc phòng chống cơn báo số 4 do Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 6750/CĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 6750/C -BYT Hà n i, ngày 23 tháng 09 năm 2007 CÔNG ĐI N KH N B Y T ĐI N: S Y t các t nh, thành ph ven bi n t Qu ng Ninh đ n Khánh Hoà, các t nh mi n núi phía B c và các đơn v tr c thu c B Y t . Theo Trung tâm d báo c a Trung tâm d báo khi tư ng thu văn qu c gia, cơn bão s 4 v i s c gió m nh c p 8, gi t trên c p 8 và còn ti p t c m nh thêm hi n đang ho t đ ng khu v c phía B c bi n Đông. Đ ch đ ng phòng ch ng và gi m nh thi t h i do thiên tai gây ra, B Y t yêu c u S Y t các t nh, thành ph ven bi n t Qu ng Ninh đ n Khánh Hoà và các đơn v tr c thu c B Y t khu v c mi n mi n B c và Trung b kh n trương ti n hành các công vi c sau: 1.Tri n khai ngay các phương án phòng ch ng l t bão, phòng tránh lũ quét và s t l đ t, phân công cán b thư ng tr c phòng ch ng bão và t ch c ki m tra, ch đ o công tác chu n b t i các khu v c xung y u. Có phương án tăng cư ng thu c, hoá ch t và thi t b y t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t, ng p l t do bão, lũ. 2. Các cơ s đi u tr t ch c tr c c p c u 24/24 gi , s n sàng thu dung và c p c u mi n phí cho n n nhân do bão, lũ gây ra. Chuy n các đ i c p c u cơ đ ng vào tr ng thái s n sàng ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. 3. T ch c b o v các phương ti n, máy móc, v t tư, các kho thu c, hoá ch t không đ bão lũ gây hư h ng ho c phát tán gây ô nhi m môi trư ng. Phân công cán b y t s n sàng bám sát ph c v nhân dân khi có l nh sơ tán và b trí ngư i b o v tài s n t i đơn v . 4.Các Công ty Dư c, TBYT Trung ương và các đơn v tr c thu c B chu n b s n các cơ s thu c, hoá ch t, thi t b phương ti n và các phân đ i y t cơ đ ng s n sàng h tr các đ a phương kh c ph c h u qu do bão, lũ gây ra. 5. Các S Y t và các đơn v có báo cáo nhanh (theo m u kèm theo Ch th s 02/2007/CT- BYT ngày 8/5/2007) v k t q a tri n khai công tác chu n b phòng ch ng bão v Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t trư c 10 gi ngày 25/9/2007 qua s fax 04.2732207 ho c đi n tho i s 0988710046. TL.B TRƯ NG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ TRƯ NG BAN CH HUY PHÒNG CH NG TH M HO VÀ TÌM KI M, C U N N B Y T Trương Xuân Hương
Đồng bộ tài khoản