Công điện số 732/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
3
download

Công điện số 732/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 732/CĐ-TTg về việc phòng, chống dịch tiêu chảy cấp và dịch cúm A(H1N1) do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 732/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 732/C -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 05 năm 2009 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Theo báo cáo c a B Y t , cho t i nay, ngoài 5 t nh là Hà N i, H i Phòng, Thanh Hóa, B c Ninh, Nam nh ã có b nh nhân m c tiêu ch y c p do phNy khuNn t , bư c u ã ki m tra phát hi n phNy khuNn t trên th t chó s ng, t i m t s i m gi t m chó và trên m t s m u th c phNm tươi s ng khác; d ch tiêu ch y c p ang có xu hư ng lan r ng và nguy cơ bùng phát r t l n. Bên c nh ó, d ch cúm A(H1N1) ti p t c ư c phát hi n nhi u nư c trên th gi i, ang di n bi n r t ph c t p và có nguy cơ xâm nh p vào nư c ta. Th tư ng Chính ph yêu c u B trư ng B Y t , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ngành ch c năng tri n khai m t s bi n pháp c p bách sau ây: 1. T p trung th c hi n nghiêm túc các nhi m v Th tư ng Chính ph ã ch o t i Công i n khNn s 639/C -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 v phòng, ch ng d ch cúm A(H1N1). Không ư c ch quan, lơ là. Ph i t p trung ch o th c hi n ng b các bi n pháp phòng ng a, phát hi n s m, ngăn ch n và x lý k p th i; kiên quy t không d ch xâm nh p, lây lan. 2. Ti p t c Ny m nh công tác thông tin, tuyên truy n, nâng cao hi u bi t c a ngư i dân v các bi u hi n b nh, ư ng lây nhi m, cách phòng tránh d ch cúm A (H1N1) và d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t , ng th i v n ng m i ngư i tích c c tham gia vi c phòng, ch ng d ch cho chính b n thân, cho gia ình và c ng ng. Th c hi n "ăn chín, u ng sôi" phòng tránh d ch tiêu ch y c p và m t s b nh mùa hè khác. 3. B Y t ch u trách nhi m: a) Ch o h th ng y t giám sát 24h/24/ d ch cúm A (H1N1) và d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t .
  2. b) Ch o, hư ng d n và tr c ti p t ch c th c hi n công tác ki m tra, ôn c h th ng y t phát hi n bao vây, d p d ch tiêu ch y c p trong th i gian s m nh t, kiên quy t không lây lan. c) Ti p t c duy trì các bi n pháp giám sát ch t ch , nh t là t i các c a khNu qu c t phát hi n, cách ly và i u tr k p th i các trư ng h p nghi nhi m cúm A(H1N1), không lây lan. d) Ki m tra rà soát, b o m cơ s trang b y t , thu c và hóa ch t thi t y u ph c v công tác phòng, ch ng d ch các tuy n. ) nh kỳ t ng h p di n bi n tình hình d ch b nh, k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph . 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m: a) Huy ng các l c lư ng ch c năng c a a phương tăng cư ng ki m tra vi c b o m an toàn v sinh th c phNm, nh t là t i các i m ăn u ng ông ngư i, các cơ s ch bi n, cung c p th c ăn tươi s ng; các i m gi t m , vi c v n chuy n và tiêu th th t chó, th t gia súc, gia c m. b) Tăng cư ng giám sát ch t lư ng các ngu n nư c ăn và nư c sinh ho t, nh t là nư c gi ng, ao h , k c môi trư ng xung quanh ngu n nư c ngăn ng a, h n ch s lây nhi m, phát tán b nh, b o m an toàn ngu n nư c sinh ho t c a nhân dân. c) T ch c t t vi c giám sát, phát hi n k p th i b nh, ngư i nhi m b nh, tri n khai th c hi n các bi n pháp chuyên môn khoanh vùng x lý tri t d ch, cách ly và i u tr k p th i ngư i nhi m b nh. d) K p th i báo cáo y tình hình di n bi n d ch t i a phương v B Y t t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Yêu c u y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th nhân dân, các cơ quan thông t n báo chí tích c c, ch ng tham gia, cùng chính quy n các c p th c hi n có hi u qu vi c phòng, ch ng d ch tiêu ch y c p và d ch cúm A(H1N1). TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - ài Truy n hình Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T; Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: VT, KGVX (3b). DHC 40
Đồng bộ tài khoản